Gå direkte til sidens indhold

Enfamiliehus

Enfamiliehus

Her på siden finder du information om, hvilke til- eller ombygninger af dit hus, der vil kræve byggetilladelse, og hvilke projekter, der ikke kræver byggetilladelse.

 • Renovering og isolering  

  Hvis du vil renovere dit enfamiliehus, og der ikke er tale om en udvidelse af bolig- eller etagearealet, skal du ikke ansøge om byggetilladelse.

  Er din ejendom markeret som værende bevaringsværdig og omfattet af en bevarende lokalplan, må den ikke ombygges eller på anden måde ændres uden tilladelse. Dette gælder også udskiftning af døre, vinduer og altaner, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt. Du finder mere information om bevaringsværdi og lokalplaner nederst på siden under "Læs mere om".

  Udvendig efterisolering på maksimalt 25 cm betragtes ikke som en udvidelse af etagearealet. Udvidelsen skal dog indberettes til BBR på bbr@frederiksberg.dk. Såfremt efterisoleringen betyder, at afstandsbestemmelserne mod naboskel ikke overholdes, skal projektet vurderes i forhold til de bebyggelsesregulerende bestemmelser i BR 10.

  Det er også vigtigt at tænke miljø- og energiforhold, når du renoverer dit hus. Under "Læs mere om" finder du et link til Frederiksberg Kommunes tjekliste ved renovering af eksisterende byggeri.

 • Terrasser  

  Skal du i gang med at anlægge terrasse, hvad enten den er en almindelig eller en overdækket terrasse, er der nogle få regler i Bygningsreglementet, du skal være opmærksom på:

  • For almindelige terrasser, der er anlagt direkte i niveau med haven og uden overdækning, gælder ingen særlige regler
  • En terrasse er ikke omfattet af bebyggelsesprocenten. Det vil sige, at du kan anlægge en ny terrasse, også selvom dit hus allerede fylder så meget af grunden, at du ikke må opføre en tilbygning, udestue el.lign.
  • Kun for overdækkede terrasser, hævede terrasser og tagterrasser er der nogle få regler, du skal være opmærksom på, før du går i gang med byggearbejdet.

  Overdækkede terrasser

  • Hvis du bygger en overdækket terrasse lige op ad dit hus, er der særlige krav til brandsikkerheden. Terrassen skal være konstrueret, så den kan modstå brand i minimum 30 minutter (konstruktionen skal være brandklasse BD-30).
  • Du må godt placere en overdækket terrasse i skellet til naboen, hvis terrassen ikke er hævet over jorden. Men hvis en overdækket terrasse placeres nærmere end 2,5 meter fra skellet, skal terrassens vægge kunne modstå brand i 60 minutter (væggene skal være brandklasse BD-60).
  • Overdækkede terrasser tæller kun med i bebyggelsesprocenten, hvis det samlede areal af overdækninger, skure, garager, carporte og lignende tilsammen overstiger 35 m2.

   Hævede terrasser

  • En hævet terrasse må ikke placeres nærmere end 2,5 meter fra skellet til naboen. 

  Tagterrasser

  • En tagterrasse skal overholde bestemmelserne i bygningsreglementet og gældende lokalplaner og servitutter. Dette betyder bl.a. at den ikke må placeres nærmere end 2,5 meter fra skellet til naboen og at den skal sikres med et værn, f.eks. et rækværk eller lign., der er mindst 1 meter højt.

  Nybyggede terrasser skal overholde kravene i Bygningsreglementet med hensyn til tilgængelighed for alle. Dette betyder, at der ikke må være niveauforskel mellem gulvet inde og terrassen ude, og at terrassen skal være mindst 1,5 m x 1,5 m. Dørtrinnet må maksimalt være 2,5 cm. højt. Man kan søge dispensation for dette, men det er ikke alle kommuner der giver dispensation. Hvis du vil være sikker, skal du kontakte kommunen.

 • Tilbygning  

  Ønsker du at opføre en tilbygning til dit enfamiliehus  med det formål at forøge det samlede boligareal, kræver det en byggetilladelse fra kommunen.

  Det er dit ansvar, at byggearbejdet overholder bestemmelserne i Bygningsreglement, tinglyste servitutter og lokalplaner i det omfang, de gælder for det pågældende arbejde. Du må ikke påbegynde dit byggearbejde, før du har modtaget en byggetilladelse fra Frederiksberg Kommune.

  Din ansøgning om byggetilladelse til opføre en tilbygning til dit enfamiliehus skal indeholde: 

  • Oplysninger til identifikation af ejendommen, herunder oplysninger om adresse og matrikelnummer
  • Situationsplan
  • Plantegning
  • Tværsnit af bygningen med materialebeskrivelse
  • Facadetegninger med højdeangivelser
  • Afløbsplan
  • Eventuel ansøgning faskine, jordvarme mv.

  Dispensationer
  Det er din pligt som ansøger at oplyse, hvilke bestemmelser i Bygningsreglementet eller lokalplanen dit byggeprojektet måtte være i strid med. Hvis projektet ikke kan opfylde de regler, ejendommen er omfattet af, skal du fremsende en begrundet ansøgning om de nødvendige dispensationer der søges om, samt en motiveret begrundelse for, hvorfor de gældende bestemmelser ikke kan overholdes.

  Dit byggearbejde må ikke påbegyndes, før nødvendig dispensation og/eller godkendelse er givet.

  Færdigmelding af byggeri
  Du skal færdigmelde dit byggearbejde til kommunen ved at indsende en erklæring om, at byggelovgivningen er overholdt, og at der er vedlagt al nødvendig dokumentation for, at de tekniske bestemmelser er overholdt.

 • Vil du bygge udestue gælder det, at uanset om udestuen er opvarmet eller uopvarmet, skal du ansøge om byggetilladelse hos kommunen. Hvis dine ønsker rækker ud over gældende krav og regler i Bygningsreglementet, servitutter og lokalplan, skal du samtidig med ansøgningen søge om dispensation. Når arbejdet er færdigt, skal du færdigmelde det til kommunen.

  Din ansøgning om byggetilladelse til at opføre en udestue skal indeholde:

  • Situationsplan, eksisterende forhold. En tegning over grunden, der viser samtlige bygningers placering på grunden herunder afstande til skel mod naboer og veje.
  • Situationsplan, fremtidige forhold, med udestue indtegnet. Afstande til naboskel og vej skal være tydeligt angivet.
  • Tegning af selve udestuen, opstalt set fra siden, gerne flere opstalter så vi kan se bygningen fra flere sider (f.eks. mod nord/syd/øst/vest).
  • Tegningsmaterialet skal være målsat i mindst 1:100, gerne i A3 format.

  Du skal sikre dig, at du overholder kravet om 2,5 m til skel. Det gælder både for opvarmede og uopvarmede udestuer.

 • Vand- og afløbsinstallationer  

  I enfamiliehuse skal der ikke søges byggetilladelse til arbejder vedrørende vand- og afløbsinstallationer, men til de fleste opgaver skal du bruge autoriserede fagfolk:

  • Arbejde på vand- og afløbsinstallationer skal udføres af autoriserede håndværksmestre.
  • Afløbsinstallationer i jord skal udføres af en autoriseret kloakmester.
  • Afløbsinstallationer i bygninger og vandinstallationer skal udføres af en autoriseret vvs-installatør.

  På sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du se, hvilke arbejder du selv må udføre. Her kan du også se, hvilke firmaer der har autorisation. Du finder linket til styrelsens hjemmeside under "Læs mere om" nederst på siden.

   

 • Ildsteder  

  Når du bor i enfamiliehus, dobbelthus eller rækkehus skal du ikke ansøge eller anmelde tilslutning af brændeovn eller pejs.

  Skorstensfejning
  Det er dit ansvar, at skorstenen bliver efterset og renset af en faglært skorstensfejer regelmæssigt - typisk én gang årligt.

  Kommunen skal sørge for, at det lovpligtige skorstensfejerarbejde kan blive udført. Frederiksberg kommune har derfor indgået aftale med skorstensfejermester Finn Birk Pedersen om, at han skal stå til rådighed for udførelse af skorstensfejerarbejde. Hvis du indgår aftale med Finn Birk Pedersen, vil betalingen for hans arbejde blive opkrævet via ejendomsskatterne.

  Du er ikke forpligtet til at få din skorsten fejet af Finn Birk Pedersen, men kan frit vælge en anden, så længe vedkommende er uddannet som skorstensfejer.    

  Afstand til brændbare materialer
  Ved installationen af ildstedet skal det sikres, at der ikke er risiko for antændelse af brandbare materialer på fx gulv, vægge og loft. Hvis ildstedet placeres mindst 500 mm fra brandbare materialer, er du på den sikre side. Afstanden kan være mindre, så længe overfladetemperaturen på de brændbare materialer ikke kan overstige 850 C. Afstandskravet kan også være bestemt ved CE-mærkningen af din brændeovn.

  Gulvbeklædning
  Gulvet under brændeovne og pejse skal være ubrændbart eller fast beklædt med et ubrændbart materiale. Det ubrændbare materiale bør gå mindst 300 mm frem foran lukkede ildsteder og mindst 500 mm frem foran åbne ildsteder. Det ubrandbare materiale bør desuden gå mindst 150 mm ud til hver side for ildstedets åbning.

  Røgspjæld
  Ildstedet kan forsynes med håndbetjent røgspjæld, der i lukket tilstand sikrer et frit gennemstrømningsareal på mindst 20cm².

  Skorsten
  Det er vigtigt, at aftrækssystemets lysningsareal er tilpasset den indfyrede effekt. Et forkert lysningsareal kan give en dårlig forbrænding og dermed risiko for kulilteforgiftning. Jo flere ildsteder på samme skorsten jo større lysningsareal. Den indfyrede effekt vil for de fleste fyringsanlæg kunne oplyses af fabrikanten.

  Hvis du vil installere en pejs (åbent ildsted), skal du være opmærksom på, at den skorsten som pejsen tilsluttes, ikke må betjene andre ildsteder, hverken pejse eller brændeovne. Hvorimod flere brændeovne godt kan tilsluttes den samme skorsten.
   
  Den skorsten der skal anvendes må heller ikke modtage aftræk fra gas- og oliefyrede anlæg samt kedelanlæg indrettet til overtryksforbrænding.

 • Skal I udskifte jeres vinduer, er der en række forhold, der skal overholdes:

  • Beboelsesrum og køkken skal forsynes med en redningsåbning, dvs. vindue, lem eller dør, som personer kan reddes ud igennem, og som kan nås af brandvæsenets stiger.
  • Eventuelle solafskærmninger og lignende må ikke forhindre brugen af redningsåbninger, og vindue, lem eller dør skal kunne åbnes let og skal kunne fastholdes i en stilling, der såvel indefra som udefra giver fri passage.
  • Redningsåbninger skal have en fri åbning, som har en højde og bredde der tilsammen er mindst 1,5 m. Højden skal være mindst 0,6 m. og bredden mindst 0,5 m. Er afstanden fra terræn til underkant af redningsåbning højst 2 m., han højden dog nedsættes til 0,5 m.
  • Hvis underkanten af redningsåbningen i øverste beboelseslejlighed ligger mere end 10,8 m. over terræn, skal hver af lejlighederne i alle etager i mindst ét beboelsesrum mod vejen eller mod brandredningsarealet i gården have en redningsåbning enten som dør eller drejevindue, sidehængt vindue, sidehængt lem eller skydevindue.
  • Nye vinduer i stueetagen mod vej indrettes, så de åbner indad, eller det sikres, at vinduerne kun i nødstilfælde kan åbnes mere end 0,3 m foran facaden.
  • Samtlige vinduer i en bygnings facade skal være ens, og overfladebehandlingen skal harmonere med facadens udseende i øvrigt. Såfremt kun enkelte vinduer i en bygnings facade udskiftes, skal de nye vinduer udføres med samme opdeling som facadens eksisterende vinduer.