Gå direkte til sidens indhold

Skriv dit barn op til dagtilbud

Skriv dit barn op til dagtilbud

Her kan du læse de gældende anvisningsregler for, hvordan du skriver dit barn op til vuggestue, dagpleje, børnehave eller integrerede institutioner. Det samlede regelsæt for dagtilbud finder du under ”Samlede anvisningsregler”.

 • Folder: Velkommen i dagtilbud  

  Frederiksberg Kommune har udgivet en folder med inspiration til, hvordan du som forælder kan hjælpe dit barn til en god start i daginstitution. Folderen beskriver de generelle forhold i vores dagtilbud med henblik på at gøre overgangen fra hjem til daginstitution så god som muligt. Du kan læse folderen via dette link: Dit barn skal snart i dagtilbud  
 • Hvornår skal mit barn skrives op?  

  Opskrivning til vuggestue, dagpleje eller integreret institution
  Du kan skrive dit barn op umiddelbart efter fødslen, men barnet kan tidligst få anciennitet på ventelisten, fra det fylder 4 måneder. Du kan tidligst få plads fra dit barns 26. uge.

  Opskrivning til børnehave
  Du kan søge om børnehaveplads, når dit barn fylder 2 år. Ventelisteancienniteten beregnes fra det tidspunkt, hvor vi modtager din ansøgning, dog tidligst fra barnet er fyldt 2 år.
   
  Dit barn får anvist børnehaveplads fra den 1. i den måned, hvor det fylder 2 år og 10 måneder.

 • Hvordan skriver jeg mit barn op?  

  Du skal bruge vores digitale selvbetjeningssystem til at opskrive dit barn, uanset om det er til vuggestue, dagpleje, børnehave eller integreret institution. Når du skriver dit barn op første gang på institutionsventelisten, får du automatisk også en plads på garantilisten.

  • Garantilisten er Pladsanvisningens redskab til at overholde pasningsgarantien. Listen dækker alle kommunens daginstitutioner og dagpleje, og alle børn bliver skrevet på denne liste.
  • Institutionsventelisten (vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner og dagplejen). Du kan vælge to institutioner fra listen, men én er nok (f.eks. en vuggestue og en dagpleje, eller to af samme slags). Hvis du vælger to institutioner, er de to ønsker ligestillede, og du kan ikke prioritere det ene højere end det andet.
 • Jeg er tilflytter og skal skrive mit barn op  

  Du kan på www.ventelistelukning.dk  se, om Frederiksberg Kommunes ventelister er åbne for børn fra andre kommuner. Du vil i så fald kunne skrive dit barn op, før I er tilmeldt folkeregistret.

  Du skal skrive dit barn op via vores digitale selvbetjeningssystem, den Digitale Pladsanvisning.

  Flytter du til Frederiksberg Kommune, må du regne med, at dit barn skal være skrevet op på venteliste i 2 måneder. Herefter er du garanteret en plads til førstkommende 1. eller 16., dog tidligst når barnet er 30 uger.
  Eksempel: I flytter til Frederiksberg den 1. april og ønsker barnet passet hurtigst muligt (dvs., jeres behovsdato er 1. april). I skal være skrevet på fælleslisten i to måneder og vil have garanti for pasning senest den 16. juni.

  Barnet får anciennitet fra tilflytningsdatoen, hvis Pladsanvisningen har modtaget din ansøgning senest en måned efter tilflytningsdatoen - dog tidligst fra 4 måneders alderen. Den anciennitet, dit barn måtte have i fraflytterkommunen, kan ikke overføres.

  Hvis dit barn allerede har dagtilbudsplads i fraflytterkommunen, kan du kontakte din fraflytningskommune for at høre om mulighederne for at beholde pladsen. Læs mere under Børnepasning i en anden kommune.

  Hel eller delvis friplads i tidligere bopælskommune
  Har du fået hel eller delvis friplads i din tidligere bopælskommune, skal du udfylde en ny fripladsansøgning til Pladsanvisningen i Frederiksberg Kommune, når dit barn beholder pladsen i den gamle kommune. Fripladsansøgningen skal du udfylde via den Digitale Pladsanvisning.

 • Jeg har adopteret og vil gerne skrive mit barn op  

  Adoptivbørn får anciennitet på ventelisterne fra tilflytningsdatoen til kommunen - dog tidligst fra barnet er fyldt 4 måneder - hvis ansøgningen er modtaget i Pladsanvisningen inden en måned efter tilflytningsdatoen. Du skal skrive barnet op via den Digitale Pladsanvisning.
 • Når vi modtager din ansøgning om opskrivning af dit barn  

  Når Pladsanvisningen har behandlet din ansøgning, sender vi en adviseringsmail, og du kan efterfølgende se opskrivningen i den Digitale Pladsanvisning.
 • Hvordan anviser Pladsanvisningen  

  Det er kommunens pladsanvisning, der anviser dit barn til en institution. Her tager vi højde for følgende datoer:

  1. Ansøgningstidspunktet (dato for opskrivning, dvs. anciennitet)
  2. Behovsdatoen (den dato, hvorfra du har behov for at få passet dit barn)
  3. Garantidatoen (førstkommende 1. eller 16. efter din behovsdato, jævnfør pasningsgarantien)

  Det betyder, at  når der er en ledig plads i institutionen, får det barn, som har den højeste anciennitet på institutionens venteliste (institutionsventelisten) tilbudt pladsen. Hvis barnet ikke har et aktuelt behov, bliver pladsen tilbudt det næste barn på listen osv.

  Hvis der på anvisningstidspunktet ikke er nogle ledige pladser i den eller de institutioner/dagpleje, dit barn er skrevet op til på institutionsventelisten, eller dit barn ikke har opnået anciennitet til en plads, vil du få anvist en plads fra garantilisten. Fra garantilisten kan vi anvise plads til alle dagtilbud i hele kommunen, herunder dagplejen.

  Hvis der ikke er børn med aktuelt pasningsbehov på venteliste til en bestemt institution, får et barn fra garantilisten den ledige plads. Her har følgende dog fortrinsret:

  • Børn på garantilisten, der har søskende i den pågældende institution.
  • Børn med pasningsbeviser – (klik her for mere om pasningsbevis og midlertidig udmelding).
  • Børn, som af særlige sociale eller pædagogiske årsager er anvist plads gennem kommunens visitationsudvalg.
  • Børn, der har behov for udvidet åbningstid.

  Anciennitetsprincippet kan fraviges ved uforudsete og udefrakommende omstændigheder, der gør, at forældre får et akut behov for en plads til deres barn. Men det sker kun i ganske særlige tilfælde. At du genoptager dit job efter en barselsorlov eller får et nyt job efter en arbejdsløshedsperiode er således ikke uforudsete begivenheder, der kan begrunde, at dit barn kommer foran på ventelisten.

  Tvillinger og trillinger anvises altid plads i sammen institution.
   
  Kommunen skal kunne tilbyde plads til de børn, der har pasningsgaranti. I perioder, hvor pladskapaciteten er under pres, kan børn fra garantilisten derfor få tilbudt en plads, selvom der er børn med aktuelle behov på institutionens egen venteliste, der herved får en forsinket anvisning. Læs mere om det under ”Har jeg pasningsgaranti?” længere nede på denne side.

  Husk at melde ændringer til Pladsanvisningen!
  Når dit barn er skrevet på ventelisten, skal du huske at kontakte Pladsanvisningen, hvis

  • du ikke længere ønsker et pasningstilbud. Ellers kan barnet optage plads på ventelisten
  • tidspunktet for ønsket om pasningstilbud skal ændres
  • der i øvrigt er ændringer i de forhold, der er anført på ansøgningen, f.eks. nyt mobilnummer eller ny mailadresse
  • du skal holde ferie 
 • Har jeg pasningsgaranti?  

  Ja, der er pasningsgaranti på Frederiksberg, såfremt du har skrevet dit barn op til en plads.

  Hvis dit barn skrives op, efter det er fyldt 4 måneder, får det anciennitet på ventelisten fra den dag, det er skrevet op. Du kan tidligst få en pasningsgaranti efter at have været opskrevet på fælleslisten i 2 måneder, og herefter træder garantien i kraft til den efterfølgende 1. eller 16. i måneden.

  Din behovsdato er den dato, hvor du har behov for at få passet dit barn. Behovsdatoen bestemmer, hvornår du har garanti for en plads. Vær opmærksom på, at du tidligst vil få anvist en plads til din behovsdato og senest til din garantidato. Du kan tidligst få plads fra dit barns 26. uge.

  • Ønsker du plads, fra barnet er 26 - 29 uger, er du garanteret en plads tidligst ved barnets 30. uge.
   Eksempel: Dit barn er født den 1. januar 2014. Du har skrevet rettidigt op, det vil sige senest 1. maj 2014. Din behovsdato er ved barnets 26. uge, nemlig 2. juli 2014. Dette betyder en garantidato ved barnets 30. uge, nemlig den 30. juli 2014.
  • Ønsker du pladsen senere, er du garanteret en plads til den førstkommende 1. eller 16. efter behovsdatoen.
   Eksempel: Dit barn er født den 1. januar 2014. Du har skrevet rettidigt op, det vil sige senest 1. maj 2014. Din behovsdato er, når barnet er 10 måneder, nemlig 1. november 2014. Dette betyder en garantidato til den 16. november 2014.

  Undtagelse fra reglen
  Kommunen skal kunne tilbyde plads til de børn, der har en pasningsgaranti. Men i perioder, hvor pladskapaciteten er under pres, kan dette betyde, at børn opskrevet på garantilisten får tilbudt en plads, selvom der er aktuelle børn på institutionsventelisten, der herved får en forsinket anvisning.

 • Hvor lang tid står mit barn på venteliste?  

  Der er forskel på, hvor lang tid dit barn står på venteliste, afhængig af om barnet er skrevet op til en vuggestue/dagpleje, børnehave eller en integreret institution. Du kan se dit barns aktuelle placering på ventelisten via den Digitale Pladsanvisning.
   
  Vuggestue og dagpleje
  Børn kan kun stå på venteliste til vuggestue og dagpleje, til de er fyldt 2 år. Herefter bliver disse opskrivninger slettet automatisk.

  Børnehave
  Når dit barn er skrevet på garantilisten, så har du garanti for en børnehaveplads. Når dit barn fylder 2 år, kan du ud over garantilisten til børnehave blive skrevet op til to ønskede institutioner. Ventelisteancienniteten beregnes fra det tidspunkt, hvor vi modtager din ansøgning, dog tidligst fra barnet er fyldt 2 år.

  Dit barn får anvist børnehaveplads fra den 1. i den måned, hvor det fylder 2 år og 10 måneder.

  Ved anvisning af børnehaveplads fra enten garantilisten eller institutionsventelisten, vil barnet blive udmeldt af sin dagpleje eller vuggestue med virkning fra samme dato, som det har fået tilbudt plads i børnehave. Udmeldelse sker, uanset om du accepterer tilbuddet om plads i børnehave eller ej.
   
  Får barnet tilbudt børnehaveplads fra garantilisten, kan I fortsat være skrevet op til jeres ønskede integrerede institutioner eller børnehaver.

  Får barnet anvist en børnehaveplads fra en institutionsventeliste, kan det efter fornyet opskrivning stå på venteliste til en anden børnehaveplads.

  Tilmelder du dit barn til en kommunal skolefritidsordning (SFO), bliver det automatisk meldt ud af sin børnehave eller integrerede institution, medmindre det har fået skoleudsættelse. Hvis dit barn skal begynde i en SFO i en anden kommune, sker udmeldelsen af barnets dagtilbud ikke automatisk. Du skal derfor huske rettidigt at udmelde barnet af sin børnehave eller integrerede institution. Du skal udmelde dit barn via den Digitale Pladsanvisning.

  Skal dit barn begynde i privatskole, kan du kontakte Pladsanvisningen og forhøre dig om mulighederne for at blive i børnehaven, dog senest til medio august.

  Integrerede institutioner
  Hvis du har haft to vuggestueønsker til integrerede institutioner, og barnet fortsat ikke har fået plads i en af disse, når det fylder 2 år, så kan ønskerne fortsætte som børnehaveønsker med den oprindelige anciennitet. Dette sker automatisk, hvis I ikke har nye ønsker til børnehave.

  Børn mellem 2½ år og 2 år og 10 måneder med garanti for plads på garantilisten vil dog altid få anvist plads i en integreret institution, hvis barnet eksempelvis

  • ikke tidligere har været i et pasningstilbud eller
  • er tilflytter fra en anden kommune

  Fraflytning
  Hvis I fraflytter kommunen, vil jeres barn blive slettet af de ventelister til dagtilbud i Frederiksberg Kommune, som barnet måtte være skrevet op til.