Gå direkte til sidens indhold

Klubber

Klubber

Fra 4. klasse og til at du fylder 18 år, kan du gå i fritidsklub og senere ungdomsklub. Her mødes du med kammeraterne og andre unge fra Frederiksberg, og deltager i mange sjove og spændende aktiviteter.

 • For dig i 4.-7. klasse  

  Fritids- og juniorklubberne på Frederiksberg    Fritids- og juniorklubberne er et tilbud til børn fra 4. til og med 7. klasse. Overgangen fra SFO til fritidsklub sker 1. maj det år, dit barn afslutter 3. klasse  Klubberne tilbyder en lang række kreative værksteder, idrætsaktiviteter, musik, naturoplevelser, kolonier og meget andet. I kan følge med i, hvad der sker gennem klubbernes hjemmesider og klubblade. Her finder du information om de enkelte klubber, aktivitetskalender, åbningstider mm.  Klubben arbejder pædagogisk og professionelt. Personalet lægger stor vægt på at være åbne, synlige og imødekommende og tilrettelægge de pædagogiske aktiviteter, så børnene udvikler sig socialt og personligt og får mulighed for at danne nye venskaber.   Du kan få et overblik, og læse mere om de enkelte klubber her.   

 • For dig i 8. klasse – 18 år  

  Ungdomsklub
  Ungdomsklubberne i Frederiksberg Kommune er et tilbud til alle unge fra 1. maj i 7. klasse og frem til de fylder 18 år. Der er frit valg mellem ungdomsklubberne i Frederiksberg Kommune.
   
  I ungdomsklubben kan de unge blive en del af et aktivt fællesskab, hvor de kan mødes med vennerne og sammen arrangere rejser, udflugter, sportsturneringer og fester. Klubberne tilbyder desuden en lang række aktiviteter som musik, filmværksted og rollespil.
   
  I ungdomsklubben møder de unge professionelle voksne, der kan understøtte den personlige udvikling og give sparring på de mange udfordringer og dilemmaer, som de unge møder i teenagealderen. Rummelighed, tolerance og medbestemmelse er nøgleord i ungdomsklubberne, og de unge er i høj grad selv med til at bestemme aktiviteterne i klubben.
   
  Ungdomsklubben er et fleksibelt tilbud. Nogle bruger klubben dagligt, andre som et mødested med vennerne en gang imellem,  og andre tager bare med på turene og kommer til festerne. Alle medlemmer er velkomne.
   
  Du kan læse meget mere om de enkelte ungdomsklubber på klubbernes egne hjemmeside her.

 • Ind- og udmeldelse  

  Indmeldelse   Tilmelding til fritids-/juniorklub og ungdomsklub skal ske på Den digitale pladsanvisning.

  Overgangen fra SFO til fritidsklub sker 1. maj det år, dit barn afslutter 3. klasse. I februar modtager alle børn i 3. klasse med bopæl på Frederiksberg et tilbud om en klubplads. Tilbuddet gælder én bestemt klub og er betinget af, at indmeldelsen sker inden for tilmeldingsfristen.  Overgangen fra fritids-/juniorklub til ungdomsklub sker 1. maj det år, de unge afslutter 7. klasse. I foråret modtager alle unge i 7. klasse et tilbud om plads i ungdomsklub, og der er frit valg mellem kommunens ungdomsklubber.  Børn kan også løbende ansøge om optagelse i en klub eller ansøge om plads i en anden klub. Hvis der er plads, indmeldes barnet. Optagelse i fritidsklub i perioden 15. januar til 1. maj forudsætter, at der vil være plads til de 3. klasses børn, som starter pr. 1. maj. Hvis barnet ikke optages, opskrives det på venteliste. Du kan læse mere om ventelistereglerne her.  Udmeldelse  Udmeldelse af fritids- og juniorklub og ungdomsklub skal ske elektronisk via Den digitale pladsanvisning

  For alle udmeldelser gælder et udmeldelsesvarsel på 1 måned til den 15. eller sidste dag i en måned.  Børn indmeldt i fritids- og juniorklub bliver automatisk udmeldt af klubben pr. 1. maj i det år, hvor den unge afslutter 7. klasse. Medlemmer af Ungdomsklub bliver automatisk udmeldt af ungdomsklubben den måned de fylder 18 år.

 • Takster for klubber  

  Kommunalbestyrelsen fastsætter hvert år taksterne i klubberne.
   
  Hvis du bor i en anden kommune end Frederiksberg, skal du være opmærksom på, at taksterne kan afvige fra taksten på Frederiksberg. Du kan få oplysning om taksterne ved at kontakte din bopælskommune.
   
  Der er mulighed for at søge om hel- eller delvis friplads til fritids- og juniorklub. Du kan læse mere om fripladstilskud og søskendetilskud her.
 • Overgangen mellem SFO og klub  

  Overgangen mellem SFO og klub sker 1. maj det år, dit barn afslutter 3. klasse. De fleste børn vil gerne gå i samme klub som deres klassekammerater, og derfor er der garanti for klassevis overgang til samme klub for elever i folkeskolen uanset bopælskommune.  I december modtager alle børn i 3. klasse, som har bopæl på Frederiksberg eller går i folkeskole på Frederiksberg, et tilbud om klubplads fra 1. maj. Tilbuddet gælder én bestemt klub og er betinget af, at indmeldelsen sker inden for tilmeldingsfristen.

  Det er muligt at søge om plads i en anden klub, end den I får tilbudt. Erfaringsmæssigt kan sådanne ønsker dog kun imødekommes i meget begrænset omfang. Hvis I søger plads i en anden klub, er I fortsat garanteret plads i den fritidsklub, I har fået tilbud om.   Du kan læse mere om indmeldelse i klub her.

  Tidsfrist for tilmelding  For elever der har fået tilbud om klubplads pr. 1. maj 2016, er tilmeldingsfristen medio marts 2016 og fremgår af materialet der udsendes primo februar 2016.  Hvis tilmeldingsfristen ikke overholdes, er jeres barn ikke garanteret en plads, men bliver optaget på venteliste.

 • Hvis du bor i en anden kommune  

  Med indførelse af frit valg-ordningen over kommunegrænserne den 1. oktober 2005 har alle forældre ret til at vælge et fritidsklubtilbud i en anden kommune end deres egen. Optagelsen af børn fra andre kommuner er betinget af bopælskommunens godkendelse.

   

  Hvis dit barn går i folkeskole på Frederiksberg, er dit barn garanteret en plads i samme fritidsklub som klassekammeraterne uanset barnets bopælskommune.

   

  Hvis dit barn bor i en anden kommune og går på privatskole på Frederiksberg, er der ikke pladsgaranti, men vi vil søge at imødekomme eventuelle ønsker om, at dit barn følger klassekammeraterne. Hvis der ikke er plads i den ønskede klub, kan barnet optages på venteliste. Du kan læse mere om ventelistereglerne nederst på denne side.

   

  Børn fra andre kommuner, der ønsker en plads i fritidsklubberne på Frederiksberg, skal ansøge om en plads inden for samme frist som børn med bopæl på Frederiksberg.

  Vær opmærksom på, at hvis du bor i en anden kommune end Frederiksberg, kan taksterne afvige fra taksten på Frederiksberg. Du kan få oplysning om taksterne ved at kontakte din bopælskommune.

 • Ventelisteregler  

  Alle børn kan blive skrevet op til fritidsklubplads i december det år, deres barn går i 3. klasse med virkning fra den følgende 1. maj. Der kan optages børn fra ventelisten i det omfang, der er plads i de enkelte klubber.
   
  Børn, der er optaget på venteliste til en klubplads, optages efter følgende prioritering:

  1. Børn, der går i specialklasse
  2. Børn, der meldes i folkeskolen, tilbydes plads sammen med klassekammeraterne, uanset bopælskommune
  3. Børn, der er bosiddende på Frederiksberg og har søskende i den ønskede klub
  4. Børn bosiddende på Frederiksberg
  5. Børn, der ikke er bosiddende på Frederiksberg

  Kommunen kan beslutte at lukke ventelisten for optag af børn fra andre kommuner af kapacitetsmæssige årsager. Lukning af ventelisterne offentliggøres på kommunens hjemmeside.
  Tilmelding til en plads i fritidsklub kan ske via den digitale pladsanvisning.

 • Klubber og det kriminalitetsforebyggende arbejde med unge  

  Klubberne indgår i kommunens SSP-samarbejde og samarbejder med gadeplansmedarbejdere om kriminalitetsforebyggende aktiviteter bl.a. for unge, der ikke går i klub.

  Gadepiloterne har ansvar for det opsøgende arbejde med kontakt til børn og unge i alderen 10-18 år over hele kommunen. I boligområderne Stjernen og Lindevang er der derudover en medarbejder fast tilknyttet området for at yde en særlig indsats.

  Målgruppen er primært børn og unge i alderen 10-18 år, der udviser tegn på mistrivsel, er uden fast tilknytning til fritidstilbud, bruger gaden og anlæg som samlingssted, eller er i risikogruppen for kriminalitet og misbrug. I særlige sammenhænge fortsætter indsatsen indtil den unge fylder 24 år.

  Samarbejdet med klubberne består bl.a. i, at Gadepiloterne kan deltage i møder og arrangementer, arbejde individuelt med nogle af de unge, og udføre forebyggende arbejde i klubberne.

  Kommunens SSP-indsats er organiseret under Skoleafdelingen.
  Du finder Gadepiloternes kontaktinformation her.