Gå direkte til sidens indhold

Skolestart

Skolestart

Her kan du læse mere om indskrivning, skolestart og få hjælp til, hvilken skole dit barn skal gå på.

 • Indskrivning af børn 2017/2018 - her finder du information fra de enkelte skoler  

  Indskrivning til skolestart og SFO 2017/2018

  Alle børn, der fylder seks år i 2017, er undervisningspligtige fra den 1. august 2017 og skal starte i børnehaveklasse. Børnehaveklassen er obligatorisk for alle børn.

  Indskrivning til skolestart foretages elektronisk via denne hjemmeside fra d. 15. november 2016.

  Forældre til børn der skal starte i børnehaveklasse til skoleåret 2017/18 vil modtage information i deres e-boks senest d. 15. november 2016. 

  Skolerne i Frederiksberg Kommune afholder informationsmøder for deres distriktsbørn i perioden 14. november - 24. november 2016:

  Skolen på Duevej Mandag den 14. november kl. 19.00 - 21.00
  Skolen på la Cours Vej Tirsdag den 15. november kl. 17.00 - 18.30
  Søndermarkskolen Torsdag den 17. november kl. 17.30 - 19.30
  Skolen ved Bülowsvej Mandag den 21. november kl. 17.15 - 19.00
  Skolen ved Søerne Mandag den 21. november kl. 18.30 - 20.30
  Skolen på Grundtvigsvej Onsdag den 23. november kl. 18.30 - 20.00
  Skolen på Nyelandsvej Torsdag den 24. november kl. 17.00 - 19.00
  Lindevangskolen Torsdag den 24. november kl. 18.00 - 20.00
  Ny Hollænderskolen Torsdag den 24. november kl. 17.15 - 18.30

  Information om indskrivning til børnehaveklasse 2017/18 findes på denne hjemmeside og i Frederiksberg Kommunes indskrivningsfolder:

   Indskrivning 2017/18

  Nogle skoler har udarbejdet materiale til deres distriktsbørn, der kan findes her:

  Til Skolen på Duevejs distriktsbørn

  Til Lindevangskolens distriktsbørn

  Til Skolen ved Søernes distriktsbørn

  Til Skolen på Grundtvigsvejs distriktsbørn

  Til Ny Hollænderskolens distriktsbørn

  Til Skolen på la Cours Vejs distriktsbørn

   

  Fastlæggelse af antal børnehaveklasser

  Kommunalbestyrelsen beslutter hvert år antallet af børnehaveklasser ved den enkelte skole, således at skolen kan optage alle børn, der bor i skolens distrikt.

  Evt. overskydende pladser fordeles således at søskende til børn på skolen kommer først og herefter er det nærmereboende der kommer før fjernereboende.

  Indskrivning foregår altid til distriktsskolen

  Alle er garanteret en plads på distriktsskolen. Hvis I ønsker en anden skole end distriktsskolen og ikke bliver optaget på denne, er I automatisk optaget på distriktsskolen.  

  Hvis I ønsker en anden skole end distriktsskolen

  I har mulighed for at en anden skole end distriktsskolen. Jeres barn kan optages på den ønskede skole, hvis der er plads.

  Ledige pladser fordeles efter de generelle regler om frit skolevalg i Frederiksberg Kommune.

   

 • Hvilken skole?  

  Børn har krav på at blive optaget i distriktsskolen, men du kan godt ønske en anden skole for dit barn på den digitale indskrivningsformular. Barnet vil blive optaget på den ønskede skole, hvis der er plads. Hvis I ønsker en anden skole end distriktsskolen, vil I modtage svar senest 1. april 2017. I kan læse mere om reglerne omkring frit skolevalg her: "Frit skolevalg".

  Skoledistrikterne for skoleåret 2017/18 er besluttet af kommunalbestyrelsen på mødet d. 14. november 2016 og kan ses her:

   Skoledistrikter  for 0.-6.klasse for skoleåret 2017/18

   

   

 • SFO og skolestart  

   SFO

  Alle kommunens folkeskoler har en skolefritidsordning med lokaler på eller i nærheden af skolen. Et barn er altid garanteret en plads i den SFO, der er tilknyttet barnets skole.

  SFO’en har åbent om morgenen fra kl. 7.00 til 8.00 på skoledage og efter skoletid til 17.00, dog fredag til 16.30.

  SFO start 1. maj

  Alle skolestartende børn tilbydes plads  i SFO pr. 1. maj 2017 og udmeldes automatisk fra børnehaven samme dato af børnehaven.

  Der kan dispenseres fra udmeldelsestidspunktet:

  • Hvis i f.eks. skal flytte fra kommunen inden den 15. august 2017.
  • Hvis jeres barn er optaget på en privatskole

  Vær opmærksom på, at hvis der skal dispenseres fra udmeldelsesdatoen 1. maj, skal pladsanvisningen@frederiksberg.dk have en ansøgning om dispensation senest den 1. april 2017.

  Hvis dispensation gives, kan jeres barn blive i sin nuværende børnehave frem til 15. august 2017. Hvis ikke der gives dispensation, udmeldes barnet den. 1. maj 2016 fra børnehaven.

  Det er vigtigt at overholde disse frister, fordi børnehavepladserne ”fyldes op” af vuggestuebørn. Alle tomme børnehavepladser vil derfor hurtigt blive optaget af disse børn.

  Der er tilknyttet skolefritidsordninger til alle Frederiksbergs folkeskoler, hvor de mindste skolebørn kan komme efter skoletid.
  Fra 1. maj det år barnet starter i skolen (børnehaveklassen), får de tilbudt en SFO plads med tilknytning til den skole, de skal starte i. Det er de enkelte skoler, der står for indskrivning og fordelingen af pladserne. Et barn er altid garanteret en plads i den SFO, der er tilknyttet barnets skole.

  Du kan læse mere om SFO’er, deres åbningstider og takster.

 • Udsættelse af skolestart  

  Udsættelse af skolestart 2017 - 18

  Ansøgning om udsættelse af skolestart sker efter et dialogmøde mellem børnehave, skole og forældre. Udsættelsen skal være begrundet i barnets udvikling. Ønsker I et dialogmøde, skal I tage kontakt til jeres barns børnehave.

  Når der opstår tvivl om, hvorvidt et barn er parat til skolestart, indkalder barnets dagtilbud til et dialogmøde mellem forældre, dagtilbud samt en børnehaveklasseleder fra barnets distriktsskole. Børnehaveklasselederen bidrager med sin viden om, hvilke forventninger der er til et kommende børnehaveklassebarn, hvad barnet bør kunne for at få en vellykket skolestart, samt hvad børnene lærer den første tid i børnehaveklassen. Børnehaveklasselederen træffer ingen afgørelse i forhold til evt. udsættelse.

  Inden mødet udleverer dagtilbuddet materialet ” Udsættelse af skolestart” til forældrene, så forældre og dagtilbud har et fælles grundlag for vurderingen af barnets ressourcer og kompetencer. I løbet af samtalen vurderer parterne, om der er belæg for ansøgning om skoleudsættelse. Barnet kan godt være parat til skolestart, selvom det ikke opfylder alle kriterier - dog er nogle ressourcer og kompetencer vigtigere end andre.

  I de tilfælde, hvor udfaldet af dialogmødet er, at ansøgning om udsættelse af barnets skolegang er relevant, er det officielt forældrene, der ansøger om udsættelse, men dagtilbuddet, der udfylder materialet. Derudover udfærdiger dagtilbuddet og forældrene handleplanen for det kommende års arbejde med barnet. Handleplanen fremsendes sammen med ansøgningen om udsættelse.

  Børnehaveklasselederne deltager ikke i at udfylde handleplanen, men underskriver ansøgningen som dokumentation på, at de har deltaget i mødet.

  Ansøgningen underskrives af alle parter, inden mødet afsluttes.

  Ansvaret for at udfylde og fremsende ansøgningen og handleplan ligger hos dagtilbudslederen.
  Ansøgning om skoleudsættelse kan udelukkende ske efter forældrenes ønske.

  Ansøgningsskema og handleplan fremsendes til:

  Lone Andersen, loan01@frederiksberg.dk,
  Skoleafdelingen, Børne – og Ungeområdet,
  Frederiksberg Rådhus,
  senest d. 20. december 2015.

 • Specialskoler i Frederiksberg Kommune  

  Frederiksberg Kommune har to specialskoler:

  1. Skolen ved Nordens Plads

  og

  1. Christiansskolen. 

  Skolen ved Nordens Plads er en specialskole for elever fra bh.-klasse til 10. klasse og består af tre afdelinger:

  • for elever med psykiske og fysiske handicap
  • for normaltbegavede elever med autisme
  • for elever med socio-emotionelle vanskeligheder

  Christianskolen er en nystartet heldagsskole for unge ml. 12-17 år  med særlige behov.
   
  Derudover giver Frederiksberg ungdomsskole en mulighed for de elever, der har vanskeligt ved at leve op til de faglige og sociale krav i den almindelige folkeskole.

 • Mellemkommunale specialundervisningstakster  

  Mellemkommunale specialundervisningstakster i 2017 (Kroner pr. år)

  Specialundervisning (Skolen ved Nordens Plads & Christianskolen)

  2016

   2017

  Spor 1 – skole (0-10 klasse)

   411.533

   387.136

  Spor 1 – fritidstilbud (0-7 klasse)

   134.497

   138.513

  Spor 1 – det nye klubtilbud. Elever med skolegang i SNP.

   144.893

   94.222

  Spor 1 – det nye klubtilbud. Elever med skolegang på andre skoler end SNP

   147.671

   98.494

  Spor 2 – skole og fritid

   415.309

   386.087

  Spor 3 – Dagbehandling
  - Heraf skoletilbud
  - Heraf Dagbehandling

   560.580
  445.894
  114.686

  522.426
  406.305
  116.121

  Christianskolen

   570.185

   527.403

   

  Specialklasserækker

  2015/16

   2016/17  2017/18  2017

  A - Spor (Lindevangskolen)

   196.797

   117.013 92.790 209.803

  C - Spor (Søndermarkskolen)

   185.597

   110.354 103.169 213.523

  Ungegrupperne (Tre Falke)

   196.530

   116.854 96.869 213.723
  Læseklasser, Skolen på La Cours Vej - 165.409 118.149 283.559
  Modtageklasser  - 102.568 73.263 175.832

  Udgifterne til eventuel befordring ikke er indeholdt i taksterne. Disse opkræves særskilt, på baggrund af den faktiske aktivitet i året.

  Der tages forbehold for fejl.