Gå direkte til sidens indhold

Kriminalitetsforebyggelse (SSP)

Kriminalitetsforebyggelse (SSP)

SSP er det tværfaglige samarbejde mellem skolerne, de sociale myndigheder og Politiet om at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

 • Hvad er SSP?  

  SSP er det tværfaglige samarbejde mellem skolerne, de sociale myndigheder og Politiet om at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

  Formålet med samarbejdet er både at styrke udviklingsbetingelserne for børn og unge i kommunen samt

  • at forebygge kriminalitet og anden uhensigtsmæssig adfærd i at opstå
  • at forebygge misbrug af rusmidler blandt børn og unge
  • at sikre tværfaglighed i den kriminalpræventive indsats over for børn og unge i kommunen
  • at medvirke til et positivt børne- og ungdomsmiljø på Frederiksberg

  Målgruppen for SSP-samarbejdet er primært børn og unge i skolealderen og deres forældre - sekundært unge i alderen 18 - 25 år.

  Langt størstedelen af de unge på Frederiksberg er trygge og tilfredse med deres liv, men der er mindre grupper af unge, som ikke er glade for deres ungdomsliv. Det er fx unge, der har et dårligt forhold til deres forældre eller venner; unge, som føler sig ensomme og gør sig tanker om selvmord eller unge, der bliver mobbet eller som føler sig utrygge ved at færdes i det offentlige rum.

 • SSP kommer ud på skolerne  

  Når SSP-konsulenterne besøger skoleklasserne – enten alene, eller sammen med politifolk, er det en del af en generel kriminalpræventiv indsats, som går ud på at modvirke, at børn og unge kommer til at havne i en situation, hvor de begår kriminalitet. Indsatsen rettes mod 3.- 9. klassetrin.

  Det er mange forskellige grupper af børn og unge, som SSP arbejder med, og de har derfor ikke nødvendigvis vist tegn på kriminel adfærd. Arbejdet er ikke kun målrettet skolebørnene, men også deres forældre.

  SSP-samarbejdet fokuser især på at forhindre:

  • vold
  • berigelseskriminalitet (indbrud, tyveri og røveri )
  • hærværk
  • mobning, herunder også mobning over mobiltelefon og i chat-room/internettet

  Det inkluderer også:

  • en indsats for fornuftig omgang med alkohol,
  • en indsats for minimering af brug af rusmidler 

  Den generelle kriminalpræventive indsats forsøger at nå ud til større målgrupper af børn og deres forældre og udføres derfor typisk i samarbejde med skolerne.. Besøgene udføres af SSP-konsulenterne og nogle gange sammen med politifolk fra Den Kriminalpræventive Afdeling ved Københavns Politi.
   
  Formålet er at fortælle eleverne, hvordan de kan undgå at komme på kant med loven og få et fornuftigt forhold til alkohol osv. Indsatsen kan også være rettet mod forældrene, der på forældremøder eksempelvis orienteres om betydningen af forældrenetværk, forældreansvar, unges festkultur mv.

 • I risiko for at komme på kant med loven  

  SSP forsøger også at nå ud til børn og unge, som allerede har været på kant med loven eller som mistrives i en sådan grad, at de er i risiko for at komme ud i en kriminel løbebane.
  Dette gøres via forskellige projekter, hvor der arbejdes på at skabe en relation til den enkelte i gruppen og opbygge et tillidsforhold. Nogle af de unge bliver hjulpet til forskellige fritidsjob eller indmeldelse i ungdomsklubber/sportsklubber. Det kan være med til give dem følelsen af, at de fylder deres fritid med meningsfyldt indhold og i sidste ende påvirke dem i en positiv retning væk fra kriminalitet.
 • Når man allerede har begået kriminalitet  

  Med den individorienterede kriminalpræventive indsats retter SSP fokus mod børn og unge, som allerede har begået kriminalitet. Her er målet at forebygge gentagelse.
   
  Nogle af de børn og unge, som er kendt i forbindelse med de specifikke SSP-indsatser, er også omfattet af individorienterede indsatser. Den individorienterede indsats tilrettelægges i samarbejde mellem f.eks. skolen, politiet, Familieafdelingen, SSP-konsulenterne og Gadepiloterne.

  Her kan SSP indsatsen f.eks være at støtte op omkring den enkelte unges uddannelsesforløb, hjælp til fritidsjob, fritidsaktiviteter og lignende.

 • Vores struktur  

  SSP Konsulenterne
  I det daglige repræsenterer SSP-konsulenterne SSP-arbejdet såvel indadtil i organisationen som udadtil i forhold til øvrige samarbejdspartnere i og uden for kommunen. De varetager den overordnede koordinering af SSP-arbejdet i Frederiksberg Kommune og har ansvaret for, at samarbejdet fungerer på alle niveauer i organisationen. SSP-konsulenterne er ansat under Skole- og klubafdelingen på Børne- og Ungeområdet.

  Lokale netværksgrupper
  I SSP-regi er Frederiksberg opdelt i tre lokale netværksgrupper: Øst, Vest og Nord. I disse tre netværksgrupper sidder repræsentanter fra skoler, SFOer, sundhedsplejersker, fritids- og ungdomsklubber, Familieafdelingen, boligsociale medarbejdere, døgninstitutioner, politi og andre relevante parter.
   
  Ud over de faste medlemmer i de lokale netværksgrupper, kan der indkaldes andre "eksperter", ligesom der kan nedsættes arbejdsgrupper, hvori der kan indgå yderligere repræsentation fra lokalområdet som f.eks. beboerforeninger og idrætsklubber.
   
  SSP-udvalget
  Det øverste organ for SSP-Frederiksberg er SSP-udvalget, som er bredt sammensat af ledere og centrale medarbejdere fra Frederiksberg Kommune og fra politiet. Udvalget beslutter SSPs strategiske linje og fastlægger de konkrete kriminalpræventive indsatser rettet mod børn og unge.

 • Konsulenten  

  SSP-Konsulenten
  SSP-konsulentens primære funktion er at være det koordinerende led i SSP-samarbejdet og dermed i udmøntningen af målene for SSP-Frederiksberg.

  Det er SSP-konsulentens opgave at koordinere, dokumentere og medvirke til at gennemføre både den generelle og den specifikke kriminalpræventive indsats. Ligeledes kan han påtage sig rollen som tovholder i forbindelse med projekter

  SSP-konsulenten bidrager - gennem et tæt samarbejde med skolerne og Den Kriminalpræventive Sektion ved Københavns Politi - til at sikre, at alle elever får et kvalificeret undervisningstilbud på det forebyggende område, og at forældrene ligeledes informeres om det kriminalpræventive arbejde.
   
  SSP-konsulenten giver rådgivning og sparring i forbindelse med projektgruppers ansøgninger om midler til konkrete projekter.