Gå direkte til sidens indhold

Begravelse eller bisættelse

En afdød skal enten begraves eller brændes (kremeres) og bisættes

Læs om begravelse eller bisættelse

 • Anmod om begravelse eller ligbrænding  

  Hvis du er pårørende til en afdød og skal tage stilling til, om afdøde skal begraves eller brændes (kremeres) og bisættes, skal du gøre dette ved at udfylde en anmodning om begravelse eller ligbrænding. Dette skal du gøre digitalt her på siden. Klik på 'Start'.

  Hvis du ikke kan få NemID, kan du i stedet anvende en blanket:

  Hvis du i stedet ønsker en bedemand skal sende en anmodning digitalt, skal du udfylde og udlevere en fuldmagt til bedemanden:

  Hvis du ikke har NemID:

  Begravelse

  Ved begravelse bliver afdøde lagt i en kiste og begravet på kirkegården.

  Bisættelse

  Ved bisættelse bliver afdøde brændt på et krematorium, og asken lægges i en urne, der nedsættes i jorden på kirkegården. Det er også tilladt at sprede asken over havet.

  Siden 1. august 2008 har det desuden været lovligt at blive begravet på særlige skovgravpladser. De første er under forberedelse flere steder i landet.

  Har afdøde tilkendegivet ønske om begravelse eller kremering samt eventuel askespredning, vil dette blive fulgt. Ellers skal du vælge dette på anmodningen. Hvis sognepræsten kan godkende anmodningen, udsteder han/hun en begravelsesattest. Den afdøde må hverken begraves eller brændes, før begravelsesattesten er skrevet.

  Du kan som pårørende vælge selv at stå for alle de praktiske forhold omkring en begravelse, eller du kan aftale med en bedemand, hvilke ting han skal tage sig af. Jo mere du selv tager dig af, jo billigere bliver begravelsen.

  På Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside kan du finde råd, inden du vælger bedemand.

 • Hvis du ikke kan få NemID  

  Hvis du ikke kan få NemID, kan du udfylde en blanket:

  Når blanketten er udfyldt, skal den printes og sendes til kirkekontoret i det sogn, hvor afdøde boede.

  Find dit sogn:

 • Kirkelig begravelse  

  Var den afdøde medlem af folkekirken eller et andet trossamfund, vil det blive taget som udtryk for et ønske om kirkelig begravelse, med mindre den døde havde givet udtryk for andet.

  En begravelse, hvor en præst fra folkekirken medvirker, vil som regel foregå i kirken eller et begravelseskapel på kirkegården.

  Selv om afdøde var medlem af folkekirken, kan begravelse eller bisættelse godt afholdes et andet sted end i kirken, hvis det aftales med sognepræsten.

  Folkekirkens begravelseskapel kan også benyttes ved andre trossamfunds kirkelige begravelser.

  Hvis der ikke er begravelseskapel i sognet, kan biskoppen give tilladelse til, at en præst fra et andet kristent trossamfund forestår begravelse i folkekirken.

  Find salmer online

  På den danske salmebog online kan du finde salmernes tekst og forskellige melodier til dem.

 • Borgerlig begravelse  

  Der er ingen specielle krav til, hvordan en borgerlig begravelsesceremoni skal foregå. Man kan arrangere en højtidelighed i et kapel, i eget hjem eller andet.

  Der skal normalt betales et mindre beløb for leje af kapel, samt eventuel organist og kor.

 • Hvis du ønsker din aske spredt over åbent hav  

  Din aske kan blive spredt over åbent hav, hvis du skriftligt har tilkendegivet et ønske om det. Dette kan du gøre ved at bruge selvbetjeningsløsningen.

  Du må også gerne skrive dit ønske på almindeligt papir. Husk, at det skal indeholde dit navn, adresse, cpr. nr. samt dato og underskrift. Sørg for at lægge blanketten sammen med dine øvrige papirer til brug for de efterladte i forbindelse med dit dødsfald.

  Når de pårørende anmelder dit dødsfald, skal blanketten vedlægges.

 • Askespredning når ønsket ikke er skrevet ned  

  Der er i lovgivningen krav om, at afdøde selv skriftligt har erklæret, at asken skal spredes over åbent hav. Er ønsket ikke nedskrevet af afdøde selv, kan begravelsesmyndigheden dispensere fra kravet om skriftlighed, hvis det godtgøres, at askespredning utvivlsomt var afdødes ønske. Læs mere i bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding, § 3, stk. 3:

 • Hvordan foregår askespredning  

  Askespredningen skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø. Det er heller ikke tilladt at sprede aske over land.

  Det er de efterladte, som skal sørge for at få asken spredt, og spredningen af asken skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt. Bedemanden kan også stå for askespredning.

  Det er ikke tilladt at sænke urner med aske i havet.

  Det er biskoppen der eventuelt kan tillade at man foretager en anden sømmelig handling med asken, når der foreligger et bestemt ønske fra afdøde.

 • Hvis du vil klage  

  Kirkekontoret eller præsten afgør, om begravelsen kan ske, som det er ønsket ved udfyldelse af anmodningen.

  Hvis du er uenig i præstens afgørelse, kan du klage til præsten. Præsten skal enten tage klagen til følge eller sende sagen videre til skifteretten.

  Hvis du vil klage over en bedemand, skal du anlægge en civil retssag ved Domstolene eller oprette en klage ved Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det koster 100 kr. (2016) at klage.

  Hvis du vil klage over biskoppens afgørelse om askespredning, skal du klage til til ministeren for ligestilling og kirke. Du skal klage skriftligt inden fire uger efter at du har fået meddelelse om afgørelsen.