Gå direkte til sidens indhold

Kommunefakta

Kommunefakta

På denne side kan du finde relevant information om Frederiksberg Kommune.

 • Borgerundersøgelse 2015  

  Pæne karakterer til Frederiksberg Kommune

  Frederiksberg Kommune har taget temperaturen på borgernes tilfredshed med Frederiksberg som by og den kommunale service. 4000 borgere blev spurgt om deres holdning til alt fra cykelstier til kommunens Facebook-side – og der blev uddelt karakterer i den pæne ende af skalaen.

  Fakta om borgerundersøgelsen:

  Der er udbredt tilfredshed med den kommunale service
  Borgerne er på alle områder i gennemsnit mere tilfredse end utilfredse
  Kultur & Idræt og bybilledet har den højeste tilfredshed med en score på hhv. 73 og 72 (på en skala mellem 0 og 100)
  Arbejdsmarkedsområdet og Socialområdet har den laveste tilfredshed (dog er der med en tilfredshedsscore på henholdsvis 52 og 55 flere tilfredse end utilfredse
  Hovedresultaterne svarer til resultaterne fra den forrige analyse i 2012 – dog er tilfredsheden med skoleområdet faldet lidt som det også ses i resten af landet
  Borgerundersøgelsen behandles i den kommende tid i samtlige udvalg og Kommunalbestyrelsen
  4000 tilfældigt udvalgte borgere har medvirket i perioden 14. august til 27. september
  1175 borgere i resten af landet er også blevet spurgt
  Megafon har stået for undersøgelsen som fremover gentages hvert andet år.

  Du kan læse hele borgerundersøgelsen her: Borgerundersøgelse 2015

 • Årsregnskab  

  Kommunalbestyrelsen har godkendt årsregnskabet 2015 mandag den 18. april Her kan du læse om kommunens regnskabsresultat, der blandt andet fortæller, hvordan kommunens samlede aktivitetsomfang har påvirket kommunens økonomi i årets løb.

  Årsregnskab 2015

 • Investeringer  

  I henhold til Lov om kommuners styrelse § 44 skal midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, indsættes i pengeinstitut eller på postgirokonto eller anbringes i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes.

  For at optimere afkastet af kommunens likvider er der indgået kapitalforvaltningsaftaler med eksterne forvaltere. Kapitalforvalterne kan handle uden forudgående forelæggelse for Magistrat/Kommunalbestyrelse – indenfor rammerne af kapitalforvaltningsaftalen, og med løbende orientering til administrationen.

  Udover retningslinjer for ansvarlige investeringer, indeholder kapitalforvaltningsaftalerne blandt andet retningslinjer for investeringernes gennemsnitligt tilladte varighed og investeringsrammerne – dvs. grænserne for de forskellige typer værdipapirers andel af den totale portefølje. Kapitalforvaltningsaftalerne vurderes løbende af Økonomiafdelingen.

   

  Retningslinjer for ansvarlige investeringer

  Før den 8. februar 2010 lå kommunens retningslinjer, indenfor rammerne af kapitalforvalternes politik for ansvarlige/bæredygtige investeringer.

  Den 8. februar 2010 besluttede Magistraten, at skærpe Frederiksberg Kommunes retningslinjer for ansvarlige investeringer.

  Det betyder, at hvis et selskab skulle vise sig at bryde med kommunens retningslinjer, skal investeringen i selskabet afvikles. Selskabet bliver først lukket ind i investeringsuniverset igen, når en adfærdsændring er påvist og selskabet igen overholder retningslinjerne for ansvarlige investeringer. Det er pålagt kommunens kapitalforvaltere, at alle investeringer skal foretages i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for ansvarlige investeringer, som er:

  "Frederiksberg Kommune ønsker at sikre, at kommunens finansielle anbringelser ikke krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer vedrørende miljø, sociale forhold og forretningsetik, sådan som de blandt andet kommer til udtryk i de ti principper i FNs Global Compact[1]. Herunder ønsker kommunen ikke at investere i selskaber som sælger eller producerer særligt kontroversielle våben som klyngebomber, antipersonelminer samt biologiske og kemiske våben.

  Yderligere gælder det, at der ikke investeres i virksomheder, hvor mere end 5% af den årlige omsætning stammer fra tobak, våben, pornografi og hasardspil.

  Det pålægges kommunens porteføljeforvaltere, at følge de etiske vurderinger og internationalt anerkendte normer som er nævnt ovenfor, når kommunens likvider placeres.

  Hvis et selskab skulle vise sig at bryde med anerkendte internationale normer og konventioner, skal investeringen i selskabet afvikles.

  Retningslinjerne for ansvarlige investeringer skal indarbejdes i kommunens kontrakter med porteføljeforvalterne samt offentliggøres på kommunens hjemmeside.”

  [1] FNs ti principper for forretningsmæssig inddragelse af miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og anti-korruption.

   

  Portefølje  

  Markedsværdien af Frederiksberg Kommunes portefølje på obligationer, aktier og erhvervsobligationer er opgjort til en samlet værdi af 1.288,4 millioner kroner pr 30. november 2016. Fordelingen mellem de forskellige typer er opgjort i tabellen nedenunder.

  Markedsværdien af Frederiksberg Kommunes portefølje

  Pr. 30. november 2016

  Obligationer *)

  1.008,6 mio. kr.

  Aktier *)

  239,8 mio. kr.

  Erhvervsobligationer *)

  40,00 mio. kr.

  Samlet værdi

  1.288,4 mio. kr.

  *) Alle Frederiksberg Kommunes investeringer foretages udelukkende igennem investeringsforeninger.

   
  Investeringsunivers

  Frederiksberg Kommune foretager ikke selv finansielle investeringer i virksomheder. Investeringerne foretages af kommunens kapitalforvaltere: Nordea Asset Management, Nykredit Asset Management og Danske Capital.

  Kommunen har investeringer i nedenstående investeringsforeninger. Via de enkelte links vil man blandt andet kunne se beholdningslisterne for investeringsforeningerne.  

  Nordea:

  Nordea Invest Engros Stabile Aktier - Etisk

  Nordea Invest Engros Internationale Aktier - Etisk

  Nordea Invest Kommune 1

  Nordea Invest Kommune 2

  Nykredit:

  Nykredit Invest SRI Aktier 

  Nykredit Invest Korte Obligationer 

  Nykredit Invest Engros Lange Obligationer 

  Nykredit Invest Engros Højrente Europa  

  Nykredit Invest Europæiskes Virksomhedsobligationer SRI

  Danske Capital:

  Danske Invest Select Global Restricted

  Danske Invest Select Kommune 4

  Danske Invest Select Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted

   

  Screening af porteføljer

  Frederiksberg Kommunes porteføljeforvaltere foranlediger, at investeringsforeningerne minimum screenes halvårligt. Der bliver således løbende fulgt op på selskaberne på investeringsforeningernes beholdningslister, i forhold til deres adfærd og eventuelle "anklager" imod dem.

   Kommunes kapitalforvaltere har hver især deres egne vedtagne investeringspolitikker for ansvarlige/bæredygtige investeringer. Frederiksberg Kommunes investeringspolitik ligger udover rammerne af kapitalforvalternes - jf. retningslinjer for ansvarlige investeringer. Ved investeringer på vegne af Frederiksberg Kommune, er der således yderligere skærpede udvælgelses- og fravælgelseskriterier af selskaber.

  På kapitalforvalternes respektive hjemmesider kan man læse mere om deres politikker for ansvarlige/bæredygtige investeringer, screening og udelukkelse af selskaber :

  Klik her for at læse mere om Nordea og ansvarlige investeringer
  Klik her for at læse mere om Nykredit og bæredygtige investeringer      
  Klik her for at læse mere om Danske Bank og ansvarlige investeringer

  Oplysningerne på denne side bliver opdateret en gang i kvartalet af Økonomiafdelingen

 • Befolkningsprognose  

  Frederiksberg Kommune udarbejder årligt en befolkningsprognose, der skaber grundlag for såvel den økonomiske som den fysiske planlægning i kommunen. Prognosen anvendes til udarbejdelsen af sektorprognoser på eksempelvis skole-, dagtilbuds- og ældreområdet og til beregning af kommunens indtægtsbudgettering. De fire første år indeholdt i prognosen udgør endvidere en del af grundlaget for udarbejdelsen af kommunens budgetrammer, som i år vedrører budgetrammerne for 2017 (2018-2020).

  Befolkningsprognosen udarbejdes ved brug af prognoseprogrammet Demografix. Det er historiske data vedrørende statusbefolkning og bevægelser samt et boligbyggeprogram, der ligger til grund for fremskrivningen.

  Ved at klikke på linket herunder kan du læse Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose 2016.

  Befolkningsprognose 2016

 • Grundskyld  

  Læs fakta om grundskyld på Frederiksberg og prøv vores grundskyldberegner.

  Hvad er grundskyld?

  Grundskyld er en skat, du betaler til Frederiksberg Kommune af den jord eller grund, du ejer. Der betales grundskyld for alle boligtyper - også for udlejningsboliger og andelsboliger.

  Afhængigt af om du bor i hus, rækkehus eller lejlighed er der stor forskel på, hvor meget du skal betale i grundskyld. Det er fordi grundskylden beregnes ud fra grundens og ikke ejendommens eller boligens værdi. Populært sagt kan man sige, at i ejendomme med  lejligheder er der flere om at dele grunden og dermed også betalingen af grundskyld. 

  Hvordan beregnes grundskyld?

  Grundskylden beregnes med udgangspunkt i SKATS vurdering af din grund - den såkaldte grundværdi.

  Du bliver enten beskattet af ejendommens grundværdi fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer eller ud fra grundskatteloftsværdien.

  Grundskatteloftsværdien er en øvre grænse for hvor meget grundskylden må stige fra år til år og sikrer, at du maksimalt  kan komme til at betale 7 % mere end året før.

  Fastsættelse af grundskyldspromille

  Frederiksberg Kommune (kommunalbestyrelsen) fastsætter grundskyldspromillen, hvilket sammen med den af SKAT fastsatte grundværdi bestemmer, hvor meget du skal betale i grundskyld.

  Frederiksberg Kommune har fastsat en grundskyldspromille i 2015 på 26,5 og det er tæt på landsgennemsnittet. Kommuneskatten på Frederiksberg er til gengæld på 22,8 procent. Kommunalbestyrelsen har besluttet at sænke personskatten til 22,8 procent fra 2015, hvilket giver Frederiksberg landets næstlaveste skatteprocent.

  Grundskyldspromillen er den samme for alle på Frederiksberg. Det er derfor ikke muligt at  få ændret grundskyldspromillen for dig personligt eller at fastsætte forskellige grundskyldspromiller for forskellige boligtyper. Grundskyldspromillen varierer dog fra kommune til kommune.

  Kollegier

  Kommunalbestyrelsen kan efter bestemmelserne i  Lov om kommunal ejendomsskat § 8, stk. 1, litra c meddele hel eller delvis fritagelse for betaling af grundskyld.

  Det er en forudsætning for ansøgning om fritagelse, at kollegiet er ejet af en almenvelgørende stiftelse eller en anden almennyttige institution og at udlejning alene sker til unge under uddannelse. Ved fremsendelse af ansøgning skal vedtægter samt seneste revidere regnskab vedlægges.

  Ændringer i grundskylden

  Det er staten og ikke kommunerne, der får indtægterne, hvis grundskylden stiger.

  Den samlede indtægt i alle landets kommuner stiger fra 2014 til 2015 med 1,0 milliarder kroner, men indtægterne modregnes direkte i statens tilskud til kommunerne.

  Du kan også se flere oplysninger på www.skat.dk eller læse vores faktaark om grundskyld.

 • Skatten i tal  

  Frederiksberg Kommunes skatteprocenter for 2016:

  Kommuneskat 22,80 procent

  Sundhedsbidrag 3,00 procent

  Kirkeskat 0,50 procent

  I alt: 26,30 procent

  Se Skatteministeriets hjemmeside for tidligere års skatteprocenter.