Gå direkte til sidens indhold

Spørgetid

Spørgetid

Borgere på Frederiksberg kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen i spørgetiden.

 • Hvornår er der spørgetid?  

  2016:

  Forud for hvert ordinære kommunalbestyrelsesmøde er der spørgetid, som normalt er af en halv times varighed. I parentes er fristerne for aflevering af spørgsmål til spørgetiden angivet.

  25. januar (11. januar)
  22. februar (8. februar)
  14. marts (29. februar)
  18. april (4. april)
  23. maj (9. maj)
  13. juni (30. maj)
  29. august (15. august)
    5. september (22. august)
    3. oktober (26. september)
  14. november (31. oktober)
   5. december (21. november)

   

  2017:

  30. januar (16. januar)
  27. februar (13. februar)
  20. marts (6. marts)
  24. april (10. april)
  22. maj (8. maj)
  19. juni (6. juni)
  28. august (14. august)


  Spørgetiden begynder som udgangspunkt kl. 18.30.

  I juli er der ingen kommunalbestyrelsesmøder og i år med kommunalvalg (2017) bortfalder spørgetiden i månederne september, oktober, november og december.

  Spørgetiden finder sted i kommunalbestyrelsens mødesal på Frederiksberg Rådhus. I særlige tilfælde, hvis der er mange spørgsmål, kan spørgetiden vare 45 minutter eller en time og starter da kl. 18.15 eller kl. 18. Spørgetidens start annonceres på hjemmesiden og i Frederiksberg Bladet ligesom spørgere modtager direkte besked om starttidspunkt.

  Der er offentlig adgang via tilhørerlogerne på 2. sal. Rådhusets hovedport åbnes almindeligvis kl. 18.00, når der er spørgetid.

 • Hvordan stiller jeg et spørgsmål?  

  Spørgsmålene skal sendes eller afleveres til Juridisk Afdeling:

  Juridisk Afdeling
  stuen, værelse 0.019
  Frederiksberg Rådhus
  2000 Frederiksberg
  Tlf. 38 21 20 23
  Fax 38 21 29 80

  E-mail kbs@frederiksberg.dk

  Forvaltningens oplæg til besvarelse af spørgsmålene kan ses på hjemmesiden efter spørgetiden.

  I Juridisk Afdeling kan du også få reglerne for spørgetid udleveret. Du finder dem også herunder.

 • Regler for spørgetid  

  § 1
  Forud for hvert ordinære kommunalbestyrelsesmøde, dog ikke ved 2. behandling af budgettet, afholdes spørgetid af maksimalt en halv times varighed, dog i særlige tilfælde kan spørgetiden vare 45 minutter eller en time.

  I år med kommunalvalg bortfalder spørgetiden i månederne september, oktober, november og december.

  § 2
  Der kan af spørgeren stilles op til 3 spørgsmål for hver spørgetid.

  Spørgsmålene skal stilles skriftligt og være kommunalbestyrelsen i hænde senest 14 dage før det kommunalbestyrelsesmøde, hvor spørgsmålene ønskes besvaret.

  Spørgsmål til kommunalbestyrelsens møde forud for kommunalbestyrelsens 2.behandling af budgettet skal være forvaltningen i hænde 7 dage før.

  § 3
  Spørgsmålene kan stilles til kommunalbestyrelsen eller dens enkelte medlemmer. Rettes spørgsmålene til kommunalbestyrelsen, afgør borgmesteren, hvem der skal besvare spørgsmålene.

  Dagsordenen for spørgetiden samt spørgernes eventuelle medfølgende begrundelser tilsendes kommunalbestyrelsens medlemmer sammen med dagsordenen for kommunalbestyrelsens møde.

  § 4

  Spørgerne skal være borgere med bopæl på Frederiksberg, og spørgsmålene skal have relation til kommunale forhold og være af almen interesse for Frederiksbergs borgere.

  Borgere kan ikke i deres egenskab af ansatte i Frederiksberg Kommune - eller på ansattes vegne - stille spørgsmål vedrørende løn og arbejdsvilkår på kommunens arbejdspladser.

  § 5

  Spørgsmål, der uden videre kan besvares af den kommunale forvaltning, kan henvises hertil af borgmesteren.

  Spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand eller vedrører forhold, der er omfattet af gældende regler om tavshedspligt, afvises af borgmesteren.

  Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste spørgetidsmøde. Hvis der er så mange spørgsmål, at de ikke kan besvares inden for spørgetiden, udsættes de senest indkomne spørgsmål til næste spørgetid.

  Borgmesteren orienterer magistraten om udsatte og afviste spørgsmål på førstkommende magistratsmøde.

  § 6
  Spørgsmålene skal være kort formulerede og i spørgetiden mundtligt kunne fremsættes på 2 minutter og besvares på 2 minutter. Vedrører spørgsmålene samme tema og kan besvares af samme kommunalbestyrelsesmedlem, kan de behandles samlet, og skal da kunne fremsættes på max. 4 minutter og besvares på max. 4 minutter.

  Andre medlemmer af kommunalbestyrelsen kan få ordet for en kort korrigerende eller supplerende udtalelse. Disse må højst hver vare 1 minut.

  Sluttelig kan der gives spørgeren og det kommunalbestyrelsesmedlem, der besvarer spørgsmålet, tid til henholdsvis en kort replik og duplik, der hver højst må vare 1 minut.

  § 7
  Spørgetiden ledes af borgmesteren, som også afgør eventuelle tvivls-spørgsmål vedrørende fortolkningen af reglerne.

  Regler for spørgetid er vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 30. marts 1992.
  Revideret den 26. august 1996 og 25. januar 1999 samt den 29. november 2010