Gå direkte til sidens indhold

Kommuneplan 2013

Kommuneplan 2013

Kommuneplanen er den overordnede plan for kommunens fysiske udvikling. Planen blev vedtaget juni 2013 og rummer visioner og politiske mål samt retningslinjer for byens udvikling og rammer for lokalplanlægningen.

Kommuneplan 2013 tager udgangspunkt i Frederiksbergstrategien

 • Hovedstruktur  

  I Hovedstrukturen beskriver Kommunalbestyrelsen de overordnede mål for kommunens udvikling.

  Se Hovedstrukturen her (14,4 MB)

   

 • Rammer for lokalplanlægning  

  Rammer for lokalplanlægning indeholder generelle rammer for f.eks. boligbyggeri, opholdsarealer og parkering og specifikke rammebestemmelser for enkeltområder.

  Se Rammer for lokalplanlægning (40 MB)

 • Retningslinjer  

  Retningslinjerne beskriver arealanvendelsen for en række fysiske strukturer f.eks. boliger, detailhandel, erhverv og trafik.

  Se Retningslinjer her (31MB)

 • Redegørelse  

  Redegørelsen indeholder baggrundsanalyser f.eks. bolig og detailhandelsanalyse og beskriver kommuneplanens forhold til anden planlægning.

  Se Redegørelse her  (4,5 MB)

 • Offentlig høring  

  Forslag til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring fra den 19. februar til den 16. april 2013.
  Der er i alt indkommet 27 høringssvar.

  Alle høringssvar er samlet i ét notat, hvor der er et resume af hvert enkelt høringssvar, Frederiksberg Kommunes bemærkninger og derefter forslag til de ændringer som høringssvaret har givet anledning til at foreslå.

  Ændringsforslagene er efterfølgende indstillet til behandling i By- og Miljøudvalget, Magistraten og  Kommunalbestyrelsen.
   

  Se samlede høringssvar her

  Se sagsfremstilling her

  Se ændringsforslag her

 • Retsvirkninger og klagevejledning  

  Klagevejledning
  Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over retlige spørgsmål i forbindelse med kommuneplanen. Dette fremgår af planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Retlige spørgsmål kan være spørgsmål om planens tilvejebringelse og forhold til planloven. Øvrige spørgsmål kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

  Eventuel klage skal, jf. planlovens § 60, stk. 1, være indgivet skriftligt til Frederiksberg Kommune på BBE@frederiksberg.dk eller pr. post til Frederiksberg Kommune, By, Byggeri og Ejendomme, Frederiksberg Rådhus, 2000 Frederiksberg inden 4 uger fra dags dato. Eventuel klage videresendes til Natur- og Miljøklagenævnet.

  Natur- og Miljøklagenævnet behandler kun en evt. klage, hvis klager indbetaler et gebyr (500 kr. for enkeltpersoner og 3000 kr. for andre). Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning på gebyret. Nævnet begynder ikke at behandle klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

  Retssag vedr. spørgsmål om planen skal anlægges inden 6 måneder fra dags dato. Det fremgår af planlovens § 62, stk. 1.

  Retsvirkninger
  I medfør af planlovens § 12, stk. 2 kan kommunen i byzone modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser.

  I medfør af planlovens § 12, stk. 3 kan kommunen i byzone og i sommerhusområde modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel.

  Forbuddene kan dog ikke nedlægges, hvis det pågældende areal er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Forbud efter § 12, stk. 3 kan heller ikke nedlægges, hvis området i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål.

 • Kommuneplantillæg  

 • Offentlig høring - Forslag til kommuneplantillæg 14 for Nordre Fasanvej 27  

  Kommunalbestyrelsen har vedtaget at sende forslag kommuneplantillæg 14 i offentlig høring. Det betyder, at du nu har mulighed for at komme med kommentarer og ændringsforslag til planforslaget, inden planen vedtages endeligt.

  Se Forslag til kommuneplantillæg 14 her

  Se den politiske behandling af forslaget her 

  Flere oplysninger
  Du kan få nærmere oplysning om planforslaget i Borgerservicecentret, telefon 3821 2121 eller i By, Byggeri og Ejendomme, telefon 3821 4070.

  Bemærkninger kan sendes
  Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag til planforslagene, skal du sende dem til: bbe@frederiksberg.dk  eller By, Byggeri og Ejendomme, Frederiksberg Rådhus, 2000 Frederiksberg, senest den 8. november 2016.
  Herefter vil de indgå i Kommunalbestyrelsens videre behandling af forslaget.

  Formål og indhold
  Kommuneplantillægget ændrer rammeområdet fra offentlige formål i form af undervisningsformål til blandede byfunktioner i form af detailhandel, kontor- og serviceerhverv, uddannelsesinstitutioner, caféer og restaurationer samt boliger.

  Miljøscreening
  I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, lov nr. 425 af 18. maj 2016, skal der, såfremt det er relevant, redegøres for planens indvirkninger på miljøet.
  Der er gennemført en miljøscreening af forslagene. Screeningen viser, at planforslaget/forslagene ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af omgivelserne. Dette skyldes at den ændrede anvendelse er i god overensstemmelse med den øvrige anvendelse i området, Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen.

  Se miljøscreeningen her

  Klagevejledning
  Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over retlige spørgsmål (planens tilvejebringelse og forhold til lov om planlægning). Som hovedregel kan der dog ikke klages over planens indhold.

  Du kan ligeledes klage til Natur- og Miljøklagenævnet over beslutningen om ikke at udarbejde en miljøvurdering.
  Hvis du ønsker at klage, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

  En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

  Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

  Klage skal indsendes senest den 11. oktober 2016.

  Du kan læse mere om klagereglerne på www.nmkn.dk og hvordan du klager på http://nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du/

  Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet af kommunen i henhold til lov om planlægning, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. lovens § 62, stk. 1.

   

 • Forudgående høring Vagtelvej 58 - Indkaldelse af idéer og forslag  

  Indkaldelse af idéer og forslag
  ​By- og Miljøudvalget vedtog i august 2015 en startredegørelse, som skal muliggøre etablering af en fritids- og ungdomsklub på Vagtelvej 58. Denne anvendelse er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg. Inden kommuneplantillægget udarbejdes vil vi gerne indkalde idéer og forslag. Synes du at fritids- og ungdomsklubbens udendørs arealer kunne anvendes af områdets beboere uden for åbningstiden? Synes du at eksisterende træer skal bevares? Hvordan kan fritids- og ungdomsklubben i øvrigt bidrage til områdets kvaliteter?

  Du kan deltage debatten i perioden fra den 31. august til den 13. september 2016, hvor du kan indsende dine idéer og forslag til bbe@frederiksberg.dk

  Luftfoto af området