Gå direkte til sidens indhold

Miljø, klima og affald

Miljø, klima og affald

Frederiksberg Kommune gør en indsats for at mindske påvirkningen af det omgivende miljø. Herunder kan du finde de overordnede planer for, hvordan vi fx vil sikre en god luftkvalitet, tage hånd om klimaet og mindske affaldsmængderne.

 • Rammeansøgning for Frederiksbergs skybrudsprojekter  

  Frederiksberg Kommune skal klima- og skybrudssikres for at håndtere den generelt øgede mængde nedbør samt ekstremnedbør, som forventes som følge af klimaforandringer.

  Projekterne beskrevet i rammeansøgningen her er et led i bestræbelserne på at nå målene om en klimatilpasset kommune, og en videreførelse af Frederiksbergs klimatilpasningsplan.

 • Affalds- og Ressourceplan 2014-2018  

  Kommunalbestyrelsen har vedtaget en affalds- og ressourceplan, som er en strategi for udviklingen af affaldsområdet. Du kan læse om nye indsatsområder, initiativer og målsætninger for indsamlingen af affald til genbrug.

  Læs Affalds- og Ressourceplan 2014-2018 (digital udgave)

 • Klimatilpasningsplan 2012  

  Frederiksberg Kommune har i 2012 udarbejdet en klimatilpasningsplan med mål og handlinger for, hvordan vi skal gøre byen mere robust til fremtidens klimaændringer med større og mere massive mængder nedbør samt højere temperatur.
  Med klimatilpasningsplanen lægger vi op til en ambitiøs og langsigtet indsats. En indsats, som ikke alene skal kunne håndtere klimaændringerne, men også medvirke til at skabe et grønnere og bedre Frederiksberg. Klimatilpasningsplanen er et dynamisk redskab, der beskriver mål og handlingsstrategier for en 20-årig periode og som vil blive revideret hvert fjerde år.

  Læs Klimatilpasningsplan 2012 (pdf, 5,6 Mb)

 • Kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet  

  By- og Miljøområdet skal i henhold til lovgivningen offentliggøre indsats og resultater på kvalitetsstyringsområdet for natur- og miljøområdet. Resultaterne for de enkelte år kan hentes herunder (links til pdf-filer):

  Naturbillede

  2012

  2011

  2010

  2009

  Ifølge lov om kvalitetsstyring skal By- og Miljøområdet årligt gennemføre en intern audit hvorefter kvalitetsstyringssystemets ledelse skal gennemføre en evaluering af systemets effektivitet og fortsatte egnethed. Desuden skal kvalitetspolitik og –mål, resultater fra den årlige evaluering samt indsats og resultater offentliggøres. Denne proces skal være med til at vise åbenhed og gennemsigtighed i varetagelsen af opgaverne på natur- og miljøområdet.

  Hvorfor har kommunen et kvalitetsstyringssystem?

  I forbindelse med kommunalreformen vedtog Folketinget den 7. juni 2006 en lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet (lov nr. 506 af 7. juni 2006) med tilhørende bekendtgørelse (nr. 661 af 14. juni 2006). Kvalitetsstyringsloven og bekendtgørelse fastsætter rammerne for kvalitetsstyringssystemet for kommunens sagsbehandling på natur- og miljøområdet.

  Kvalitetsstyringssystemet omfatter al sagsbehandling i Frederiksberg Kommune efter følgende love på natur- og miljøområdet:

  • Lov om miljøbeskyttelse
  • Lov om vandforsyning mv.
  • Lov om forurenet jord
  • Lov om betalingsregler for spildevand mv.
  • Lov om miljømål mv. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder
  • Lov om naturbeskyttelse
  • Lov om planlægning, for så vidt angår VVM-sager

  Hvad er formålet med kvalitetsstyringssystemet i kommunen?

  Formålet med kvalitetsstyringssystemet er at, sikre høj målopfyldelse, høj faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet, eller med andre ord:

  • Kvalitetsstyringat borgere og virksomheder oplever, at kommunens opgavevaretagelse på natur- og miljøområdet gennemføres og dokumenteres på en måde, som er kendetegnet ved høj målopfyldelse, faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed.
  • at lovgivningens krav og almindelig god forvaltningsskik følges.
  • at kvalitetsstyringssystemet, som led i den øvrige planlægning og udvikling regelmæssigt, evalueres og tilpasses med henblik på at sikre systemets fortsatte effektivitet og egnethed til at nå den fastsatte kvalitetspolitik og kvalitetsmål.

  Derudover skal Kvalitetsstyringssystemet synliggøre, at der løbende sker en overvågning af og opfølgning på, at kravene i relevante love og bekendtgørelser på natur- og miljøområdet følges.

  Hvad består kvalitetsstyringssystemet af?

  By- og Miljøområdets kvalitetsstyringssystem er opbygget af 3 delelementer:

  • En kvalitetshåndbog
  • Tværgående procedurer
  • Fagprocedurer

  Kvalitetshåndbogen indeholder en overordnet beskrivelse af baggrunden for kvalitetsstyringssystemet og formålet med indførelsen af systemet. Derudover beskrives kvalitetspolitik- og mål samt systemets organisering i By- og Miljøområdet samt en beskrivelse af ansvarsområder.

  Kvalitetspolitikken og -mål kan hentes herunder (links til pdf-filer):

  Kvalitetspolitikken for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet

  Kvalitetsmålene for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet

  Tværgående procedurer beskriver de overordnede retningslinjer for brugen af kvalitetsstyringssystemet og udgør en beskrivelse af, hvordan kvalitetsstyringssystemet fungerer og skal vedligeholdes.

  Fagprocedurer indeholder beskrivelser af de arbejdsgange for sagsbehandlingen af opgaver på natur- og miljøområdet, der er omfattet af kvalitetsstyringssystemet.

  Alle medarbejdere i Frederiksberg Kommune, der er omfattet af kvalitetsstyringssystemet, skal have kendskab til kvalitetshåndbogen, de tværgående procedurer og fagprocedurerne. Kvalitetshåndbog, tværgående procedurer og fagprocedurer er lagt på vores intranet, så alle medarbejdere i By- og Miljøområdet har adgang til systemet. Et vigtigt element i kvalitetsstyringssystemet er overvågning af systemet med henblik på løbende forbedringer. Effektiviteten af denne overvågning bekræftes ved en såkaldt ekstern audit, hvilket betyder, at kvalitetsstyringssystemet gennemgås af udefrakommende, neutrale eksperter (auditorer fra et akkrediteret certificeringsorgan).

  Kan jeg få indsigt i kvalitetssystemet?

  By- og Miljøområdet gør opmærksom på, at alle borgere og virksomheder kan bede om aktindsigt i de procedurer, der ligger til grund for hvordan opgaver indenfor på natur- og miljøområdet løses. Ønsker du at få aktindsigt, skal du kontakte Vej, Park og Miljø på tlf.: 3821 4120 eller på e-mail: VPM@frederiksberg.dk.

  Hvad er status for certificeringen?

  By- og Miljøområdets kvalitetsstyringssystem er i november 2009 blevet certificeret for perioden 24/11 2009 til 17/12 2012, hvorefter systemet skal certificeres igen.Kvalitetsstyring

    • Strategi til bekæmpelse af luftforurening  

     Kommunalbestyrelsen har i juni 2012 vedtaget Strategi til bekæmpelse af luftforurening.
      
     Strategien omfatter følgende strategiske indsatsområder:

     • Trafikken
     • Brændeovne
     • Information om luftforurening
     • Placering af miljøfølsomme byfunktioner
     • Samtænkning af strategi for klima og luftkvalitet.

     De konkrete indsatser omfatter blandt andet øgede krav til køretøjerne i miljøzonen, kampagner og udarbejdelse af en forskrift til begrænsning af forureningen fra brændeovne samt øget brug af miljøvenlige køretøjer.

     Læs Strategi til bekæmpelse af luftforurening

    • Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter  

     Kommunalbestyrelsen vedtager hvert tredje år en handlingsplan for hvordan kommunen vil bekæmpe rotter. Du kan læse om nye initiativer og målsætninger her.

     Læs handlingsplan for rottebekæmpelse 

    • Skybrudsplaner  

     I samarbejde med Københavns Kommune, HOFOR og Frederiksberg Forsyning er der udarbejdet overordnede forslag til, hvordan de to kommuner kan sikre byen mod fremtidige oversvømmelser ved skybrud. For Frederiksberg ligger der to forslag; et som dækker det østlige Frederiksberg og et som dækker det vestlige Frederiksberg. Heri er beskrevet et bud på skybrudsløsninger for byen, som består af et net af skybrudsveje, arealer til forsinkelse af regnvand, ”grønne veje” til lokal håndtering af regnvand og regnvandstunneller

     Skybrudsplan for Frederiksberg Øst

     Forslaget til skybrudsplan for Frederiksberg Øst, som dækker skybrudsoplandet Ladegårdså-Frederiksberg Øst-Vesterbro, har været i offentlig høring i sommeren 2013 og Kommunalbestyrelsen har den 4. november 2013 besluttet, at masterplan 1 i forslaget skal danne grundlag for den videre projektudvikling. Masterplan 1 foreslår blandt andet anvendelse af Skt. Jørgens Sø som regnvandspark. Herudover skal der foretages nærmere analyse af fordele og ulemper ved variationsmuligheden af en kanalgade i Vodroffsvej.

     Læs resumeet af Skybrudsplan Øst (pdf, 2,9 Mb)

     Læs baggrundsrapporten for Skybrudsplan Øst (pdf, 10,8 Mb)

     Referat fra Kommunalbestyrelsens behandling af skybrudsplan for Frederiksberg Øst den 4. november 2013 (link til referat)

     Skybrudsplan for Frederiksberg Vest

     Forslaget til skybrudsplan for Frederiksberg Vest, som dækker skybrudsoplandet København Vest og Frederiksberg Vest, har været i offentlig høring i vinteren 2013-2014 og Kommunalbestyrelsen har den 7. april 2014 besluttet, at den overordnede masterplan anvendes som grundlag for den videre projektudvikling.

     Læs resumeet af Skybrudsplan Vest (pdf, 5,5 Mb)

     Læs baggrundsrapporten for Skybrudsplan Vest (pdf, 16,5 Mb)

     Referat fra Kommunalbestyrelsens behandling af skybrudsplan for Frederiksberg Vest den 7. april 2014 (link til referat)

     Samlet materiale om skybrudsplanen for Frederiksberg Vest (OBS: stor fil, 447 Mb, pdf)

    • Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2014-2018  

     Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune, har d. 31. august 2015 vedtaget indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for perioden 2014-2018.

     Der indvindes årligt 2,5 mio. m3 grundvand til drikkevand under Frederiksberg, svarende til ca. 45 % af det vand der leveres til borgerne under Frederiksberg.

     Det er derfor vigtigt, at beskytte grundvandet under Frederiksberg. Formålet med indsatsplanen er, at skabe et grundlag for at prioritere og planlægge indsatser til at sikre grundvandsressourcen.

     Indsatsplanen indeholder derudover blandt andet retningslinjer og mål for forvaltningen af grundvandsressourcen i Frederiksberg Kommune.

     Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2014-2018

     Kortbilag til indsatsplanen

    • Vandhandleplan 2014-2016  

     Frederiksberg Kommunes kommunalbestyrelse har d. 31. august 2015 vedtaget vandhandleplan for Frederiksberg kommune for perioden 2014-2016.

     De kommunale vandhandleplaner skal implementere den statslige vandplans indsatsprogram, hvis formål er, at sikre god økologisk status for alle vandforekomster.

     Vandhandleplanen er den øverste plan i det kommunale planhierarki. Frederiksberg Kommunes vandhandleplan vil derfor fungere som administrationsgrundlag for den øvrige planlægning i kommunen - særligt de beskrevne principper for grundvandsbeskyttelse, som indeholder mål, strategi og retningslinjer for området.

     Hvis du vil vide mere:

     Vandhandleplan 2014-2016

     Bilag til vandhandleplan 2014-2016

    • Spildevandsplan 2011-2022  

     Kommunalbestyrelsen har d. 4. april 2011 vedtaget Spildevandsplan 2011-2022. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og i overensstemmelse med Kommuneplan 2010 omkring byudvikling og klimatilpasning.

     Spildevandsplanen er Frederiksberg Kommunes plan for afledning, rensning og anden bortskaffelse af spildevand. Planen opsætter mål og aktiviteter for spildevandsområdet og kommer med forslag til, hvordan Frederiksberg Kommune tilpasser sig de ændringer, der forventes i klimaet i de kommende år.

     De udfordringer Frederiksberg Kommune står over for på spildevandsområdet er bl.a.:

     • Klimaforandringer, hvor perioder med kraftig nedbør kan øge risikoen for, at kældre og terræn bliver oversvømmet. Aflastning til vandområder (gennem kloaksystem) og dermed påvirkning af miljøet vil forekomme hyppigere, hvis ikke kloaksystemet tilpasses, eller der bliver skabt mulighed for anden håndtering af regnvand.
     • Spildevandsafledning skal, under opfyldelse af krav og servicemål for kloaksystemet, ske på den mest økonomiske måde for forbrugeren.
     • Afløbssystemet skal løbende fornyes og tilpasses byudviklingen og ske på en sådan måde, at det er forberedt for fremtidige ændringer i klimaet.

     Læs Spildevandsplan 2011-2022 

    • Støjhandlingsplan 2013-2018 (vejstøj)  

     Kommunalbestyrelsen har 9. december 2013 vedtaget en Støjhandlingsplan (for vejstøj) 2013 -2018.
     Planen fastsætter langsigtede mål for reduktion af støjen over en 30 års periode. Vi har som mål, at antallet af boliger belastet af et støjniveau over den vejledende grænseværdi på 58 dB reduceres markant, og at ingen bolig udsættes for en støjbelastning over 68 dB. I dag er cirka 44 procent af boligerne i kommunen er belastet af et støjniveau over 58 dB (Lden) (beregnet ved husfacaden), og cirka 9,6 procent af boligerne i kommunen er belastet af et støjniveau over 68 dB (Lden).
     Det er desuden vores mål, at ingen boliger indendørs er belastet af et støjniveau fra trafikken over den vejledende grænseværdi på 33 dB.

     For at nå de langsigtede fastsætter planen følgende mål og indsatser for perioden 2013-2018:

     • At alle trafikveje senest i 2018 har støjsvag asfalt (i dag har cirka halvdelen af trafiknettet støjsvag asfalt)
     • At alle nye boliger samt tilknyttede udearealer er støjbeskyttet (cirka 135 boliger opføres årligt)
     • At mindst 200 boliger støjbeskyttes via indgåelse af nye støjpartnerskaber (hidtil er cirka 200 boliger støjbeskyttet via støjpartnerskaber)
     • At alle særligt støjbelastede kommunale institutioner er støjbeskyttet (pt. mangler der to)
     • At der er udpeget yderligere relevante stilleområder (i dag er der 5 stilleområder: Frederiksberg Have, Søndermarken, Solbjerg Park Kirkegård, Frederiksberg Ældre Kirkegård samt Landbohøjskolens Have). Konkret forslår vi, at Grøndalsengen - herunder 5. juni Plads, Anlægget ved Egernvej samt dele af Den Grønne sti (strækningen mellem Peter Bangs Vej og Roskildevej) bliver udpeget som stilleområde.

     Læs Støjhandlingsplanen 2013-2018 (vejstøj) (pdf)

     Indsatserne skal ses i sammenhæng med de indsatser på trafikområdet med videre, som fremgår af Kommuneplan 2013 samt Trafik- og Mobilitetsplanen 2018.

     Læs mere om Kommuneplan 2013

     Læs mere om Trafik- og Mobilitetsplanen 2018