Gå direkte til sidens indhold

Social, sundhed og omsorg

Social, sundhed og omsorg

Alle borgere på Frederiksberg har ret til en tryg og værdig tilværelse og en plads i fællesskabet.

På Frederiksberg sætter vi mennesket før systemet og søger at møde borgeren med respekt for den enkeltes udfordringer og ressourcer.

 • Værdighedspolitik 2016  

  Kommunalbestyrelsen har vedtaget en politik for en værdig ældrepleje på Frederiksberg. Værdighedspolitikken supplerer og uddyber kommunens ældrepolitik på de følgende områder:

  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Tværfaglighed, sammenhæng og kvalitet i plejen
  • Mad og ernæring
  • En værdig død
  Ældrepolitik og Værdighedspolitik beskriver værdier og prioriteringer på ældreområdet og danner tilsammen den overordnede ramme for det gode ældreliv på Frederiksberg

  Hent:

  > Værdighedspolitik 2016 (pdf)
  > Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 (pdf)

 • Ældrepolitik 2013  

  Trygt, sundt, aktivt og selvhjulpent – sådan lyder nogle de vigtigste stikord til et godt ældreliv på Frederiksberg.

  Ældrepolitikken er blevet til sammen med foreninger og borgere og skal bidrage til at blande generationerne i en socialt bæredygtig by med tilbud til alle.

  Her kan du hente Frederiksberg Kommunes Ældrepolitik for 2013-2016

  Hent: Ældre kan og vil selv 
  Hent: Ældre kan og vil selv til læsemaskine 

  I arbejdet med den nye ældrepolitik kom der mange gode input fra borgere og medarbejdere, der er samlet i et idekatalog, som du kan hente her.

  Hent: Idékatalog - Ældrepolitik 2013-2016

 • Politik for tilsyn på leverandørområdet  

  Frederiksberg Kommunes tilsynspolitik beskriver de overordnede mål med og procedurer for tilsyn på leverandørområdet og er hermed retningsgivende for den konkrete udførelse af tilsynene.

  Derudover har Frederiksberg Kommune udarbejdet et tilsynskoncept for leverandørområdet, der indeholder de konkrete procedurer og opfølgning på tilsynene.

  I henhold til Serviceloven og Retssikkerhedsloven er formålet med tilsyn på leverandørområdet:

  • at sikre, at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og i henhold til de afgørelser om hjælp, der er truffet
  • at sikre, at borgerne får hjælp i henhold til kommunens kvalitetsstandarder
  • at sikre, at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde
  • at forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer

  >> Hent Politik for tilsyn på leverandørområdet

 • Udsattepolitik  

  Udsattepolitik 2015-2018 - Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

  Frederiksbergs udsattepolitik skal være med til at sikre gode livsbetingelser for medborgere, som på grund af hjemløshed, misbrug, sindslidelse, vold i familien eller andre sociale problemer har brug for særlig opmærksomhed for at kunne deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

  Politikken henvender sig både til den enkelte borger og til de mange medborgere, som i familien, vennekredsen, boligområdet, på arbejdspladserne og i foreningslivet kan være med til at skabe gode rammer om den enkeltes liv.

  > Hent Frederiksberg Kommunes Udsattepolitik 2015-2018 (pdf)

   

 • Handicappolitik  

  Alle borgere på Frederiksberg har ret til at bidrage med det de kan hver især. Derfor skal byen indrettes, så vi har mulighed for at udfolde sig og tage del i de mange tilbud, uanset om man har et fysisk eller psykisk handicap.

  Frederiksberg arbejder tæt sammen med handicaporganisationerne om at sikre en by, der er tilgængelig for alle. Handicappolitikkens mål er at sikre, at mennesker med handicap har samme rettigheder og muligheder som alle andre borgere.

  > Hent Frederiksberg Kommunes Handicappolitik 2015-2018 (pdf)

  > Hent Tekstversion af Frederiksberg Kommunes Handicappris 2015-2018 (Word)

 • Integration  

  Kommunen ser i udgangspunktet den enkelte borger som hovedaktør i sit eget liv. Derfor tager kommunens integrationsindsats udgangspunkt i det enkelte individs ressourcer set i forhold til de muligheder, som samfundet giver.

  "Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet den enkelte borger som hovedaktør i sit eget liv. Derfor tager kommunens integrationsindsats udgangspunkt i det enkelte individs ressourcer set i forhold til de muligheder, som samfundet giver. Forskellighed er en styrke, men det er et mål for den enkelte borgers mulighed for at udfolde sig, at alle er fælles om de grundlæggende demokratiske værdier og spilleregler, der gælder i samfundet, og at alle efter bedste evne forsørger sig selv og deltager aktivt i lokalsamfundet, ligesom alle bidrager til at fremme mulighederne for integration.

  > Hent Frederiksberg Kommunes Integrationspolitik 2015-2018 (pdf)

 • Socialpsykiatri  

  Politikker på psykiatriområdet

  Brugerpolitikken (PDF) opstiller nogle grundlæggende principper for, hvordan brugere af psykiatriske og sociale tilbud har mulighed for at øve indflydelse på deres situation.  

  Pårørendepolitiken (PDF) er udarbejdet i 2002 af Frederiksberg Kommunes dialogforum. Politikken indeholder de vigtigste holdninger og principper, som medlemmerne af dialogforum finder bør ligge til grund for samarbejdet mellem de pågældende parter. Pårørendepolitikken er i 2002 tiltrådt af Socialudvalget og Handicap- og Brugerrådet.

 • Sundhedspolitik  

  Sunde borgere er afgørende for en høj livskvalitet på Frederiksberg – og det har vi. Derfor er vi også i 2014 blevet en af kun tre WHO Healthy Cities i Danmark. I kommunens sundhedspolitik kan du læse, hvordan vi arbejder for at give borgerne på Frederiksberg et længere liv med flere gode leveår.

  De fleste borgere på Frederiksberg er sunde og trives godt. I vores sundhedsprofil fra 2013 kan vi se, at Frederiksberg er blevet sundere siden sidste sundhedsprofil. Men der er fortsat sundhedsudfordringer, som kommunen har et medansvar for at håndtere. Sundhedspolitik 2015-2018 er bygget op om fire indsatsområder med 11 ambitiøse mål:

  Sundhed for alle,  der handler om at sikre, at alle har de samme muligheder for at leve et sundt liv, og at der skal være større lighed i sundhedstilstanden på tværs af sociale og økonomiske forskelle.

  Fællesskaber, der handler om, hvordan de fællesskaber, vi deltager i, påvirker vores sundhed, og hvordan Frederiksberg kan arbejde for at styrke borgernes mentale sundhed og trivsel.

  Familier, der handler om at skabe gode rammer for børn og unges sundhed.

  Byrum, der handler om byens rum som omdrejningspunkt for fysisk udfoldelse og mental trivsel, men også miljø, luftforurening og klimatilpasning.

  Se Sundhedspolitikken herunder eller bestil som publikation ved at skrive til sundhedspolitik@frederiksberg.dk

  Bag om sundhedspolitikken

  Hvert fjerde år laves en ny sundhedspolitik på Frederiksberg i samarbejde med byens aktører og borgere. Hvert år vedtages handleplaner for at nå målene i Sundhedspolitikken i alle kommunens fagudvalg. Hvis du har ideer og kommentarer til, hvordan vi kan nå målene, så skriv til sundhedspolitik@frederiksberg.dk  eller ring til os på 38 21 54 00.

  Læs mere herunder.

  Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018

  Sundhedsprofil 2013 for Frederiksberg Kommune

   

 • Social Rammeaftale - Hovedstaden  

  Kommunerne har ansvar for at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommunerne i Region Hovedstaden laver årligt en rammeaftale, der organiserer og styrer samarbejdet på det specialiserede socialområde. Rammeaftalen består af en styringsaftale og en udviklingsstrategi. 

  Udviklingsstrategi
  Udviklingsstrategien tager afsæt i de tendenser, bevægelser og udfordringer som kommunerne og Region Hovedstaden oplever omkring det specialiserede social-og undervisningsområde.

  Formålet med udviklingsstrategien er:

  • At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i hovedstadsregionen, så alle driftsherrer til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer.
  • At skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet og behov for pladser. 
  • At sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt. 

  Styringsaftale
  Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen.

  Styringsaftalen omfatter:

  • En aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud. 
  • Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser. 

  Rammeaftale 2017 kan hentes her: Social Rammeaftale Hovedstadsregionen 2017

  Bilag kan ses på www.rammeaftale-h.dk