Gå direkte til sidens indhold

Udvalg

Udvalg

Frederiksberg Kommune har ni politiske udvalg med hver deres fagområder. Udvalgene udarbejder forslag og indstillinger til Kommunalbestyrelsen og har det overordnede økonomiske ansvar for deres fagområde. Økonomiudvalget kaldes Magistraten.

 • Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget  

  Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget tager sig af de kommunale opgaver på arbejdsmarkedsområdet og arbejdsmarkedsforanstaltninger, som er henlagt til kommunen.

  • Udvalget afgør sager om indsats, ydelse og rådgivning på arbejdsmarkedsområdet i forhold til modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering og aktivering.
  • Udvalget har den umiddelbare forvaltning af afgørelser om førtidspension, boligstøtte og efterlevelseshjælp.
  • Udvalget varetager opgaven vedrørende de til arbejdsmarkedsområdet knyttede institutioner.
  • Udvalget iværksætter og forestår foranstaltninger, der fremmer beskæftigelsen. 
  • Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

  Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget består af syv medlemmer:

  Laura Lindahl, formand
  Karsten Lauritsen
  Fasael Rehman
  Nikolaj Bøgh 
  Johnny Gehlsen
  Reza Katebi (stedfortræder for Mette Bang Larsen fra 12. september 2016)
  Pernille Frahm

  Se de seneste dagsordener og referater fra de politiske møder

 • Børneudvalget  

  Børneudvalget varetager den umiddelbare forvaltning  af en række tilbud og opgaver til børn og unge.

  •  Udvalget varetager tilbud til børn og unge vedrørende dagpleje, daginstitutioner og socialpædagogisk bistand.
  •  Forvaltningen af opgaven vedrørende sundhedsplejen og børne- og ungelægen.
  •  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af sager om indsats, ydelser og rådgivning til børn og familier på det sociale område for så vidt disse ikke er henlagt til andre udvalg.
  •  Udvalget varetager opgaven vedrørende de til socialområdet knyttede institutioner for børn og unge.

  Børneudvalget består af syv medlemmer:

  Karsten Lauritsen, formand
  Pernille Høxbro
  Nikolaj Bøgh
  Karsten Skawbo-Jensen
  Christine Dal (stedfortræder for Malene Barkhus fra 11. oktober 2016)
  Gunvor Wibroe
  Daniel Panduro

    Se de seneste dagsordener og referater fra de politiske møder

 • Bolig- og Ejendomsudvalget  

  Bolig- og Ejendomsudvalget varetager opgaver om bolig- og ejendomsforhold.

  •  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens ejendomme og grunde for så vidt at de ikke er stillet til rådighed til formål, der henhører under andre udvalg.
  •  Udvalget varetager kommunens myndighedsopgaver i henhold til boliglovgivningen, herunder kommunens opgaver på byfornyelsesområdet.

  Bolig-og Ejendomsudvalget består af syv medlemmer: 

  Simon Aggesen, formand
  Fasael Rehman
  Johnny Gehlsen
  Brian Holm
  Jan E. Jørgensen
  Reza Katebi (stedfortræder for Mette Bang Larsen fra 12. september 2016)
  Sine Heltberg

  Se de seneste dagsordener og referater fra de politiske møder.

   

 • By- og Miljøudvalget  

  By- og Miljøudvalget er ansvarlig for en række opgaver på by- og miljøområdet.

  •  Udvalget varetager kommunens myndighedsopgaver vedrørende lokalplanlægning, bygge- og miljølovgivningen samt forsyningsområdet.
  •  Udvalget varetager kommunen opgaver i forhold til områdefornyelse, klimaområdet og vej- og trafikområdet.
  •  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens egenproduktion inden for drift og vedligeholdelse af veje, grønne områder, herunder kirkegårde, idrætsanlæg og renovation.

  By- og Miljøudvalget består af syv medlemmer: 

  Jan E. Jørgensen, formand
  Karsten Lauritsen
  Nikolaj Bøgh
  Simon Aggesen
  Laura Lindahl
  Michael Vindfeldt
  Thyge Enevoldsen

  Se de seneste dagsordener og referater fra de politiske møder

 • Kultur- og Fritidsudvalget  

  Kultur- og Fritidsudvalget tager sig af de sager, der vedrører kultur- og fritidsområdet.

  •  Udvalget bestyrer kommunens idræts- og svømmeanlæg og kommunen biblioteker.
  •  Udvalget tager sig af den umiddelbare forvaltning af kommunens kultur- og fritidsstrategi og af kommunens opgaver i henhold til folkeoplysningsloven og af kommunens kulturelle opgaver.
  •  Udvalget foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om støtte til foreninger, idrætten og øvrige kulturelle formål.

  Kultur- og Fritidsudvalget består af syv medlemmer:

  Morten Jung, formand
  Nikolaj Bøgh
  Fasael Rehman
  Flemming Brank
  Brian Holm
  Gunvor Wibroe
  Pernille Frahm

   

  Se de seneste dagsordener og referater fra de politiske møder

 • Magistraten  

  Magistraten varetager en lang række opgaver som blandt andet vedrører:

  •  Budget og regnskab
  •  Løn- og personaleforhold
  •  Kommunens økonomiske planlægning, kommuneplanlægningen og koordineringen af kommunens planlægningsopgaver
  •  Erhvervsmæssige og lignende spørgsmål
  •  Køb og salg af fast ejendom samt lejeaftaler med kommunen som part
  •  Opgaver efter lov om socialtilsyn
  •  Sager, som ikke hører under de øvrige udvalg
  •  Alle de sager fra fagudvalgene, som har konsekvens for økonomi og/eller personaleforhold, skal forelægges Magistraten, inden de behandles af kommunalbestyrelsen.

  Magistraten består af elleve medlemmer:

  Jørgen Glenthøj, formand
  Morten Jung
  Margit Ørsted
  Jan E. Jørgensen
  Jens Tørning
  Simon Aggesen
  Laura Lindahl
  Michael Vindfeldt
  Thyge Enevoldsen
  Balder Mørk Andersen
  Sine Heltberg

   

  Se de seneste dagsordener og referater fra de politiske møder

 • Socialudvalget  

  Socialudvalget tager sig af de sager, som vedrører socialområdet.

  • Udvalget har den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på integrationsområdet i henhold til integrationslovgivningen og på socialområdet i henhold til sociallovgivningen om indsats, ydelse og rådgivning til enkeltpersoner for så vidt disse opgaver ikke er henlagt til andre udvalg.
  • Udvalget varetager endvidere den socialpædagogiske bistand for voksne samt særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.
  • Udvalget varetager opgaven vedrørende de til socialområdet knyttede institutioner, for så vidt disse ikke er henlagt til andre områder.
  • Udvalget varetager kommunens boligsociale indsats og udarbejder indstilling til kommunalbestyrelsen om tilskud til sociale formål, til frivilligt socialt arbejde og til sociale velgørende foreninger.

  Socialudvalget består af syv medlemmer:

  Pernille Høxbro, formand
  Karsten Skawbo-Jensen
  Fasael Rehman
  Flemming Brank
  Brian Holm
  Thyge Enevoldsen
  Gunvor Wibroe

  Se de seneste dagsordener og referater fra de politiske møder

 • Sundheds- og Omsorgsudvalget  

  Sundheds- og Omsorgsudvalget har ansvaret for kommunens opgaver på omsorgs- og sundhedsområdet.

  • Udvalget har den umiddelbare forvaltning af kommunens sundheds- og omsorgsopgaver om indsats, ydelse og rådgivning til enkeltpersoner og familier, for så vidt disse opgaver ikke er henlagt til andre udvalg.
  • Udvalget varetager kommunens opgaver i relation til syge og sundhedsvæsen.
  • Udvalget udarbejder forslag til kommunens sundhedsplanlægning og forebyggelsesindsats.
  • Udvalget varetager opgaven vedrørende de til sundheds- og omsorgsområdet knyttede institutioner og boliger.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget består af ni medlemmer:

  Flemming Brank, formand
  Jens Tørning
  Pernille Høxbro
  Karsten Skawbo-Jensen
  Christine Dal (stedfortræder for Malene Barkhus fra 11. oktober 2016)
  Sine Heltberg
  Anja Camilla Jensen
  Thyge Enevoldsen
  Pernille Frahm

   

  Se de seneste dagsordener og referater fra de politiske møder

 • Undervisningsudvalget  

  Undervisningsudvalget tager sig af sager, der vedrører skoler og en række fritidstilbud til børn og unge.

  • Udvalget bestyrer kommunens skoler med undtagelse af de anliggender, der ifølge lovgivningen er henlagt til andre organer.
  • Udvalget varetager fritidstilbud for børn og unge, der ikke er omfattet af folkeoplysningsloven.
  • Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af SSP-samarbejdet og opgaven vedrørende Skoletandplejen.
  • Udvalget varetager de pædagogisk/psykologiske opgaver og tilbud fra Ungdomsskolen og naturvejlederen.

  Undervisningsudvalget består af ni medlemmer:

  Margit Ørsted, formand

  Morten Jung 

  Nikolaj Bøgh

  Karsten Skawbo-Jensen

  Christine Dal (stedfortræder for Malene Barkhus fra 11. oktober 2016)

  Sine Heltberg

  Anja Camilla Jensen

  Daniel Panduro

  Balder Mørk Andersen 

   

   

  Se de seneste dagsordener og referater fra de politiske møder

 • Mønsterbryderudvalget (§ 17 stk. 4 udvalg)  

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. oktober 2014 at etablere et § 17 stk. 4 udvalg - det såkaldte Mønsterbryderudvalg.

  Udvalget har følgende sammensætning:

  Morten Jung, 1. viceborgmester, Formand for Mønsterbryderudvalget

  Medlemmer af Kommunalbestyrelsen
  Christine Dal (stedfortræder for Malene Barkhus fra 11. oktober 2016)
  Flemming Brank
  Pernille Frahm
  Pernille Høxbro 
  Karsten Lauritsen
  Lars Berg Andersen (stedfortræder for Laura Lindahl fra 1. august 2016)
  Daniel Panduro
  Gunvor Wibroe

  Eksterne medlemmer
  Anne Gørlich, Center for Ungeforskning
  Anne-Dorthe Hestbæk, Det Nationale Center for Velfærd (SFI)
  Kirsten Lund Larsen, Red Barnet
  Jens Mariager, Niels Brock
  Anne Kjær Olsen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
  Charlotte Palludan, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse
  Ane Søegaard, Frederiksberg Lærerforening

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. december 2014 kommissorium for Mønsterbryderudvalgets arbejde.

  Kommissorium

  Kommunalbestyrelsen har ifølge Kommunestyrelseslovens § 17 stk. 4 (LBK nr. 186 af 19/02-2014) mulighed for at nedsætte særlige udvalg til at varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. § 17 stk. 4 udvalget har ikke nogen formel beslutningskompetence, og kan alene indstille beslutninger til Kommunalbestyrelsen, Magistraten og de stående politiske udvalg.

  Udvalgets opgaver

  1. Iværksætte konkrete tiltag til udmøntning af den afsatte pulje

  Udvalget har til opgave at udmønte den afsatte pulje på 3 mio. kr. i 2015 stigende til 5 mio. kr. fra 2016 og frem til 2018. §17 stk. 4 udvalget om mønsterbryderindsats har med afsæt i puljen til formål at iværksætte konkrete tiltag som kan øge den sociale mobilitet og dermed nedbryde den negative sociale arv for de børn og unge, der er i risiko for ikke at få en uddannelse. Det skal blandt andet ske ved, at udvalget afsøger forskellige ideer og muligheder, der kan danne grundlag for videreudviklingen af konkrete indsatser, som kan afprøves i praksis.

  2. Fungere som initiativtager, inspirator og rådgivende organ

  Udvalget skal således på baggrund af inspiration fra andre kommuner, fra forsknings- og uddannelsesinstitutioner, erhvervs- og foreningslivet,

  den eksisterende kommunale indsats, anerkendte mønsterbrydere og de unge selv agere som initiativtager, inspirator og rådgivende organ for kommunalbestyrelsen i forhold til at afdække indsatser, som kan øge mulighederne for at børn og unge1 i socialt udsatte positioner får en uddannelse. Begrebet uddannelse dækker i denne sammenhæng barnets samlede udviklings- og dannelsesproces fra 0-18 år, der understøtter barnets/den unges mulighed for at opnå formelle uddannelsesmæssige kvalifikationer og barnets/den unges senere muligheder på arbejdsmarkedet.

  Se de seneste dagsordener og referater