Gå direkte til sidens indhold

116. Tilsynsreform på det specialiserede socialområde

Socialudvalget tog redegørelsen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Den 26. september 2012 fremlagde Social- og Integrationsministeren forslag til en tilsynsreform, der både vedrører godkendelsen af og tilsynet med sociale tilbud til udsatte børn og voksne.

Tilsynsreformen lægger vægt på, at tilsynene skal være professionelle, uafhængige og baseres på høje, centralt fastsatte krav til tilbuddene. For at sikre armslængde mellem drift og tilsyn, skal tilsynet flyttes fra de 98 kommuner til fem enheder i udvalgte kommuner, således at der etableres et nyt socialtilsyn. De fem udvalgte tilsynskommuner må ikke føre tilsyn med egne tilbud. De personer, som skal føre tilsyn med tilbuddene, skal have en stærk faglig indsigt i både økonomi, jura, pædagogik og socialfaglighed. Alle omfattede tilbud til udsatte børn og voksne skal nygodkendes af det nye socialtilsyn. Tilsynet skal understøtte læring og kontrol gennem en kombination af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg.

For at sikre større ensartethed i tilsyn landet over, vil alle fem tilsynsenheder skulle arbejde ud fra de samme tilsynskoncepter og metoder. Der skal opstilles en række centralt fastsatte faglige kvalitetsindikatorer, som tilbuddene skal bedømmes ud fra. Desuden vil der blive opstillet faste kriterier for, hvornår der skal føres skærpet tilsyn, hvornår tilsynet har sanktionsmuligheder samt en præcisering af, at tilsynet kan give påbud, som skal efterleves, hvis tilbuddet fortsat skal være godkendt. Det er hensigten, at tilsynsenheder i de fem kommuner skal være i gang pr. 1. november 2013 og formentlig overtage tilsynene fra 2014.

Processen for den nye tilsynsreform
I oplægget fra regeringen skal der findes en tilsynskommune i hvert KKR-område. Kommunen får gennem KKR indflydelse på, hvilken kommuner der skal udvælges til tilsynskommune. Denne proces er kort, da Ministeren har spillet ud, at de fem tilsynskommuner skal være udvalgt inden årsskiftet. Hvis kommunerne ikke kan blive enige i KKR - regi, så udvælger Ministeren tilsynskommunerne.

Efterfølgende skal de fem socialtilsyn etableres. Herunder skal det afklares, hvilke opgaver de fem socialtilsyn skal varetage, hvordan medarbejderforholdene håndteres, og hvilke finansieringsmodeller, der skal anvendes for tilsynene samt samspillet mellem kommunerne og socialtilsyn.

Hvorvidt Frederiksberg skal foreslås som tilsynskommune for Region Hovedstaden vil blive vurderet i selvstændig sag til Magistraten.
Særlige fokuspunkter i tilsynsreformen
Visse aspekter i den nye tilsynsreform, vurderes at komme til at spille en rolle i forhold den måde, Frederiksberg Kommune på nuværende tidspunkt arbejder med styringen af tilbuddene til socialt udsatte.

I Frederiksberg Kommune er der på nuværende tidspunkt fokus på at udvikle og kvalitetssikre kommunens bo- og værestedstilbud ved hjælp af voksenudredningsmetoden (VUM), den nye kvalitetsstandard for det specialiserede område og andre effektstyringsredskaber. Regeringens oplæg til centralt udarbejdede tilsynskoncepter vil spille en afgørende rolle i forhold til, hvorvidt kommunens effektfokus fortsat kan understøttes af de koncepter, metoder mv. som fremadrettet tænkes at indgå i tilsynet.

Endvidere skal der være fokus på de specifikke fastsatte kvalitetsindikatorer og disses sammenhæng med Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandard.

Forvaltningen er desuden opmærksom på, hvordan læringsdelen i tilsynet sikres. Det er forvaltningens vurdering, at læringsmuligheder gennem tilsyn kræver konstruktivt samarbejde og dialog mellem tilsynsenheden og det enkelte tilbud og det kræver, at tilsynet udføres på en måde, hvor bo-tilbuddets personale oplever at blive forstået og ”taget imod”. Det vil være af afgørende betydning for læringsdelen i tilsynet og udviklingen af kvaliteten på botilbuddene, at der er en god dialog mellem tilsynet og botilbuddets personale.
De aktuelle tilsynsopgaver i Frederiksberg Kommune
De årlige tilsyn på det specialiserede socialområde vil fortsat skulle varetages af kommunen formentlig til og med 2013. De vil i 2012 blive foretaget af CAFA, med henblik på at sikre kvaliteten af indsatsen på Frederiksberg Kommunes botilbud indtil den nye tilsynsreform træder i kraft. CAFA fører ligeledes de uanmeldte tilsyn med døgntilbud i Frederiksberg Kommunes Børne- og Ungeområde.

CAFA er valgt ud fra deres faglige tilgang samt ud fra det faktum, at de i forvejen kender Frederiksberg Kommune fra Børne- og Ungeområdet. Den tilsynsmanual CAFA benytter, udarbejdes i samarbejde med forvaltningen og vil som minimum indeholde rundgang på stedet samt interview med både medarbejdere og beboere eller pårørende i de tilfælde, hvor det ikke skønnes muligt at involvere beboerne i relevante interviews.

En anden ændring i tilsynskonceptet er, at det ikke længere er Embedslægeinstitutionen, der varetager det sundhedsfaglige tilsyn. Dette fordi forvaltningen vurderer, at der er et større behov for læringsindsats ift. den sundhedsfaglige del af tilsynet. Af den grund har forvaltningen gennemført undervisning i medicinhåndtering på de sociale botilbud, der administrerer medicin.

Tilsynsresultaterne på det specialiserede socialområde for 2011 blev forelagt Socialudvalget den 20. august 2012. Resultaterne fra 2012 forventes fremlagt for udvalget i 1. kvartal 2013.

Økonomi

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

Socialudvalget