logo

Hent ejendomsskattebillet

Som ejer af fast ejendom skal du betale grundskyld til Frederiksberg Kommune.

Indhold

  Hent ejendomsskattebillet

  Grundskylden er en skat, som du betaler for den grund, du ejer. Hvor meget du skal betale, afhænger af hvilken type ejendom, du har. Beløbet fremgår af din ejendomsskattebillet.

  Ejendomsskatten fastsættes ud fra grundskyldspromillen samt den laveste af følgende værdier:

  • Ejendommens grundværdi (SKATs vurdering af din grund) fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer
  • Grundskatteloftsværdien

  Grundskatteloftsværdien er grundværdien for 2001, som er blevet reguleret hvert år med en af Folketingets Finansudvalg fastsat reguleringsprocent. Reguleringsprocenten fastsættes hvert år og må højst være 7%.

  Grundskyldspromillen fastsættes af Kommunalbestyrelsen og skal være imellem 16 og 34 promille.

  Ejendomsskatten følger ejendommen. Det betyder, at hvis der ikke er betalt ejendomsskat på en ejendom, som skifter ejer, overtager den nye ejer disse restancer. Du skal derfor være opmærksom på eventuelle restancer, når du køber ny bolig.

  Har du en erhvervsejendom, skal du udover grundskylden også betale dækningsafgift. For registrering som erhvervsejendom gælder følgende:

  • Hele ejendommen skal være anvendt til erhverv

  eller

  • Ejendommen skal delvist være anvendt til erhverv (erhvervsdelen skal værdimæssigt udgøre mere end 50% af ejendommens samlede forskelsværdi)

  Afgiften beregnes ud fra en af kommunalbestyrelsen fastsat promille samt den del af forskelsværdien, der kan henføres til erhverv, og er større end 50.000 kroner.

  Det er vigtigt, at du betaler din ejendomsskat til tiden. Hvis du ikke betaler din ejendomsskat eller øvrige fortrinsberettigede krav til tiden, kan det få store økonomiske konsekvenser for dig. I sidste ende kan det betyde, at din ejendom bliver solgt på tvangsauktion.

  Her kan du se hvilke omkostninger, du bliver pålagt, hvis du ikke betaler din ejendomsskat til tiden.

  1. Du modtager en rykker, som er pålagt et gebyr på 250 kroner.
  2. Du modtager et varslingsbrev, som er pålagt både renter og et gebyr på 250 kroner. I varslingsbrevet informerer vi dig om, at der vil blive foretaget udlæg i din ejendom, hvis du ikke straks betaler den restance, du skylder.
  3. Du modtager en besked om udlæg, som er pålagt et udlægsgebyr på 450 kroner.
  4. Hvis du fortsat vælger ikke at betale hele restancen, vil sagen blive sendt til Frederiksberg Kommunes advokat med henblik på at få din ejendom solgt på tvangsauktion. Dette vil betyde yderligere omkostninger for dig, som eksempelvis udgifter til advokat.

  Hvis din grundskyld stiger med mere end 200 kroner per ejer, vil beløbet blive indefrosset. Det betyder, at du ikke skal betale beløbet nu, men i stedet får et lån, som svarer til beløbet. Lånebeløbet vil fremgå af din ejendomsskattebillet.

  Indefrysningen af stigningen i grundskylden er politisk besluttet af folketinget ved lov nummer 278 af 12. april 2018. Lånet er rente- og gebyrfrit.

  Som udgangspunkt er du tilmeldt ordningen, men du kan til enhver tid framelde dig ordningen på borger.dk (se link i den grønne link-boks). Vælger du at udtræde af ordningen, skal du indbetale hele det indefrosne beløb.

  Du skal desuden indbetale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer. I den forbindelse vil du automatisk modtage en opkrævning. I tilfælde af at din ægtefælle overtager ejendommen, vil vedkommende også overtage lånet.

  Du vil årligt modtage en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år samt det totale beløb, der er indefrosset.

  Har du spørgsmål til indefrysningsordningen, er du velkommen til at kontakte Ejendomsbeskatningen.

  En skorsten skal efterses og renses regelmæssigt af en faglært skorstensfejer - typisk en gang årligt.

  Det er som ejer dit ansvar, at det bliver gjort.

  Kommunen skal sørge for, at det lovpligtige skorstensfejerarbejde kan blive udført. Frederiksberg kommune har derfor indgået aftale med skorstensfejermester Finn Birk Pedersen om, at han skal stå til rådighed for udførelse af skorstensfejerarbejde. Hvis du indgår aftale med Finn Birk Pedersen, bliver betalingen for hans arbejde opkrævet sammen med ejendomsskatterne.

  Du er ikke forpligtet til at benytte Finn Birk Pedersen, men kan frit vælge en anden, så længe vedkommende er uddannet som skorstensfejer.

  Yderligere information

  Kontakt

  Ejendomsbeskatningen

  Borgerservice, Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 1. sal
  2000 Frederiksberg

  For borgere: Send sikker Digital Post til Ejendomsbeskatningen
  For virksomheder: Send sikker Digital Post til Ejendomsbeskatningen

  Telefontider

  Mandag - torsdag kl. 10 - 15
  Fredag kl. 10 - 13

  Telefon: 38 21 21 21