logo

Lokalplaner

Står du over for et byggeri eller vil du blot vide, hvilke bindende beslutninger, der er for et bestemt område i kommunen, så er det her du finder de gældende lokalplaner for Frederiksberg. Lokalplaner, der er i høring og information om eventuelle borgermøder, finder du på Bliv Hørt - Frederiksberg Kommunes høringsportal.

Indhold

  Lokalplanen er grundstenen i det danske plansystem. Lokalplanen er den konkrete og detaljerede plan for et bestemt område i en kommune. Lokalplanen fastlægger, hvordan et mindre område skal anvendes, og den fastlægger omfang, udformning og placering af bebyggelse, veje, friarealer med mere. Lokalplanen kan også regulere et enkelt tema for et større område for eksempel skilte og facader.

  Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. Bestemmelser i lokalplaner kan normalt ikke tilsidesætte regler i anden lovgivning.

  Der skal foreligge en lokalplan, før der gennemføres et projekt, der vil medføre væsentlige ændringer i det bestående miljø.

  Offentlig høring

  Borgere og myndigheder skal altid høres, når der er en lokalplan på vej. Forslag til lokalplaner offentliggøres som udgangspunkt i 8 uger. Forslaget bliver offentliggjort på Bliv Hørt - Frederiksberg Kommunes høringsportal. Her kan du se alt relevant materiale, og du kan indsende et høringssvar, hvis du har kommentarer til planforslaget. Når høringen er afsluttet, samles alle høringssvar, og By- og Miljøområdet laver et notat om henvendelserne og eventuelle ændringer, som sendes ud til alle, der har indsendt høringssvar. Det offentliggøres også som bilag til den politiske sag.

  Borgermøde og åbent hus

  I løbet af høringsperioden vil der blive afholdt borgermøde eller åbent hus-arrangement. Til disse møder vil byplanlæggere og arkitekter fortælle mere om projektet. Her har du muligheden for at blande dig i debatten og stille direkte spørgsmål eller komme med forslag til ændringer.

  Brug det digitale bykort (GIS-kort) til at se hvilke lokalplaner eller byplanvedtægter, som er gældende i hvilke områder af kommunen. 

  Du kan også søge på adresse eller matrikelnummer, hvorefter der automatisk zoomes ind på den pågældende ejendom.

  Se det digitale bykort

  Kortet åbnes som et oversigtskort. I menuen til højre kan du sætte flueben ud for Lokalplaner, Bevarende lokalplaner, Temalokalplaner samt Lokalplaner i forslag, og derefter vises en skravering i kortet.

  Yderligere information

  Kontakt

  By, Byggeri og Ejendomme

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 4. sal
  2000 Frederiksberg

  For borgere: Send sikker Digital Post til By, Byggeri og Ejendomme
  For virksomheder: Send sikker Digital Post til By, Byggeri og Ejendomme


  Telefonisk henvendelse

  Mandag, tirsdag og torsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 10-13
  Onsdag lukket 


  Personlig kontakt

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 38 21 41 20