logo

Frederiksberg Hospital - hele byens nye kvarter!

Efter mere end 100 år som hospital skal området med udgangen af 2026 omdannes til nye formål

Indhold

  Frederiksberg Hospital lukker med udgangen af 2026, og det giver Frederiksberg en enestående mulighed for at skabe et helt nyt kvarter, som emmer af den mere end 100 år gamle historie. I sommeren 2022 fandt vi vinderen af en konkurrence om at udvikle Frederiksberg Hospital til et nyt bykvarter. Æren tilfaldt team EFFEKT, der kom med det bedste bud på, hvordan man opfylder visionen om at skabe et grønt og blandet bykvarter, som er for hele Frederiksberg. Siden har team EFFEKT arbejdet sammen med kommunen om at kvalificere udviklingsplanen ud fra de punkter, som blev oplistet i vurderingsrapporten.

  Se hovedtrækkene i udviklingsplanen

  Den 20. april og 23. maj 2023 blev der afholdt meget velbesøgte ÅBENT HUS-arrangementer på Hospitalsgrunden om HOVEDTRÆKKENE i udviklingsplanen med byvandring rundt i området, hvor udstillingsplancher viser, hvordan området kan komme til at se ud ved realisering af planen. Ligesom det også har været muligt at komme på 4 gåture på området i løbet af sommeren.

  Hvis du ikke havde mulighed for at deltage til ÅBENT HUS-arrangementerne eller på gåturene, kan du selv gå rundt til de 7 udstillingsplancher på Hospitalsgrunden året ud med udgangspunkt ved Salonen, Hovedvejen 70D.

  I juni 2018 blev der afholdt idéworkshops, temavandringer og indsamling af idéer. Idéerne er omsat til en overordnet vision for udvikling af Frederiksberg Hospital.

  17. juni 2019 vedtog kommunalbestyrelsen visionen, der lyder således:

  ”På hospitalsområdet skaber vi et åbent, imødekommende, grønt og blandet byområde, hvor liv og ro forenes i et bykvarter med bæredygtige fremtidsløsninger og sin egen identitet.”

  Den overordnede vision følges op af otte delvisioner, som blandt andet handler om, at udviklingen skal ske med afsæt i de historiske bygninger og grønne træk, at området skal være et blandet byområde med plads til nye boligformer, at det skal udvikles på fodgængeres og cyklisters præmisser, og at det skal være grønt i alle ordets facetter.

  Du kan læse visionen og delvisionerne for udvikling af Frederiksberg Hospital herunder eller ved at følge linket nederst på siden.

  Vision for udviklingen af Frederiksberg Hospital

   

  Vision for udviklingen af Frederiksberg Hospital

  Frederiksberg Kommune har købt Frederiksberg Hospital for at skabe et helt nyt bykvarter midt på Frederiksberg.

  Region Hovedstaden flytter efter planen de sidste somatiske afdelinger ud med udgangen af 2026, hvorefter Frederiksberg Kommune overtager området, og omdannelsen kan gå i gang. Ved underskrivelsen om køb af Hospitalsgrunden var forventningen, at overtagelse kunne ske ved udgangen af 2025, men på grund af forsinkelse af byggeriet på Bispebjerg er overtagelsen udskudt med et år. De psykiatriske afdelinger forventer også udflyttet senere. 

  Parallelopdrag

  Inden overtagelse skal der udarbejdes en udviklingsplan. Planen tager afsæt i visionen ’Hele byens nye kvarter’, der blev vedtaget i 2019. For at sikre en kreativ og inddragende proces har tre tværfaglige rådgiverteams parallelt udarbejdet forslag til en udviklingsplan.

  18 teams bød i efteråret 2021 ind på den udbudte opgave, og niveauet var meget højt. Det blev team Vandkunsten/SLA, team Sleth og team EFFEKT, der blev valgt til den spændende og udfordrende opgave.

  De tre valgte teams til parallelopdraget bestod af:

  • Team Vandkunsten med SLA, Rønnow Leth & Gori, Cushman & Wakefield RED, Substrata, Valentin Trafikplanlægning, Danish Energy Management og Envidan
  • Team Sleth med Cubo, MOE, Schul Landskabsarkitekter, Smith Innovation, Michael Soetmann og Claus Bech-Danielsen
  • Team EFFEKT med Arkitema, Cowi, Gemeinschaft og Creator Projects

  De tre teams blev sat i gang på et kick-off møde 15. december 2021 og har afleveret deres forslag til udviklingsplanen 5. maj 2022.

  Et bredt sammensat borgerpanel har udarbejdet deres anbefalinger til vurderingsudvalget, der bestod af medlemmerne i By- og erhvervsstrategisk udvalg, formanden for Miljø-, bynatur- og mobilitetsudvalget, borgmesteren samt tre fagdommere. Vurderingsudvalget har i juni 2022 udarbejdet en vurderingsrapport med resultatet af parallelopdraget. Se vurderingsrapporten her: Vurderingsrapport for Frederiksberg Hospital. 

  Se vinderforslaget fra team EFFEKT her: Forslag til udviklingsplan fra team EFFEKT

  Se forslag til udviklingsplan fra team Vandkunsten her: Forslag til udviklingsplan fra team Vandkunsten

  Se forslag til udviklingsplan fra team SLETH her: Forslag til udviklingsplan fra team SLETH

  Hvad skal der ske fremover
  Hen over efteråret og vinteren 2022/2023 har team EFFEKT arbejdet sammen med kommunen om at kvalificere udviklingsplanen ud fra de punkter, der blev oplistet i vurderingsrapporten og struktureret den i forhold til kommunens, borgeres og interessenters behov og ønsker. Det er planen, at der i 2023 fremlægges en endelig udviklingsplan for Frederiksberg Hospital til politisk behandling. 

  Forud for at By- og erhversstrategisk udvalg behandler udviklingsplanen endeligt i efteråret 2023, har udvalget gennemført en dialogproces med workshops sammen med et nedsat borgerpanel og kommunens råd samt åbent hus-arrangementer i foråret 2023.

  Når udviklingsplanen er færdig, skal der opstartes salgsforberedende arbejde, arbejdes med forsyningsstruktur for de nye anvendelser, forberedes ny- og ombygning i forhold til kommunale servicetilbud og udarbejdes plangrundlag (lokalplaner) for omdannelsen fra hospital til blandet bykvarter. 1. etape forventes igangsat i 2027. 

   

  Tidsplan Frederiksberg Hospital

  Der har været afholdt ÅBENT HUS-arrangementer den 20. april og 23. maj med gåtur rundt på hospitalsgrunden. Ligesom det også har været muligt at komme på 4 gåture på området i løbet af sommeren.

  Nåede du ikke med på et af disse ÅBENT HUS-arrangementerne, er der mulighed for selv at gå på opdagelse i den udendørs udstilling, som vil være åben året ud. 

  Tidligere proces
  Frederiksberg Kommune nedsatte et borgerpanel med 35 personer, som gennem en statistisk metode blev udvalgt ud fra geografiske, aldersmæssige og socioøkonomiske parametre. Borgerpanelet har fulgt konkurrencen om udviklingsplanen gennem oplæg, workshops og drøftelser. Panelets anbefalinger blev overdraget til vurderingsudvalget og indgik i konkurrencebedømmelsen. Se borgerpanelets anbefalinger her: Borgerpanels anbefalinger.

  Over 200 af Frederiksbergs borgere, interesseorganisationer og øvrige aktører deltog i konkurrencens ’Midtvejsgennemgang’ den 24. februar 2022 i Kedelhallen, hvor de tre deltagende tema præsenterede deres arbejde med forslag til en udviklingsplan, og mange borgere og organisationer kom også med kommentarer på en digital opslagstavle i ugerne efter, som de deltagende teams brugte i færdiggørelsen af deres forslag. Den 12. maj 2022 var der et åbent borgerarrangement, hvor de tre forslag fra tegnestuerne Vandkunsten/SLA, Sleth og EFFEKT blev præsenteret, og efterfølgende blev projekterne udstillet på rådhuset.

  Midlertidige aktiviteter i 2023

  Frederiksberg Kommune har via et OPEN CALL i 2022 søgt midlertidige aktiviteter til hospitalsområdet - foreløbig til og med 2023. De midlertidige aktiviteter må gerne præge hospitalsområdet i de kommende år, og nogle af aktiviteterne kan muligvis fortsætte i et længere forløb.

  Aktuelt er "Det bæredygtige forsamlingshus" flyttet ind i den gamle gartnerbolig ved Stockflethsvej, og kunstnergruppen "New Shelter Plan" rykket ind i den tidligere kioskbygning. 

  Borgerevent den 8. juni 2018 på Frederiksberg Hospital

   

  Efter kommunalvalget i november 2021 er der nedsat et By- og erhvervsstrategisk udvalg, der skal varetage en række overordnede strategiske opgaver knyttet til by- og erhvervsudvikling i Frederiksberg Kommune. Udvalget skal blandt andet varetage udviklingsarbejde for de større byudviklingsprojekter, herunder Frederiksberg Hospital.

  Læs mere om de politiske udvalg på frederiksberg.dk