Gå direkte til sidens indhold

Velkommen til Affald og Genbrug

Velkommen til Affald og Genbrug

Herunder kan du læse om reglerne for afhentning af affald og indretning af ejendommen til affald og genbrug.
I menuen kan du derudover finde affaldsordningerne for boligforeninger, villaer og rækkehuse, de fælles ordninger ude i byen, selvbetjening, genbrugsstationen, inspiration til genbrug, viden og nyheder - rigtig god fornøjelse.

Regler om affald

 • Afhentning af affald  

  Affald til forbrænding og genbrug skal sorteres i de korrekte affaldsbeholdere og genbrugsbeholdere. Beholderne varierer i størrelse fra 2-hjulede med 140 liter rumfang til 4-hjulede med 600 liter rumfang. Storskrald og haveaffald afhentes løst, i pæne bunker. Du kan stille storskrald i åbne, klare plastsække, og du kan stille haveaffald i åbne papirsække.

  Læs mere om sortering af affald og ordningerne for affald

  Følgende regler sikrer, at du får hentet dit affald:

  • Affald og genbrug skal altid være sorteret.
  • Låget på beholderen skal være lukket (der må ikke være så meget i, at låget ikke kan lukkes).
  • Håndtag og hjul (bagsiden) på beholderne skal vende udad mod skraldemanden, så skraldemanden har fri adgang. Derfor skal du vende 2-hjulede beholdere på tømmedagen.
  • Storskrald skal sorteres, stilles pænt i adskilte bunker, og alle genstande skal så vidt muligt stå oprejst og må ikke være stablet.
  • Haveaffald skal i affaldsbeholder eller i åbne papirsække.
  • Grene skal bundtes med snor (gælder for villaer og rækkehuse).

  Skraldebilerne starter klokken 5.30 og 8.15

  Vi henter affald og genbrug fra mandag til fredag. Restaffald bliver hentet fra klokken 5.30. Skraldebilerne holder til gengæld pause mellem 7.30 og 8.15, hvor trafikken er tættest på Frederiksberg. Sugeskraldebilerne til restaffald starter klokken 7.00 og holder ikke pause. Skraldebilerne, som henter genbrug og farligt affald, starter klokken 8.15. Skraldebilerne er normalt færdige inden klokken 17.00. 

  I kan kontakte os, hvis jeres boligforening er generet af skraldebilerne mellem klokken 5.30 og 7.30.

  Særligt for boligforeninger med skraldesug

  Skraldesug er en underjordisk container, der bliver tømt med suge-skraldebil.

  • Al restaffald skal i lukkede skraldeposer. Derfor skal pizzabakker og lignende klippes i stykker og puttes i skraldepose.
  • Skraldeposerne må ikke være større end 15 liter.
  • Boligforeninger med skraldesug har ofte affaldsbeholdere til småt brændbart indbo, der ikke må komme i suget - kontakt foreningens affaldsansvarlige eller kør selv dit affald på genbrugsstationen.
 • Standplads for affaldsbeholdere  

  Standpladsen er der, hvor jeres beholdere til affald og genbrug står. Standpladsen skal være godkendt af os.

  • Underlaget skal være fast og uden bump, trin, trapper eller andre forhindringer. Eller der skal være installeret lifte eller slisker, der afhjælper forhindringerne.
  • Der skal være lys til skraldemanden fra klokken 5.30.
  • Ved sne og frost skal der være gruset.

  Regler for standpladsen

  • Standpladsen skal være minimum 5 meter fra beboelses- og køkkenvinduer.
  • Der skal være mindst 130 cm fri plads foran beholderne.
  • Det er en god idé at markere standpladsen.

  Særligt for standplads i lukket affaldsrum

  • Der skal være dør til det fri og rummet skal være ventileret.

  Indretning af standplads

  Skraldemanden skal have plads til at arbejde. Der skal derfor være mindst 130 cm fri plads foran beholderne. Hver affaldsbeholder har sin egen plads. Her kan du se, hvor meget plads, der skal være til hver type affaldsbeholder:

  • Standplads for 180 liter beholder, 2 hjul: 77 cm gange 55 cm
  • Standplads for 240 l beholder, 2 hjul: 77 cm gange 65 cm
  • Standplads for 600 l beholder, 4 hjul: 80 cm gange 135 cm

  Læs vores vejledning om standpladser og adgangsveje

  Læs vores vejledning om affaldsbeholdere

 • Adgangsvej - porte, døre og nøgleordning  

  Adgangsvejen er vejen fra skraldebilen og indtil standpladsen, hvor beholderne til affald og genbrug står.

  • Der skal være lys til skraldemanden fra klokken 5.30.
  • Underlaget skal være fast og uden bump, trin, trapper eller andre forhindringer. Eller der skal være installeret lifte eller lignende, der afhjælper forhindringerne.
  • Porte og døre skal kunne stå åbne med kroge eller lignende, så skraldemanden uhindret kan køre beholderne ud til skraldebilen og sætte dem på plads igen.
  • Porte og døre skal være åbne, når skraldemanden henter affald mellem kl. 5.30 og 17.00.
   I kan tilmelde jer en nøgleordning, hvis porte og døre ikke er åbne.
   Kontakt os via vores web-formular i selvbetjeningen 
  • Der skal altid været ryddet og om vinteren gruset, en 1 meter bred vej, fra beholderne og helt ud til midten af kørebanen, hvor affald og genbrug bliver tippet op i skraldebilen.

  Læs vores vejledning om standpladser og adgangsveje

  Holdeplads/arbejdsområde

  • Holdepladsen er der, hvor skraldebilen holder for at hente affald og genbrug. Arbejdsområdet er bag skraldebilen, hvor beholderne bliver løftet op og tømt.
  • Der skal være fri adgang, fra standpladsen, hvor beholderne står, til arbejdsområdet bag skraldebilen, hvor beholderne bliver tømt.
  • Der må ikke holde cykler eller biler, der spærrer for skraldebilen. Hvis der er spærret, forsøger skraldemændene igen én gang til senere på dagen. Er der stadig spærret, bliver affald og genbrug ikke hentet og vi kontakter borgeren eller den affaldsansvarlige i boligforeningen.
 • Hvad koster mit affald?  

  Alle ejendomme betaler affaldsgebyrer til kommunen. Affaldsgebyret er delt i:

  • Gebyr for genanvendeligt affald med videre
  • Gebyr for restaffald

  Det er ejendommens ejer eller administrator, der bliver opkrævet gebyret via ejendomsskattebilletten. Affaldsgebyret bliver derefter opkrævet i rater i løbet af året. Eventuelle tilpasninger af gebyret fremgår som tillæg eller fradrag på skattebilletten. Fx hvis I har tilkøbt ekstra ydelser eller fået justeret jeres kapacitet.

  Gebyr for genanvendeligt affald med videre i 2017

  • 870,00 kroner per husstand i ejendommen inklusiv moms.

  Gebyret dækker alle ordninger for genbrug, farligt affald, genbrugsstationer og tilhørende administration.

  Alle husstande betaler samme gebyr, lige meget hvor meget de benytter ordningerne. Ejendommen bliver opkrævet efter BBR's oplysninger om antallet af husstande. Det er ejendommens ejers ansvar at holde BBR opdateret.

  Gebyr for restaffald i 2017

  Gebyret for restaffald er delt i to: afhentningssted og kapacitet. Ejendommen betaler:
  1.375,00 kroner inklusiv moms per år per afhentningssted (standplads for restaffaldsbeholdere). 
  635,00 kroner inklusiv moms per år per 100 liter beholderrumfang (per tømning per uge). 

  Afhentningsstedet er standpladsen for restaffald, hvor beholderen eller containeren til restaffald står, eller hvor skraldesuget bliver tømt fra. Gebyret for afhentningsstedet dækker i overvejende grad de faste udgifter, som kommunen har til borgerservice, administration, myndighed, selvbetjening og information overfor ejendommen. Større ejendomme har ofte mere end en standplads til deres restaffald og bliver opkrævet et gebyr for hvert afhentningssted.

  Kapaciteten til restaffald er beregnet efter hvor store affaldsbeholdere, affaldscontainere eller skraldesug* ejendommen har, og hvor mange gange de bliver tømt per uge. Kapaciteten bliver beregnet i liter per uge. Gebyret for kapaciteten dækker primært udgiften til forbrænding på Amager Ressourcecenter (ARC). Hvis I sorterer jeres affald godt, kan vi sætte kapaciteten for restaffald ned, og så sparer I penge.

  Særlige tillæg og modregninger for restaffald

  Skraldesug er en nedgravet container, der bliver tømt med suge-skraldebil. Den nedgravede container bliver typisk ikke fyldt helt op, og ejendommen betaler derfor kun for 66 procent af kapaciteten. Kapaciteten i liter per uge bliver derfor ganget med 0,66.

  Nogle containere og affaldsbeholdere har komprimator, der presser affaldet sammen. Disse containere og beholdere kan indeholde mere affald end normalt, og ejendommen bliver derfor justeret op i kapacitet. For beholdere under 1 m3 bliver kapaciteten ganget med 1,4. For containere med komprimator større end 1 m3 bliver kapaciteten ganget med 2,5.

  Se alle tillæg og gebyrer i gebyrbladet nederst på denne side.

  Affaldsgebyrer dækker kun affald og genbrug

  Vi tjener ikke penge på affaldsgebyrerne. Vi må kun opkræve gebyrer, der dækker vores omkostninger på affaldsområdet. De indtægter vi får, ved fx at sælge dit papir og pap til genbrug, gør at dit affaldsgebyr er lavere end ellers. Så sortér alt, hvad du kan.

 • Byggeaffald  

  Det gælder særlige regler for affald fra byggerier. Du skal anmelde til os hvis:

  • Dit byggearbejde vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller anlæg, eller frembringer mere end 1 tons affald. Et byggearbejde, der vedrører flere bygninger eller anlæg, skal vurderes under ét.
  • Du fjerner asbestholdige materialer, fjerner farligt affald, fx bly i maling, PCB.

  Farligt byggeaffald som asbest, pcb og bly med videre skal anmeldes på et særlig skema. Almindeligt byggeaffald under et tons, som mursten, gips med videre kan du aflevere uden anmeldelse på genbrugsstationen.

  Læs mere om byggeaffald og anmeldelser

 • Sne, frost og glatte veje  

  Ryd og grus en 1 meter bred sti hele vejen fra affaldsbeholderne og ud til midt på kørebanen, hvor beholderne bliver vippet op i skraldebilen.

  • Standplads, adgangsvej og holdeplads skal ryddes for sne.
  • Når det er glas, skal der strøs grus.
  • Skraldemanden kører allerede fra klokken 5.30.
  • Det er skraldemanden, der vurderer, om det er sikkert at hente dit affald.

  Vær opmærksom på, at skraldebilerne kun kører, når kørebanen også er ryddet og farbar, og skraldebilen ikke risikerer at sidde fast eller påkøre parkerede biler langs vejen.

  Læs mere om reglerne for snerydning

  Private fællesveje

  I skal selv rydde og gruse kørebanen, medmindre I har en aftale med kommunen. Grundejeren har ansvaret for, at der er ryddet og gruset fra midten af kørebanen og ind til egen grund. Naboen overfor har ansvaret for den anden halvdel af kørebanen og ind til egen grund.

 • Skybrud, oversvømmelse og vandskade  

  Vådt affald skal til forbrænding. Det gælder flyttekasser, bøger, tøj, sko, møbler og lignende. Det er kun farligt affald som maling, batterier og kemikalier og elektronik som lamper, pærer, fjernsyn, højtalere med mere som skal sorteres fra.

  Hvis du har brug for at pakke affaldet i sække, så pak brændbart affald i sorte sække og farligt affald og elektronik i klare sække. Men husk, at på genbrugsstationen må du altid kun komme med affaldet i klare sække.

  Boligforeninger

  Hvis I har plads i jeres affaldsbeholdere til restaffald, så brug dem til at fylde op med det våde affald. På den måde vil I løbende få hentet jeres affald. Større ting kan I aflevere på genbrugsstationen, eller I kan bestille afhentning af storskrald (herunder elektronik) og farligt affald i selvbetjeningen. Alt småt affald under 1 meter skal pakkes i sorte sække, flyttekasser skal pakkes om til sorte sække, store, våde papkasser skal rives i stykker og pakkes i sorte sække. Der kan være 2-5 ugers ventetid på afhentning af affald, især hvis mange har været udsat for vandskader. Kan I ikke vente, så sørg selv for transport til genbrugsstationen.

  Vær opmærksom på, at man ikke må stille affald på fortov og vej. Bruger I fortov og vej, må I først stille affaldet frem, den dag I får hentet storskrald.

  I kan også leje en container til stort og småt brændbart affald. Der må bare ikke komme madaffald og andet affald fra køkkenet, farligt affald og elektronik i containeren.

  Se mere om bestilling af afhentning af storskrald, elektronik og farligt affald og leje af container i Selvbetjeningen for boligforeninger

  Se mere om genbrugsstationen og åbningstider

  Villa, villalejlighed og rækkehus

  Brug genbrugsstationen til dit våde affald. Husk at bruge klare sække, hvis du har brug for at pakke affaldet ind. Hvis du stiller affald frem til storskrald, skal det være pakket i klare sække. Vær opmærksom på, at man ikke må stille affald på fortov og vej. Bruger du fortov og vej, må du først stille affaldet frem, den dag du får hentet storskrald.

  Se i affaldskalenderen, hvornår du får hentet storskrald næste gang

  Har du meget affald, kan du leje en container til brændbart affald. Eller dele en container med dine naboer. Der må bare ikke komme madaffald og andet affald fra køkkenet, farligt affald og elektronik i containeren.

  Se mere om, hvordan du lejer en container i selvbetjeningen for villaer og rækkehuse

  Se mere om genbrugsstationen og åbningstider

   

 • Spørg os om affald og genbrug  

  Du kan stille spørgsmål til vores affaldskonsulenter om reglerne for affald og indretning af affaldsrum, standpladser og adgangsveje. Brug selvbetjeningen til at skrive til os.

  Spørg vores affaldskonsulenter

   

Rotter

Anmeld rotter

Rotter er skadedyr, som kan sprede sygdomme til mennesker. Derfor skal du fortælle kommunen, hvis du ser rotter.

Klik her og læs magasin GENBRUG, hvor du får tips og gode råd til at genbruge

magasin GENBRUG

Læs vores magasin om genbrug, hvor du får tips, gode råd og inspiration. Det er nemt at gøre en forskel - læs hvordan!

Glas bliver til nyt glas - husk at sortere alt hvad du kan!

Glas bliver til nyt glas

Husk at sortere alt hvad du kan!

Læs mere om glas på genbrug.frederiksberg.dk