Gå til hovedindhold

Tilbud om plads og pasningsgaranti

Her kan du læse, hvordan du får tilbudt en plads til dit barn i dagpleje, vuggestue og børnehave og se de samlede anvisningsregler.

Indhold

  Pladsanvisningen tager højde for følgende datoer, når vi anviser plads:

  • Anciennitet (du kan skrive dit barn op umiddelbart efter fødslen, men barnet kan tidligst få anciennitet på ventelisten, fra det fylder 4 måneder)
  • Behovsdatoen (den dato, hvorfra du har behov for at få passet dit barn)
  • Garantidatoen (førstkommende 1. eller 16. efter din behovsdato, jævnfør pasningsgarantien

  Du finder de samlede anvisningsregler for dagtilbud til børn i linkboksen nederst på siden.

  Med pasningsgarantien er du garanteret pasning til dit barn indenfor 2 måneder efter, du har skrevet dit barn op, herefter træder garantien i kraft til den efterfølgende 1. eller 16. i måneden. Hvis din behovsdato ligger i umiddelbar forlængelse af de 26 ugers barsel, har Pladsanvisningen dog yderligere en frist på 4 uger til at tilbyde en plads.

  Det vil sige:

  Ønsker du plads, fra barnet er 26-29 uger, er du garanteret en plads ved barnets 30. uge

  Eksempel: Dit barn er født 1. januar 2016. Du har skrevet rettidigt op, det vil sige senest 1. maj 2016. Din behovsdato er ved barnets 26. uge, nemlig 2. juli 2016. Dette betyder en garantidato ved barnets 30. uge, nemlig 30. juli 2016.

  Ønsker du pladsen senere, er du garanteret en plads til den førstkommende 1. eller 16. efter behovsdatoen

  Eksempel: Dit barn er født 1. januar 2016. Du har skrevet rettidigt op, det vil sige senest 1. maj 2016. Din behovsdato er, når barnet er 10 måneder, nemlig 1. november 2016. Dette betyder en garantidato til 16. november 2016.

  Når du skriver dit barn op til en institutions venteliste, får det automatisk også en plads på garantilisten.

  • Når der er en ledig plads i en institution, får det barn, som har den højeste anciennitet på institutionens venteliste tilbudt pladsen. Hvis barnet ikke har et aktuelt behov, bliver pladsen tilbudt det næste barn på listen og så videre
  • Hvis der på anvisningstidspunktet ikke er nogle ledige pladser i det dagtilbud, som dit barn er skrevet op til på institutionsventelisten, eller dit barn ikke har opnået anciennitet til en plads, vil du få anvist en plads fra garantilisten. Fra garantilisten kan vi anvise plads til alle dagtilbud i hele kommunen, herunder dagplejen
  • Hvis der ikke er børn med aktuelt pasningsbehov på venteliste til en bestemt institution, får et barn fra garantilisten den ledige plads. Her har følgende dog fortrinsret:
   • Børn på garantilisten, der har søskende i den pågældende institution
   • Børn med pasningsbeviser – (Læs mere under Udmelding).
   • Børn, som af særlige sociale eller pædagogiske årsager er anvist plads gennem kommunens visitationsudvalg
   • Børn, der har behov for udvidet åbningstid.

  OBS:

  Anciennitetsprincippet kan fraviges ved uforudsete og udefrakommende omstændigheder, der gør, at forældre får et akut behov for en plads til deres barn. Men det sker kun i ganske særlige tilfælde. At du genoptager dit job efter en barselsorlov eller får et nyt job efter en arbejdsløshedsperiode er således ikke uforudsete begivenheder, der kan begrunde, at dit barn kommer foran på ventelisten. Tvillinger og trillinger anvises altid plads i samme institution.

  Kommunen skal kunne tilbyde plads til de børn, der har pasningsgaranti. I perioder, hvor pladskapaciteten er under pres, kan børn fra garantilisten derfor få tilbudt en plads, selvom der er børn med aktuelle behov på institutionens egen venteliste, der herved får en forsinket anvisning.

  Når dit barn er skrevet på ventelisten, skal du huske at melde eventuelle ændringer digitalt via Den Digitale Pladsanvisning.

  Når du modtager en mail med tilbud om plads i en daginstitution, skal du svare inden for fire hverdage via Den Digitale Pladsanvisning. Vi anviser som hovedregel plads til den 1. eller den 16. i en måned.

  Ferie

  Hvis I er bortrejst - for eksempel på ferie - er det vigtigt, at I giver os besked, inden I rejser, så I ikke mister en eventuelt tilbudt plads. Send en mail med jeres ferieperiode til pladsanvisningen, og skriv "ferie" i emnefeltet.

  Ja til pladstilbud fra garantilisten og institutionsventeliste

  Siger du ja til et pladstilbud fra garantilisten, kan dit barn fortsat stå på venteliste til de 2 ønskede institutioner med den oprindelige anciennitet. Dit barn vil dog ikke få tilbudt plads i en ny institution, før det har været indmeldt i sin første institution i mindst 6 måneder. Dette gælder dog ikke søskende. Siger du ja til en plads fra en institutionsventeliste, sletter vi barnet fra alle andre ventelister. Du kan dog altid skrive dit barn op på ny til en anden institution.

  Accepterer du et tilbud fra en institutionsventeliste, og går dit barn allerede i en institution i Frederiksberg Kommune, bliver barnet automatisk udmeldt af den hidtidige institution, og du skal altså ikke aflevere en udmeldelse.

  Nej til pladstilbud fra garantilisten

  Siger du nej til et pladstilbud fra garantilisten, vil dit barn få en ny garantidato 3 måneder efter den hidtidige.

  Vær opmærksom på, at det kun er garantidatoen, der udskydes med 3 måneder – ikke behovsdatoen, medmindre du ønsker andet. Dette er for, at vi kan anvise dig en ny plads hurtigst muligt i situationer, hvor der er ledige pladser. Hvis du først ønsker en plads efter 3 måneder, skal du give os besked.

  Dit barn kan fortsat stå på venteliste til de ønskede institutioner eller dagplejen.

  Nej til pladstilbud fra institutionsventeliste

  Vælger du at sige nej til et pladstilbud fra institutionsventelisten, bliver barnet slettet fra dette ønske, medmindre du udskyder din behovsdato for pasning med mindst 3 måneder.

  Du skal være opmærksom på, at hvis du siger nej til et tilbud og udskyder behovsdatoen med 3 måneder, så er der ingen garanti for, at dit barn får tilbudt plads i ønskeinstitutionen efter 3 måneder. De ledige pladser i institutionen kan være blevet besat, eller uaktuelle børn foran dit barn på institutionsventelisten kan være blevet aktuelle og skal have tilbudt en ledig plads.

  Hvis du takker nej til et tilbud om en plads fra institutionsventelisten, så rykker garantidatoen med 3 måneder på det eventuelt tilbageværende ønske. Vælger du at udskyde behovsdatoen med mindst 3 måneder, så rykker garantidatoen også med mindst 3 måneder.

  Ønske om integreret institution ikke opfyldt

  Hvis du har haft 2 vuggestueønsker til integrerede institutioner og barnet fortsat ikke har fået plads i en af disse, når det fylder 2 år, så kan ønskerne fortsætte som børnehaveønsker med den oprindelige anciennitet. Dette sker automatisk, hvis I ikke har nye ønsker til børnehave.

  Ved anvisning af børnehaveplads fra enten garantilisten eller institutionsventelisten vil barnet blive udmeldt af sin dagpleje eller vuggestue med virkning fra samme dato, som det har fået tilbudt plads i børnehave. Udmeldelse sker, uanset om du accepterer tilbuddet om plads i børnehave eller ej.

  Får barnet tilbudt børnehaveplads fra garantilisten, kan I fortsat være skrevet op til jeres ønskede integrerede institutioner. Får barnet anvist en børnehaveplads fra en institutionsventeliste, kan det, efter fornyet opskrivning, stå på venteliste til en anden børnehaveplads.

  Ifølge Dagtilbudsloven kan alle børn blive skrevet på venteliste til et pasningstilbud i den kommune, forældrene ønsker, uanset hvor de bor. Det er dog ikke altid muligt at få opskrevet dit barn på en anden kommunes venteliste.

  En kommune – og altså også Frederiksberg – kan lukke ventelisterne for børn fra andre kommuner. Det kan ske, hvis kommunen vurderer, at optagelse af børn fra andre kommuner vil betyde, at kommunens pasningsgaranti for egne børn ikke kan opretholdes, eller hvis pladskapaciteten skal udbygges.

  Bor du ikke i Frederiksberg Kommune, og ønsker at skrive dit barn på venteliste, skal du sikre dig, at listerne er åbne for opskrivning. Det gør du ved at klikke dig ind på ventelistelukning.dk, hvor det vil fremgå. Vi opfordrer dig samtidig til at læse vores anvisningsregler. 

  Vores ventelister er lige nu åbne for opskrivning til børnehavepladser for børn bosiddende i andre kommuner end Frederiksberg. 

  For at skrive dit barn på venteliste skal du sende en mail til Pladsanvisningen med oplysninger om dit barns CPR-nummer, hvilken institution du ønsker at skrive dit barn på venteliste til (maksimalt to), og hvornår du har behov for pasning. Behovsdatoen kan tidligst være den 1. i den måned, dit barn fylder tre år. 

  Når vi har modtaget din mail og har registreret din opskrivning, kan du logge på vores digitale løsning NemPlads for at se dine opskrivninger og følge dit barns placering på ventelisten. Du skal skrive en mail til Pladsanvisningen med eventuelle ændringer i dine opskrivninger. 

  Når der er ledig plads i en af de institutioner, du har skrevet dit barn op til, og barnets placering på ventelisten samtidig berettiger til en plads, sender vi dig et tilbud. 

  Du skal være opmærksom på, at du ikke er omfattet af pasningsgarantien eller muligheden for senere at ansøge om et pasningsbevis, hvis du har fået en plads.

  Det er din bopælskommune, som opkræver for en dagtilbudsplads i Frederiksberg Kommune. Det er også hos den, du skal søge om eventuel økonomisk friplads.

  Tilflytning

  Flytter du til Frederiksberg Kommune, må du regne med, at dit barn skal være skrevet op på venteliste i 2 måneder. Herefter er du garanteret en plads til den førstkommende 1. eller 16., dog tidligst når barnet er 30 uger.

  Eksempel: I flytter til Frederiksberg den 1. april og ønsker barnet passet hurtigst muligt (dvs., jeres behovsdato er 1. april). I skal være skrevet på garantilisten i to måneder og vil have garanti for pasning senest den 16. juni.

  Er dit barn allerede opskrevet på venteliste, vil du dog tidligst kunne garanteres plads 2½ måned efter tilflytningsdatoen. Det er derfor vigtigt, at du kontakter Pladsanvisningen og oplyser om du ønsker pasningsgaranti. Henvender du dig senest 1 måned efter tilflytningsdatoen, vil din garantidato blive udregnet fra tilflytningsdatoen.

  Eksempel: Du har opskrevet dit barn den 1. april med behovsdato 1. april og tilflytter Frederiksberg den 1. august. Herefter er du garanteret en plads til den 16. oktober.

  Den anciennitet, dit barn måtte have i fraflytningskommunen, kan ikke overføres.

  Har dit barn allerede en dagtilbudsplads i fraflytningskommunen, kan du kontakte din fraflytningskommune for at høre om mulighederne for at beholde pladsen.

  Vælger du at beholde pladsen i fraflytningskommunen, opkræver Frederiksberg Kommune forældrebetalingen, som er højere end den frederiksbergske takst, hvis driftsudgiften for pladsen i fraflytningskommune er dyrere end en tilsvarende plads på Frederiksberg. Forældrebetalingen er lavere, hvis driftsudgiften for pladsen i fraflytningskommunen er billigere. Få oplysning om den præcise forældrebetaling i Pladsanvisningen.

  Har dit barn plads i Københavns Kommune, kan du se priserne her.

  Har du fået hel eller delvis friplads i din tidligere bopælskommune, skal du udfylde en ny fripladsansøgning i Den Digitale Pladsanvisning, når dit barn beholder pladsen i den gamle kommune.

  Fraflytning

  Flytter I fra Frederiksberg Kommune, kan dit barn beholde sin plads i daginstitution eller dagpleje, så længe det opfylder alderskriteriet for dagtilbuddet. Du får oplysninger om forældrebetalingen ved at henvende dig til din nye bopælskommune, som efter flytningen står for opkrævningen.

  Vil I ikke beholde pladsen i Frederiksberg Kommune, efter at I er flyttet, skal I melde jeres barn ud af institutionen på almindelig vis i Den Digitale Pladsanvisning.

  Hvis dit barn skal begynde 1. maj i SFO i en anden kommune, skal du huske rettidigt at udmelde barnet af børnehave. Du skal udmelde dit barn via Den Digitale Pladsanvisning. Skal dit barn begynde i SFO i en anden kommune senere end dette, og du derfor har brug for børnehavepladsen i længere tid, skal du kontakte Pladsanvisningen.

  Når I fraflytter kommunen, vil jeres barn blive slettet af de ventelister til dagtilbud i Frederiksberg Kommune, som barnet måtte være skrevet op til.

  Ophold i udlandet af længere varighed

  Jeres barn kan beholde placeringen på venteliste, eller I kan få udstedt et pasningsbevis, hvis I er udstationeret fra jeres arbejdsplads eller af andre årsager opholder jer i længere tid i udlandet. I skal dog fortsat være skattepligtige i Frederiksberg Kommune. Få mere at vide ved at kontakte Pladsanvisningen.

  Er dit barn allerede indmeldt i en integreret institution, fortsætter det automatisk i børnehaven, og du skal ikke foretage dig noget.

  Går dit barn i en vuggestue eller dagpleje, får det anvist en plads i en børnehave eller en integreret institution via garantilisten – eller om muligt via institutionsventelisten – fra den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år.

  Ved anvisning af børnehavepladsen vil barnet blive udmeldt af sin vuggestue eller dagpleje med virkning fra samme dato, som det har fået tilbudt plads i børnehave. Udmeldelsen sker, selvom du ikke accepterer tilbuddet om plads i børnehaven.

  Får barnet tilbudt børnehaveplads fra garantilisten, kan I fortsat være skrevet op til jeres ønskede integrerede institutioner eller børnehaver.

  Får barnet anvist en børnehaveplads fra en institutionsventeliste, kan det, efter fornyet opskrivning, stå på venteliste til en anden børnehaveplads.

  Hvis du tidligere har skrevet dit barn op til 2 vuggestueønsker i integrerede institutioner, og barnet fortsat ikke har fået plads i en af disse, når det fylder 2½ år, fortsætter ønskerne som børnehaveønsker med den oprindelige anciennitet.

  Tilmelder du dit barn til en kommunal skolefritidsordning (SFO) i Frederiksberg Kommune, bliver det automatisk meldt ud af sin børnehave eller integrerede institution, medmindre det har fået skoleudsættelse. Hvis dit barn skal begynde i en SFO i en anden kommune, sker udmeldelsen af barnets dagtilbud ikke automatisk. Du skal derfor huske rettidigt at udmelde barnet af sin børnehave eller integrerede institution. Du skal udmelde dit barn via Den Digitale Pladsanvisning.

  Skal dit barn begynde i en privatskole, kan du kontakte Pladsanvisningen og forhøre dig om mulighederne for, at det kan blive i sin institution, dog senest til medio august.

  Børn, der er optaget i integrerede institutioner

  Denne institutionstype er normeret med et antal vuggestuepladser og et antal børnehavepladser, hvor barnet kan fortsætte indtil skolealderen. Der er en glidende overgang fra vuggestuegruppe til børnehavegruppe, når barnet er omkring 3 år. Ønsker du ikke, at barnet fortsætter i institutionen efter vuggestuealderen, skal du skrive det op til en anden børnehave.

  Har dit barn et særligt behov, for eksempel som følge af et medfødt handicap, er det vigtigt, at du kontakter Pladsanvisningen hurtigst muligt. Pladsanvisningen vil så, i samarbejde med jer, vurdere om barnet skal tilbydes en særlig formålsplads i et dagtilbud eller visiteres til en plads i et specialtilbud.

  Taler I ikke dansk, kan du kontakte Pladsanvisningen, der sammen med tosprogkonsulenten hjælper jer med at finde den rigtige løsning.

  Yderligere information

  Kontakt

  Pladsanvisningen

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - fredag klokken 9-13

  Personlig kontakt

  Kun efter aftale

  OBS: Pladsanvisningen er lukket for henvendelse torsdag den 27. juni. 

  Telefon: 3821 0100

  Send sikker digital post til Pladsanvisningen