logo

Fleksjob

Læs om dit forløb i jobcentret, når du er visiteret til fleksjob.

Indhold

  Økonomi - ledighedsydelse

  Når du bliver visiteret til fleksjob og er ledig har du mulighed for at modtage ledighedsydelse.

  Du skal selv ansøge om ledighedsydelse fra visiteringsdatoen. Du kan læse mere om ledighedsydelse og ansøge om ledighedsydelse på borger.dk: Ledighedsydelse og jobsøgning, hvis du er ledig og godkendt til fleksjob. Hvis du ikke har computer er du også velkommen til, at benytte dig af borger-computerne i jobcentret på Rådhuset 2. sal.

  Samtaler

  Du vil automatisk blive indkaldt til samtale med din nye jobkonsulent i Job på Særlige Vilkår. Din tidligere sagsbehandler kan også deltage, hvis det er relevant.

  Der er 4 lovpligtige samtaler i de første 6 måneders ledighed. Herefter er der samtaler minimum hver 13. uge. Efter første samtale kan du selv vælge om samtalerne skal ske ved personligt fremmøde, telefonisk eller digitalt.

  CV på Jobnet

  Du skal oprette CV på Jobnet inden for de første 3 ugers ledighed. Hvis du har behov for hjælp til at oprette dit cv på jobnet.dk kan du få hjælp i jobcentrets it-hjælp. Ring på 3821 5700 for at bestille tid til it-hjælp. Se også vejledningen på Jobnet.dk om oprettelse af CV.

  Jobsøgning og joblog

  Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du skal være aktivt jobsøgende ved at kontakte virksomheder og være opsøgende i forhold til at finde praktik og fleksjob.

  Du skal også registrere din jobsøgning i joblog på Jobnet. Hvis du har behov for hjælp til at oprette joblog på jobnet.dk kan du få hjælp i jobcentrets it-hjælp. Ring på 3821 5700 for at bestille tid til it-hjælp. Se også vejledningen på Jobnet.dk om oprettelse af joblog.

  Mulighed for tilbud og forløb

  Der er mulighed for henvisning til forskellige tilbud og forløb, der kan optimere din jobsøgning og dine muligheder for ansættelse i fleksjob. Herunder for eksempel mulighed for 6-ugers jobrettet uddannelse. Kontakt din jobkonsulent for at høre om dine muligheder for tilbud og forløb.

  Sygdom

  Ved sygdom over 14 dage skal din jobkonsulent kontaktes, og der skal indhentes lægeattest.

  Ferie

  Hvis du ønsker at afholde ferie skal du kontakte din jobkonsulent senest 14 dage før du ønsker at afholde ferie.

  Godtgørelse til transport i forløb før fleksjobvisitation

  Godtgørelse for transport i forbindelse med virksomhedspraktik og andre tilbud bortfalder ved visitation til fleksjob

  Etablering af fleksjob

  Når du har fundet dit nye fleksjob, hjælper Job på Særlige Vilkår med dialogen med arbejdsgiver, for at sikre, at de er bekendt med fleksjobordningen, og at arbejdsvilkårene stemmer overens med dine skånehensyn. Læs mere under Dit forløb når du er ansat i fleksjob.

  Læs mere om ledighedsydelse, CV, ferie og find de digitale ansøgninger på borger.dk.

  Når du har fundet dit fleksjob

  Når du har fundet dit nye fleksjob vurderer jobcentret, hvor mange timer og med hvilken intensitet du kan arbejde. Vi hjælper også med at etablere fleksjobbet på virksomheden i samarbejde med dig og din arbejdsgiver. Arbejdsopgaver og timetal tilrettelægges under hensyntagen til dine skånebehov.

  Ansættelseskontrakt og forhandling om ansættelse og løn

  Sammen med din arbejdsgiver udarbejder du en ansættelseskontrakt. Der er ikke noget krav om, at Jobcenteret skal have ansættelseskontrakten. Ved etableringen udarbejder vi et tillæg til kontrakten, via Vitas, som indeholder oplysninger om virksomhed, opgaver, samt dine skånebehov og arbejdstimer.

  Spørgsmål om ansættelseskontrakt, løn og overenskomst

  Spørgsmål omkring ansættelseskontrakt, løn og overenskomst sker i dialog mellem dig, din arbejdsgiver og eventuelt din faglige organisation. Jobcenteret er ikke involveret i dette. Du er ansat på de samme vilkår på en arbejdsplads som øvrige ansatte for eksempel med hensyn til opsigelsesvarsel og ret til ferie.

  Sker der ændringer i dine forhold - oplysningspligt

  Sker der ændringer i for eksempel din helbredstilstand, din arbejdssituation, herunder ændring af arbejdstid eller andre ændringer i ansættelsesforholdet, der kan have betydning for fleksjobbet, skal du orientere Jobcentret herom straks.       

  Løn og flekslønstilskud

  Du får løn for den effektive arbejdstid du har og supplerende dertil et flekslønstilskud, der reguleres på baggrund af din lønindtægt. Hvis du kender din timeløn, kan du på STAR.dk udregne eksempel på månedsindtægt, som er en vejledende beregning.

  For yderligere råd og vejledning herom kan Frederiksbergs Ydelsesafdeling træffes på telefon 3821 5700 mandag–torsdag 8-15 og fredag 8-12.

  Opfølgning på dit fleksjob og status efter 4½ års ansættelse

  Jobcenteret skal følge op på din ansættelse i fleksjob med 2½ års mellemrum. Det er Jobcenteret, der indkalder dig til opfølgningsmødet via digital post. Hvis du er fritaget for digital post vil du få indkaldelsen med posten.

  Mødet sker i samarbejde med dig, din arbejdsgiver og Jobcenteret. Vi skal ved mødet vurdere, om dit fleksjob stadig er foreneligt med dine skånehensyn. Fleksjob har fokus på progression af blandt andet timer og vi vil derfor ved opfølgningsmødet tale om, hvorledes det kan lade sig gøre at øge timeantallet, samt om der er andre ændringer. Du har mulighed for at have flere fleksjob, hvis du kan arbejde flere timer end i din ansættelse.

  Efter 4½ års ansættelse i midlertidigt fleksjob, skal Jobcenteret udarbejde en status på baggrund af eventuelle ændringer i arbejdstid, skånehensyn samt tilbagemeldinger fra dig og din arbejdsgiver, hvor der skal tages stilling til, om du kan overgå til ordinær beskæftigelse igen eller forblive i fleksjobordningen.

  Mulighed for hjælp som arbejdsredskaber, personlig assistance eller mentor

  Hvis du har behov for yderligere støtte i dit fleksjob, kan Jobcenteret bevilge hjælp i form af arbejdsredskaber, personlig assistance eller mentor. Du skal ansøge Jobcenteret om denne støtte og bevillingen sker altid efter en individuel faglig vurdering. Du kan få vejledning herom i Jobcenteret.

  Ferie

  Hvis du ønsker at holde ferie, skal du først og fremmest aftale ferieperioden med din arbejdsgiver.

  Økonomi ved ferieafholdelse

  Du modtager feriegodtgørelse eller får løn under ferie

  Hvis du modtager feriegodtgørelse eller løn under ferie, er du berettiget til at modtage fleksløntilskud i ferieperioden. Fleksløntilskuddet udbetales også under ferieophold i udlandet.

  Du er ikke berettiget til løn under ferie eller har ikke optjent feriegodtgørelse

  Hvis du ikke er berettiget til løn under ferie eller ikke har optjent feriegodtgørelse, er du ikke berettiget til at modtage fleksløntilskud i ferieperioden. Du kan eventuelt være berettiget til ledighedsydelse. Du kan søge om ledighedsydelse under ferie på kommunens hjemmeside. Det er kommunens ydelsescenter der afgør, om du har ret til ledighedsydelse under ferie.

  Du skal være særligt opmærksom på, at du skal anmode om ledighedsydelse under ferie før ferien begynder. Sker dette først efter ferien er begyndt, mister du retten til ledighedsydelse under hele ferien.

  Sygdom

  Du skal orientere din arbejdsgiver, hvis du bliver syg. Din arbejdsgiver skal anmelde sygefraværet til Frederiksberg kommune. Din arbejdsgiver kan ansøge kommunen om sygedagpengerefusion fra første sygedag. Som led i opfølgning af din sygeperiode, vil du blive kontaktet af sygedagpengeafdelingen. For yderligere spørgsmål kan sygedagpenge afdelingen kontaktes på telefon 3821 5700 mandag–torsdag 8-15 og fredag 8-12.

  Fleksydelse og folkepension 

  Fleksydelsesordningen

  Du er ved visitation blevet oplyst om reglerne for fleksydelsesordningen af Udbetaling Danmark. Fleksydelse minder meget om efterlønsordningen, som du kan indbetale til. Det er Udbetaling Danmark som administrerer ordningen. Du kan på borger.dk læse mere herom.

  Folkepension

  Din fleksjobbevilling ophører, når du opnår folkepensionsalderen. Derefter er du ikke længere omfattet af fleksjobordningen, og vil ikke længere være berettiget til flekslønstilskud.

  Kontaktinformationer

  Når du er ansat i fleksjob, og har spørgsmål om fleksjob, ferie, sygdom, ansøgning om særlig støtte og ændringer i din ansættelse, kan du kontakte din virksomhedskonsulent i Jobcenterets afdeling Job på særlige vilkår på vores hovedtelefonnummer 3821 5700.

  Yderligere information

  Kontakt

  Jobcenter Frederiksberg

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 2. sal
  2000 Frederiksberg

  For borgere: Send sikker Digital Post til Jobcentret

  For virksomheder: Send sikker Digital Post til Jobcentret

   

  Telefonisk henvendelse:

  Mandag-torsdag kl. 8-15
  Fredag kl. 8-12


  Personlig henvendelse:

  Mandag-torsdag kl. 8.40-15
  Fredag kl. 8.40-12

  Telefon: 38 21 57 00