Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Center For Social Virksomhed - Magneten

Center For Social Virksomhed - Magneten er et individuelt tilpasset aktivitets- og samværstilbud til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Indhold

  Målgruppen er personer mellem 18 og 65 år med betydelig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for socialpædagogisk støtte for at kunne varetage arbejdsopgaver eller deltage i social aktivitet.

  Center For Social Virksomhed tilbyder også beskyttet beskæftigelse i henhold til Servicelovens §103.

  Vi arbejder for at sikre, at vores borgere har en meningsfuld og indholdsrig hverdag, hvor den enkeltes kompetencer og færdigheder kan vedligeholdes og udvikles. 

  Nogle vil have glæde af et kombinere dagtilbud på tværs af afdelinger, mens andre kun ønsker eller formår at benytte et enkelt tilbud. Fælles er, at alle skal opleve sin dag meningsfuldt og værdsat.

  Vi giver mulighed for beskyttet beskæftigelse – og samværsaktiviteter som giver det bedste grundlag for øget livskvalitet for netop vores målgruppe. For os betyder kvalitet og indhold i brugernes hverdag trygge rammer, glæde, ro og en forudsigelighed med tilpassede udfordringer. Vi fokuserer på muligheder frem for begrænsninger. Vi tænker i helheder, relationer, kommunikation og sammenhænge. 

  Vi arbejder med samarbejdsrelationer, da det er betydningsfuldt for vores borgere at opleve, at vi hjælper og støtter hinanden i omkring opgaveløsningen og på det personlige plan. Vi oplever, at dette skaber arbejdsglæde, samhørighed og motiverer  til udvikling.  Vores borgere skal have mulighed for at opleve sig selv som en ressource - både personligt og gennem sin arbejdsidentitet. 

  Vi vægter en struktureret og genkendelig hverdag hvor vi ønsker at skabe overblik og tryghed. Vi afdækker borgernes behov, ønsker og funktionsniveau i forhold til arbejdsopgaver og ansvarsområder. 

  Vores pædagogiske fundament tager udgangspunkt i KRAP, TEACCH samt neuropædagogiske principper.

  Center for Social Virksomhed er dag- og aktivitets/beskæftigelsestilbud efter servicelovens § 103 og §104

  Centret består af 3500 kvm med tilhørende sansehave på 650 kvm. 

  Centret har et fitness- og motionsrum med materialer til motorisk træning, 4 minibusser og forskellige cykeltyper, der bruges i den pædagogiske praksis. 

  I sansehaven er der bålhus, drivhus, sansesti og bede med forskellige sansestimulerende planter. Centret har samarbejde med projekt Bybi og bistaderne er at finde i sansehaven.      
   
  Center for Social Virksomhed kaldes i daglige tale Magneten. Magneten deler bygning med FIU (Frederiksberg Idræt) og START (Musik- og øvefaciliteter). Derfor har vi i dagtimerne adgang til to kampsportssale og et musikstudie. 

  Centret er nabo til Grøndalsparken og Flintholm svømmehal, faciliteterne benyttes i dagtimerne. 

  Visitation til Magneten sker via Frederiksberg kommunes Handicapteam på baggrund af en udredning af den enkelte borgers ressourcer, kompetencer og udviklingspotentiale.

  Der visiteres til beskyttet beskæftigelse jf. §103 eller aktivitets- og samværstilbud jf. § 104. Vi anvender voksenudredningsmetoden og følger løbende op på den enkeltes sag med anvendelse af FKO – modellen (faglige Kvalitets oplysning) til at dokumentere effekten af den bevilgede indsats og i opfølgningen på borgerens individuelle mål fra § 141-handleplanen.   

  Det formelle pårørendesamarbejde på Magneten

  Når nye borgere starter hos os, er pårørende altid velkomne til at få et intromøde med relevant personale og evt. repræsentanter fra ledelsen, samt en rundvisning på Magneten.

  Efterfølgende vil der årligt være et handleplansmøde, hvor pårørende eller værge vil blive indkaldt for at deltage og være med til at perspektivere det kommende år for den pågældende borger.

  Har du som pårørende et ønske om et møde, er du altid velkommen til at kontakte den relevante afdeling med en forespørgsel. Vi afholder ikke faste møder med pårørende, men der kan være situationer eller perioder, hvor der er brug for et tættere samarbejde, dette vil vi selvfølgelig imødekomme.

  Det uformelle pårørendesamarbejde

  Vi afholder pårørendearrangementer på Magneten. De kan have forskellige formål og indhold og vil blive annonceret på mail eller pr brev. Fælles for disse arrangementer er, at de er med tilmelding.

  I slutningen af november afholdes vores årlige julemarked. Dette er et arrangement for alle med tilknytning til centret, dvs. både pårørende og borgere samt kollegaer fra bosteder er velkomne. Julemarkedet er også åbent for offentligheden, og der er derfor ingen tilmelding. Arrangementet vil typisk være en lørdag fra 11-14. Der er underholdning og mulighed for at købe forskellige produkter, som borgerne har produceret til lejligheden.

  Kommer der ændringer i pårørendesamarbejdet vil det blive annonceret. 

  Besøg på CFSV

  Som pårørende er du altid velkommen til at komme forbi, hvis du har et ærinde med din pårørende, eller hvis du har lyst til at hente eller aflevere.

  Vi har dog mange borgere i vores tilbud, der er sensitive, så derfor er det nødvendigt, at du træffer en aftale om dit besøg, så alle er forberedt og det er koordineret med de relevante medarbejdere.

  Vores lille butik i foyeren ”By Hand & Heart” er dog åbent dagligt for alle, og her behøver du ikke træffe aftale for at komme.

  Hovednummer 3821 5525

  Telefontid mandag til fredag fra kl. 07.30 til 13.30. Det er efterfølgende muligt at ligge besked på telefonsvare.  

  Tilbudsleder
  Rasmus Ulrik Holm Rasmussen
  Tlf.: 2898 5002 / Mail.: rara08@frederiksberg.dk

  Stedfortræder
  Anne Nyborg
  Tlf.: 2898 5003 / Mail.: anny06@frederiksberg.dk

  Administrationen
  Christina Jensen
  Tlf.: 3821 5533 / Mail.: chje10@frederiksberg.dk

  Rikke Damgaard Christiansen
  Tlf: 3821 5537 / Mail.: rich02@frederiksberg.dk

   

  Café Bernhard Tlf.: 2898 5041
  Bølgen Tlf.: 2898 5043
  Terrassen, ler og glas Tlf.: 3821 5535
  Terrassen, team 1 Tlf.: 2898 5034
  Terrassen, team 2 Tlf.: 2898 5035
  Værkstedet  Tlf.: 2898 5009
  MedieSkyen Tlf.: 2898 5001
  Haven Tlf.: 2898 5008
  Udsigten Tlf.: 2898 5059
  Bakspejlet Tlf.: 2898 5024

   

   

  Nærmeste metrostation er Lindevang, kun 800 meter væk.

  Nærmeste S-togs station er Flintholm. Der er direkte adgang til Magneten uden at komme i trafik, du kan gå gennem Grøndalsparken fra perronen på stationen. Der er 600 m.

  BUS nr. 37 stopper lige ude foran døren.

  Der er tilknyttet 85 gratis offentlige parkeringspladser til centret. 

  Magnetens afdelinger

  Haven er et § 104 aktivitets- og samværstilbud. Haven består pt af seks skærmede enheder, et stort fælles rum og en have med terrasse. 

  Haven har til formål at vedligeholde og udvikle borgernes personlige- og sociale kompetencer med henblik på selvstændighed og livskvalitet. Tryghed og trivsel er vigtige værdier for afdelingen i samarbejde med borgerne. 

  Hvem bruger Haven

  Borgere med autismespektrumforstyrrelse og med betydelige nedsatte kognitive funktioner med et stort og varigt støttebehov. Der arbejdes håndholdt med borgernen og normeringen er derfor derefter. Flere af borgerne har motoriske udfordringer og benytter hjælpemidler, så som kørestol og/eller rollator. Flere borgere skal have fysisk støtte til personlig pleje. 

  Hvad laver vi i Haven

  Til borgere i Haven tilbydes der, et personligt tilpasset dagsprogram, der er tilrettelagt for at imødekomme den enkeltes borger behov og forudsætninger bedst muligt. Der lægges vægt på struktur og ikke mindst forudsigelighed for borgerne både visuelt og verbalt. 

  Der er fokus på social- og personlig udvikling. Der arbejdes ud fra en sensorisk og motorisk tilgang. Haven udgør et trygt miljø, med vægt på at skabe indholdsrig og rolig hverdag for den enkelte borger. 

  Der er både mulighed borgeren, at benytte sin skærmede enhed, og dermed skabe ro og tryghed, men også mulighed for at deltage i fællesskabende aktiviteter. Aktiviteterne kan bl.a. være:

  • Busture 
  • Gåture
  • ADL træning
  • Musik og sang
  • Sansestimuli/snözelrum 
  • Træning

  Udsigten er et § 104 aktivitets- og samværstilbud. Tilbuddet har til formål, at vedligeholde og udvikle borgernes personlige- og sociale kompetencer med henblik på selvstændighed og livskvalitet.

  Hvem bruger Udsigten

  Borgerne med autismespektrumforstyrrelser og moderat til højt støttebehov. Der arbejdes håndholdt med borgerne og normeringen er derfor derefter. Der er plads til 12 borgere i Udsigten. 

  Hvad laver vi i Udsigten

  Vi arbejder ud fra en struktur visualiseret pædagogik, der tager udgangspunkt i TEACCH-programmet. Dette suppleres yderligere med f.eks. KARP, sanseprofil, Social stories og Scripts, PECS, tegn og tale og assesment. 

  Vi lægger vægt på en anerkendende tilgang i samværet med borgerne. Tryghed og trivsel er vigtige i samarbejdet med borgerne. Vi udvikler og vedligeholder borgernes personlige og sociale færdigheder. Da borgerne er meget forskellige arbejdes der altid ud fra den enkelte borgers kompetencer og færdigheder. 

  Terrassen er et § 104 aktivitets- og samværstilbud, med plads til 20 borgere i alderen 18 til 70 år. Formålet med Terrassen er at medvirke til, at borgerne har mulighed for at deltage i sociale aktiviteter, hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre og deltage i det sociale fællesskab. Terrassen henvender sig især til ældre borgere, hvorfor vedligholdelse af færdigheder typisk er omdrejningspunktet for mål og handleplaner. 

  Hvem bruger Terrassen

  Målgruppen er borgere med et betydeligt nedsat kognitiv funktion, hvor de har et betydeligt og varigt støttebehov. Flere af borgerne har motoriske udfordringer og bruger hjælpemidler såsom kørestol og/eller rollator. Flere borgere skal have fysisk støtte til personlig pleje. 

  Hvad laver vi i Terrassen

  På Terrassen arbejdes der differentieret ift. en enkelt borgers funktionsniveau. Terrassen udgør et trygt miljø med vægt på, at skabe en indholdsrig og rolig hverdag for den enkelte. Dette betyder dagens indhold afstemmes efter den enkelte borgers dagsform. Der er både mulighed for at benytte skærmede enheder og dermed skabe yderligere ro og tryghed samt deltage i fælleskabende aktiviteter. Aktiviterne kan bl.a. være:

  • Livshistoriebøger
  • Busture
  • Gåture
  • ADL træning
  • Musik og sang
  • sansestimuli

  Bølgen er et § 104 aktivitets- og samværstilbud for voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelse. Flere af borgerne i afdelingen har en spirende arbejdsidentitet, som de får mulighed for at udfolde i Bølgen i samarbejde med CFSV §103 tilbud. 

  Bølgen har til formål, at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen og retter sig især i mod borgere med behov for personlig udvikling, socialt samvær og aktiviterter i fællesskab. 

  Hvem bruger Bølgen

  Der er plads til 15 borgere i Bølgen. Aldersmæssigt spænder afdelingen bredt med borgere mellem 18 - 64 år. borgerne variere i funktionsniveau og støttebehov, dog er akke selvhjulpne i forhold til personlig pleje. 

  Mange af Bølgen borgere er selvtransporterende og enkelte bor i eget hjem uden støtte. Bølgen består af en stor gruppe borgere, når alle er samlet, og derfor bliver der prioriteret aktiviteter i mindre grupper, opdelt efter borgernes ønsker og behov. 

  Hvad laver vi i Bølgen

  I dagligdagen spiller humor en central rolle i vores tilgang til borgerne, der arbejdes med forberedelse til voksenlivet og i samarbejde med andre afdelinger afprøves og udvikles kompetencer indenfor beskæftigellse, hvormed deres arbejdsidentitet udvikles.

  Bølgen tilbyder følgende aktiviteter:

  • Musik - både band og sang
  • Drama
  • Idræt
  • Ture ud af huset (mandag og tirsdag), med magnetens egen bus eller offentlig transport.
  • Indkøb, madlavning og fællesspisning
  • Sociale arrangementer på centret same ude i byen. 
  • Medieforløb

  Café Bernhard er et § 103 beskyttet beskæftigelsestilbud for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau. Her varetages forskellige opgaver i forbindelse med drift af køkken. Café Bernhard er mødetstedet for alle CFSV borgere og ansatte. Her er der mulighed for at købe kaffe, the samt snacks og frokost, som bliver produceret dagligt. Caféen bruges yderligere til afholdelse af arrangementer, så som jubilæer, fester møder m.m.

  Hvem bruger Café Bernhard

  Der er plads til otte borgere i Café Bernhard. Borgerne skal have interesse for madlavning og drift af café samt en høj grad af selvhjulpenhed. Dvs. borgerne skal være i stand til, at udføre de tilrettelagte opgaver selvstændigt eller med lidt støtte. Der lægges vægt på et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og en høj grad af personlig hygiejne. 

  Hvad laver vi i Café Bernhard

  Caféen producere og sælger måltider mv. til centrets borgere og ansatte. Arbejdsopgaverne omfatter alt fra madproduktion, salg og ekspedition til afrydning og klargøring af køkken og caféen. En til to gange om året lukker køkkenet og tager på ekskursion ud af huset og ser andre lignene tilbud, messer eller køkkenfag relevante virksomheder.

  Vi bestræber os på at lave sund og nærende mad, der lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. De måltider, der tilbydes er både varierende i indhold af råvare, konsistens, smag og farve med mulighed for tilpasning. 

  MedieSkyen er et beskyttet beskæftigelsestilbus for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau, under § 103 og § 104, med fokus på det kreative inden for grafisk design til trykte og digitale medier, lyd- og medieproduktion. Formålet med beskyttet beskæftigelse er at fremme borgernes faglige og sociale kompetencer, og at øge bogernes selvværd og livskvalitet ved at deltage i et arbejdsmæssigt fælleskab og opnå tilknytning til arbejdmarkedet. Der undervises i grafisk design, foto, video, podcast, musik og lyd. Der bliver arbedjet med Mac computere med design og redigeringsprogrammer fra Adobe Creative Cloud, som er værktøjer der bl.a. gør det muligt at promovere vores butik "By hands and heart" på de sociale medier. 

  Man kan følge Medieskyen her: https://www.instagram.com/magneten_frb/

  Hvem bruger Medieskyen

  Der er plads til 15 borgere i Medieskyen. Borgerne variere i funktionsniveau og støttebehov, dog er alle selvhjulpene i forhold til personlig pleje. Mange af Medieskyens borgere er selvtransporterende og enkelte bor i eget hjem uden støtte. 

  Hvad laver vi i Medieskyen

  I medieskyen samarbejder vi om vores arbejdsopgaver. Vi tror på, at alle kan lære nyt og udvikle sig. Vi inddrager borgernes interesser og afholder ugentlig møder, hvor vi tilrettelægger ugens forløb. På den måde udvikler man sin sociale kompetencer og lære at indgå i forskellige konstellationer og sociale grupper. Der arbejdes med alt fra storyboard, idéudvikling, historiefortælling, grafisk udformning til produktion af små videoer til SoMe m.m. Her indgår også produktion og redigering af musik og lyd. Der vil forekomme udefrakommende opgaver, hvor vi producere korte videoer (herunder interviews til SoMe), grafisk design og podcasts. 

  Værkstedet er § 103, beskyttet beskæftigelsestilbud for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau med fokus på produktion og kreative opgaver. Formålet med beskyttet bekæftigelse, er at fremme borgerens faglige og sociale kompetencer, og at øge borgernes selvværd og livskvalitet, ved at deltage i et arbejdsmæssigt fællesskab og opnå tilknytningen til arbejdsmarkedet. Der fremstilles brugskunst, som sælges i vores butik, der ligger i forbindelse med værkstedet. Butikken hedder "By hands & Heart" og her udføres også forskellige monteringsopgaver for og i samarbejde med private virksomheder. 

  Man kan se, købe og følge vores fine arbejde her:

  By Hand & Heart- Soc.Øko.Virk. (@by_hand_and_heart) | Instagram

  Hvem bruger Værkstedet

  Der er plads til 25 borgere i værkstederne. Borgerne har moderat til lavt støttebehov, men skal være i stand til forholdsvis selvstændighed, at indgå i produktionen eller arbejde i sansehaven, herudover have interesse og evner for det kreative og håndarbejdsmæssige. Der vil være mulighed for at afprøve nye færdigheder og teknikker inden for vores område. Alderen er fra 18 til 70 år. Der arbejdes i grupper på 4-6 personer, så der er mulighed for fordybelse i de enkelte arbejdsopgaver. Der ligges vægt på en rolig atmosfære, hvor man tager hensyn og hjælpe hinanden. 

  Hvad laver vi i Værkstedet

  Værkstedet vægter en struktureret og genkendelig hverdag, hvor der skabes overblik og tryghed. Borgernes behov, ønsker og funktionsniveau afdækkes. Der støttes op om borgerens kommunikationsfærdigheder og sociale kompetencer. 

  Afdelingen er udviklingsorienteret og arbejder ud fra en anerkendende tilgang. Der tænkes i helheder relationer og sammenhæng. 

  Værkstedet ønsker at skabe en meningsfuld hverdag, hvor den enkelte borger deltager i en arbejdsproces, oplever arbejdsglæde og føler sig værdsat. 

  I værkstedet arbejdes der bl.a. med sorterings- og montage opgaver som udføres for privatvirksomheder. opgaverne variere i kompleksitet, omfang og størrelse. Derudover er der sociale aktiviteter, på tværs af centret, som værkstedet har mulighed for at deltage i. Der produceres vare til salg i egen butik "By hands and heart", som er åben i Magnetns åbningstid. Borgerne på afdelingen brodere og syr, stikker samt hækler. Der fremstilles smykker, lykønskningskort, puder, tasker, forskellige former for billedkunst, keramik, glas og mange andre kreative ting. 

  Bakspejlet er et § 104 aften aktivitets- og samværstilbud for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Bakspejlet er tænkt som en oase, hvor borgerne kan slappe af fra gøremål i bolig og på arbejde, samt træffe gamle og nye venner. For de der har lyst, er det også en inspiration til, at deltage i aktiviteter og selv være med til at forslå og udforme aktiviteter. I Bakspejlet er der mulighed for at dele glæder og sorger, slappe af, hygge sig, møde gamle og/eller nye venner, deltage i aktiviteter samt udvide sine fysiske, sociale, intellektuelle, kulturelle eller samfundsmæssige horisont. Det koster ikke noget at komme i Bakspejlet, da det er et uvisiteret værested, hvor alle kan komme direkte ind fra gaden. Der er brugerbetaling på ture og aktiviteter.  

  Hvem bruger Bakspejlet

  Målgruppen er karakteriseret ved høj grad af selvhjulpenhed. Skal der gives 1:1 støtte, skal borgeren selv medbringe støtten. 

  Hvad laver vi i Bakspejlet

  Alle Bakspejlets aktiviteter er tilrettelagt med udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. Der er til den daglige drift tilknyttet en cafémedarbejdergruppe af frivillige borgere, som hjælper med i caféen. Det er derfor en målsætning og en værdi, at sikre at cafémedarbejderne har mulighed for at få en meningsfuld og indholdsrig hverdag, hvor den enkelte prøver sine færdigheder, som kan vedligeholdes og udvikles. Cafémedarbejderne skal have mulighed for at opleve sig selv, som en ressource på det personligeplan igennem sin arbejdsidentitet. Personalet sørger for oplæring, vejledning og støtte for at de frivillige kan varetage arbejdsopgaver. De frivillige tages i høj grad med på råd og har medindflydelse på de opgaver, der kan løses. 

   

  Yderligere information

  Kontakt

  Magneten - Center For Social Virksomhed

  Bernhard Bangs Allé 43-45 
  2000 Frederiksberg

  Telefon: 3821 5525

  Send sikker digital post til Magneten