Gå til hovedindhold

Økonomisk fripladstilskud

Hvis din husstands samlede indkomst ligger under en vis grænse, kan I få et tilskud fra kommunen, så prisen for institutionspladsen reduceres.

Indhold

  Søg økonomisk fripladstilskud

  Sådan gør du

  1. Du kan ansøge om økonomisk fripladstilskud via selvbetjeningsløsningen. Til dette skal du bruge MitID.

  2. Du skal kun sende én ansøgning, selv om du har flere børn i dagtilbud.

  3. Du er selv ansvarlig for at sende en ny ansøgning til Pladsanvisningen, hvis din indkomst ændrer sig i den periode, tilskuddet gælder for. Du kan ændre din indkomst, beregne din betaling eller søge tilskud via selvbetjeningsløsningen. 

  Du kan ansøge om hel eller delvis økonomisk fripladstilskud, hvis din husstands samlede aktuelle indkomst omregnet til årsindkomst (= 12 x den aktuelle månedsindkomst pr. CPR-nummer) er under 622.200 kroner (2024).

  • Er der flere hjemmeboende børn under 18 år, så forhøjes beløbet dog med 7.000 kroner for hvert barn ud over det første.
  • Er du enlig forsørger, forskydes fripladsskalaen med 70.089 kroner årligt (2024), hvilket betyder, at du kan søge om økonomisk fripladstilskud, hvis din årlige indkomst er under 692.289 kroner.

  Se fripladsskalaen for 2024 i links nederst.

  Du kan søge tilskud til:

  • Vuggestue, børnehave og integrerede institutioner
  • Dagpleje
  • SFO
  • Fritids-, junior- og ungdomsklub

  Der gives ikke økonomisk fripladstilskud til private skolepasningsordninger.

  Du kan se din procentvise betaling i forhold til din indkomst i fripladsskalaen i links nederst.

  Er du berettiget til fripladstilskud, modregnes tilskuddet i dine månedlige opkrævninger fra den 1. i den førstkommende måned efter, at vi har modtaget din ansøgning.

  Hvis du flytter til Frederiksberg og har fået hel eller delvis friplads i din tidligere bopælskommune, skal du udfylde en ny fripladsansøgning til Pladsanvisningen i Frederiksberg Kommune, når dit barn beholder pladsen i den gamle kommune.

  Hvis en familie med fripladstilskud benytter dagtilbud i en anden kommune, der er dyrere end Frederiksberg Kommune, gives der ikke fripladstilskud til den eventuelle forskel i pris. Vi beregner kun fripladstilskuddet af Frederiksberg Kommunes takst for en tilsvarende plads.

  Nye regler vedrørende beregning af økonomisk fripladstilskud til dagtilbud, fritidshjem, SFO og klub betyder, at der fra den 1. januar 2016 er der sket en ændring i forbindelse med registrering og genberegning af indtægtsgrundlag og husstandsindkomst i forhold til det økonomiske fripladstilskud.

  Ændringerne er sket jævnfør gældende lov, BEK nummer 559 af 30. april 2015 §32, og BEK nummer 1111 af 17. september 2015 §22 om genberegning af økonomisk fripladstilskud.

  Indtægtsgrundlag

  Der ændres ikke på, hvilke indkomster der skal indgå i beregningsgrundlaget, så som personlig indkomst, positiv kapitalindkomst, aktieindkomst med mere.

  Feriepenge, engangsbeløb, med videre vil skulle indgå i beregningsgrundlaget for den eller de måneder, hvor de fremgår af indkomstregisteret (e-Indkomst). Dette er nyt, da for eksempel feriepenge tidligere skulle indgå i beregningsgrundlaget på det tidspunkt, hvor de blev udbetalt.

  Opgørelse ved ansøgning

  Indkomsten skal opgøres per måned og herefter omregnes til årsindkomst ved at gange beløbet med 12 måneder, så det kan aflæses i fripladsskalaen. På baggrund af ansøgerens egne oplysninger foretager Frederiksberg Kommune en foreløbig opgørelse af månedens husstandsindkomst. Denne bruges til at beregne det økonomiske fripladstilskud, indtil der sker en eventuel omberegning af tilskuddet baseret på ansøgers nye oplysninger.

  Månedlig genberegning

  Efter de nye regler skal Frederiksberg Kommune, Pladsanvisningen, indhente indkomstoplysninger om den enkelte måneds husstandsindkomst, som indberettes i indkomstregisteret / SKAT. Derefter foretager kommunen en sammenligning af den oplyste indkomst ved ansøgningstidspunktet med de faktiske registrerede indkomstoplysninger i indkomstregistreret / SKAT.

  Har du betalt for lidt for en specifik måned, bliver din egenbetaling reguleret ved den førstkommende opkrævning. Har du betalt for meget, bliver beløbet modregnet i den førstkommende opkrævning. Hvis dette beløb overstiger den resterende del af betalingen, bliver det overskydende efterbetalt til forældrene.

  Omberegning

  Hvis der i løbet af året sker en nedgang eller en forhøjelse i husstandsindkomsten, vil fripladstilskuddet blive omberegnet, når ændringen er indtrådt. Dette kan ske med virkning fra den førstkommende måned, efter Frederiksberg Kommunes Pladsanvisning har modtaget ændringen fra forældrene via den digitale selvbetjening.

  Oplysningspligt

  Forældre skal oplyse om alle forhold, som har betydning for størrelsen af fripladstilskuddet. De har dog ikke pligt til at oplyse om indkomstændringer, medmindre det er oplysninger om indkomst fra selvstændig virksomhed eller oplysninger om indkomster, som ikke er skattepligtige her i landet. Forældre har fortsat oplysningspligt i forhold til alle andre oplysninger, herunder husstandssammensætning, civilstatus, med videre, der kan medføre ændringer i det økonomiske fripladstilskud.

  Årlig efterregulering

  Trods de nye bestemmelser om en månedlig genberegning af fripladstilskuddet skal Frederiksberg Kommune stadig foretage en årlig efterregulering. Hvis denne efterregulering viser, at der er blevet tildelt enten for lidt eller for meget økonomisk fripladstilskud i de enkelte måneder i løbet af året, skal beløbet enten tilbagebetales af eller efterbetales til forældrene. Efterreguleringen kan gennemføres, når årsopgørelsen fra SKAT foreligger, og den sker blandt andet på baggrund af årsopgørelsen og oplysninger fra indkomstregisteret.

  Efter reglerne om dagtilbud (dagtilbudsloven), kan Frederiksberg Kommune kræve for meget modtaget økonomisk fripladstilskud tilbagebetalt, såfremt følgende to forhold gør sig gældende:

  1. Forældre har tjent mere end 10% over det oplyste beregningsgrundlag
  2. Forældre burde være klar over, at ydelsen ikke er berettiget

  Partshøring og indsigelse
  Hvis de 2 ovenstående forhold gør sig gældende for din situation, sender Pladsanvisningen dig et partshøringsbrev, der beskriver, hvad Frederiksberg Kommune har tænkt sig at gøre i forhold til
  tilbagebetaling af for meget udbetalt økonomisk fripladstilskud.

  Hvis du mener, Frederiksberg Kommunes krav om tilbagebetaling er ukorrekt, kan du gøre skriftlig indsigelse inden for den frist, der er angivet i partshøringsbrevet. Indsigelsen skal sendes per mail til Pladsanvisningen, hvorefter vi vil genbehandle din tilbagebetalingssag.

  Når vi foretager en efterregulering, gør vi det med udgangspunkt i din/jeres årsopgørelse fra Skat. 

  Afgørelse og klage

  Afgørelsesbrevet indeholder kommunens tilbagebetalingskrav.

  Du har mulighed for at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. En eventuel klage skal være Pladsanvisningen i hænde, senest 4 uger fra du har modtaget afgørelsen. Klagen sendes per mail til Pladsanvisningen, som revurderer din sag og sender den videre til afgørelse i Ankestyrelsen.

  Betaling

  Hvis du modtager et tilbagebetalingskrav, det vil sige et partshøringsbrev og et afgørelsesbrev, vil du på et senere tidspunkt modtage et girokort fra Opkrævningskontoret i Frederiksberg Kommune. Det er vigtigt, at du betaler kravet til tiden, da det ikke har opsættende virkning at klage til Ankestyrelsen og Pladsanvisningen.

  Frederiksberg Kommune fastholder med andre ord kravet, indtil der falder en endelig afgørelse i sagen. Hvis du klager til Ankestyrelsen og får medhold, får du dine penge retur.

  Hvis du ikke kan betale hele beløbet på én gang, fastsættes en afdragsordning af Opkrævningskontoret i Frederiksberg Kommune.

  Hvis en familie med fripladstilskud benytter dagtilbud i en anden kommune, der er dyrere end Frederiksberg Kommune, gives der ikke fripladstilskud til den eventuelle forskel i pris. Vi beregner kun fripladstilskuddet af Frederiksberg Kommunes takst for en tilsvarende plads. Se siden Takster og tilskud.

  Yderligere information

  Kontakt

  Pladsanvisningen

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - fredag klokken 9-13

  Personlig kontakt

  Kun efter aftale

  OBS: Pladsanvisningen er lukket for henvendelse fredag den 21. juni. 

  Telefon: 3821 0100

  Send sikker digital post til Pladsanvisningen