Gå til hovedindhold

Kommuneplan 2021 - Frederiksbergs plan for en bæredygtig byudvikling

Kommuneplanen, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 14. juni 2021, inklusiv Kommuneplantillæg 4 og 5, der er vedtaget den 2. oktober 2023, er den overordnede plan for kommunens fysiske udvikling.

Indhold

  Frederiksbergs kommuneplan baserer sig på Frederiksbergstrategien, som er kommunens planstrategi med de overordnede temaer: Byen i Byen, Klimabyen nu og i fremtiden, Byen for alle og Vidensbyen. Læs mere i dokumentet ”Hovedstruktur” om, hvordan temaerne er udmøntet i kommuneplanen.

  Kommuneplanen kan læses i fysisk format på Frederiksberg Kommunes biblioteker og på borgerservice.

  Kommuneplantillæg nr. 4: Grøn Omstilling

  Frederiksberg Kommune har i 2023 vedtaget et kommuneplantillæg nr. 4: Grøn Omstilling, der er indarbejdet i Kommuneplan 2021 og offentliggjort den 22. november 2022. Se mere her: Kommuneplantillæg nr. 4: Grøn Omstilling.

  Læs mere på fanen ”Kommuneplantillæg nr. 4 Grøn Omstilling” herunder.

  Kommuneplantillæg nr. 5: Udbygning af den blandede by

  Frederiksberg Kommune har i 2023 vedtaget kommuneplantillæg 5: Udbygning af den blandede by, der er indarbejdet i Kommuneplan 2021 og offentliggjort den 22. november. Se mere her: Kommuneplantillæg nr. 5: Udbygning af den blandede by.

  Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af det boligpolitiske udspil ”Udbygning af den blandede by”, der ligger i listen over links nedenfor.

  Frederiksberg Bystrategi 2024

  Frederiksberg Bystrategi 2024 er Frederiksbergs nye kommune- og bæredygtighedsstrategi. Bystrategien blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 13. november 2023 og sendes i otte ugers offentlig høring fra den 1. december-26. januar 2024. Du finder forslaget her: Referat af kommunalbestyrelsesmødet den 13. november 2023.

  Frederiksberg Bystrategi 2024 indeholder mål og visioner for Frederiksberg Kommunes fysiske udvikling frem til 2035 og ligger til grund for den kommende Kommuneplan 2025.

  Kommuneplantillæg nr. 4: Grøn Omstilling beskriver en tværgående plan, der omhandler miljøtemaerne CO2 og energi, klimasikring, affald og ressourcer, bynatur og biodiversitet, mobilitet og miljø.

  Frederiksberg Kommune skal gå forrest og vise vejen. Men den grønne omstilling involverer også borgerne på Frederiksberg. Det kræver en indsats af hver enkelt at sortere sit affald og at bevæge sig rundt i byen til fods eller cykel i stedet for at tage bilen.

  Planer på miljøområdet

  Temarevisionen omfatter følgende planer på miljøområdet

  Du finder planerne på miljøområdet på Frederiksberg Kommunes hjemmeside: Politikker og planer (frederiksberg.dk)

  Kommuneplanen er den overordnede og langsigtede plan for Frederiksbergs fysiske udvikling. Den gælder for en fireårig periode. Det vil sige, at planen revideres - delvist eller i sin helhed - hvert fjerde år. Planen har imidlertid et tolvårigt sigte. Den rækker ud over de fire år, fordi mange fysiske udviklingsprojekter har et længere perspektiv, som f.eks. metroen og Frederiksberg Hospital.  Kommuneplanen er bindeleddet mellem landsplanlægning og lokalplanlægning samt enkeltafgørelser efter blandt andre plan-, miljø-, natur-, bygge- og vejlovgivningen. Det betyder, at kommuneplanen fastlægger rammer for lokalplaner og sætter retning i forhold til anden lovgivning, som knytter sig til den fysiske udvikling af byen.

  Kommuneplanen skal indeholde fire spor: Hovedstruktur, retningslinjer, rammer og en supplerende redegørelse. Frederiksbergs kommuneplan er samlet i tre dokumenter. Hovestrukturen i ét dokument, Rammer og retningslinjer i et samlet dokument og Redegørelsen i et dokument for sig.

  I Hovedstrukturen beskriver kommunalbestyrelsen de overordnede mål for kommunens udvikling og brug af kommunens arealer. Det er også her, du kan læse om kommunalbestyrelsens vægtning af emner, der er vigtige for byudviklingen.

  Hovedstruktur temarevision 2023 af kommuneplan 2021

  Rammer og Retningslinjer opstiller specifikke regler, som kommunen skal følge i lokalplaner og for de enkelte rammeområder i kommunen. Når der ikke er lokalplan i et område, er rammerne i kommuneplanen fundamentet for kommunens vurdering af en byggetilladelse.

  Det er også kommuneplanens rammer og retningslinjer, der sætter konkret retning for den fysiske udvikling af eksempelvis infrastruktur, grønne arealer og byrum samt miljø og klimaforhold.

  Redegørelsen indeholder relevant baggrundsviden om kommunens fysiske udvikling og de faktorer, der påvirker den - eksempelvis befolkningsudviklingen, udvikling af handels- og erhvervslig og baggrundsviden vedrørende kommuneplanens temaer. Her kan du også læse om, hvordan kommuneplanen knytter sig til anden planlægning og lovgivning.

  Redegørelse temarevision 2023 af kommuneplan 2021

  I henhold til planlovens § 12, stk. 2 og 3, kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. Kommunalbestyrelsen kan endvidere modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.