logo

Kommuneplan 2021 - Frederiksbergs plan for en bæredygtig byudvikling

Kommuneplanen, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 14. juni 2021, er den overordnede plan for kommunens fysiske udvikling.

Indhold

  Frederiksbergs kommuneplan baserer sig på Frederiksbergstrategien, som er kommunens planstrategi med de overordnede temaer: Byen i Byen, Klimabyen nu og i fremtiden, Byen for alle og Vidensbyen. Læs mere i dokumentet ”Hovedstruktur” om, hvordan temaerne er udmøntet i kommuneplanen.
  Kommuneplanen kan læses i fysisk format på Frederiksberg Kommunes biblioteker og på borgerservice.

  Temarevision om Grøn omstilling 2022-2023

  Frederiksberg Kommune udarbejder i 2022 en temarevision af kommuneplanen om miljømæssig bæredygtighed. Revisionen skal implementere de nyeste planer på miljøområdet. Læs mere på fanen ”Grøn omstilling” herunder.

  Temarevision Udbygning af den blandede by

  Frederiksberg Kommune udarbejder i 2022 en temarevision af kommuneplanen om udbygning af den blandede by.

  Det boligpolitiske udspil ”Udbygning af den blandede by” ligger i listen over links nedenfor.
  På Frederiksberg Kommunes høringsportal kan du se høringssvar til : Høringsportalen.

  Frederiksberg Bystrategi 2023

  Frem til december 2023 udarbejdes Frederiksberg Kommunes nye bystrategi, og kommunen invi-terer byens borgere til at bidrage. Læs mere om Bystrategien her (link til hjemmeside)
  Frederiksberg Bystrategi 2023 indeholder mål og visioner for Frederiksberg Kommunes fysiske udvikling frem til 2035 og ligger til grund for den kommende Kommuneplan 2025. Bidrag til Bystrategien her (link til voxpop).

  Frederiksberg Kommune reviderer kommuneplanens tema om miljømæssig bæredygtighed.

  Temaet er ”Grøn omstilling” og beskriver en tværgående plan, der omhandler miljøtemaerne CO2 og energi, klimasikring, affald og ressourcer, bynatur og biodiversitet, mobilitet og miljø.  

  Frederiksberg Kommune skal gå forrest og vise vejen. Men den grønne omstilling involverer også borgerne på Frederiksberg. Det kræver en indsats af hver enkelt at sortere sit affald og at bevæge sig rundt i byen til fods eller på cykel i stedet for at tage bilen.

  Derfor har vi nogle overordnede spørgsmål til dig:

  • Hvordan kan Frederiksberg Kommune gå sammen med borgerne om grøn omstilling på Frederiksberg?
  • Hvordan understøtter kommunen bedst muligt dine bæredygtige valg og vaner?  

  Debatoplæg om temaet Grøn omstilling

  Frederiksberg har udarbejdet et debatoplæg om temaet Grøn omstilling. Du finder det her:

  Læs debatoplæg Grøn omstilling 

  Frederiksberg Kommune indkalder idéer og forslag

  Idéer og forslag indkaldes i perioden 17. maj 2022 – 8. august 2022.

  Send idéer og forslag til os via høringsportalen: https://blivhoert.frederiksberg.dk 

  Sådan bruger vi dine idéer og forslag:

  • Dine idéer kan blive indarbejdet direkte i forslaget til revision af kommuneplanen om Grøn omstilling, eller de vil indgå i det videre arbejde med de miljøpolitikker og planer, der også arbejdes med, f.eks. mobilitetsstrategien eller regnvandsplanen.
  • Forslaget til revision af kommuneplanen forelægges til politisk behandling primo 2023, og den sendes efterfølgende i høring i 8 uger. Her har du og andre borgere igen mulighed for at komme med kommentarer og ændringsforslag.

  Borgermøde 14. juni 2022 om Grøn omstilling

  Se programmet for borgermøde 14. juni 2022 Program borgermøde 14. juni 2022 BM

  Planer på miljøområdet

  Temarevisionen omfatter følgende planer på miljøområdet

  Du finder planerne på miljøområdet på Frederiksberg Kommunes hjemmeside: Politikker og planer (frederiksberg.dk)

  Kommuneplanen er den overordnede og langsigtede plan for Frederiksbergs fysiske udvikling. Den gælder for en fireårig periode. Det vil sige, at planen revideres - delvist eller i sin helhed - hvert fjerde år. Planen har imidlertid et tolvårigt sigte. Den rækker ud over de fire år, fordi mange fysiske udviklingsprojekter har et længere perspektiv, som f.eks. metroen og Frederiksberg Hospital.  Kommuneplanen er bindeleddet mellem landsplanlægning og lokalplanlægning samt enkeltafgørelser efter blandt andre plan-, miljø-, natur-, bygge- og vejlovgivningen. Det betyder, at kommuneplanen fastlægger rammer for lokalplaner og sætter retning i forhold til anden lovgivning, som knytter sig til den fysiske udvikling af byen.

  Kommuneplanen skal indeholde fire spor: Hovedstruktur, retningslinjer, rammer og en supplerende redegørelse. Frederiksbergs kommuneplan er samlet i tre dokumenter. Hovestrukturen i ét dokument, Rammer og retningslinjer i et samlet dokument og Redegørelsen i et dokument for sig.

  I Hovedstrukturen beskriver kommunalbestyrelsen de overordnede mål for kommunens udvikling og brug af kommunens arealer. Det er også her, du kan læse om kommunalbestyrelsens vægtning af emner, der er vigtige for byudviklingen.

  Se hovedstruktur

  Rammer og Retningslinjer opstiller specifikke regler, som kommunen skal følge i lokalplaner og for de enkelte rammeområder i kommunen. Når der ikke er lokalplan i et område, er rammerne i kommuneplanen fundamentet for kommunens vurdering af en byggetilladelse.

  Det er også kommuneplanens rammer og retningslinjer, der sætter konkret retning for den fysiske udvikling af eksempelvis infrastruktur, grønne arealer og byrum samt miljø og klimaforhold.

  Redegørelsen indeholder relevant baggrundsviden om kommunens fysiske udvikling og de faktorer, der påvirker den - eksempelvis befolkningsudviklingen, udvikling af handels- og erhvervslig og baggrundsviden vedrørende kommuneplanens temaer. Her kan du også læse om, hvordan kommuneplanen knytter sig til anden planlægning og lovgivning.

  Se redegørelse

  I henhold til planlovens § 12, stk. 2 og 3, kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. Kommunalbestyrelsen kan endvidere modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.