Gå til hovedindhold

Lokalplaner

Læs gældende lokalplaner for Frederiksberg, lokalplaner i høring og information om borgermøder.

Indhold

  Lokalplanen er grundstenen i det danske plansystem. Den er en konkret og detaljeret plan for et bestemt område i en kommune. Den fastlægger, hvordan et mindre område skal anvendes samt omfang, udformning og placering af bebyggelse, veje, friarealer med mere. Den kan også regulere et enkelt tema for et større område, for eksempel skilte og facader.

  Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. Bestemmelser i lokalplaner kan normalt ikke tilsidesætte regler i anden lovgivning.

  Der skal foreligge en lokalplan, før der gennemføres et projekt, der vil medføre væsentlige ændringer i det bestående miljø.

  Offentlig høring

  Borgere og myndigheder skal altid høres, når der er en lokalplan på vej. Forslag til lokalplaner offentliggøres som udgangspunkt i 8 uger på Bliv Hørt. Her kan du se alt relevant materiale, og du kan indsende et høringssvar, hvis du har kommentarer til planforslaget. Når høringen er afsluttet, samles alle høringssvar, og By- og Miljøområdet laver et notat om henvendelserne og eventuelle ændringer, som sendes ud til alle, der har indsendt høringssvar. Notatet offentliggøres også som bilag til den politiske sag.

  Borgermøde og åbent hus

  I løbet af høringsperioden vil der blive afholdt borgermøde eller åbent hus. Her fortæller byplanlæggere og arkitekter mere om projektet, og du har mulighed for at deltage i debatten, stille spørgsmål eller komme med forslag til ændringer.

  Se hvilke lokalplaner eller byplanvedtægter, som er gældende i hvilke områder af kommunen i det digitale bykort (GIS-kort).

  Kortet åbnes som et oversigtskort. I menuen til højre kan du sætte flueben ud for Lokalplaner, Bevarende lokalplaner, Temalokalplaner samt Lokalplaner i forslag, og derefter vises en skravering i kortet.

  Du kan søge adresse eller matrikelnummer, hvis du vil se den pågældende ejendom.

  Yderligere information

  Kontakt

  By, Byggeri og Arkitektur

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 4. sal
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, tirsdag og torsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 10-13
  Onsdag lukket 

  Personlig kontakt

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4120

  For borgere: Send sikker digital post til By, Byggeri og Arkitektur

  For virksomheder: Send sikker digital post til By, Byggeri og Arkitektur