Gå til hovedindhold

Huslejenævnet

Huslejenævnet træffer afgørelse i sager, hvor lejere og udlejere i private udlejningsejendomme er uenige. “Private udlejningsejendomme” dækker i denne sammenhæng også over udlejede andelsboliger, ejerlejligheder, enkeltværelser samt blandede beboelses- og erhvervslejemål.

Indhold

  Sagsbehandlingstid:
  Som udgangspunkt prioriteres og behandles sagerne i den rækkefølge som de kommer ind. Grundet en stærk forøget sagsmængde og kompleksitet i sagerne, er sagsbehandlingstiden desværre i øjeblikket på ca. 12-14 måneder i gennemsnit.

  Indbring din sag for Huslejenævnet på Frederiksberg

  Indbringelsen skal som hovedregel ske via ovennævnte selvbetjeningsløsning (se grøn bjælke ovenfor)

  Inden du benytter selvbetjeningsløsningen er det en god idé at have de bilag, der skal tilknyttes klagen parat. Dette kan være lejekontrakt, eventuelle billeder med dertilhørende beskrivelser, samt en kopi af den korrespondance du har haft med din modpart, angående den tvist som gør sig gældende.

  Når du indbringer en sag, bliver du også pålagt et nævnsgebyr.

  Som udgangspunkt prioriteres og behandles sagerne i den rækkefølge som de kommer ind. Grundet en stærk forøget sagsmængde og kompleksitet i sagerne, er sagsbehandlingstiden desværre i øjeblikket på ca. 12-14 måneder i gennemsnit.

  Hvis du vil indbringe en sag for huslejenævnet, skal du henvende dig til huslejenævnet i den kommune, hvor ejendommen ligger.

  Huslejenævnet kan behandle sager om for eksempel:

  • Huslejens størrelse
  • Lejeforhøjelser
  • Tilbagebetaling af depositum
  • Manglende vedligeholdelse, fornyelse og renholdelse
  • Lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning
  • Forbedringer
  • Forbrugsregnskaber (vand- og varmeregnskaber)
  • Regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse
  • Overtrædelse af husordenen
  • Forhåndsgodkendelse af lejen for ejer- og andelsboliger (kun 1 udlejet ejerbolig)
  • Besigtigelser før modernisering efter boligreguleringslovens § 19, stk. 2

  Huslejenævnet kan ikke tage stilling til:

  1. Opsigelse og ophævelse af lejemål
  2. Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet
  3. Inddrivelse af pengekrav
  4. Almindelig rådgivning
  5. Erhvervslejemål
  6. Forholdsmæssigt afslag som følge af mangler ved det lejede
  7. Spørgsmål om udlejers ret til adgang til det lejede
  8. Konkret rådgivning og vejledning om for eksempel lejens størrelse i forbindelse med forældrekøb

  Både udlejer og lejer kan indbringe sager for huslejenævnet. 

  Med virkning fra 1. juli 2020 skal udlejere, der ønsker at renovere en lejlighed og efterfølgende leje den ud efter bestemmelsen i boligreguleringslovens § 19, stk. 2, bede huslejenævnet besigtige og træffe afgørelse, om lejemålets stand muliggør en væsentlig forbedring af det lejedes værdi.

  Det er en forudsætning for huslejenævnets besigtigelse og vurdering, at udlejer ikke er gået i gang med renoveringsarbejderne, herunder nedrivningen.

  Huslejenævnet imødeser gerne modtagelse af en plantegning af lejemålet i forbindelse med sagens behandling, hvis dette er muligt. 

  Indbringelsen er forbundet med en gebyrbetaling på 4.552 kr. (2024).

  Sagsbehandlingen hører under reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven og de specifikke regler i lejeloven, boligreguleringsloven, almenlejeloven og tvangsadministrationsloven.

  Til brug for sagens behandling og nævnets afgørelse indsamler nævnet oplysninger, der bruges i forbindelse med nævnets behandling af sagen. Nævnet kan behandle/anvende følgende typer af personoplysninger:

  • Navn, adresse, telefonnummer, telefaxnummer og e-mailadresse
  • Cpr-nummer
  • BBR-oplysninger og en række andre oplysninger om ejendommen og lejligheden.

  Nævnet indhenter endvidere ejendoms- og personoplysninger fra offentlige registre, herunder oplysninger fra det Centrale Personregiser (CPR) til brug for opdatering af vores adresseoplysninger. Der indhentes alene oplysninger, som er relevante for sagen.

  Forpersonen skal være jurist og udpeges af Transport- og Boligministeriet efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Forpersonen må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssig interesseret i ejendomshandler.

  De 2 andre medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling af henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. De skal begge være kendt med huslejeforhold.

  Ved behandling af sager om overtrædelse af ejendommens husorden, tiltrædes nævnet af et socialt sagkyndigt medlem.

  Udnævnelsen af forperson og øvrige medlemmer sker for en 4 årig periode og følger Kommunalbestyrelsens valgperiode. I Frederiksberg Kommune er der nedsat et Huslejenævn.

  Medlemmerne for 2022 til og med 2025

  1. Huslejenævn

  • Forperson Helena R. Gjerding med Zaza Miriam Hedegaard Jakobsen som suppleant 
  • Ejerrepræsentant Mette Haagensen med Frederik Foged som suppleant 
  • Lejerrepræsentant Jesper Johannes Larsen med Mette Ribergaard Mai som suppleant

  2. Huslejenævn

  • Forperson Anders Ehlers med Zaza Miriam Hedegaard Jakobsen som suppleant 
  • Ejerrepræsentant Lena Hartmannn med Troels Bronée Tinggård som suppleant 
  • Lejerrepræsentant Martin Nørbo Frederiksen med Rune Skovbjerg Krog som suppleant

  Et huslejenævn er en domstolslignende administrativ myndighed. Huslejenævnet er selvstændigt i forhold til Frederiksberg Kommune.

  Huslejenævnet kan som uvildig myndighed ikke optræde alene på den ene parts side. Nævnet kan derfor ikke yde egentlig rådgivning til parterne, da nævnet derved kan risikere at blive inhabil ved en eventuel klage.

  Du kan i stedet få vejledning om, hvilke type sager der kan indbringes for huslejenævnet, din sags behandling i huslejenævnet og oplysninger om den konkrete lovgivning.

  Hvis du har brug for egentlig rådgivning, kan du søge hjælp hos en advokat, lejerorganisationer, udlejerorganisationer, retshjælp eller en ejendomsadministrator.

  Huslejenævnet kan kun i meget begrænset omfang rådgive om lejens størrelse jævnfør ovenstående. Har du brug for oplysning om lejeniveauet, for eksempel ved udlejning af dit hus, din lejlighed eller et værelse, kan du i stedet rette henvendelse til en grundejerforening, en advokat, ejendomsmægler med videre.

  Særligt gælder dog for udlejere af ejer- og andelsboliger (kun 1 udlejet ejerbolig), at huslejenævnet mod gebyr kan forhåndsgodkende lejen i sådanne lejemål. Se under punktet 'Hvilke sager kan indbringes for nævnet?

  Du skal benytte vores selvbetjeningsløsning, som du finder i toppen af denne side (den grønne bjælke) og følge vejledningen i selvbetjeningsløsningen.

  Ved indbringelsen skal vedlægges relevant dokumentation (kopi af lejekontrakten og af relevant korrespondance i sagen). Såfremt huslejenævnssekretariatet vurderer, at der mangler relevant materiale, vil parterne blive bedt om at fremsende dette. Når huslejenævnssekretariatet har modtaget dit brev/indbringelsen, vil du modtage et kvitteringsbrev, med anmodning om at indbetale et gebyr for sagens behandling.

  Det koster 357 kroner (2024) at indbringe en sag for nævnet. Beløbet reguleres den 1. januar hvert år. Når du har indbragt en sag for nævnet, vil du efterfølgende blive opkrævet beløbet. Du skal altså ikke betale på forhånd.

  For en forhåndsgodkendelse af lejen for en ejer- og andelsbolig koster det dog 596 kroner (2024). Dette beløb reguleres også hver den 1. januar. Når du har indbragt en sag for nævnet, vil du efterfølgende blive opkrævet beløbet. Du skal altså ikke betale på forhånd.

  En besigtigelsessag efter boligreguleringslovens § 19, stk. 3, koster 4.552 kroner (2024). Dette beløb reguleres også hver den 1. januar. Når du har indbragt en sag for nævnet, vil du efterfølgende blive opkrævet beløbet. Du skal altså ikke betale på forhånd.

  Klagen/indbringelsen af sagen skal ske til: Se Kontakt Huslejenævnet nedenfor.

  Det er vigtigt, at udlejeren og lejeren giver huslejenævnet de oplysninger, der er relevante for sagen.

  Her kan du se, hvordan en sag forløber i huslejenævnet:

  • Sagen starter med at enten en lejer eller en udlejer indbringer sagen for nævnet
  • Den der indbringer sagen skal betale gebyr for at få sagen behandlet
  • Modparten oplyses om, at sagen nu er indbragt
  • Derefter kommenterer parterne hinandens påstande og oplysninger
  • Om nødvendigt foretager huslejenævnet besigtigelse
  • Nævnet afgør sagen
  • Afgørelsen udsendes til parterne hurtigst muligt efter nævnsmødet.

  Hvor lang tid tager det at få behandlet sagen?

  Huslejenævnet modtager årligt 1.000-1.200 sager. Udgangspunktet er, at sagerne afgøres i den rækkefølge de er indbragt, hvis de vel at mærke er parate til det. En sag er parat til at blive afgjort, når parterne har oplyst sagen tilstrækkeligt.

  Når Huslejenævnet har truffet afgørelse, er sagen afsluttet for nævnets vedkommende. Huslejenævnet er således ude af sagen og foretager sig ikke yderligere.

  Er du ikke enig i Huslejenævnets afgørelse, kan du indbringe sagen for Boligretten på Frederiksberg. Dette skal du gøre, inden der er gået 4 uger fra den dag, du har modtaget afgørelsen.

  Huslejenævnet kan ikke hjælpe dig med at klage til boligretten. Du kan eventuelt henvende dig til boligretten for yderligere information. Ellers kan du kontakte en advokat, en retshjælp med videre.

  Huslejenævnet kan ikke hjælpe dig med at få dit tilgodehavende. Her må du søge hjælp hos en retshjælp, en advokat, lejerforeninger med videre.

  Hvis huslejenævnet får (skriftligt) kendskab til, at en udlejer ikke har fulgt huslejenævnets afgørelse, skal huslejenævnet indberette udlejeren til GI (Grundejernes Investeringsfond).

  Hvis det sker, at en udlejer 3 gange inden for 2 år bliver indberettet til GI, kan udlejer risikere en politianmeldelse, med den konsekvens, at udlejer frakendes retten til at administrere ejendomme.

  Hvordan indbringer jeg en sag for huslejenævnet?

  Du skal skrive til os enten via brev eller på mail (Se under kontaktoplysninger).

  Skriv, hvad du ønsker, huslejenævnet skal tage stilling til og vedlæg kopi af din lejekontrakt og eventuelt andre papirer, der vedrører sagen.

  Det koster 357 kroner (2024) at indbringe en sag, dog koster det 596 kroner (2024) for en forhåndsgodkendelse af lejens størrelse i henholdsvis ejer- og andelsboliger. Se nærmere under fanen "Hvordan indbringer jeg en sag for nævnet?"

  Hvor langt er min sag?

  Vi behandler sagerne så hurtigt som muligt, og ventetiden varierer, alt efter hvad sagen drejer sig om. Se nærmere under punktet "Hvordan behandles sagen, og hvor lang tid tager det?"

  Din sag bliver ikke behandlet hurtigere, selvom du ringer eller skriver til os for at spørge til status.

  Jeg er ikke enig i huslejenævnets afgørelse – hvad gør jeg?

  Du kan indbringe huslejenævnets afgørelse for boligretten. Vi har afsluttet sagen, når afgørelsen er udsendt og kan ikke hjælpe dig mere. Se eventuelt klagevejledningen i afgørelsen.

  Jeg har fået en afgørelse – hvordan får jeg mine penge fra udlejeren?

  Udlejeren skal af sig selv tilbagebetale efter afgørelsen, men det kan være en god hjælp, at du kontakter udlejeren og oplyser ham om dit kontonummer. Vi kan ikke hjælpe med at få dine penge udbetalt. Se i øvrigt punktet " Hvordan får jeg mit tilgodehavende?".

  Er min husleje for høj?

  Huslejenævnets sekretariat kan ikke på forhånd svare på, om din husleje er for høj. Det er alene huslejenævnet, der afgør, om lejen er for høj. Huslejenævnet har heller ikke mulighed for at komme med vejledende udtalelser. Du kan indbringe en sag om lejens størrelse og må så afvente huslejenævnets behandling.

  Du kan eventuelt spørge en lejerforening til råds.

  Der er skimmelsvamp i min lejlighed – hvad gør jeg?

  Sager om skimmelsvamp behandles som udgangspunkt af Frederiksberg Kommune.

  Hvad kan jeg leje min ejerlejlighed eller mit hus ud til?

  Der findes ingen faste kvadratmeterpriser eller lignende. Det afhænger helt af det konkrete lejemål og de regler, lejemålet er omfattet af. For udlejere af ejer- og andelsboliger, er det muligt, mod et gebyr på 596 kroner (2024) at få Huslejenævnet til at forhåndsgodkende lejens størrelse.

  Hvis du har spørgsmål om beskatning, skal du kontakte Skat.

  2024
  Flertallet (forpersonen og medlemmet indstillet af en udlejerforening) i de to huslejenævn har med virkning fra 1. januar 2024, fastsat administrationshonoraret til 3.600 kr. ekskl. moms pr. boliglejemål. Dette omfatter alle udgifter til ejendommens administration, herunder eksempelvis lejeopkrævninger, varslinger, indkaldelser til ind- og fraflytningssyn, udarbejdelse af flytteopgørelser, lejekontrakter, udsendelse af forbrugsregnskaber og afgørelser, jf. lejelovens § 194.

  I det omfang udlejer konkret kan dokumentere forøgede udgifter til vicevært-/inspektøropgaver i forbindelse med den fysiske gennemførelse af ind- og fraflytningssyn, tilsyn mv., kan disse efter omstændighederne indgå som en del af driftsudgifterne til renholdelse.

  2023
  De to huslejenævn i Frederiksberg har med virkning fra 1. januar 2023 fastsat beløbet til 3.375 kr. ekskl. moms pr. boliglejemål. Dette omfatter alle udgifter til de byrder, som udlejer pålægges administrationsmæssigt, hvilket vil sige blandt andet udgifter til ind- og fraflytningssyn, tilsyn, udgifter til at sende afgørelser ud, jf. lejelovens § 194, og lignende.

  2022
  Huslejenævnet har med virkning fra 1. januar 2022 fastsat administrationshonoraret for 2022 til 3.150 kroner eksklusiv moms per beboelseslejlighed.

  2021
  Huslejenævnet har med virkning fra 1. januar 2021 fastsat administrationshonoraret for 2021 til 3.125 kroner eksklusiv moms per beboelseslejlighed.

  2020
  Huslejenævnet har med virkning fra 1. januar 2020 fastsat administrationshonoraret for 2020 til 3.100 kroner eksklusiv moms per beboelseslejlighed.

  2019
  Huslejenævnet har med virkning fra 1. januar 2019 fastsat administrationshonoraret for 2019 til 3.075 kroner eksklusiv moms per beboelseslejlighed.

  2018
  Huslejenævnet har med virkning fra 1. januar 2018 fastsat administrationshonoraret for 2018 til 3.050 kroner eksklusiv moms per beboelseslejlighed.

  2017
  Huslejenævnet har med virkning fra 1. januar 2017 fastsat administrationshonoraret for 2017 til 3.025 kroner eksklusiv moms per beboelseslejlighed.

  2016
  Huslejenævnet har med virkning fra 1. januar 2016 fastsat administrationshonoraret for 2016 til 3.000 kroner eksklusiv moms per beboelseslejlighed som et vejledende udgangspunkt.

  2015
  Huslejenævnet har med virkning fra 1. januar 2015 fastsat administrationshonoraret for 2015 til 2.650 kroner eksklusiv moms per beboelseslejlighed.

  2014
  Huslejenævnet har med virkning fra 1. januar 2014 fastsat administrationshonoraret for 2014 til 2.650 kroner eksklusiv moms per beboelseslejlighed.

  På hjemmesiden www.huslejenævn.dk offentliggøres et udvalg af principielle afgørelser fra de større husleje- og beboerklagenævn, herunder husleje- og beboerklagenævnet i Frederiksberg Kommune.

  Hjemmesiden er en central adgang til at få kendskab til afgørelser, som er truffet af huslejenævn og beboerklagenævn.

  Du kan således bruge www.huslejenævn.dk, hvis du ønsker at orientere dig om, hvad huslejenævnenes praksis er indenfor et emne eller en problemstilling indenfor lejelovgivningen.

  Hjemmesiden er ikke et huslejeregister, hvor du kan få oplysninger om lejeniveauet i private udlejningsboliger i et bestemt område.

  Yderligere information

  Kontakt

  Huslejenævnet

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag kl.10-12 og kl. 13-14
  Tirsdag kl. 10-12 og kl. 13-14
  Onsdag lukket
  Torsdag kl. 10-12 og kl. 13-14
  Fredag kl. 10-12

  Personlig henvendelse

  Kun ved forudgående aftale pr. telefon.

  Telefon: 3821 4238

  For borgere: Send sikker digital post til Huslejenævnet

  For virksomheder: Send sikker digital post til Huslejenævnet