Gå til hovedindhold

Politiske udvalg

Frederiksberg Kommune har 11 politiske udvalg med hver deres fagområder. Udvalgene udarbejder forslag og indstillinger til kommunalbestyrelsen og har det overordnede økonomiske ansvar for deres fagområde. Økonomiudvalget kaldes Magistraten.

Indhold

  Magistraten varetager en lang række opgaver som blandt andet vedrører:

  • Budget og regnskab
  • Løn- og personaleforhold
  • Kommunens økonomiske planlægning, kommuneplanlægningen og koordineringen af kommunens planlægningsopgaver
  • Erhvervsmæssige og lignende spørgsmål
  • Køb og salg af fast ejendom samt lejeaftaler med kommunen som part
  • Opgaver efter lov om socialtilsyn
  • Sager, som ikke hører under de øvrige udvalg
  • Alle de sager fra fagudvalgene, som har konsekvens for økonomi og/eller personaleforhold, skal forelægges Magistraten, inden de behandles af kommunalbestyrelsen

  Magistraten består af 13 medlemmer:

  Michael Vindfeldt, formand
  Mette Bang Larsen
  Thyge Enevoldsen
  Signe Heltberg
  Lone Loklindt
  Freja Fokdal
  Lotte Kofoed
  Michael Brautsch
  Nikolaj Bøgh
  Alexandra Dessoy
  Helle Sjelle
  Laura Lindahl
  Jan E. Jørgensen

  Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget:

  Udvalget har ansvaret for de kommunale opgaver på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet samt er ansvarlig for kommunens erhvervsfremmeindsatser, som ikke varetages af andre udvalg. Udvalget varetager desuden etablering af politikker, planer og strategier for arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet samt bidrager til politikker på erhvervsområdet. Udvalget varetager også den umiddelbare forvaltning af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

  Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget består af 7 medlemmer:

  Laura Lindahl, formand
  Bianca Vitting, næstformand
  Lotte Kofoed
  Malte Mathies Løcke
  Freja Fokdal
  Fasael Rehman
  Trine Labuhn

  By- og Erhvervsstrategisk Udvalg:

  Udvalget har ansvaret for den overordnede kommuneplanlægning og -strategi, samt forskellige erhvervsstrategiske opgaver. Udvalget arbejder desuden med større byudviklingsprojekter, herunder f.eks. udviklingsarbejdet tilknyttet Frederiksberg Hospitalsgrund, Bispeengbuen og Nordens Plads.

  By- og Erhvervsstrategisk Udvalg består af 9 medlemmer:

  Lone Loklindt, formand
  Nikolaj Bøgh, næstformand
  Rasmus Holme Nielsen
  Malte Mathies Løcke
  Lotte Kofoed
  Helle Sjelle
  Anders Storgaard
  Sine Heltberg
  Jan E. Jørgensen

  Børneudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af en række tilbud og opgaver til børn og unge:

  • Tilbud efter dagtilbudsloven, herunder dagtilbud, dagpleje mv.
  • Specialpædagogisk bistand for børn efter reglerne i bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen
  • Myndighedssagsbehandling og relaterede opgaver i sager om indsats, ydelse og rådgivning til børn og familier på det specialiserede børneområde

  Børneudvalget består af 7 medlemmer: 

  Anja Lundtoft, formand
  Christina Sylvest-Noer, næstformand
  Ruben Kidde
  Malene Sandfeld
  Trine Labuhn
  Fasael Rehman
  Emil Samaras

  Klima-, Plan- og Boligudvalget:

  Udvalget har ansvaret for byens overordnede klimaplan samt med planlægnings- og myndighedsopgaver i relation til bl.a. byplanlægning, byggesagsbehandling, by- og områdefornyelse, almene boliger og boligregulering.

  Klima-, Plan- og Boligudvalget består af 7 medlemmer:

  Rasmus Holme, formand
  Anders Storgaard, næstformand
  Thyge Enevoldsen
  Malte Mathies Løcke
  Lone Loklindt
  Nikolaj Bøgh
  Carina Høedt

  Kultur- og Fritidsudvalget:

  Kultur- og Fritidsudvalget har ansvaret for aktiviteter inden for kultur- og fritidsområdet, herunder også kommunens idræts- og svømmeanlæg samt biblioteker. Udvalget varetager desuden kommunens kultur- og fritidsstrategi, disponeringen af puljemidler og opgaver relateret til folkeoplysningsloven.

  Kultur- og Fritidsudvalget består af 7 medlemmer: 

  Lotte Kofoed, formand
  Nikolaj Bøgh, næstformand
  Emil Samaras
  Kristoffer Appel
  Freja Fokdal
  Brian Holm
  Helle Sjelle

  Miljø- og Trafikudvalget:

  Udvalget har ansvaret for byens trafik, mobilitet og byrum, herunder udvikling og drift af trafikforhold, cykelstier, veje, parker og parkering. Derudover har udvalget ansvaret for kommunens miljø- og forsyningsopgaver, bl.a. naturbeskyttelse og miljøgodkendelser og klimasikring.  Udvalget har desuden ansvaret for bynatur, biodiversitet samt for genanvendelse og affald.

  Miljø- og Trafikudvalget består af 7 medlemmer:

  Jan E. Jørgensen, formand
  Thyge Enevoldsen, næstformand
  Malte Mathies Løcke
  Ruben Kidde
  Freja Fokdal
  Carina Høedt
  Anders Storgaard

  Socialudvalget:

  Udvalget har ansvaret for forvaltningen af kommunens opgaver på socialområdet og integrationsområdet om indsats, ydelse og rådgivning til enkeltpersoner for så vidt disse opgaver ikke er henlagt til andre udvalg. Endvidere varetager udvalget den socialpædagogiske bistand for voksne samt særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Udvalget varetager ligeledes opgaver vedrørende institutioner på socialområdet, for så vidt disse ikke er henlagt til andre udvalg.

  Socialudvalget består af 7 medlemmer: 

  Mette Bang Larsen, formand
  Alexandra Dessoy, næstformand
  Anja Lundtoft
  Sine Heltberg
  Kristoffer Appel
  Merete Winther Hildebrandt
  Michael Brautsch

  Sundheds- og Forebyggelsesudvalget:

  Udvalget har ansvaret for kommunens generelle sundheds- og forebyggelsesinitiativer og ‑kampagner. Dertil har udvalget ansvaret for den umiddelbare forvaltning af forebyggelsesopgaver målrettet særlige målgrupper, dvs. Børne- og Ungdomstandplejen, Sundhedsplejen, Børne- og Ungelægen, Omsorgstandplejen, Specialtandplejen, Socialtandplejen, forebyggelsespakkerne og de forebyggende hjemmebesøg samt den kommunale medfinansiering af den regionale sundhedsaktivitet.

  Sundheds- og Forebyggelsesudvalget består af 7 medlemmer: 

  Merete Winter Hildebrandt, formand
  Lone Loklindt, næstformand
  Anja Lundtoft
  Emil Samaras
  Kristoffer Appel
  Malene Sandfeld
  Bent Isager-Nielsen

  Undervisningsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

  • Kommunens undervisningsopgaver; folkeskoler og specialskole
  • Fritidstilbud for børn og unge, der ikke er omfattet af folkeoplysningsloven
  • Kriminalitetsforebyggelse (SSP-samarbejdet)
  • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
  • Tilbud fra Ungdomsskolen
  • Naturvejledere
  • Åbne friarealer

  Undervisningsudvalget består af 7 medlemmer: 

  Ruben Kidde, formand
  Laura Lindahl, næstformand
  Bianca Vitting
  Rasmus Holme Nielsen
  Christina Sylvest-Noer
  Fasael Rehman
  Jan E. Jørgensen

  Ældre- og Omsorgsudvalget:

  Udvalget har den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på ældre- og omsorgsområdet, dvs. indsatser, ydelser og rådgivning til enkeltpersoner og familier, for så vidt disse opgaver ikke er henlagt til andre udvalg. Udvalget varetager endvidere kommunale opgaver i relation til syge og sygehusvæsen samt opgaven vedrørende institutioner og boliger på ældre- og omsorgsområdet.

  Ældre- og Omsorgsudvalget består af 7 medlemmer:

  Sine Heltberg, formand
  Alexandra Dessoy, næstformand
  Mette Bang Larsen
  Bianca Vitting
  Christina Sylvest-Noer
  Merete Winther Hildebrandt
  Bent Isager-Nielsen

  Yderligere informationer

  Kontakt

  Jura

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, stuen, værelse 0.003
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - fredag klokken 10-15
  Fredag klokken 10-13

  Telefon: 3821 4236

  For borgere: Send sikker digital post til Jura

  For virksomheder: Send sikker digital post til Jura