Gå til hovedindhold

Børn og unge med handicap

Bemærk: Siden er under opdatering. Da barnets lov erstatter serviceloven som hovedlov på Familie-afdelingens område d. 1. januar 2024, vil evt. henvisninger til serviceloven snarest blive erstattet af henvisninger til barnets lov.

Specialkonsulenterne står klar med rådgivning og hjælp til, at familier med handicappede eller syge børn kan blive i hjemmet og leve så normalt som muligt.

Indhold

  Søg hjælp til dit barn med handicap

  Hvis du har et barn med handicap, er hovedprincippet i loven, at barnet i videst muligt omfang skal have kompensation for følgerne af sin nedsatte funktionsevne.

  Målet er, at både I som familie og barnet kan leve så normalt som muligt på trods af og med barnets handicap.

  Frederiksberg kommune kan blandt andet tilbyde:

  Lov om Social Service §41:

  Familien skal altid selv afholde udgifter, der sædvanligvis afholdes af familier med børn uden handicap. Kommunen yder dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en følge af den nedsatte funktionsevne.


  I kan som familie til et barn med handicap for eksempel have merudgifter til:

  • Kost og diætpræparater efter lægeordination
  • Tilskud til egenbetaling af tilskudsberettiget medicin
  • Befordring i helt særlige tilfælde
  • Handicaprettede forældrekurser intern i kommunen
  • Tøj og sko ved særlige behov
  • Aflastning i eget hjem
  • Relevante fritidstilbud - relateret til barnets handicap

  Hjælpen er uafhængig af indkomst og skattefri.
  Der kan ikke ydes hjælp til behandling og behandlings- og træningsredskaber.


  Udregning af hjælpen:

  For at kunne få økonomisk hjælp skal man have merudgifter for mindst  5.5207 kroner årligt (2022-beløb).

  Link til ministeriets hjemmeside, hvor taksterne fremgår.

  Sammen med sagsbehandleren/specialkonsulenten fra kommunen laves et overslag over samtlige merudgifter på 1 år. Der kan være tale om såvel udgifter, som kan dokumenteres, som udgifter, familien og sagsbehandleren må anslå. De årlige udgifter lægges sammen og fordeles på årets måneder. Der udbetaltes et fast månedligt standardbeløb. Beløbet reguleres ved ændringer i behovet for ydelsen.

  Sagsbehandleren/specialkonsulenten skal mindst en gang om året tale med familien for at finde ud af, om den hjælp der ydes, er passende. Derfor bør man gemme al dokumentation for de udgifter man får hjælp til.

  Lov om Social Service §42:

  Kommunen kan yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, hvilket beror på en lægelig og socialfaglig vurdering.

  Ydelsen er betinget af, at det er nødvendigt og det mest hensigtsmæssige, at forældrene selv passer barnet i hjemmet, helt eller delvist, eller at man skal have fri fra arbejde for at kunne ledsage sit barn eller ung med nedsat funktionsevne eller kronisk/langvarig lidelse til ambulant behandling. Inden pengene bevilges undersøger man sammen, om der er andre muligheder for pasning af barnet derhjemme, så vedkommende kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.
  Det er muligt at yde hjælp til tabt arbejdsfortjeneste fra nogle timer om dagen eller om ugen til dækning af en fuldtidsindtægt.

  Udregning af hjælpen

  Ved beregning af hjælpen er hovedreglen, at den pågældende til daglig stilles som om den pågældende havde en arbejdsindkomst. Det er således den seneste indtægt, som vedkommende har haft inden han/hun modtager hjælp, der lægges til grund for beregning af hjælpen.

  Tabt arbejdsfortjeneste er en bruttoydelse, hvoraf der skal betales ATP og arbejdsmarkedsbidrag. Der indbetales kompensation for pensionsbidrag. Bruttoydelsen reguleres hvert år med en procentsats, som Socialministeriet fastsætter hvert år. Senere lønstigninger eller opgraderinger af den tidligere stilling skal ikke indregnes ved regulering af ydelsen.

  Der kan maksimalt ydes 33.063 kr. mdl. brutto (2022-beløb).

  Link til ministeriets hjemmeside, hvor taksterne fremgår.

  De fleste forældre har brug for støtte til at klare opgaverne med et handicappet barn. Kommunen har altid pligt til at rådgive og vejlede forældre og børn – også selvom man ikke kan få økonomisk hjælp. Sammen kan de pågældende og kommunens sagsbehandler se på hele familiens situation.

  Vi kan give svar på en lang række spørgsmål og give en generel rådgivning. Vi kan være med til at give et overblik over de muligheder, der er for jeres familie og koordinere arbejdet i forhold til de mange samarbejdspartnere, der ofte er involveret.

  Hvis I som familie brug for at vide mere om barnets lidelse kan vi hjælpe med at få kontakt til de videnscentre og rådgivningsinstanser i eller udenfor kommunen, der er mest relevante for jer.

  Det kan medføre store forandringer i hverdagen at have et handicappet barn, og der kan være behov for psykologhjælp eller hjemmevejledning i en periode. Også det handicappede barn eller søskende kan have behov herfor.

  Forældre kan have behov for aflastning og eventuelle søskende kan have behov for forældrenes fulde opmærksomhed. Vi forsøger at imødekomme ønsker, men det er desværre ikke altid muligt. Det kan for eksempel være svært at finde både institutionspladser og egnede aflastningsfamilier.

  Barnets handicap eller behandlingsbehov kan være så omfattende, og/eller forældrene kan være i en situation, hvor man ikke magter at have barnet/den unge hjemme, så der er behov for at barnet får ophold udenfor hjemmet for eksempel på en døgninstitution eller i en plejefamilie.

  Har familien behov for støtte til at klare forældreopgaven og tilgodese barnets behov for omsorg og stimulering kan familien få tilknyttet en familievejleder der kommer i hjemmet i et kortere eller længere tidsrum.

  Ses der begyndende mistrivsel, misbrug eller andet kan barnet eller den unge få tilknyttet en kontaktperson, der ansættes for et kortere eller længere tidsrum med en faglighed, der tilpasses barnet eller den unges specifikke problemstilling og behov.

  Familievejledere og kontaktpersoner bevilges gennem Familieafdelingen.

  Unge handicappede mellem 12 og 18 år, der ikke kan færdes alene udenfor hjemmet for eksempel kørestolsbrugere, blinde eller stærkt svagtseende eller udviklingshæmmede, kan søge om ledsagelse til at komme hjemmefra og for eksempel købe ind og deltage i aktiviteter. Hvor meget ledsagelse man kan få fastsættes individuelt, dog maksimalt 15 timer per måned. Der kan ikke ydes ledsagertimer til personlig pleje.

  Ansøgningsskema kan rekvireres hos voksenhandicapteamet.

  Der findes mange forskellige slags hjælpemidler, der kan bidrage væsentligt til at gøre tilværelsen for barnet mere "normal". Hjælpemidler primært til leg og fritid kan søges i Familieafdelingen. Der kan ikke ydes hjælp til behandlings- og træningsredskaber. Hjælpemidler til skolebrug søges på gennem skolen. Vedrørende behov for øvrige hjælpemidler henvises til Hjælpemiddelcentret.

  I ganske særlige tilfælde kan der ydes hjælp til en handicapbil.

  Der kan efter en konkret vurdering ydes bistand til at indrette familiens hjem, så det bliver handicapvenligt. I vurderingen vil vi altid inddrage kommunens ergoterapeut.

  Yderligere information

  Kontakt

  Familieafdelingen

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 8-16
  Fredag klokken 8-13

  Telefon: 3821 3616

  Send sikker digital post til Familieafdelingen