Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Søg plejebolig

På denne side kan du læse om plejeboliger på Frederiksberg, visitationskriterier og hvordan du søger Nederst på siden finder du en oversigt over plejeboliger i Frederiksberg Kommune.

Indhold

  Søg om plejebolig

  Plejeboliger er for ældre borgere og personer med handicap, som vurderes at have enten svære eller totale fysiske og/eller mentale funktionsevnenedsættelser.

  Borgerne har typisk et omfattende plejebehov, som ikke kan tilgodeses i tilstrækkeligt omfang i den nuværende bolig med andre kommunale eller regionale hjælpeforanstaltninger.
  I plejeboliger er der fast personale tilknyttet, ligesom boligerne er indrettet til at tilgodese beboere med omfattende plejebehov. Du skal selv møblere din bolig på plejehjemmet, så det bliver hyggeligt og hjemligt, men du kan ikke have din egen seng med.

  Ansøgning om plejebolig kan ske via:
  •    Hospital
  •    Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering
  •    Hjemmeplejen
  •    Din læge
  •    Ved henvendelse til din sagsbehandler
  •    Ovenstående link 

  Visitationskriterier

  Frederiksberg Kommune behandler din ansøgning om plejebolig på baggrund af en helhedsvurdering af din fysiske og mentale funktionsevne.

  I vurderingen bliver der lagt vægt på følgende forhold:

  • Du skal have enten svær eller total nedsat fysisk og/eller mental funktionsevne. Det vil sige, at du er afhængig af hjælp og har et stort behov for fysisk og psykisk pleje samt omsorg døgnet rundt
  • Du har brug for tæt tilknytning til sundhedspersonale, stabilitet og tryghed i hverdagen
  • Du har svært ved at strukturere din egen hverdag og har en lav mestringskapacitet. For eksempel kan du have svært ved at tilkalde hjælp.
  • Behovet for rehabilitering og/eller genoptræning skal være afdækket
  • Du skal have et aktuelt behov for en ny bolig og mulighed for at flytte, så snart der bliver en bolig ledig til dig.

  Du skal være opmærksom på, at når boligtilbud gives, er perioden mellem tilbud og indflytning meget kort. Det vil ofte sige, at du skal flytte ind i plejeboligen inden for 12 dage efter, at du er blevet kontaktet med et konkret tilbud om plejebolig. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal du give besked til det pågældende plejecenter med det samme, så boligen kan tilbydes til en anden.

  Hvis du takker nej til en plejebolig, vil du blive kontaktet af Boligteamet med henblik på at afdække dit aktuelle behov for at flytte i plejebolig. Hvis det vurderes, at din ansøgning skal annulleres, kan du søge på ny, hvis din tilstand ændres. I den forbindelse kan det blive nødvendigt, at Boligteamet indhenter en ny status på dine sundhedsoplysninger.

  Ægteparboliger

  Ægtepar har mulighed for at få tildelt en plejebolig, hvis én af ægtefællerne opfylder visitationskriterierne. Der er særlige plejeboliger til ægtepar.

  Følgende plejehjem tilbyder ægteparboliger: Dronning Anne-Marie Centret, Flintholm Plejeboliger, Kastanjehaven, Søndervang, Østervang, Ingeborggården-Troels Lunds Vej og Ingeborggården-Nimbusparken. Hvis borgeren, som er godkendt til plejebolig, skulle afgå ved døden, har den efterladte ret til at blive boende.

  Klagemulighed

  Får du afslag på din ansøgning, kan du klage over afgørelsen. Du skal sende klagen til Boligteamet senest fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Afgørelsen vil herefter blive revurderet.

  Hvis Boligteamet fastholder afgørelsen, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som træffer den endelige afgørelse.

  Ventelisten til plejeboliger er behovsbestemt. Det betyder, at borgere med et akut behov for en plejebolig prioriteres, når der kommer en ledig plejebolig. Det kan eksempelvis være, hvis en borger ikke kan vende tilbage til eget hjem efter endt ophold på hospitalet.

  Der bliver foretaget en helhedsvurdering af den enkelte borgers situation. Helhedsvurderingen har indflydelse på borgerens placering på ventelisten til plejebolig, og det kan derfor ikke oplyses, hvilket nummer du har på ventelisten. 

  Eftersom visse plejecentre er mere eftertragtede end andre, kan der kan forekomme længere ventetid. Du er velkommen til at kontakte Boligteamet, hvis du har spørgsmål om de enkelte plejecentre. 

  Hvis du ønsker plejebolig i en anden kommune

  Ønsker du en plejebolig i anden kommune end Frederiksberg, skal du ved ansøgningen gøre opmærksom på dit ønske og oplyse, hvortil du gerne vil flytte. Hvis du har pårørende eller anden tilknytning til den anden kommune, er det en god ide at nævne det i din ansøgning.

  Ansøgning om flytning til anden kommune skal behandles og godkendes både i Frederiksberg Kommune og i den ønskede kommune.

  Du har også mulighed for at få tilbudt en midlertidig plejebolig i den tid, du venter på den endelige plads.

  Hvis du ønsker at flytte i plejebolig på Frederiksberg fra en anden kommune

  Bor du i en anden kommune og ønsker en plejebolig på Frederiksberg, er det muligt, hvis både din nuværende bopælskommune og Frederiksberg Kommune vurderer, at du har behov for en plejebolig.

  Hvis du ønsker at flytte til Frederiksberg Kommune, kan du henvende dig i din nuværende bopælskommune. De vil kunne hjælpe dig med ansøgningen og videresende de fornødne oplysninger til Frederiksberg Kommune.

  Til at afgøre om du kan tildeles en plejebolig, indhenter kommunen dine helbredsmæssige- og sociale oplysninger.

  I nogle tilfælde vil du blive tilbudt et genoptrænings- og vurderingsophold.
  Du skal påregne en sagsbehandlingstid på op til 4 uger, når ansøgningen er modtaget i Frederiksberg Kommune. 

  Hvis du søger bredt blandt alle kommunens plejecentre, er du omfattet af Frederiksberg Kommunes plejeboliggaranti. Det vil sige, at du vil få tilbudt en plejebolig indenfor to måneder fra den dag, du er blevet godkendt. 

  Du kan godt takke nej til en plejebolig, hvis du er omfattet af plejeboliggarantien. I så fald vil perioden på to måneder starte forfra fra den dato, hvor du har takket nej.

  Hvis du har et ønske om at flytte ind på et eller flere bestemte plejecentre, er du ikke omfattet af Frederiksberg Kommunes plejeboliggaranti. Der kan derfor forekomme længere ventetid. Du opfordres til at søge plejebolig flere steder og gerne bredt, hvis der er stort behov for en plejebolig.

  Du og dine pårørende vil få mulighed for at se plejecenteret og tage stilling til tilbuddet, når du bliver tilbudt en plejebolig. Du vil blive kontaktet direkte af plejecenteret med henblik på en fremvisning. 

  Du skal være opmærksom på, at når boligtilbud gives, er perioden mellem tilbud og indflytning meget kort. Det vil ofte sige, at du skal flytte ind i plejeboligen inden for otte dage efter, at du er blevet kontaktet med et konkret tilbud om plejebolig.

  Du har mulighed for at få tilbudt en anden plejebolig i den tid, du venter på din førsteprioritet. Du bevarer altså din plads på ventelisten, selv om du i ventetiden flytter ind i en anden plejebolig.

  Hvis du ønsker at ændre prioriteringen af dine plejeboligønsker, efter du er blevet godkendt til en plejebolig, skal du give Boligteamet besked. Ønsker du at ændre dine prioriteringer, kan du kontakte Boligteamet pr. telefon eller sikker mail. 

  Hvis du takker nej til en plejebolig, vil du blive kontaktet af Boligteamet med henblik på at afdække dit aktuelle behov for at flytte i plejebolig. Hvis det vurderes, at din ansøgning skal annulleres, kan du søge på ny, hvis din tilstand ændres. I den forbindelse kan det blive nødvendigt, at Boligteamet indhenter en ny status på dine sundhedsoplysninger.

  Ved indflytning i plejebolig betaler du for de ydelser, som du modtager. Boligbetaling, varme og el er obligatoriske ydelser.

  For Betaniahjemmet og Søndervang består boligbetalingen af et omkostnings- og arealbestemt beløb for boligen. Disse plejecentre er omfattet af Servicelovens § 192. Beløbet beregnes på grundlag af plejecentrets driftsudgifter samt eventuelt en andel af ejendomsværdien. Herudover indgår din indtægt ved fastsættelse af huslejen, idet du skal betale 10% af 145.600 kroner og 20% af indtægten over dette beløb. På hvert enkelt plejecenter er der fastsat en maksimumgrænse for huslejens størrelse.

  For el og varme betales et beløb, der svarer til boligens andel af plejecentrets samlede udgifter.

  For Ingeborggården – Nimbusparken, Østervang, OK-Centret Prinsesse Benedikte, Dronning Anne-Marie Centret, Flintholm Plejeboliger, Kastanjehaven, Akaciegården, OK-Huset Lotte og Lindehaven gælder det, at der indgås en lejekontrakt, og der betales indskud samt almindelig husleje, el og varme. Afhængig af din indtægt vil du kunne søge om hjælp til indskud samt boligydelse. Disse plejecentre er omfattet af Almenboligloven. 

  For alle plejeboliger gælder det, at en række ydelser er samlet i en servicepakke. Pakken indeholder blandt andet forplejning, beklædning, vask samt rensning af tøj, fodpleje og frisør. Som udgangspunkt får du tilbudt hele pakken.

  Du kan frit vælge, om du kun ønsker at modtage dele af servicepakken. Ydelser, som du eventuelt fravælger, skal du eller dine pårørende selv sørge for.
  Du kan kontakte de enkelte plejecentre for at høre nærmere om eventuelle udgifter.

    Gennemsnitlig ventetid i dage
    Anvisningsgaranti Frit valg
  Akaciegården  21 27
  Benedikte  32 64
  Betaniahjemmet  31 34
  Dr. Anne-Marie Centret  7 62
  Flintholm  13 86
  Ingeborggården  16 63
  Kastanjehaven  14 123
  Lindehaven  24 48
  OK-Huset Lotte  10 67
  Søndervang  21 47
  Søster Sophies Minde  2  
  Østervang  18 47
       
  Gennemsnit for indflyttede borgere 20 58


  Noter: Tallene er opgjort d. 02-01-2023. Anvisningsgaranti omfatter borgere, der søger bredt på alle kommunens plejecentre og i udgangspunktet vil få tilbudt en bolig inden for to måneder. Frit valg omfatter borgere, der ønsker et bestemt plejecenter. Borgere der anvender frit valg kan ikke garanteres en plads inden for to måneder, men det tilstræbes (jf. Kvalitetsstandarder på Ældreområdet, Frederiksberg Kommune). Den gennemsnitlige ventetid er opgjort på baggrund af indflytninger i plejeboliger i det seneste år. I den gennemsnitlige ventetid for borgere med frit valg indgår også borgere, der bor i en plejebolig, og som søger omflytning til en anden plejebolig. Interne omflytninger på et plejecenter indgår dog ikke. Ventetiden er beregnet på baggrund af seneste venteperiode, dvs. at ventetiden kan have været længere, hvis borgeren har takket nej til et eller flere tilbud. 

    Aktuel venteliste til plejebolig
  Antal borgere på venteliste Gennemsnitlig ventetid
  Anvisningsgaranti 41 64
  Frit valg 116 175
  Total 157  


  Noter: Tallene er opgjort d. 11-11-2023. Anvisningsgaranti omfatter borgere, der søger bredt på alle kommunens plejecentre og i udgangspunktet vil få tilbudt en bolig inden for to måneder. Frit valg omfatter borgere, der ønsker et bestemt plejecenter. Borgere der anvender frit valg kan ikke garanteres en plads inden for to måneder, men det tilstræbes (jf. Kvalitetsstandarder på Ældreområdet, Frederiksberg Kommune). I den gennemsnitlige ventetid for borgere med frit valg indgår også borgere, der bor i en plejebolig, og som søger omflytning til en anden plejebolig. Den gennemsnitlige ventetid angiver tidsrummet fra nyeste ventedato til opgørelsestidspunktet, dvs. at ventetiden kan have været længere, hvis borgeren har takket nej til et eller flere tilbud.

  Plejeboliger i Frederiksberg Kommune

  Akaciegården

  Akaciegården

  Betty Nansens Allé 2A
  Telefon 3617 1822
  Læs om Akaciegården

  Betaniahjemmet

  Betaniahjemmet

  Kong Georgs Vej 3
  Telefon 3886 7804
  Læs om Betaniahjemmet

  Dronning Anne-Marie Centret

  Dronning Anne-Marie Centret

  Solbjerg Have 7
  Telefon 3528 5200
  Læs om Dronning Anne-Marie Centret

  Flintholm plejeboliger

  Flintholm Plejeboliger

  Elga Olgas Vej 5
  Telefon 3821 5650
  Læs om Flintholm plejeboliger

  Ingeborggården

  Ingeborggården

  Troels Lunds Vej 27-29
  Telefon 3871 3700
  Læs om Ingeborggården

  Kastanjehaven

  Kastanjehaven

  Troels Lunds Vej 25
  Telefon 3821 3434
  Læs om Kastanjehaven

  Lindehaven

  Lindehaven

  Betty Nansens Allé 16, 18, 20, 22.
  2000 Frederiksberg.
  Telefon: 6193 6073
  Læs om Lindehaven

  OK-Centret Prinsesse Benedikte

  OK-Centret Prinsesse Benedikte

  Sankt Nikolaj Vej 4-6
  Telefon 3528 0100
  Læs om OK-Centret Prinsesse Benedikte

  OK-Fonden Lotte

  Borgmester Fischers Vej 2A
  Telefon 3321 2029
  Læs om OK-Fonden Lotte

  Søndervang

  Søndervang

  Nyelandsvej 87
  Telefon 3887 3216
  Læs om Søndervang

  Østervang

  Østervang

  Godthåbsvej 83
  Telefon 3821 3500
  Læs om Østervang

  Yderligere information

  Kontakt

  Boligteamet

  Sundheds- og Omsorgsafdelingen
  Frederiksberg Rådhus, Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - fredag klokken 9-12

  Telefon: 3821 3382

  Send sikker digital post til Boligteamet