Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Byfornyelse

Det er besluttet, at der i 2023 ikke kommer en ny ansøgningsrunde om byfornyelsesstøtte, hvor ejere af etageejendomme kan søge om tilskud til bygnings-
fornyelse og etablering af fælles gårdanlæg.

Indhold

  Med vedtagelsen af Byfornyelsesstrategi 2019-22 (se boksen Links nederst på siden) tager kommunalbestyrelsen konsekvensen af den statslige nedprioritering af byfornyelsesindsatsen. For at Frederiksberg fortsat får størst mulig effekt af den kommunale investering, vil kommunen fokusere byfornyelsesindsatsen. Det sker dels gennem et geografisk fokus på området ved Finsensvej Vest, dels ved at fokusere midlerne på de indsatser, der giver mest tilbage til byen.

  Kommunen kan yde støtte til renovering af en ejendom bl.a. under forudsætning af, at ejerne, udlejere, lejere eller andelshaverne selv betaler en andel af udgiften. Størrelsen af egenfinansieringen afhænger af fornyelsens karakter og omfang. Fastsættelsen af en kommunal støtte til vedligeholdelse/forbedring af en ejendom sker ud fra en konkret vurdering.

  Kommunen kan yde støtte til finansiering af et fælles gårdprojekt - fra idéfasen til den endelige etablering af det fælles gårdanlæg er afsluttet. Når gården er etableret skal ejere og beboere afholde udgifterne til den fremadrettede drift og vedligeholdelse af den fælles gård.

  Kommunen kan yde støtte til bevaring af særlige bygningsdetaljer på bevaringsværdige bygninger i hele kommunen.

  Ejere af etageejendomme kan søge tilskud til bygningsfornyelse og etablering af fælles gårdanlæg. Kriterierne for at ansøge om byfornyelsesstøtte er i prioriteret rækkefølge gengivet nedenfor. I udvælgelsen vil det blive vægtet højt, hvis flere kriterier opfyldes samtidigt.

  Bygningsfornyelse:

  1. Projekter i kvarteret Finsensvej Vest
  2. Energireducerende tiltag
  3. Klimasikring
  4. Taghaver og grønne tage

  Etablering af fælles gårdanlæg:

  1. Projekter i kvarteret Finsensvej Vest
  2. Utidssvarende opholdsarealer
  3. Klimatilpasning af opholdsarealer
  4. Utidssvarende håndtering af affald

  Bevaringsværdige bygninger:

  1. Særlige bygningsdetaljer. Projekterne prioriteres ud fra en vurdering af bygningsdetaljernes signifikans i forhold til at bidrage til byens særlige identitet.

  Du kan se en uddybning af kriterierne i byfornyelsesstrategien (se boksen Links nederst på siden).

  Søger I om byfornyelsesstøtte til en ejendom, skal ansøgningen som minimum indeholde en projektbeskrivelse og et budget.

  • For ejer- og andelsboligforeninger er det et krav, at I indgår aftale med en teknisk rådgiver.
  • For udlejningsejendomme er det et krav, at I indgår aftale med en administrativ rådgiver, som blandt andet skal sikre, at lejelovens regler om lejefastsættelse og varslinger overholdes, og at beboerne sikres mulighed for at være i dialog med ejendommens ejer.

  Søger I om støtte til etablering af et gårdanlæg er det et krav, at der indgår flere ejendomme i gårdanlægget, og at I forud for ansøgningen hører de pågældende ejendomme om interessen for at indgå i et fælles gårdanlæg. Det er ikke et krav, at der udarbejdes et budget

  Søger I om støtte til bevaring af særlige bygningsdetaljer på bevaringsværdige bygninger, skal ansøgningen indeholde en beskrivelse af, hvordan projektet kan bidrage til byens særlige identitet.