Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Områdefornyelse

Områdefornyelse er en indsats, hvor kommuner med støtte fra staten skal medvirke til en positiv udvikling af problemramte byområder. Herunder kan du læse om de dele af kommunen, hvor vi arbejder med områdefornyelse.

Indhold

  Områdeudvikling Finsensvej Vest er en nedskaleret udgave af en traditionel områdefornyelse, da Frederiksberg Kommune ikke får statslige midler til udvikling af byen. Den vestlige del af Finsensvej er omdrejningspunkt i området, der er afgrænset fra Lindevangsparken og vestpå til kommunegrænsen. Finsensvej Vest er udpeget som byudviklingsområde med fokus på udvikling af fysiske, kulturelle og sociale tiltag. Kommunen vil i samarbejde med borgere og lokale aktører arbejde for at løfte og udvikle områdets potentialer. Områdeudviklingen er en 5-årig indsats, der startede i foråret 2020.

  Området omkring Finsensvej Vest er helt overordnet et velfungerende område med attraktive villaveje og beboelsesejendomme. Strukturen i området varierer fra karrébebyggelser og almene boligblokke til liebhaver villakvarterer. Bygningsmassen og beboersammensætningen er mangfoldig og en stor styrke i området. Området rummer også lommer af udsatte boligområder. Områdeudviklingen arbejder for at give et socialt og fysisk løft til beboelsesområderne i samarbejde med igangværende boligsociale indsatser.

  Den vestlige del af Finsensvej rummer gadestrækninger, byrum og grønne opholdsarealer, hvor kvaliteten kan løftes. En forskønnelse og klimasikring af Finsensvej kan eksempelvis være med til at løfte området. Området rummer en række kvaliteter og udflugtsmål såsom KU.BE, Lindevangsparken og Frederiksberg Idrætspark. Områdeudviklingen vil styrke kendskabet til og brugen af disse udflugtsmål og samtidig skabe liv og synlig aktivitet i området. Ydermere har områdeudviklingen fokus på at skabe en sammenhængende bydel med plads til fællesskaber, grønne netværk og unge.

  Ønsker du at være en del af indsatserne i Områdeudvikling Finsensvej Vest, eller har du nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte områdeudviklingen på OFV@frederiksberg.dk.

  Ved Budget 2024 blev det politisk besluttet, at Frederiksberg Kommune skal opstarte et løft af området omkring Nordens Plads. Med byfornyelsesmidler opstarter kommunen derfor i 2024 en borgerdialog og række analyser, der tilsammen skal afdække potentiale og danne grundlaget for et oplæg til et nyt områdefornyelsesprojekt, også kaldet et ”program”. Det forventes, at der politisk skal tages stilling til programmet for områdefornyelsen for området omkring Nordens Plads i udgangen af 2024. Såfremt programmet godkendes kan områdefornyelsen derefter igangsættes som en 5-årig indsats med sociale, kulturelle og fysiske tiltag til glæde for området.

  Det vides allerede nu, at selve Nordens Plads vil være ét af fokusområderne i en kommende områdefornyelse. Nordens Plads er ejet af Heimstaden og KFI. Frederiksberg Kommune er i tæt dialog med grundejerne om muligt samarbejde for at udvikle arealet både i relation til en kommende områdefornyelse og ift. en mulig byudvikling.

  Hvad er en områdefornyelse?
  En områdefornyelse er en 5-årig helhedsorienteret indsats drevet af Frederiksberg Kommune i tæt samarbejde med lokale aktører og borgere om at udvikle og løfte lokalområdet.

  Med midler fra kommunens byfornyelsespulje på 7 mio.kr. om året kan en områdefornyelse skabe såvel sociale, kulturelle og fysiske tiltag til glæde for området.

  Det er i den indledende fase endnu ikke fastlagt, hvad den geografiske afgrænsning er for en kommende områdefornyelse for området omkring Nordens Plads. Dette vil bl.a. afhænge af input og analyser over det kommende år. Det vil være en del af den politiske behandling af en kommende områdefornyelse at tage stilling til den geografiske afgrænsning for indsatsen.


  Afgrænsningen for en kommende områdefornyelse omkring Nordens Plads er ikke fastlagt men vil afhænge af og blive formet af input over det næste år. Den endelige afgræsning forventes at blive fastlagt ved politisk behandling ved udgangen af 2024.

  Hvad betyder det for dig?
  I løbet af 2024 arrangerer Frederiksberg Kommune i samarbejde med lokale aktører flere borgerrettede aktiviteter omkring Nordens Plads og udfører en række analyser om de fysiske og sociale forhold i området.

  Som borger eller lokal aktør kan du tage del i aktiviteterne, hvor din lokale viden og input vil være med til at forme og vægte, hvad der skal være i fokus i en kommende områdefornyelse.

  Du kan tilmelde dig en mailliste og så tilsendt invitation til kommende arrangementer. Vi sætter også fysiske opslag med invitation til aktiviteterne op i lokalområdet. Tilmeld dig ved at sende en mail til ONP@frederiksberg.dk

  Nyhedsoversigt:

  Frederiksberg Kommune er i gang med at planlægge aktiviteterne frem mod sommer.

  Yderligere information

  Kontakt

  By, Byggeri og Ejendomme

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, 4. sal
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, tirsdag og torsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 10-13
  Onsdag lukket 

  Personlig kontakt

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4120

  For borgere: Send sikker digital post til By, Byggeri og Ejendomme

  For virksomheder: Send sikker digital post til By, Byggeri og Ejendomme