Gå til hovedindhold

Frederiksberg Bystrategi

Frederiksberg Kommune er i gang med at udarbejde en ny bystrategi, som skal sætte retning for udviklingen af Frederiksberg i de kommende år.

Indhold

  Frederiksberg Bystrategi 2024 er Frederiksbergs kommuneplanstrategi. Den indeholder mål og visioner for kommunens fysiske udvikling frem til 2036, og ligger til grund for den kommende Kommuneplan 2025. Bæredygtighed er omdrejningspunktet for al byudvikling på Frederiksberg. Således er kommunens bæredygtighedsstrategi, Lokal Agenda 21, integreret i bystrategien.  

  Bystrategien indeholder kommunalbestyrelsens overordnede visioner og målsætninger for byens fysiske udvikling. Samtidig tager bystrategien afsæt i de ønsker og drømme, som byens borgere og aktører bidrager med.

  Forslag i høring

  Forslag til Frederiksberg Bystrategi 2024 er i høring fra den 1. december 2023 – 26. januar 2024.

  Se forslag og indgiv høringssvar på høringsportalen


  Byvandringer

  I tilknytning til høringen af Frederiksberg Bystrategi 2024 afholder Frederiksberg Kommune fire byvandringer, der sætter fokus på hovedtemaerne i Bystrategien. 
  Byvandringerne afholdes den 20. januar og den 21. januar 2024. 
  Du finder mere information under fanen "Byvandringer 2024 nedenfor. 

  Tilmelding skal ske på: https://frederiksberg-byudvikling.nemtilmeld.dk

  1. Byen i byen

  Dato:  20. januar kl. 9.30 – 12.00
  Mødested: Falkoner Plads 3, trappen ved Frederiksberg Hovedbibliotek
  Rute: Hovedbibliotektet/ Skolen på Grundtvigsvej/ Gammel Kongevej/ Frederiksberg Allé/ Betty Nansen Teatret/ Riises Landsted på Allégade

  Byvandringen viser Frederiksbergs særlige identitet i mødet mellem storbyens bebyggelser, det hyggelige landsbyislæt og byens grønne kvaliteter. Frederiksberg er præget af et levende by- og butiksliv, et aktivt kultur- og fritidsliv samt byrum, kulturarv og arkitektur af høj kvalitet.

  Tilmelding skal ske på: https://frederiksberg-byudvikling.nemtilmeld.dk

  2. Tryg og blandet by

  Dato:  20. januar kl. 13.00 – 15.30 
  Mødested: Delehusene, Roskildevej 54 B 
  Rute: Delehusene/ Søndermarken/ Nordens Plads/ Betty Nansens Allé/ Medborgercenteret
   
  Byvandringen bringer os forbi bykvarterer og byrum, der understøtter fællesskaber, samt fine almene nybyggerier og renoveringer, der tilbyder boliger for alle på tværs af alder, indkomst og andre forskelle. Frederiksbergs byrum skal opleves  trygge, inkluderende og æstetiske, og give mulighed for aktiviteter, bevægelse og fællesskab for alle generationer. 

  Tilmelding skal ske på: https://frederiksberg-byudvikling.nemtilmeld.dk

  3. Grøn og klimavenlig by

  Dato: 21. januar kl. 9.15 – 12.00
  Mødested: Aksel Møllers Have ved metrostationen
  Rute: Aksel Møllers Have/ Langelands Plads/ Skolen på La Cours Vej/ Frederiksberg Forsyning/ Lindevangsparken/ P. G. Ramms Allé/ Lindevangsskolen

  Byvandringen bringer os forbi nogle gode eksempler på, hvordan rekreativ regnvandshåndtering og biodiversitet beriger byrummet og gør byen grøn og sund at færdes i. Frederiksberg skal være foregangskommune når det handler om grøn byudvikling, klimaløsninger og en CO2 neutral by, der er uafhængig af fossile brændsler. 

  Tilmelding skal ske på: https://frederiksberg-byudvikling.nemtilmeld.dk

  4. Vidensby med udsyn

  Dato: 21. januar kl. 13.00 – 15.30
  Mødested: Forum v. Metroen
  Rute: Forum/ Rolighedsvej Bycampus/ Københavns Universitet & Landbohøjskolens Have/ CBS Solbjerg Plads/ Station Howitzvej 30

  Byvandringen bringer os forbi nogle af Frederiksbergs væsentlige uddannelses- og forskningsinstitutioner, iværksættermiljøer, og Campusområder, som markerer sig i byens rum, herunder det nye Rolighedsvej Bycampus. Frederiksberg Kommune ønsker at styrke uddannelses- og forskningsinstitutionernes rolle i byen og sørge for, at de integreres endnu bedre med resten af byen. Der skal skabes sammenhæng på tværs af vidensmiljøer, erhvervsliv og campusområder, og Frederiksberg skal være en attraktiv base for studerende og forskere. 

  Tilmelding skal ske på: https://frederiksberg-byudvikling.nemtilmeld.dk

  Bystrategien er Frederiksbergs kommuneplan- og bæredygtighedsstrategi. Bystrategien indeholder Kommunalbestyrelsens vurdering af- og strategi for kommunens langsigtede fysiske udvikling. Den udarbejdes hvert fjerde år og har et 12-årigt sigte. 

  Bystrategien sætter konkrete mål og handlinger på, hvordan kommunens visioner og politikker udmøntes med særligt fokus på den fysiske og arealmæssige byudvikling samt med bæredygtighed som omdrejningspunkt. 

  Strategien er lovpligtig og skal indeholde beslutning om, hvorvidt kommuneplanen skal revideres og i hvilket omfang. I forbindelse med offentliggørelsen af bystrategien, skal der også redegøres for den planlægning, der er gennemført efter vedtagelse af den seneste kommuneplan.

  By- og Erhvervsstrategisk udvalg igangsatte arbejdet med at udvikle Frederiksberg Bystrategi 2024 den 28. november 2022.

  I perioden 20. marts til 9. april 2023 inviterede Frederiksberg Kommune byens borgere til at formulere deres drømme og visioner for byen. I foråret og sommeren 2023 holdt Frederiksberg Kommune også møder med byens aktører, samt et temamøde med de Frederiksbergske råd. 
  Fra maj til oktober udarbejdes forslaget til bystrategien.

  Forslaget er i høring i 8 uger indtil den 26. januar 2024. Linket til høringen finder du nederst på siden.
  Efter høringsperioden udarbejdes det endelige forslag, som forventes vedtaget i starten af 2024. 
  Når bystrategien er vedtaget, igangsættes arbejdet med at udvikle den nye kommuneplan