Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Om klager og henvendelser

På denne side får du en guide til, hvordan du klager over eller til Frederiksberg Kommune, hvis du er utilfreds med en afgørelse, som vi har truffet.

Indhold

  Hvis du har fået en skriftlig afgørelse fra kommunen, vil du kunne læse i afgørelsen, om der kan klages - og til hvem, hvordan og inden for hvilken frist.

  Kommunen har som forvaltningsmyndighed pligt til ved skriftlige afgørelser, som kan påklages til anden myndighed at vejlede dig i at klage efter forvaltningslovens § 25, hvis du ikke har fået fuldt medhold.

  Nedenfor under de forskellige områder i kommunen, kan du finde de almindeligst forekommende services - og en oversigt over hvilke afdelinger, de tilhører. Du finder desuden alle kontaktoplysninger på kontaktsiden.

  Drejer det sig ikke om en afgørelse fra kommunen, men er du utilfreds med kommunens service, eller har du en god ide, vi kan bruge, så kontakt rådhuset via brev/mail til nedenstående postkasser eller telefonisk på 3821 2121.

  Hvor skal klagen sendes hen?

  Du kan sende din klage enten pr. sikker digital post eller brev. Du kan finde kontaktoplysningerne på Frederiksbergs Kontaktside under kategorien "Kommunen".

  Hvis du ønsker at sende din klage med post, bruges postadressen:

  Kommunaldirektøren
  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Sekretariatet

  • Presse
  • Information/servicemeddelelser
  • Brugerundersøgelser
  • Mål og indikatorer
  • Proceskonsulentbistand
  • Afgørelse vedrørende erstatning
  • Forhold vedrørende kommunalbestyrelsen: møder, foretræde og lignende
  • Borgmester og kommunaldirektør

  HR

  • Controlling
  • Arbejdsmiljø
  • Personalejura
  • Personaleudvikling

  Økonomi og Udbud

  • Budget og Regnskab
  • Bogholderi og Institutionsservice
  • Finans og Kontoplan

  Frederiksberg Rådhusservice

  • Arrangementer på rådhuset
  • Serviceskranker ved rådhusets indgange
  • Rådhuspladsen
  • Klokkespil
  • Rådhusur

  It og Digitalisering

  • Strategi, sikkerhed
  • Digitaliseringsprojekter
  • Support, drift, It-administration

  E-mail: 2170@frederiksberg.dk

  Klager sendes enten pr. sikker digital post eller brev.

  Hvis du ønsker at sende din klage med post, bruges postadressen:

  Social- , Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet
  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Nedenfor er oversigter over de almindeligst forekommende services samt kontaktoplysninger:

  Jobcenter

  • Arbejdsmarkedsområdet
  • Dagpenge
  • Kontanthjælp

  Du kan finde Jobcenterets kontaktoplysninger på Frederiksbergs Kontaktside under kategorien "Job og ledighed".

  Ydelsescenter

  • Udbetaling af sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse, enkeltydelse og fleksydelse.
  • Afgørelse af sager om førtidspension

  Du kan finde Ydelsescenterets (Kontanthjælp, Pension og Sygedagpenge (udbetaling)) kontaktoplysninger på Frederiksbergs Kontaktside under kategorien "Job og ledighed".

  Socialafdelingen

  • Handicapområdet
  • Socialpsykiatriområdet
  • Hjemløseområdet
  • Integration og boligsocialt arbejde
  • Frivillighedsområdet

  Du kan finde Socialafdelingens kontaktoplysninger på Frederiksbergs Kontaktside under kategorien "Social og sundhed".

  Sundheds- og Omsorgsafdelingen

  • Dagcentre
  • Daghjem
  • Forebyggelse
  • Genoptræning
  • Hjemmehjælp
  • Hjælpemidler
  • Plejehjem
  • Visitation

  Kontakt Sundhedscenter

  Klager sendes enten pr. sikker digital post eller brev. 

  Send sikker digital post til By-, Kultur- og Miljøstaben

  Hvis du ønsker at sende din klage med post, bruges postadressen:

  By, Kultur og Miljø
  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Nedenfor er oversigter over de almindeligst forekommende services:

  Vej, Park og Miljø

  • Færdselsarealer
  • Graffiti
  • Gravetilladelser
  • Grønne arealer
  • Loppetorv
  • Parkeringsregler
  • Rotteforekomster
  • Affaldsafhentning
  • Vejarealer (råden over)
  • P-afgifter 

  By, Byggeri og Ejendomme 

  • Byggesager
  • Fremsendte regninger
  • Beboelsesejendomme (kommunens)
  • Husleje
  • Indvendig vedligeholdelseskonti
  • Til- og fraflytningssyn

  Stadsarkivet

  • Publikumsbetjening på læsesal
  • Besvarelse af forespørgsler

  Kultur- og Fritidsafdelingen

  • Biblioteker
  • Fritids- og idrætstilbud
  • Kulturelle arrangementer
  • Svømmehal

  Klager sendes enten pr. sikker digital post eller brev.

  Send sikker digital post til Børne- og Ungeområdet

  Hvis du ønsker at sende din klage med post, bruges postadressen:

  Børn og Unge
  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Nedenfor er angivet en oversigt over de almindeligst forekommende services:

  • Anbringelser udenfor hjemmet
  • Børn med handicap
  • Dagtilbud
  • Folkeskoler
  • Klubber
  • Pladsanvisning
  • SFO’er
  • Sundhedspleje
  • Tandpleje

  Du kan sende din klage enten pr. sikker digital post eller brev.

  Send sikker digital post til Borgerservice

  Hvis du ønsker at sende din klage med post, bruges postadressen:

  Borgerservice
  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Nedenfor er angivet en oversigt over de almindeligst forekommende services:

  • Ejendomsskat
  • Folkeregister (flytning, indrejse)
  • Kørekort
  • Opkrævning
  • Pas
  • Sygesikring
  • Vielser
  • Valg

  Klager vedr. ejendomsvurdering skal rettes til SKAT.

  Ankestyrelsen fører efter reglerne i den kommunale styrelseslov et lovlighedstilsyn med Frederiksberg Kommune. Tilsynet er dog kun kompetent til at behandle en klage, når der ikke er nogen særskilt klageinstans, der kan realitetsbehandle klagen.

  Folketingets ombudsmand udøver kontrol med den offentlige forvaltning og påser bl.a., at Frederiksberg Kommune handler lovligt og i overensstemmelse med god forvaltningsskik. Folketingets Ombudsmand er ikke en egentlig klageinstans, men kan på eget initiativ eller på grundlag af en klage undersøge en sag nærmere.

  Frederiksberg Kommunes borgerrådgiver er en neutral og uafhængig person ansat af kommunalbestyrelsen, som kan rådgive og vejlede dig i forhold til klagemuligheder og regler for sagsbehandling inden for områder, som Frederiksberg Kommune er ansvarlig for.

  Læs mere om borgerrådgiveren via linket nederst på siden.

  Links

  Kontakt

  Jura

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1, stuen, værelse 0.003
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - fredag klokken 10-15
  Fredag klokken 10-13

  Telefon: 3821 4236

  For borgere: Send sikker digital post til Jura

  For virksomheder: Send sikker digital post til Jura