Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Tilskud til privat børnepasser

Du kan søge om tilskud til at ansætte og lønne en privat børnepasser eller købe en plads i en eksisterende privat pasningsordning, mens du venter på en plads i vuggestue, dagpleje eller børnehave – eller i stedet for en plads i en kommunal institution. Følg de tre trin.

Indhold

  Sådan gør du

  1. Udfyld selvbetjeningsløsningen ”Søg tilskud til privat børnepasning”. Hav den private børnepassers fulde navn, adresse, mail, telefonnummer klar.
  2. Lav en ”Kontrakt” med børnepasseren. Når du har udfyldt kontrakten, bliver der automatisk sendt en mail til den private børnepasser, som kan se den udfyldte kontrakt, og som ligeledes skal signere med NemID. Når begge parter har signeret kontrakten, sendes den automatisk til Frederiksberg Kommune til godkendelse.
  3. Indsend dokumentation for lønudgift hver måned 

  Hovedsproget i den private pasningsordning skal være dansk.

  Mulighed 1: Selvstændig erhvervsdrivende/Storordnings-modellen

  Her køber forældrene børnepasning hos en selvstændig erhvervsdrivende børnepasser eller hos en etableret privat børnepasningsordning, hvor én af børnepasserne fungerer som arbejdsgiver for de andre børnepassere.

  Forældrene betaler en fast takst for børnepasningen som en bruttobetaling, der også skal dække løn i forbindelse med ferie, sygdom, barsel og lignende. I denne model er forældrene altså ikke arbejdsgivere og har dermed ikke forpligtelser omkring ATP med videre.

  Mulighed 2: Arbejdsgiver/lønmodtager-modellen

  Her er forældrene arbejdsgiver, som ansætter en børnepasser, for eksempel en ung pige eller en bedsteforælder. Denne model indebærer en række forpligtelser for forældrene, blandt andet oprettelse af SE-nummer, indbetaling af ATP-bidrag, feriepenge og tegning af arbejdsskadeforsikring.

  Forældrenes arbejdsgiverforpligtelser er beskrevet i detaljer i pjecen ”Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning”. Vejledningen indeholder også information om SE-nummer, ATP, feriereglerne for den ansatte børnepasser inklusiv ferie med løn, skatteregler, sygedagpenge, forsikringsforhold samt opsigelse/fratræden.

  OBS: Hvis du vil ansætte en udlænding til at passe dit barn, skal du kontakte Dagplejen for nærmere information, da der er mange forskellige regler på området.

  Flere forældre kan gå sammen

  Hvis flere forældre går sammen om at benytte den samme ansatte børnepasser, kan det være praktisk, at de foretager ansættelsen i fællesskab, sådan at der kun er tale om ét ansættelsesforhold. Det vil sige, at ét af forældreparrene sørger for de administrative forpligtelser som for eksempel indbetaling af ATP, indberetning til skat og lignende.

  For at børnepasseren kan blive godkendt, skal vedkommende:

  • være fyldt 18 år
  • have fysik til at løfte og bære små børn forsvarligt
  • have psykisk overskud til at rumme børns forskellige udtryksformer, for eksempel jubel, vrede, tristhed og nysgerrighed
  • kunne give dit barn omsorg, så barnet oplever tryghed i relationen
  • have en straffeattest uden forhold, der hindrer pasning af dit barn på forsvarlig vis. Børnepasser skal underskrive en rekvisitionsblanket til brug for, at Frederiksberg Kommune kan indhente straffeattest samt børneattest
  • have arbejdstilladelse og kunne kommunikere på dansk
  • Hvis børnepasser passer i eget hjem og har ægtefælle eller hjemmeboende børn over 18 år, skal de selv indhente straffeattest samt børneattest på den lokale politistation og indsende den til dagplejen
  • have arbejdstilladelse, hvis han/hun kommer fra et land uden for EU og EØS. Kontakt Udlændingeservice for yderligere information
  • Er børnepasser ikke oprindeligt fra Danmark, og har han/hun været i landet mindre end 10 år, skal børnepasser selv levere en original straffeattest fra sit hjemland. Straffeattesten skal oversættes og godkendes på børnepassers hjemlands ambassade i Danmark.

  Au-pair ordningen kan ikke modtage tilskud til privat børnepasning

  Tilskud til privat pasning kan ikke gives til forældre, der indgår aftale med en au-pair om pasning af barnet. Au-pair er et uddannelsesophold, og de opgaver, en au-pair varetager hos værtsfamilien, regnes ikke som lønnet arbejde. En au-pair har derfor opholdstilladelse, men ikke arbejdstilladelse.

  Kontrakten specificerer forpligtelserne mellem forældre og den private børnepasser.

  I som forældre starter med at udfylde kontrakten. Når I har udfyldt formularen, skal I underskrive den elektronisk og så videresende den til den private børnepasser. Den private passer underskriver ligeledes kontrakten elektronisk og sender den herefter til Frederiksberg Kommunes dagpleje, som skal godkende kontrakten.

  Hvis der er ændringer til aftalen, skal I indgå en ny kontrakt og sende den til fornyet godkendelse hos Frederiksberg Kommunes dagpleje.

  Opsigelsesvarsel 

  Frederiksberg Dagpleje anbefaler en kontrakt med et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage. Får I tilbudt og siger ja til en institutionsplads, er I forpligtede til at betale børnepasseren i opsigelsesperioden og samtidigt betale for pladsen i institutionen, hvis pasningen overlapper hinanden. Vi udbetaler således ikke tilskuddet til den private børnepasser, når jeres barn er begyndt i institution. Det er derfor vigtigt straks at opsige kontrakten med børnepasseren, når I modtager et tilbud, I vil sige ja til. Når tilskudsordningen stopper, skal Frederiksberg Dagpleje have skriftlig besked.

  Når kommunen modtager en anmodning om opstart af privat pasningsordning, skal der regnes med op til 3 ugers sagsbehandlingstid til ordningen er endelig godkendt og klar til opstart.

  Når kommunen har modtaget din kontrakt, indhentet straffeattest og børneattest, vil en tilsynsførende pædagog fra Dagplejen kontakte dig og aftale et opstartsmøde på pasningsstedet. Du og din børnepasser skal begge deltage i opstartsmødet.

  På opstartsmødet fokuserer den tilsynsførende pædagog på det pædagogiske indhold i pasningen og på det sikkerhedsmæssige. Ordningen bliver godkendt ud fra en samlet vurdering af de pædagogiske og sikkerhedsmæssige kriterier.

  OBS: Kommunen kan opstille krav til pasningsordningen eller børnepasseren, som skal opfyldes som forudsætning for godkendelse af en pasningsaftale, når kommunen skønner, der er nødvendigt. Kommunen kan afvise at godkende en pasningsaftale, hvis man skønner, at de fysiske rammer eller den person, som forældrene vil indgå aftale med, ikke er egnet til opgaven.

  Klage

  Forældrene kan klage over kommunens afgørelser (for eksempel manglende vilje til at godkende en pasningsaftale) til det sociale nævn.

  Når ordningen er godkendt, vil dagplejepædagogen føre tilsyn med ordningen ved at komme på anmeldte og uanmeldte besøg.

  Se eventuelt mere på Værd at vide om vuggestue og dagpleje

  Tilskuddet beregnes ud fra forældrenes dokumenterede udgifter og kan højst dække 75% af dokumenterede udgifter. Forældrene skal altså selv som minimum dække 25% af de faktiske pasningsudgifter. Hvis barnet passes på deltid, nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt.

  Det månedlige tilskud i 2024 udgør maksimalt 7.367,00 kr. for børn under 3 år og maksimalt 3.754,00 kr. for børn over 3 år og indtil skolestart.

  Ud over at dække løn (som er en forhandling med børnepasseren), kan tilskuddet anvendes til dækning af andre rimelige udgifter, som i øvrigt kan være en del af driftsudgifterne ved dagpasning, for eksempel udflugter eller arbejdsskadeforsikring. Øvrige udgifter ud over lønnen, som der søges tilskud til, skal dog aftales med kommunen, og udgifterne skal fremgå af den skriftlige ansættelseskontrakt.

  Der udbetales højst 3 tilskud per husstand.

  Udbetaling af tilskud

  For at kunne modtage tilskud, skal du oplyse lønudgift til Frederiksberg Dagpleje senest den 20. i hver måned. Det er vigtigt, at det er den forælder, der har ansøgt om tilskud til privat børnepasning, som udfylder blanketten.

  Oplysninger som du skal have klar inden du udfylder blanketten:

  • Den private børnepassers fulde navn, adresse samt fødselsdato.
  • Samlet løn til den private børnepasser.
  • Anvender du andre udgifter til pasning, skal du have dokumentation klar til vedhæftning. Vær opmærksom på, at det er en betingelse, at der er vedhæftet dokumentation.

   Tilskuddet kan først udbetales, efter kommunen har synet og godkendt hjem og børnepasser.