Gå til hovedindhold

Det rummelige arbejdsmarked

Borgere med begrænset arbejdsevne kan få hjælp i Jobcentret. Hjælpen omfatter både tilskudsordninger samt praktiske hjælpemidler, der gør arbejdsdagen lettere.

Indhold

  Med fleksjobordningen er det muligt at ansætte personer, selv om de kun kan arbejde få timer om ugen. Det giver virksomheden mulighed for at få løst mindre opgaver, som det ellers kan være svært at finde medarbejdere til. Virksomheden udbetaler kun løn for den arbejdsindsats, som den fleksjobansatte reelt yder.

  Derudover får den fleksjobansatte et fleksløntilskud fra kommunen.

  Fordele:

  • Virksomheden betaler kun løn for den reelle arbejdstid - de effektive arbejdstimer
  • Ansættes en person i et fleksjob i 20 timer om ugen med en arbejdsintensitet på 50%, betales således løn for 10 timer
  • Virksomheden udviser et socialt ansvar og styrker sit omdømme
  • Virksomheden har ikke mere administrativt arbejde med en person i et fleksjob end med øvrige medarbejdere

  Læs mere via linkene nederst på siden.

  Det er muligt at ansætte en førtidspensionist med løntilskud i en individuelt aftalt periode.

  Virksomheden udbetaler som hovedregel overenskomstmæssig løn inden for det pågældende ansættelsesområde og modtager herefter et løntilskud fra kommunen.

  I de tilfælde, hvor førtidspensionisten har en betragtelig nedsat arbejdsevne, kan lønnen aftales at ligge under den overenskomstmæssige mindsteløn, såfremt den relevante faglige organisation tillader det.

  Fordele:

  • Giver førtidspensionister mulighed for at bevare et aktivt arbejdsliv
  • Løntilskudsjobbet planlægges i samarbejde med virksomheden og den ledige
  • Jobcentret yder støtte og vejledning og følger løbende op på løntilskudsjobbet

  Læs mere via linket nederst på siden.

  Jobcentret kan yde tilskud til arbejdsredskaber og mindre tilretninger af arbejdspladsen, der kan kompensere for medarbejderens begrænsning i arbejdsevnen. Begrænsningerne kan både være af fysisk, psykisk eller social karakter.

  Tilskuddet kan være til værktøj eller mindre arbejdsmaskiner til personlig brug i forbindelse med arbejdet.

  Virksomheder skal ansøge jobcentret om tilskuddet, der bevilges på baggrund af en individuel vurdering. Det er en forudsætning, at udgiften til arbejdspladsindretningen eller arbejdsredskabet ligger ud over, hvad arbejdspladsen normalt afholder.

  Fordele:

  • Virksomheden kan gøre brug af medarbejderens kompetencer og medarbejderen får mulighed for at fungere i et job på trods af nedsat arbejdsevne

  Læs mere i faktaarket nederst på siden.

  Mentorordningen kan anvendes til alle, der har behov for en mentor for at opnå eller fastholde beskæftigelse eller en beskæftigelsesfremmende aktivitet.

  Jobcentret kan bevilge mentorstøtte til såvel ledige, sygemeldte, revalidender samt til personer under uddannelse, i virksomhedspraktik, løntilskudsjob, fleksjob og ordinære ansættelser, når blot behovet for mentoren er afgørende.

  En mentor er typisk en erfaren medarbejder i virksomheden eller en ekstern person, der sørger for introduktion og oplæring (ud over den introduktion, som virksomheden forventes at give) samt hjælper med at overkomme andre barrierer, der kan gøre det vanskeligt at fastholde eller få job.

  Jobcentret yder støtte til dækning af lønomkostninger ved frikøb af den medarbejder, der varetager mentorfunktionen eller som honorar til en ekstern konsulent.
  Det vurderes individuelt, hvor mange timer medarbejderen skal frikøbes til mentorfunktionen. For at forbedre en medarbejders mulighed for at varetage mentorfunktionen, kan der også bevilges tilskud til køb af uddannelse for medarbejderen.

  Fordele:

  • Bedre introduktion og oplæring til arbejdet og dermed større chance for en succesfuld ansættelse
  • Virksomheden har ingen udgift i forbindelse med oprettelse af mentorordning

  Hvis en medarbejder får øget fravær på grund af en kronisk eller langvarig sygdom, kan jobcentret hjælpe, så medarbejderens fravær ikke belaster virksomheden.

  En § 56 aftale er en støttemulighed, hvormed virksomheden kan fastholde medarbejdere, som har en forhøjet risiko for fraværsdage på grund af sygdom, indlæggelse eller behov for behandling.

  Aftalen giver mulighed for dagpengerefusion til virksomheden (op til højeste dagpengesats) fra medarbejderens første fraværsdag. En virksomhed og medarbejder kan indgå en § 56 aftale, hvis det forventes, at medarbejderens lidelse vil medføre et fravær på mindst 10 dage om året. Ansøgning om § 56 aftalen skal indgives til lønmodtagerens hjemkommune, og den skal godkendes af jobcentret. En § 56 aftale kan indgås for to år ad gangen og vedrører kun fravær relateret til medarbejderens lidelse.

  Fordele:

  • Mulighed for at fastholde medarbejdere med højt sygefravær via økonomisk kompensation
  • Større tryghed blandt medarbejdere, der rammes af kronisk længerevarende eller alvorlig sygdom

  Frederiksberg Kommune har flere højtuddannede akademikere med udenlandsk baggrund, som mangler danskkundskaber til at etablere sig på arbejdsmarkedet.

  Vi tilbyder dem derfor en sprogpraktik, hvor vi tilrettelægger et forløb i tæt samarbejde med en virksomhed. Meget gerne jeres?

  Hvad betyder forløbet for jer?

  I får tilknyttet en fagligt stærk person med en akademisk baggrund i et ulønnet forløb. Samtidig kan en udenlandsk, international praktikant være et friskt pust til hverdagen – med nye idéer og gåpåmod.

  Hvilken type ansættelse er der tale om?

  Der er tale om en virksomhedspraktik a fire ugers varighed, hvor det primære mål for praktikanten er at få forbedret det danske sprog. Her beder vi selvfølgelig jer om at bakke op om et miljø, hvor I taler dansk med og omkring praktikanten.

  Hvilke kompetencer finder I blandt de ledige?

  I princippet alle, men især blandt de samfundsvidenskabelige, økonomiske og humanistiske uddannelser har vi gode muligheder for at finde et relevant match. 

  På grund af kandidaternes sproglige udfordringer løser de typisk generalistopgaver som for eksempel at:

  • bistå forskellige administrationsopgaver som planlægning af aktiviteter, booking af møder, let journalføring, bestille forplejning osv.
  • bistå projektlederen i forskellige planlægnings-, udviklings eller koordineringsopgaver
  • faglig bistand til diverse projekter, fx bygnings og indretningsprojekter, miljørelaterede projekter og sundhedsrelaterede projekter
  • rådgive i og assistere med systemer
  • hjælpe med markedsføring og/eller statistikker.

  Hvordan kommer vi i gang?

  Hvis I ser muligheder i et forløb med en udenlandsk, akademisk arbejdskraft, skal I henvende jer til Virksomhedsservice. Se kontaktoplysninger nederst på siden.  Under hele forløbet har I en personlig kontakt her i jobcentret, som er klar til at hjælpe med eventuelle spørgsmål.

  Links

  Kontakt

  Jobcenter Frederiksberg – F86

  Finsensvej 86, 2. sal
  2000 Frederiksberg

  OBS: Juli åbningstid

  Mandag-torsdag klokken 8-15
  Fredag klokken 8-13

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 8-16
  Fredag klokken 8-13

  Personlig henvendelse

  Kontanthjælp
  Mandag - torsdag klokken 9-16
  Fredag klokken 9-12

  Alle andre henvendelser
  Mandag - torsdag klokken 8-16
  Fredag klokken 8-13

  Telefon: 3821 3682

  For borgere: Send sikker digital post til F86

  For virksomheder: Send sikker digital post til F86