Gå til hovedindhold
Frederiksberg Kommune logo

Investeringer

På denne side kan du læse mere om Frederiksberg Kommunes investeringsportefølje.

Siden indeholder blandt andet kommunens retningslinjer for ansvarlige investeringer, markedsværdier samt links til de investeringsforeninger, kommunens midler er placeret i.

Indhold

  Frederiksberg Kommunes ”Retningslinjer for ansvarlige investeringer” blev første gang vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. februar 2010. Kommunalbestyrelsen har senest godkendt principperne i september 2022.

  ”Det skal sikres, at finansielle anbringelser ikke krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer vedrørende miljø, sociale forhold og forretningsetik, sådan som de bl.a. kommer til udtryk i de ti principper i FNs ’Global Compact’ .

  Herunder investeres der ikke i selskaber, som sælger eller producerer særligt kontroversielle våben som klyngebomber, antipersonelminer samt atom, biologiske og kemiske våben.

  Der må ikke investeres i selskaber, hvor mere end 5 pct. af den årlige omsætning stammer fra tobak, våben, pornografi og hasardspil.

  Der må ikke investeres i selskaber, hvor mere end 5 pct. af den årlige omsætning stammer fra fossile brændsler.

  Selskaber der ikke overholder ovenstående afgrænsninger skal ekskluderes fra investeringerne.”

  Retningslinjerne skal sikre, at borgernes penge ikke placeres i selskaber, der overtræder internationale normer og konventioner. Da kommunen ikke selv foretager direkte investeringer i hverken aktier eller obligationer, har kommunen pålagt kommunens kapitalforvaltere, at alle investeringer foretages i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for ansvarlige investeringer

   

  Markedsværdien af Frederiksberg Kommunes investeringsportefølje er opgjort til en samlet værdi på 1.003 millioner kroner pr. 31.december 2023. Fordelingen imellem de forskellige investerings aktiver er opgjort i tabellen nedenfor.

  Markedsværdien af Frederiksberg Kommunes investeringsportefølje
   

   Pr. 31.december 2023

  Obligationer, Danmark    753 mio. kr.
  Aktier, Globale    233 mio. kr.
  Obligationer, Virksomheder      16 mio. kr.
  Kontanter         1 mio. kr

  Samlet værdi

    1.003 mio. kr.

   

  Frederiksberg Kommunes investeringer foretages via investeringsforeninger eller ved direkte obligationsinvesteringer.

  Frederiksberg Kommune har investeringer i nedenstående investeringsforeninger. Via de enkelte links kan man blandt andet se beholdningslisterne for de investeringsforeninger, som kommunen har investeret i.
  Frederiksberg Kommunes porteføljeforvaltere foranlediger, at investeringsforeningerne minimum screenes halvårligt. Kapitalforvalterne følger således løbende selskaberne på investeringsforeningernes beholdningslister i forhold til deres adfærd og eventuelle "anklager" imod dem. Såfremt forvalterne modtager nye oplysninger om et selskab, der er investeret i, men som ikke længere lever op til kommunens kriterier, da vil papirerne blive solgt.

  Jyske Capital:

  Jyske Capital Globale Aktier SRI Indeks

  Danske Bank Asset Management:

  Danske Invest Select Global Restricted
  Danske Invest Select Kommune 4
  Danske Invest Select Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted

  Såfremt kommunen i længere perioder har overskudslikviditet kræver Lov om kommuners styrelse §44, at kommunens midler ”…skal indsættes i pengeinstitut eller på postgirokonto eller anbringes i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes.”

  Frederiksberg Kommune har valgt, at i perioder hvor kommunen har overskudslikviditet, at investere midlerne i obligationer og investeringsbeviser. Det interne styrelsesgrundlag for kommunens investeringer fremgår af ”Frederiksberg Kommunes Finansielle Strategi og Risikopolitik”, der kan ses i linket nederst på siden.

  Frederiksberg Kommune har indgået kapitalforvaltningsaftaler med følgende forvaltere: Jyske Capital og Danske Bank Asset Management.

  Kapitalforvalterne kan handle uden forudgående forelæggelse for Magistrat/Kommunalbestyrelse – indenfor rammerne af kapitalforvaltningsaftalen, Kommunens Finansielle Strategi og Risikopolitik og med løbende orientering til  Økonomi og Udbud.

  Kapitalforvaltningsaftalerne er udarbejdet på baggrund af Kommunens Finansielle Strategi og Risikopolitik, herunder blandt andet kommunens retningslinjer for ansvarlige investeringer, investeringernes gennemsnitligt tilladte korrigerede varighed samt investeringsrammerne – dvs. grænserne for de forskellige  værdipapirers maksimale andel af den totale portefølje. Kapitalforvaltningsaftalerne vurderes løbende af Økonomi og Udbud.

  Kommunes kapitalforvaltere har hver især deres egne vedtagne investeringspolitikker for ansvarlige/bæredygtige investeringer. Frederiksberg Kommunes investeringspolitik afgrænser herudover kapitalforvalternes investeringsmuligheder– jf. retningslinjer for ansvarlige investeringer. Ved investeringer på vegne af Frederiksberg Kommune, er der således yderligere og skærpede udvælgelses- og fravælgelseskriterier ved investering i selskaber.
  På kapitalforvalternes respektive hjemmesider kan man læse mere om kapitalforvalternes politikker for ansvarlige/bæredygtige investeringer, screening og udelukkelse af selskaber :

  Klik her for at læse mere om Jyske Capital Globale og bæredygtige investeringer
  Klik her for at læse mere om Danske Bank og ansvarlige investeringer