Gå til hovedindhold

Børne- og ungeudvalget

Børne- og ungeudvalget træffer beslutning efter reglerne i § 142 i barnets lov.

Indhold

  Hvilke sager behandler børne- og ungeudvalget?

  Børne- og ungeudvalget træffer i et møde afgørelse efter følgende bestemmelser i barnets lov:

  1) Gennemførelse af en undersøgelse efter § 23.
  2) Gennemførelse af en lægelig undersøgelse eller behandling efter § 40.
  3) Flytning eller hjemtagelse efter § 42, stk. 4.
  4) Anbringelse uden for hjemmet efter §§ 47 eller 49.
  5) Opretholdelse af en anbringelse efter § 50.
  6) Anbringelse på en delvis lukket døgninstitution eller delvis lukket afdeling på en døgninstitution efter § 61, stk. 1.
  7) Anbringelse på en sikret døgninstitution efter § 62, stk. 1.
  8) Anbringelse på en særligt sikret afdeling efter § 63, stk. 1 eller 2.
  9) Videreførelse af en anbringelse efter § 67.
  10) Ændring af anbringelsessted efter § 98, stk. 4.
  11) Afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 105.
  12) Godkendelse af en foreløbig afgørelse efter § 143, stk. 4.
  13) Tilbageholdelse efter § 11, stk. 1 og 2, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.
  14) Brev- og telefonkontrol efter § 15, stk. 1, i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.

  Det er familieafdelingen, der beslutter om en sag skal forelægges for børne- og ungeudvalget. Barnets eller den unges holdning til den påtænkte foranstaltning skal fremgå af sagsfremstillingen. Udvalget kan beslutte enten at følge eller at afvise forvaltningens indstilling.

  Udvalgets sammensætning

  Udvalget består jf. § 19 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område af fem medlemmer, hvoraf to medlemmer vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, et medlem er byretsdommer og udpeget af Domstolsstyrelsen og to medlemmer, der er pædagogisk-psykologisk sagkyndige og udpeget af familieretshuset.

  Børne- og ungeudvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er valgt af Kommunalbestyrelsen.

  Aktuelt består udvalget af følgende medlemmer: 

  Formand Anja Lundtoft Thomsen (kommunalbestyrelsesmedlem)
  Suppleant Sine Heltberg (kommunalbestyrelsesmedlem)
  Næstformand Malene Sandfeld (kommunalbestyrelsesmedlem)
  Suppleant Merete Winther Hildebrandt (rådmand)
  Retspræsident Christian Lundblad
  Pædagogisk psykologisk konsulent Lea Holst-Jensen
  Pædagogisk psykologisk konsulent Annette Hoxer

  Formandsbeslutning

  I akutte tilfælde kan udvalgets formand eller næstformand træffe en foreløbig afgørelse om ovenstående. Formandens eller næstformandens afgørelse skal inden 7 dage forelægges hele udvalget.

  Rettigheder ved sagens forelæggelse for børne- og ungeudvalget

  Når en sag forelægges børne- og ungeudvalget har sagens parter en række rettigheder som er beskrevet i loven:

  • Forældre og unge over 10 år har ret til gratis bistand fra advokat
  • Forældre og børn/unge kan tage en bisidder med (for eksempel et familiemedlem eller en ven) til møder i udvalget
  • Forældrene og børn/unge har ret til at udtale sig overfor udvalget, inden der træffes beslutning

  Klager over udvalgets afgørelser 

  Klager over udvalgets afgørelser kan indbringes for:

  Ankestyrelsen
  Teglholmsgade 3
  2450 København SV

  Kontakt

  Børne- og Ungeområdet

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefon: 3821 2121

  Send sikker digital post til Børne- og Ungeområdet