logo

Familier med brug for hjælp og støtte

Kommunen har mulighed for at yde forskellige forebyggende indsatser med det formål, at en familie kan forblive samlet og modtage den nødvendige støtte og behandling.

Indhold

  Når der er grund til at tro, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte, skal kommunen undersøge forholdene nærmere. Dette kaldes den børnefaglige undersøgelse.

  Undersøgelsen skal munde ud i en begrundet stillingtagen til, om der skal iværksættes støtte til barnet eller den unge og familien.

  Her kan du læse om kommunens tilbud til børn og unge, der har brug for særlig støtte:

  Kommunen kan tilbyde en aflastningsordning for barnet/den unge på en døgninstitution, i en plejefamilie eller på et godkendt opholdssted.

  Målgruppen er børn og unge med sociale vanskeligheder eller med fysiske og eller psykiske handicaps.

  Barnet/den unge har til hverdag ophold i eget hjem.

  De enkelte aflastningsophold kan strække sig fra 1-2 dage til 2-3 uger ad gangen, typisk weekender og ferieperioder.

  Kommunen kan i de tilfælde, hvor barnet eller den unges behandlingsbehov eller fortsatte trivsel og udvikling ikke længere kan tilgodeses i hjemmet tilbyde en døgnanbringelse. Når barnet eller den unge skal anbringes uden for hjemmet, udarbejdes der i samarbejde med familien en handleplan for anbringelsen. Af handleplanen fremgår det, hvad formålet med anbringelsen er, samt hvilke mål der skal arbejdes hen imod, mens barnet eller den unge er anbragt. Det er således barnets eller den unges individuelle behov der er afgørende for, hvilket døgntilbud der vælges. En døgnanbringelse kan ske på døgninstitution, i plejefamilie, i netværksplejefamilie, på socialpædagogisk opholdssted eller på en kost- eller efterskole.

  Læs mere om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet.

  Kommunen kan tilbyde et intensivt døgnophold for hele familien. Opgaven varetages sædvanligvis af Familieinstitutionen Bülowsvejs Familieafdeling. Opholdet har til formål at støtte og rådgive forældre i forbindelse med udøvelsen af deres forældreomsorg over for barnet. Et ophold kan derudover også have til opgave at undersøge forældrenes forældrekompetencer med henblik på, at de efterfølgende kan få tilbudt den nødvendige støtte og hjælp.

  Kommunen kan i de tilfælde, hvor barnet/den unge er omfattet af gruppen af børn og unge med særlige behov, yde økonomisk støtte til et ophold på kost- eller efterskole, når forældremyndighedsindehaveren ikke selv har midler hertil.

  Kommunen kan tilbyde behandling til børn, unge eller familier med særlige problemstillinger. Dette sker gennem Frederiksberg Familie- og Ungerådgivning og gennem Familieværkstedet, som er tilknyttet Familieinstitutionen Bülowsvej. Endelig kan der anvendes eksterne behandlingstilbud afhængig af den konkrete problemstilling.

  Kommunen kan tilbyde en fast kontaktperson for barnet/den unge eller for hele familien. Den faste kontaktperson skal yde støtte på det nære personlige plan over for barnet, den unge eller familien og medvirke til at der kommer til at foregår en positiv forandringsproces. Fast kontaktpersonordningen varetages blandt andet af Ungdomscentret Allégården, afdeling Bøgen og afdeling Smallegade.

  En fast kontaktperson kan udpeges for børn og unge, der skønnes at have behov for vejledning og rådgivning vedrørende for eksempel arbejde, uddannelse, fritid eller som led i et vilkår med tiltalefrafald. En fast kontaktpersons opgave er således at vejlede og rådgive om en række praktiske forhold, der skønnes at kunne støtte barnet eller den unge i opvæksten og/eller med hensyn til de fremtidige leve- og arbejdsvilkår.

  Kommunen kan tilbyde at yde barnet/den unge eller familien konsulentbistand i forbindelse med for eksempel samlivsproblemer, opdragelsesproblemer, sociale eller psykiske problemer eller kriminalitet og herunder aftale, at barnet/den unge skal søge en skole eller et andet uddannelsessted eller deltage i foreningsaktiviteter for eksempel sportsaktiviteter, spejder med videre.

  Kommunen kan også beslutte at formidle et praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetale en godtgørelse til den unge. Målgruppen er socialt belastede unge, der har problemer med at fastholde tilknytningen til uddannelsessystemet og at opnå eller fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet ved egen hjælp.

  Kommunen kan tilbyde at yde praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet til familier med behov for særlig støtte. Opgaven varetages af Familieafdelingens Familievejledere. Støtten er mangeartet, idet det er den enkelte families behov der bestemmer, hvordan støtten skal ydes.

  Formålet med støtten er at bevare familien sammen og på sigt at tilføre familien de redskaber, der skal til for at kunne klare sig selv.

  Det er ikke alene op til den enkelte familie eller barn/ung, hvilken forebyggende indsats, der kan ydes. Beslutningen sker i samarbejde med kommunens familieafdeling.

  Sagsbehandlingsfrister for Børne- og Ungeområdet, Frederiksberg Kommune.

  Sagsbehandlingsfrister angiver, hvor lang tid der normalt må gå, inden der skal være truffet en afgørelse om hjælp efter den sociale lovgivning på børneområdet. Det kan f.eks. være, når der søges om tabt arbejdsfortjeneste, enkeltydelser og lignende.

  Fristerne er fastsat i henhold til retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, så de svarer til den tid, der generelt går med at behandle 80-90 pct. af den pågældende type sag. Fristerne er sammen med fristen for hjemviste ankesager godkendt af Børneudvalget.

  Generelle frister

  Det er som udgangspunkt Familieafdelingen, Frederiksberg Kommune, der har ansvaret for, at sagen er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at der kan træffes en afgørelse. Tidsfristerne er generelle. Det betyder, at der kan være særlige situationer, hvor den angivne frist ikke kan overholdes. Årsagen kan være, at der f.eks. skal indhentes lægestatusattester eller andre nødvendige oplysninger fra borger eller tredjepart med deraf følgende behov for partshøring.

  Skriftlig besked

  Fristerne angiver, hvornår afgørelsen skal være truffet – og ikke hvornår hjælpen sættes i gang, medmindre dette er anført særskilt. Hvis fristen ikke kan overholdes, gives der skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes.

  Type af sag

  Sagsbehandlingstid

  Forebyggende indsatser

  Lov om social service § 11

  8 uger

  VISO udredning

  Lov om social service § 13

  8 uger

  Særligt dagtilbud

  Gælder skolebørn i SFO/fritidshjem alder

  Lov om social service § 32

  10 uger

  Hjemmetræning

  Lov om social service § 32 a

  8 mdr.

  Særligt klubtilbud

  Gælder skolebørn i klubtilbuds alder

  Lov om social service § 36

  10 uger

  Merudgifter til børn

  Før en afgørelse træffes, indhentes bl.a. lægelige oplysninger samt andre oplysninger.

  Lov om social service, § 41

  8 uger, hvis der foreligger statusudtalelser fra læge og skole/institution

  12 uger for nye ansøgninger/hvor der skal indhentes udtalelse fra læge og skole/institution

   

   

  Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn med handicap

  Før en afgørelse træffes, indhentes bl.a. lægelige oplysninger samt andre oplysninger fra f.eks. arbejdsgiver.

  Lov om social service, § 42 og 43

  8 uger, hvis der foreligger statusudtalelser fra læge og skole/institution

  12 uger for nye ansøgninger/hvor der skal indhentes udtalelse fra læge og skole/institution

   

   

  Ledsageordning for 12-18-årige

  Lov om social service § 45

  8 uger

  Foranstaltninger

  Lov om social service § 52

  5 måneder

  Økonomisk støtte

  Lov om social service § 52 a

  8 uger, hvis der ikke skal indhentes oplysninger om forældrenes økonomiske forhold

  12 uger, hvis der skal foretages trangsvurdering/indhentes økonomiske oplysninger

  Støtte til forældre til et anbragt barn

  Lov om social service § 54, stk. 2

  3 uger

  Efterværn og opretholdt anbringelse

  Lov om social service § 76 og § 76 a

  8 uger

  Hjemmehjælp

  Lov om social service § 83, jf. § 44

  8 uger, hvis der foreligger statusudtalelser fra læge og skole/institution

  12 uger for nye ansøgninger/hvor der skal indhentes udtalelse fra læge og skole/institution

  Afløsning/aflastning

  Lov om social service § 84, stk. 1, jf. § 44

  8 uger, hvis der foreligger statusudtalelser fra læge og skole/institution

  12 uger for nye ansøgninger/hvor der skal indhentes udtalelse fra læge og skole/institution

  Vedligeholdelsestræning

  Lov om social service § 86, stk. 2, jf. § 44

  8 uger, hvis der foreligger statusudtalelser fra læge og skole/institution

  12 uger for nye ansøgninger/hvor der skal indhentes udtalelse fra læge og skole/institution

  Hjemviste klagesager fra Ankestyrelsen

   

  Jf. retssikkerhedsloven § 3 a henvises til de frister, der er fastsat for de enkelte lovområder ovenfor.

                                                                                 

   

  Kontakt

  Familieafdelingen

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Send sikker Digital Post til Familieafdelingen

  Telefonisk henvendelse

  Mandag - torsdag kl. 8-16
  Fredag kl. 8-13

  Telefon: 38 21 36 16