Gå til hovedindhold

Dispensationer og afgørelser om miljø og affald

Her finder du meddelelser om dispensationer og afgørelser om miljøforhold. På den måde kan du følge med i, hvad vi giver tilladelse til på Frederiksberg, og hvordan vi har vurderet, om det har konsekvenser for miljøet.

Indhold

  Du er velkommen til at skrive os, hvis du ikke er enig i vores vurderinger. Vær opmærksom på en eventuel klagefrist, og at der kan være et gebyr, hvis du for eksempel klager over en afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Du finder kontaktinformation nederst på siden.

  Oversigt over dispensationer og afgørelser

  Vej, Park og Miljø, Frederiksberg Kommune har meddelt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §28 stk. 3 til at tilslutte oppumpet byggegrubevand til kloak i forbindelse etablering af skybrudsanlæg på L.I. Brandes Alle, matr. nr. 7000co Frederiksberg. Arbejdet forventes afsluttet 28. februar 2023.

  Du kan læse afgørelsen nedenfor.

  Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives via Miljø- og fødevareklagenævnet digitale klageportal senest den 1. februar 2024.

  Klage skal indgives via klageportalen https://naevneneshus.dk/, hvor selve klageprocessen, betaling af gebyr m.v. også fremgår.

  Frederiksberg Kommune, Vej, Park og Miljø har meddelt godkendelse til Frederiksberg svømmehal, Helgesvej 29 , 2000 Frederiksberg d. 8. april 2024.

  Frederiksberg svømmehal og tilhørende vandbehandlingsanlæg har gennemgået en større renovering, hvilket betyder, at der er udarbejdet en ny godkendelse.

  I godkendelsen er der opstillet vilkår for anlæggenes drift, der skal sikre de hygiejniske forhold ved svømmebadsanlægget og driften af badet med tilhørende tekniske anlæg. Der er i godkendelsen endvidere fastsat kvalitets- og kontrolkrav til bassinvandet baseret på svømmebadsbekendtgørelsens bestemmelser.

  Godkendelsen kan rekvireres ved henvendelse til Klima- og Miljøenheden, miljo@frederiksberg.dk.

  Vej, Park og Miljø, Frederiksberg Kommune har meddelt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 til nedsivning af overfladevand fra Mathilde Fibigers Vej via et regnbed. Projektet etableres i 2024.

  Du kan læse afgørelsen nedenfor.

  Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives via Miljø- og fødevareklagenævnet digitale klageportal senest den 24. maj 2024.

  Klage skal indgives via klageportalen https://naevneneshus.dk/, hvor selve klageprocessen, betaling af gebyr m.v. også fremgår.

  Vej, Park og Miljø, Frederiksberg Kommune har meddelt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 til nedsivning af overfladevand fra Grøndalsvej-Stockflethsvej via et regnbed. Projektet etableres i 2024.

  Du kan læse afgørelsen nedenfor.

  Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives via Miljø- og fødevareklagenævnet digitale klageportal senest den 24. maj 2024.

  Klage skal indgives via klageportalen https://naevneneshus.dk/, hvor selve klageprocessen, betaling af gebyr m.v. også fremgår.


  Vej, Park og Miljø, Frederiksberg Kommune har meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til etablering af en nedgravet opsamlingsbrønd til ludholdigt skyllevand fra spuling af tankvogne og slanger med tilhørende afløbs- og ventilbrønde samt rørføringer på Frederiksberg Vandværk. Tilladelsen er en lovliggørelse, da opsamlingsbrønden allerede er etableret, men ikke taget i brug.

  Du kan læse afgørelsen nedenfor.

  Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til 4 uger efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort jf. miljøbeskyttelseslovens §§91 og 93. Klagen skal indgives via Miljø og Fødevareklagenævnets digitale klageportal senest d. 27. maj 2024.

  Klage skal indgives via portalen http://naevneneshus.dk/, hvor selve klageprocessen, betaling af gebyr m.v. også fremgår.

  Vej, Park og Miljø, Frederiksberg Kommune har meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til reinfiltration af oppumpet grundvand på Vodroffsvej 2A, matr.nr.20ix Frederiksberg med henblik på opretholdelse af grundvandsstanden omkring bygningen i forbindelse med etablering af Kalvebod Skybrudstunnel, Skakt JØR.

  Du kan læse afgørelsen nedenfor.

  Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til 4 uger efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives via Miljø og Fødevareklagenævnets digitale klageportal senest d. 5. juni 2024.

  Klage skal indgives via portalen http://naevneneshus.dk/, hvor selve klageprocessen, betaling af gebyr m.v. også fremgår.

  Frederiksberg Kommune, Vej, Park og Miljø har meddelt tilladelse i henhold til Jordforureningslovens § 8, stk. 2 til anlægsarbejde i forbindelse med etablering af ladestandere på Godthåbsvej 144, matr. nr. 5uf Frederiksberg.

  Tilladelsen kan rekvireres ved henvendelse til Klima- og Miljøenheden på jord@frederiksberg.dk.

  Frederiksberg Kommune, Vej, Park og Miljø har meddelt tilladelse i henhold til Jordforureningslovens § 8, stk. 2 til gravearbejde i forbindelse med reparation af el-kabel på Solbjerg Have 4B, matr. nr. 6ax Frederiksberg.

  Tilladelsen kan rekvireres ved henvendelse til Klima- og Miljøenheden på jord@frederiksberg.dk.

  Der er i henhold til VVM – reglerne ansøgt om etablering af et projekt for klimatilpasning på nævnte adresser.

  Det er kommunens vurdering af projektet, at projektet ikke med sin størrelse, art og udformning vil påvirke miljøet væsentligt. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM – redegørelse (miljøkonsekvensrapport).

  Afgørelsen om ikke VVM-pligt er truffet efter § 21 i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Du kan se afgørelsen med tilhørende klagevejledning og relevante bilag her: 

  En klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, www.nævneneshus.dk, skal være indgivet senest 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen.