logo

Dispensationer og afgørelser om miljø og affald

Her finder du meddelelser om dispensationer og afgørelser om miljøforhold. På den måde kan du følge med i, hvad vi giver tilladelse til på Frederiksberg, og hvordan vi har vurderet, om det har konsekvenser for miljøet.

Indhold

  Du er velkommen til at skrive os, hvis du ikke er enig i vores vurderinger. Vær opmærksom på en eventuel klagefrist, og at der kan være et gebyr, hvis du for eksempel klager over en afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Du finder kontaktinformation nederst på siden.

  Oversigt over dispensationer og afgørelser

  Frederiksberg Kommune har en eksisterende miljøzone, der gælder for diesellastbiler, -busser og dieselvarebiler.

  Kommunalbestyrelsen har 5. dec. 2022 truffet afgørelse om, at også dieselpersonbiler uden partikelfilter skal være omfattet at miljøzonen.

  Afgørelsen betyder at ældre dieselpersonbiler, normalt ældre end 1. januar 2011, ikke vil kunne køre på Frederiksberg, medmindre de har monteret partikelfilter eller opfylder krav til Euronorm 5.

  Kravet gælder fra 1. oktober 2023.

  Kommunalbestyrelsen afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

  Du kan se afgørelse om skærpede krav i miljøzonen i Frederiksberg Kommune under links nedenfor.

  Læs mere om miljøzonerne og se om dit køretøj vil være omfattet på www.miljoezoner.dk

  Vej, Park og Miljø, Frederiksberg Kommune har meddelt tilladelse efter §19 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven til anvendelse af produkterne HYDRAUL-EZ®, REL-PAC og Drill-Terge til brug ved udførelse af styret underboring i vejarealet på strækningen Philip Schous Vej, Peter Bangs Vej, Hoffmeyersvej til Roskildevej.

  Energinet er i gang med at udbygge el-nettet og har ved udvalgte lokaliteter brug for udførelse af styrede underboringer til ledningstracéet. Arbejdet foregår i perioden 1. juni 2023 - 31. januar 2024.  

  Da den ønskede anvendelse af produkterne til udførelse af underboring kan indebære en risiko for forurening af jord og grundvand, kræver anvendelsen en vurdering efter § 19, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

  Du kan læse afgørelsen under links nedenfor.

  Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger, efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale klageportal senest den 19. juni 2023.

  Klage skal indgives via klageportalen https://naevneneshus.dk/, hvor selve klageprocessen, betaling af gebyr m.v. også fremgår.

  Vej, Park og Miljø, Frederiksberg Kommune har sammen med Område for Miljø og Byliv, Københavns Kommune meddelt tilladelse efter §19 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven til anvendelse af injiceringsprodukter fra WEBAC til tætning af revner/lækager i skybrudstunnelen fra Sankt Jørgens Sø til Kalvebod Brygge.

  Anlægget af Kalvebod Brygge Skybrudstunnel understøtter og udgør rygraden i skybrudssikringen af Vesterbro og Frederiksberg jf. Skybrudsplanen fra 2011. Skybrudsledningen etableres fra Sankt Jørgens Sø til Kalvebod Brygge med udløb i Københavns Havn ved Kalvebod Brygge. Tunnelstrækningen er i alt 1.265 m og forventes opstartet i december 2022 og afsluttet i 2023.

  Du kan læse afgørelsen under links nedenfor.

  Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger, efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale klageportal senest den 26. maj 2023.

  Klage skal indgives via klageportalen https://naevneneshus.dk/, hvor selve klageprocessen, betaling af gebyr m.v. også fremgår.

  Vej, Park og Miljø, Frederiksberg Kommune har meddelt tilladelse efter §28 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven til tilladelse til at tilslutte grundvand fra byggegrube til offentlig kloak i forbindelse med byggeri af plejehjem og klubfaciliteter og bortgravning af forurenet jord på Troels Lunds Vej 27-29.

  Matr.nr. 33bo er delvist V2-kortlagt, jf. Jordforureningsloven, fordi der er konstateret forurening med oliestoffer i jorden og grundvandet. I forbindelse med udgravning til kælder og byggearbejdet skal udgravningen tørholdes. Da udgravningsdybden ligger lavere end grundvandsspejlet i det øvre magasin skal der gennemføres en midlertidig grundvandssænkning. Der er søgt om at udlede maksimalt 12.000 m3 grundvand til kloakbrønd i perioden august 2023 til februar 2024.

  Du kan læse afgørelsen nedenfor.

  Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger, efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale klageportal senest den 19. september 2023.

  Klage skal indgives via klageportalen https://naevneneshus.dk/, hvor selve klageprocessen, betaling af gebyr m.v. også fremgår.