Gå til hovedindhold

Biodiversitet og bynatur

Hver kvadratmeter tæller på Frederiksberg. Alle steder, hvor det er muligt, skaber vi mere bynatur til glæde for mennesker og miljø.

Indhold

  Det kan være i form af blomsterenge, bi-venlige stauder, træruiner, grønne taghaver og -facader, lokal produktion af spiselige grønt og frugt eller grønne stier, der binder byen og dens grønne områder sammen - for bare at nævne nogle eksempler. Vi understøtter dermed den eksisterende biodiversitet i byen og skaber plads til, at flere insekter, dyr og planter vælger at slå sig ned i vores by.

  D. 10. april holder Frederiksberg Kommune inspirationsaften om biodiversitet i haven og på altanen

  Foråret er skudt i gang, og måske drømmer du om at lave nye tiltag til gavn for biodiversiteten i din have eller på din altan? D. 10. april holder Frederiksberg Kommune en inspirationsaften, hvor kommunens nye pjece om biodiversitet i haven og på altanen introduceres. Der vil også være spændende oplæg om, hvad du selv kan gøre hjemme hos dig, for at øge biodiversiteten og skabe flere levesteder for planter, dyr og svampe. 

  Aftenens program:

   

  • 16:30             Frederiksberg Kommune byder Velkommen og kommunens nye pjece Guide til biodiversitet i haven og på altanen introduceres.

  • 17:00             Vild med Vilje - oplæg om hvordan du kan fremme biodiversiteten i din have

  • 17:30             Pause - Frederiksberg Kommune byder på en sandwich

  • 18:00             Tagtomat – oplæg om hvordan du kan fremme biodiversiteten på din altan

  • 18:30             Frederiksberg Kommunens naturvejledere giver gode råd om biodiversitet

  • 18:45             Forvaltningen og oplægsholderne står klar til at besvare konkrete spørgsmål og uddele pjecer og blomsterfrøsblandinger

  Tilmelding er nødvendig og sker via følgende link Inspirationsaften d. 10. april.

  Inspirationsaftenen afholdes i Performancesalen i KU.BE på Dich Passers Allé 4.

  Der vil være rig mulighed for, i løbet af aftenen, at få gode råd, tips og tricks.

  Efter oplæggene, vil medarbejdere fra kommunen og oplægsholdere stå til rådighed for at besvare på dine spørgsmål. 

  Da der er et begrænset antal pladser, er det efter først til mølle. Er interessen stor vil forvaltningen afholde endnu en inspirationsaften.  

  Det er blevet vedtaget at Frederiksberg Kommune skal deltage i den landsdækkende konkurrence, Danmarks Vildeste Kommune. Ud over at være en dyst om netop at blive Danmarks Vildeste Kommune, er denne konkurrence også en oplagt mulighed for at rette fokus på en dalende biodiversitet. 

  Biodiversitet betyder mangfoldighed af liv. En høj biodiversitet betyder at man har en stor variation af organismer i et økosystem. Især i byen kan det være udfordrende at opnå disse varierede økosystemer. I en kommune som Frederiksberg er det vigtigt at understrege at hver en kvadratmeter tæller. Vores befolkningstæthed og høje befæstningsgrad, gør det udfordrende at skabe store dynamiske økosystemer. Det er derfor vigtigt at vi anderkender vores rolle som grøn korridor for de omkringliggende områder. Parker, grønne tage og vejbede kan fungere som trædesten for spredning af arter, og vi kan på den måde bidrage til det større billede.

  I Frederiksberg har biodiversiteten stået øverst på den politiske dagsorden i mange år. I 1989 droppede Frederiksberg Kommune som den første kommune, gift på offentlige arealer. Siden har vi ved uddeling af blomsterfrø, formidling og vejledende materiale inspireret private til at gå i samme retning. 

  Igen i 2022 vil der blive udført en række projekter for at støtte op om biodiversiteten og bidrage til en grøn og attraktiv by. De forventede projekter kan ses herunder:

  Formidling

  Vi tilbyder løbende rådgivning til private og erhverv med henblik på at planlægge og udføre projekter og drift med bynaturen og biodiversiteten i tankerne. På denne baggrund er vi i færd med at udarbejde fire pjecer, som skal fungere som vejledning og inspiration til hvordan man bedst kan tilgodese biodiversiteten. Der udarbejdes en pjece til haveejere, boligforeninger, institutioner og bygherrer. 

  Kommunens naturvejledere afholder løbende workshops med byens borgere. På disse workshops kan man blandt andet lære at bygge fuglehuse, insekthoteller eller lære mere om naturen generelt. Alle disse initiativer er med til at skab en bevidst befolkning med interesse i det liv vi omgiver os med, og har ansvar for. 

  Forventede projekter

  Nyttehaver på Søndre fasanvej
  I foråret opsættes 20 nyttehaver ved Sønder fasanvej, som ved lodtrækning vil blive tildelt borgerne. Disse nyttehaver skal give borgerne i en tæt bebygget by mulighed for at få jord under neglene og få en større forståelse for det der gror. 

  Blomsterløg
  Blomsterløg er nogle af de første planter der kigger frem i foråret. De bidrager altså med fødekilder til de insekter der vågner sultne fra deres vintersøvn. Vi forsøger at indtænke blomsterløg i langt de fleste beplantningsprojekter og vælger så vidt muligt hjemmehørende arter, der understøtter det naturlige dyreliv. 

  Taghave på rådhuset
  Da rådhuset har en stor flad tagflade, er det en oplagt mulighed at skabe en beplantning, som kan både kan bidrage til byens udemiljø og fungere som spredningskorridor og trædesten fra Frederiksberg have. Ud over at bidrage til biodiversiteten kan en grønt tag også bidrage til et godt udemiljø for byens borgere, ved at køle luften om sommeren og renseluften for forurening. 

  Kærlighedspladsen
  Denne lille plads ved den vestlige kommunegrænse på Peter Bangs vej vil blive åbnet op, for at skabe et mere trygt opholdsområde og beplantningen vil nytænkes med afsæt i biodiversitetsfremmende initiativer. Eksisterende træer vil så vidt muligt blive bevaret og designet vil blive tilpasset dette mål.

  Hjørnet på H. V. Nyholms vej
  På dette hjørne vil blive opstillet et højt cortenstålsbed med en insektvenlig beplantning, bestående af hjemmehørende arter. Belægningen på arealet vil blive opdateret for et opnå et samlet æstetisk udtryk. 

  Flintholm Kirke
  Ved Flintholm Kirke nytænkes beplantningen og der vil blive tilført flere hjemmehørende arter, samt flere pollen- og nektarkilder. På dette areal er der mulighed for både insektvenlige buske, stauder, urter og enggræs/-blomster. Alle eksisterende træer bevares. 

  Vejbede på Dirch Passers allé
  Rabatterne på Dirch Passers allé har svære vilkår grundet meget skygge, forurening fra vejbanen og tørre jordforhold. Der vil i 2022 blive sat ny beplantning i disse bede som er tilpasset de svære forhold. Denne beplantning består af hjemmehørende arter, som støtter bedst muligt op om byens insekter. 

  Egernvejanlægget
  På Egernvej omlægges hele det grønne areal med henblik på at skabe et område der kan varetage regnvand. Et anlæg af denne type er oplagt til at arbejde med biodiversiteten. Planerne byder på store terrænvariationer og muligheder for vildtvoksende beplantning. Begge disse faktorer er meget vigtige for at støtte op om biodiversiteten. En stor variation i terræn og i våd- og tørkeforholdene er et godt grundlag for også at skabe variation i beplantning og deraf variation i dyrelivet. 

  Beskrivelse af flere projekter følger snarest.

  I forbindelse med Budget 2021-22 blev der afsat 15,8 millioner over de næste 4 år til øget bynatur og biodiversitet. Det betyder, at Frederiksberg Kommune vil igangsætte og gennemføre en række projekter hvert år. Herunder kan du læse mere om de projekter der er udført i 2021.

  Der indledes et samarbejde med relevante rådgivere og samarbejdspartnere om at fastlægge, hvordan der kan skabes mest mulig bynatur og biodiversitet på Frederiksberg de kommende fire år.

  Åbning af lommepark ved Danas Plads

  Den lille lommepark åbnes, så der er indbydende indgange fra både Danasvej og Carl Plougs Vej, så parken bliver mere synlig og tilgængelig. Rosenbedet midt i parken omdannes til et nyt staudebed med bi-, sommerfugle- og insektvenlige stauder. Herudover omdannes beplantningen omkring statuen i parken. Alt andet eksisterende beplantning bevares. 

  Solbjerg Parkkirkegård med bad til fuglene

  Som tidligere år vil gamle gravsten blive genbrugt og udhulet, så de kan indeholde drikkevand til fugle, insekter og andre dyr.  Der vil blive opsat fuglehuse og der vil blive set på muligheden for at etablere flere levesteder for dyr og insekter for eksempel ved at udlægge sten og plante flere vandplanter i det eksisterende vandbassin samt ved fortsat at lade stubbe og træruiner stå efter fældning af træer. Der vil fortsat ikke blive klippet græs – ud over én til to gange årligt under store træer og på udvalgte steder – og kommunen vil etablere blomsterenge enkelte steder.

  Blomstereng på Egernvej


  Den brede græsrabat mellem Drosselvej og Duevej omlægges til blomstereng for at højne bynatur og biodiversitet. Gangstien i grus opretholdes.

  Højbede på hjørnerne af Fuglevangsvej og J.M. Thieles Vej

  Hjørnerne af Fuglevangsvej og J.M. Thieles Vej begrønnes med stauder, som tiltrækker bier, sommerfugle og andre insekter. Det vil højne biodiversiteten og forskønne byrummet.

  Gadehjørnet på Hoffmeyersvej, ud til Peter Bangs Vej

  På hjørnet mod vest  plantes et nyt rønnetræ og der etableres bede på begge hjørnerne med insektvenlige stauder, der øger biodiversiteten.

  Krydsningen  og byrummet Niels Ebbesensvej, Carl Plougs Vej og Forhåbningsholms Allé

  Her anlægges bede med blomstrende buske og bi-venlige stauder, som alle bidrager til mere biodiversitet.. De grønne elementer vil trække Carl Plougs Vejs grønne karakter hen til krydsningen ved Niels Ebbesens Vej og øge bynaturen i området. Herudover vil det give mulighed for at opleve bynatur til eller fra Skolen Ved Søerne eller for andre forbipasserende. På grund af mange ledninger i jorden er det ikke muligt at sætte flere træer i området.

  Mere sydlandsk stemning på arealet mellem bygningerne Prinsesse Maries Allé nr. 11 og 13

  På Prinsesse Maries Allé ved nr. 11 og 13 findes et åbent offentligt gårdrum. Gårdrummet er skyggefuldt og har en sydlandsk stemning I hjørnet af rummet findes et stort  bevaringsværdigt træ. Gårdrummet forskønnes blandt andet med skyggetålende buske og stauder, der øger biodiversiteten.

  Interessen for gadehaver er overvældende, og Frederiksberg Kommune har modtaget mere end 150 gode ansøgninger. Der er etableret 30 gadehaver henover sommeren 2021, som passes af 36 gadehaveejere.

  Vi har oprettet en venteliste for dem, der ikke fik en have i denne omgang. Du er velkommen til at sende en ansøgning. Hvis en eksisterende have bliver ledig, kontakter vi dem, der står på ventelisten. Vil du ansøge om en gadehave, skal du benytte mailadressen længere nede på siden.

  På baeredygtig.frederiksberg.dk kan du følge med i arbejdet med gadehaverne på Frederiksberg.

  Der er en stigende interesse blandt byens borgere for at dyrke grønt og frugt lokalt. Og da pladsen er lidt trang, opstår muligheden for at etablere en byhave. Byhaverne er offentligt tilgængelige og drives som regel af en gruppe borgere, der hygger sig med i fællesskab at så og nyde godt af årets høst.

  Herunder kan du se, hvor der findes byhaver på Frederiksberg:

  Frederiksberg Kommune har i mange år haft en målsætning om, at alle borgere skal kunne se mindst et træ fra deres bolig, og der bliver passet på både de eksisterende træer og de nye. Der er mere end 6.000 vejtræer på Frederiksberg. Hertil kommer træer i parker, i private haver med videre.

  Vi har mange lokalplaner der beskytter træer over 25 år i private haver, og hvoraf det fremgår, at der skal gives tilladelse til fældning eller beskæring af træer over 25 år. Ansøgning om fældning eller beskæring skal ske til Vej, Park og Miljø, som kan kontaktes på vpm@frederiksberg.dk. Frederiksberg Kommune er for tiden i gang med at kortlægge samtlige bevaringsværdige træer på private matrikler med det formål at udarbejde en temalokalplan, der kan beskytte alle bevaringsværdige træer i kommunen.

  Frederiksberg Kommune prioriterer artsdiversiteten, når der plantes træer i byen, for at øge biodiversiteten og mindske risikoen for mange døde træer ved sygdomsudbrud på bestemte træarter. Det sker ofte ved at plante én sort på hver vej. Hvor det er muligt, plantes naturligt hjemmehørende arter for at understøtte biodiversiteten.

  Længere nede på siden kan du finde et link til vores træpolitik.

  Grønne vægge kan tilgodese biodiversiteten og forskønne byen. Frederiksberg Kommune har f.eks. i samarbejde med beboerne i ejendommen, etableret en gavlvæg ved Ågade, hvor den grønne væg med sin planterigdom tiltrækker mange forskellige insekter og dyr, omsætter CO2 til ilt, nedsætter varmeø-effekten og en række andre fordele. Frederiksberg Kommune arbejder på at etablere flere grønne vægge og tagflader.

  Hvis du selv overvejer at etablere et grønt tag, så læs mere om, hvordan du kommer i gang

  Frederiksberg Kommune blev "bivenlig" kommune i 2018, hvor kommunen i samarbejde med Plan Bi prioriterer de vilde, hjemmehørende bier ved at udså frøblandinger tilpasset bierne og ved at etablere insekthoteller og vådområder. Det er for eksempel sket i Grøndalen og i byhaven ved Fuglebakkekvarteret. En kommune kan få betegnelsen "bivenlig", hvis mindst en hektar af kommunens arealer er tilsået med bivenlige frøblandinger.

  Kommunen sår løbende frøblandinger af blomstereng som midlertidig foranstaltning ved vejlukninger og andre steder, hvor det giver mening for eksempel i græsrabatter. Grønne stier og vejforløb med frodige vejtræer har stor betydning som faunapassager mellem byens grønne områder. Her kan insekter, fugle og mindre dyr søge nye føde- og opholdssteder.

  Frederiksberg Blomstereng

  Frederiksberg Kommune har fået lavet en helt specielt frøblanding til at understøtte det grønne liv i byen – en såkaldt Frederiksberg Blomstereng. Blomsterne i blandingen er nøje udvalgt, så farver, arter og blomstring går op i en højere enhed og skaber eng-stemning. Desuden er blomsterne sammensat, så de skaber ideelle betingelser som føde til bier, sommerfugle og andre insekter. Blandingen består af frø fra i alt 35 forskellige blomster, primært af hjemmehørende arter. Frøblandinger bliver blandt andet uddelt til borgerne ved forskellige lejligheder.

  En af mange udfordringer for biodiversiteten (og vores grundvand) er brugen af sprøjtegifte. Derfor valgte Frederiksberg Kommune i 1998 som den første kommune i Danmark at droppe brugen af sprøjtegifte på kommunale arealer. Dette krav stilles også til private entreprenører, ligesom borgerne opfordres til at undgå brugen af sprøjtegift på private arealer.

  Frederiksberg Kommune gennemfører jævnligt kampagnen Giftfrit Frederiksberg, hvor private haveejere opfordres til at følge kommunens eksempel.

  Her kan du læse mere om kampagnen "Giftfrit Frederiksberg"

  Frederiksberg Kommunes naturvejledere har mange aktiviteter om natur og biodiversitet, der retter sig mod både børn og voksne.

  Udover at bidrage til undervisningen i kommunens folkeskoler, herunder arbejdet med skolehaven ved Lindevangsskolen, så tilbyder de besøg i daginstitutionerne og står for arrangementer, der inkluderer hele familien for eksempel flagermusture i Søndermarken og Frederiksberg Have.

  Læs mere om naturvejledernes tilbud

  Yderligere informationer

  Kontakt

  Byliv og Drift - Vej, Park og Miljø

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, onsdag og torsdag klokken 9-14
  Tirsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 9-13

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4220

  For borgere: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø

  For virksomheder: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø