Gå til hovedindhold

Byggeri på forurenet grund

Vil du bygge på forurenet grund, kræver det særlig tilladelse.

Indhold

  Ansøg om §8-tilladelse

  For et byggeprojekt på en forurenet grund gælder særlige miljøregler og krav.
  Hvis din grund er registreret som forurenet (kaldet "kortlagt " på enten niveau 1 eller niveau 2), kræver det en såkaldt §8-tilladelse for, at:

  • Grave i jorden
  • Ændre anvendelsen af grunden
  • Opføre en ny bolig
  • Bygge til den eksisterende bolig

  Du skal søge kommunen om tilladelse, og den skal være på plads, inden byggeriet sættes i gang.

  Forureningen skal være undersøgt i et omfang, der gør det muligt at bedømme miljø- og sundhedsrisiko før, under og efter byggeriet. Det kan være nødvendigt at undersøge og risikovurdere, om det planlagte projekt er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

  Byggeprojektet må ikke umuliggøre eller gøre en eventuel senere offentligt finansieret oprensning væsentligt dyrere.

  Ved nybyggeri af bolig på arealer som ikke tidligere har været anvendt til følsomme formål (for eksempel bolig eller børneinstitution), er det et krav for ubebyggede områder, at de øverste 0,5 meter jord er uforurenede eller der er "varig fast belægning" for eksempel fliser.

  Du skal selv betale alle omkostninger forbundet med projektet, også eventuelle undersøgelser, som er nødvendige for at bedømme risiko for sundhed og miljø.
  Fælles for alle bygge- og anlægsprojekter på kortlagte arealer er, at den nye/ændrede brug ikke må resultere i miljø- og sundhedsrisiko. Det kræver, at forureningens type, koncentration og beliggenhed er fastlagt.

  Du kan tilpasse byggeprojektet, så forureningen får mindst mulig betydning. For eksempel ved at placere bygningen længst muligt væk fra forureningen eller ved at tilrettelægge arbejdet, så det giver mindst mulig kontakt med den forurenede jord.

  Hvis forureningen afgiver dampe, som eventuelt kan påvirke indeklimaet i en kommende bygning, kan du tage højde for det allerede i projekteringsfasen. Alternativt kan du fjerne den forurenede jord fra grunden eller flytte den til en anden del af det kortlagte areal for eksempel til et flisebelagt parkeringsareal, når blot det ikke giver en forøget risiko for sundhed og miljø. Hvis du vil flytte forurenet jord til dele af matriklen, som ikke er kortlagt, kræver det en særlig tilladelse.

  Der er som regel ikke foretaget miljøtekniske undersøgelser på arealer, som mistænkes for at være forurenede. Det er derfor uvist, om der faktisk er forurenet og hvor forureningen er.

  Hvis et byggeprojekt omfatter et areal, der er mistænkt for at være forurenet, vil det være nødvendigt at gennemføre en undersøgelse, som kan belyse forureningsforholdene allerede i planlægningsfasen.

  Hvis du opdager forurening på en ejendom, som ikke er kortlagt, skal du stoppe arbejdet og orientere kommunen.

  Hvis du på en ejendom, der er kortlagt som forurenet, finder en anden type forurening end den, der er kortlagt, skal du også stoppe arbejdet og orientere kommunen.

  I forbindelse med din ansøgning  behandler Frederiksberg Kommune personoplysninger om dig, som vi er dataansvarlig for. 

  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Behandle din ansøgning

  Grundlag for behandling og kategorier af personoplysninger

  Grundlaget for behandling af dine oplysninger er databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra [e], databeskyttelsesloven § 11 om brug af CPR-nummer, og Bekendtgørelse af lov om forurenet jord § 8. Vi behandler personoplysninger om dig i kategorien almindelige personoplysninger i dette tilfælde navn, mail og telefonnummer samt information om den ejendom som ansøgningen omfatter.  

  Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver dine personoplysninger til andre relevante myndigheder eller samarbejdspartnere med et legitimt formål, fx Region Hovedstaden . Vi overlader i visse tilfælde dine personoplysninger til vores systemleverandører i henhold til databehandleraftaler, og alene med det formål at muliggøre vores anvendelse af de pågældende it-systemer.

  Opbevaring af dine personoplysninger

  De personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig er omfattet af kommunens journaliseringspligt. Oplysninger bliver som udgangspunkt opbevaret i 5 år efter sagens afslutning, medmindre andet følger af gældende lovgivning.

  Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15-18 og 20-21 en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig, hvilket du til enhver tid kan rette henvendelse om:

  • Ret til at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse
  • Ret til indsigt i behandlingen af dine personoplysninger
  • Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger
  • I visse tilfælde ret til berigtigelse, sletning, begrænsning eller udlevering af dine personoplysninger.

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Frederiksberg Kommunes behandling af dine personoplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger: Borgergade 28. 5., 1200 København K,  Tlf. 3319 3200, mail dt@datatilsynet.dk.

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via sikker forsendelse via borger.dk, via mail på databeskyttelse@frederiksberg.dk, eller via brev til Frederiksberg Rådhus, 2000 Frederiksberg, att.: databeskyttelsesrådgiver

  Yderligere information

  Kontakt

  Miljø

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 9-14
  Fredag klokken 9-13

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4151

  For borgere: Send sikker digital post til Miljø

  For virksomheder: Send sikker digital post til Miljø