Gå til hovedindhold

Nedsivning af regnvand

Vil du etablere et anlæg til nedsivning af regnvand eller vil du genbruge regnvand til for eksempel toiletskyl på din grund, så læs mere.

Indhold

  Ansøg om nedsivningstilladelse

  Du skal søge om tilladelse til nedsivning af regnvand. 

  Hvis du vil nedsive regnvand via faskine, regnbed eller andet anlæg på din grund, skal du søge om tilladelse ved brug af selvbetjeningsløsningen som du tilgår øverst på siden via knappen "Ansøg om nedsivningstilladelse". Nederst på siden kan du finde et link til "Vejledning til ansøgning om nedsivning", der beskriver, hvilke informationer ansøgningen skal indeholde samt retningslinjer for nedsivning af overfladevand i Frederiksberg Kommune.

  Generelt

  Først og fremmest skal du undersøge, om grunden er egnet til nedsivning ved at udføre en nedsivningstest. I forbindelse med din ansøgning skal følgende forhold være beskrevet: 

  • Jord- og grundvandsforhold
  • Hvilke overfladetyper, der skal nedsives regnvand fra
  • Hvilke aktiviteter der foregår og har foregået på arealerne

  Disse oplysninger skal vi bruge til at vurdere, om projektet kan udgøre en risiko for jord og grundvand, om vi eventuelt skal stille vilkår om renseforanstaltninger.

  Der findes forskellige metoder til nedsivning af regnvand for eksempel faskiner, regnbede og gennemtrængelige belægninger.

  Du skal være opmærksom på, at Frederiksberg Kommune har sat grænser for, hvor meget af grundens areal, der må aflede regnvand til kloak. Reglerne er beskrevet i kommunens spildevandsplan. Kan du ikke opfylde reglerne, kan der etableres anlæg til kompensation for dette, for eksempel ved nedsivning af regnvand eller etablering af forsinkelsesbassin. Husk også at se i lokalplanen for dit område, om der skulle være begrænsninger.

  Hvis din grund er kortlagt som forurenet eller der har været aktiviteter på eller i nærheden af din grund, der kan have forårsaget forurening, er det vigtigt, at du tager kontakt til Frederiksberg Kommune, inden du kommer for langt med dit projekt. Vi skal blandt andet vurdere, om der er behov for at undersøge jorden og det terrænnære grundvand på ejendommen. Det er dig som ansøger, der afholder udgifterne og står for at fremskaffe den nødvendige dokumentation.

  Når du skal i gang med at håndtere regnvand på din grund, skal du være opmærksom på følgende:  Er der plads til nedsivningsanlægget?

  Du skal undersøge, om der er plads til at anlægge det nedsivningsanlæg du ønsker og har behov for. For at undersøge dette, skal du have dimensioneret dit anlæg, hvilket kræver at du undersøger jordens nedsivningsevne.

  Efterfølgende skal du undersøge om du kan overholde følgende afstandskrav til skel og bygninger:

  • 5 meter fra beboelse og bygninger med kælder
  • 2 meter fra andre bygninger (garager og udhuse)
  • 2 meter fra skel
  • 25 meter fra vandløb og søer
  • Mindst 25 meter fra vandboringer

  Dimensionering af nedsivningsanlægget

  Du finder et link til et regneark til at beregne nedsivningsanlæggets størrelse nederst på siden.
  Standardparametrene som du skal indsætte i regnearket er:

  • Kommune: Frederiksberg
  • Gentagelsesperiode: 10 år
  • Sikkerhedsfaktor: 1,4 (jf. Spildevandskomiteens skrift 30, juli 2016)

  For at kunne dimensionere størrelsen på nedsivningsanlægget skal du først undersøge jordens nedsivningsevne i det område, hvor du ønsker at etablere anlægget.


  Hvad skal jeg bruge en kloaktegning til?

  I byggesagsarkivet kan du som oftest skaffe en kloaktegning over din grund. Her tegner du dit nedsivningsanlæg ind og viser afskæringspunktet fra kloakken. Desuden skal du indtegne afstanden fra nedsivningsanlægget til dit hus og til skel. Der må ikke ske overløb til naboen, så overvej om dit nedsivningsanlæg har volumen nok og hvor vandet løber hen, hvis der kommer mere end dit anlæg kan klare.  Må jeg selv udføre arbejdet?

  Du må gerne selv stå for udgravning, rørlægning og nedgravning af faskine, men alt kloakarbejde skal udføres af autoriseret kloakmester - også afpropning af regnvandsledninger fra kloakrør og kloakbrønde.

  Når du vælger at nedsive regnvand og dermed aflaster det offentlige kloaksystem, er det muligt at få tilbagebetalt hele eller dele af tilslutningsbidraget til offentlig kloak. Det er Frederiksberg Forsyning, der vurderer, om du er berettiget til en tilbagebetaling og administrerer dette. 

  Sådan søger du refusion

  Hvis du ønsker at søge om refusion, skal du kontakte Frederiksberg Forsyning inden du etablerer dit nedsivningsanlæg. Se mere på Frederiksberg Forsyning hjemmeside "Få penge for dit regnvand" som du finder link til nederst på siden.

  Åbne bassiner er etablerede huller, som enten kan stå med mere eller mindre vand hele tiden (våde bassiner) eller stå tørre det meste af tiden (tørre bassiner). Deres funktion i forhold til regnvand er at være et forsinkelseselement.

  Tørre bassiner vil typisk blive etableret med et rekreativt formål i de tørre perioder for eksempel boldareal eller opholdsareal, hvor det kan tåle at blive oversvømmet ved kraftig regn. Bassinet bør kobles med andre regnvandsløsninger for eksempel overløb til faskine eller regnbed, så vandet kan forsvinde i løbet af et par dage.

  Våde bassiner er i princippet kunstige søer eller vandhuller. Hvis de skal stå med vandspejl, skal jordforholdene være rigtige eller der kan etableres en membran under, som kan holde på vandet. Ligesom for tørre bassiner skal der være overløb til for eksempel faskine eller regnbed.

  Før etablering af et åbent bassin skal man rådføre sig med faglige eksperter om de miljømæssige og tekniske forhold. Der skal desuden søges tilladelse til nedsivning hos Frederiksberg Kommune.

  I forbindelse med din ansøgning  behandler Frederiksberg Kommune personoplysninger om dig, som vi er dataansvarlig for. Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Behandle din ansøgning

  Grundlag for behandling og kategorier af personoplysninger

  Grundlaget for behandling af dine oplysninger er databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra [e],   databeskyttelsesloven § 11 om brug af CPR-nummer, og Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse § 19. Vi behandler personoplysninger om dig i kategorien almindelige personoplysninger i dette tilfælde navn, mail og telefonnummer samt information om den ejendom som ansøgningen omfatter.  

  Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver dine personoplysninger til andre relevante myndigheder eller samarbejdspartnere med et legitimt formål. Vi overlader i visse tilfælde dine personoplysninger til vores systemleverandører i henhold til databehandleraftaler, og alene med det formål at muliggøre vores anvendelse af de pågældende it-systemer .

  Opbevaring af dine personoplysninger

  De personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig er omfattet af kommunens journaliseringspligt. Oplysninger bliver som udgangspunkt opbevaret i 5 år efter sagens afslutning, medmindre andet følger af gældende lovgivning.

  Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15-18 og 20-21 en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig, hvilket du til enhver tid kan rette henvendelse om:
  •    Ret til at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse
  •    Ret til indsigt i behandlingen af dine personoplysninger
  •    Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger
  •    I visse tilfælde ret til berigtigelse, sletning, begrænsning eller udlevering af dine personoplysninger 

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Frederiksberg Kommunes behandling af dine personoplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger: Borgergade 28. 5., 1200 København K,  Tlf. 3319 3200, mail dt@datatilsynet.dk.

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via sikker forsendelse via borger.dk, via mail på databeskyttelse@frederiksberg.dk, eller via brev til Frederiksberg Rådhus, 2000 Frederiksberg, att.: databeskyttelsesrådgiver