Gå til hovedindhold

Drikkevand

Frederiksberg Forsyning indvinder årligt cirka 45% af det vand, der leveres til borgere og virksomheder på Frederiksberg. Det er derfor vigtigt at beskytte grundvandet under Frederiksberg.

Indhold

  Siden 7. november 2022 har Frederiksberg Forsyning leveret blødere vand til Frederiksberg. 

  Det blødgjorte vand har en hårdhedsgrad på 8-12 hårdhedsgrader. Hårdhedsgraden er et udtryk for vandets indhold af calcium og magnesium og er dermed også et udtryk for, hvor meget kalk der er i vandet. 

  Det blødgjorte vand betyder, at man skal reducere doseringen af rengøringsmidler, vaskemiddel, sæbe og blødgøringsprodukter. Det letter renseprocessen på renseanlægget, det er energibesparende og vil give en længere levetid på elkedel, kaffemaskine, vaskemaskine og opvaskemaskine.

  Vi anbefaler, at man slukker for lokale blødgøringsanlæg, der er baseret på ionbytning, hvis vandet skal bruges til at drikke eller til madlavning. Hvis anlægget ikke slukkes, kommer indholdet af natrium til at overskride grænseværdien.

  Hvis dit kolde vand bliver uklart og misfarvet eller rødbrunt skyldes det forstyrrelser i vandets strømning i ledningssystemet. Dette kan skyldes reparationsarbejder i forsyningsledningen, i gaden eller inde i ejendommen.

  Der er tale om et forbigående fænomen. Vandet er ikke sundhedsskadeligt. Misfarvningen skyldes medrivning af aflejret kalk og jern fra ledningssystemet. For at få rent vand skal du gennemskylle dit ledningssystem ved at lade alle vandhaner løbe, indtil vandet bliver klart. Dette vil normalt vare et par minutter.

  Hvis vandet ved tapning er hvidt, skyldes det normalt luft i vandet. Prøv at fylde et glas med det hvide vand. Hvis der er luft i vandet, vil vandet blive klart nedefra og op, idet luften bruser af. Luft i vandet er et forbigående fænomen, der er uskadeligt.

  Det stammer højst sandsynligt fra kobberrørene. Kobber kan sætte sig som blågrønne aflejringer i elkedler, toiletter, håndvaske eller lignende. Sorte aflejringer/partikler kan fremkomme ved, at metaller bliver frigivet fra vandinstallationerne.

  Indholdet af kobber, andre metaller og kalk vil være størst efter at vandet har stået stille i et stykke tid i rørene. Skyl derfor altid vandhanen igennem, så vandet er koldt, inden du drikker det. Vi anbefaler desuden, at filteret i vandhanen renses ofte.

  Hvis du ønsker at klage over dit drikkevand, skal du henvende dig til Frederiksberg Kommune.

  Klager over det kolde vand handler som regel om misfarvning, bundfald og høj temperatur, mens klager over det varme vand ofte handler om misfarvning og for lav temperatur. Årsagerne er typisk, at ejendommens vandsystem er gammelt og utidssvarende, og at varmtvandssystemet ikke er indrettet hensigtsmæssigt.

  Frederiksberg Kommune kan, såfremt det kan konstateres at det kolde vand eller det varme brugsvand ikke lever op til de gældende retningslinjer og kvalitetskrav, påbyde grundejere at udbedre forholdene og sikre overholdelse af de gældende krav og retningslinjer. Det er grundejer, der skal afholde alle evt. udgifter til undersøgelser og udbedringer.

  Kommunen har notatpligt og gemmer derfor som udgangspunkt alle oplysninger, der kommer ind via selvbetjening, mail eller telefon. Oplysningerne bliver registreret i en sag, som alle personer efterfølgende kan bede om aktindsigt i.

  Der kan være særlige situationer, hvor kommunen ikke udleverer de registrerede oplysninger, men som udgangspunkt kan alle bede om lov til at se, hvad kommunen har registreret.

  Kommunen behandler anonyme klager, hvis det omhandler en lovovertrædelse. Klager du anonymt, kan kommunen ikke oplyse om sagens håndtering og det videre forløb i sagen.

  Kommunerne i oplandet til Øresund har aftalt, at Gribskov Kommune er sekretariatskommune for vandrådet i oplandet til Øresund. Oplandet omfatter blandt andet også Frederiksberg Kommune.

  Vandrådenes og sekretariatskommunens opgaver samt kommunalbestyrelsernes samarbejde udføres i henhold til bestemmelserne i vandrådsbekendtgørelsen.

  Hvad er sekretariatskommunens opgave?

  Sekretariatskommunen skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet og lede møderne med vandrådet.

  Sekretariatskommunen skal sikre, at vandrådet inddrages i de opgaver, der skal løses.

  Sekretariatskommunen vil i samarbejde med de øvrige kommuner i den kommende tid udvælge medlemmer til det kommende vandråd for hovedvandoplandet. Når vandrådet er nedsat vil sammensætningen blive annonceret på kommunernes hjemmesider.

  Hvad er vandrådets opgave?

  Vandrådet kan rådgive kommunerne om de opgaver, der skal udføres.

  Kommunerne i et hovedvandopland skal:
  1. Vurdere om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat,

  2. Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

  Har du spørgsmål?

  Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Frederiksberg Kommune på e-mail: jord@frederiksberg.dk eller Gribskov Kommune på e-mail: tms@gribskov.dk.