Gå til hovedindhold

Afhold arrangement eller event

På denne side kan du ansøge om at afholde et arrangement på et offentlig areal på Frederiksberg. Orientér dig i arrangørguiden på denne side, inden du udfylder ansøgningsskemaet.

Indhold

  Ansøg om tilladelse til arrangement

  Sådan gør du

  1. Udfyld ansøgningsskemaet med alle relevante oplysninger om dit arrangement.

  2. Vær opmærksom på frister for alle tilladelser og naboorientering til både erhverv og private.

  3. Kontakt de relevante afdelinger ved ændringer i dit arrangement.

  Det er som udgangspunkt gratis at benytte veje, pladser og grønne områder på Frederiksberg, med mindre det er til kommercielle arrangementer eller -benyttelse, men du skal have en arrangementstilladelse fra Vej, Park og Miljø. Send din ansøgning hurtigst muligt via den røde selvbetjeningsknap.

  Du kan forvente svar på din ansøgning til Vej, Park og Miljø om arrangementstilladelse inden 14 dage, men ved større arrangementer med vejlukninger kan der gå længere tid, da arrangementet skal koordineres med andre myndigheder. Hvis vi vurderer, at din ansøgning skal forelægges Miljø-, bynatur- og mobilitetsudvalget, skal du påregne en længere sagsbehandlingstid – op til et par måneder. Du vil i givet fald blive orienteret om forventet svartid. Dette gælder også, hvis der ønskes forlænget spilletid udover kl. 22.00.

  Ønsker du at afholde et arrangement på Frederiksberg Rådhusplads, skal du kontakte rådhusinspektøren på ri@frederiksberg.dk 

  Andre myndigheders tilladelse

  Søndermarken og Frederiksberg Have

  Hvis du ønsker, at dit arrangement skal afholdes i Søndermarken eller Frederiksberg Have, skal du søge tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen via denne mail-adresse: slotshave@slks.dk 

  Politiet

  Alle arrangementer og aktiviteter der foregår udendørs (både på offentligt og privat areal) skal meddeles til Københavns Politi. Ansøg her: link til politiets ansøgningsskema. Dette gælder både koncerter, teater, lysprojektioner m.m. Alle henvendelser vil få svar fra politiet, som vurderer om arrangementet skal have en arrangementstilladelse eller blot skal registreres. Ved arrangementer med udskænkning af alkoholiske drikke skal du søge tilladelse hos politiet – få mere information på Politiets hjemmeside.

  Beredskabsplaner

  Det er vigtigt, at bestemmelserne i beredskabsloven overholdes. Du skal for eksempel kontakte By, Byggeri og Ejendomme (BBE) telefon 38214120 ved større koncerter og arrangementer, hvor mange personer samles (over 150 deltagere). Som regel vil det medføre, at du skal udarbejde en risikoprofil og en kommunikations- samt beredskabsplan for arrangementet inkl. flugtveje mv. Du skal også kontakte beredskabet ved opstilling af telte og lignende, ved oplagring af gasflasker og ved fyrværkerishow mv. Yderligere vejledning findes på Bygningsrelementet.dk . Ved opstilling af containere m.v. skal du søge om tilladelse via www.frederiksberg.dk/vejraaden

  Salg af madvarer

  Ved salg af mad og fødevarer skal du søge om tilladelse hos Fødevarestyrelsen. Du kan læse mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

  Husk at indhente alle tilladelser i rette tid.

  Strømudtag

  På flere af byens pladser er der strømudtag og "gøglerstik" (kraftstik 400v). Ønsker du adgang, skal du angive det i arrangementsansøgningen eller kontakte Vej, Park og Miljø på vejraaden@frederiksberg.dk, telefon 3821 4220. Det koster 990,00 kr. at få adgang og prisen dækker adgang, lukning og forbrug.

  Frederiksberg Gartner- og Vejservice (fgv@frederiksberg.dk eller telefon 3821 4600) kan være behjælpelig med at trække ledninger på en forsvarlig måde, eller du kan kontakte en autoriseret elektriker. Som arrangør er det dit ansvar, at kabler, ledninger og strøm ikke udgør fare og fritliggende kabler skal som minimum dækkes af med kabelbakker. Hvis der ikke forefindes strøm på pladsen, skal du som arrangør selv leje en generator. Det er endvidere vigtigt, at stærkstrømsbekendtgørelsen altid overholdes. 

  Toiletter

  Du bør regne med, at der skal være adgang til 2 toiletter pr. 100 gæster. Da der er begrænset adgang til offentlige toiletter, bør du ved større arrangementer leje mobile faciliteter hos et privat firma. Opsætning af toiletter kræver tilladelse fra Vej, Park og Miljø, så husk at angive det i arrangementsansøgningen. Særligt i forbindelse med markeder med fødevarer skal personale, der håndterer madvarer have adgang til eget toilet med håndvask.

  Orientering af naboer

  Naboer skal orienteres 14 dage før arrangementets afholdelse. Det foregår typisk ved at hænge sedler op på hoveddøre i lokalområdet. 

  Ved arrangementer af særligt omfattende karakter f.eks. ifb. med vejlukninger, skal varslingen også ske til erhverv i området (restaurationer mv.) to måneder inden afholdelse.

  Bliv synlig på Frederiksberg Kommunes kommunikationsplatforme

  Hvis du ønsker at blive synlig via kommunens informationsplatforme, skal du taste dit arrangement ind i den digitale kalender på Kultunaut. Det er herfra, at vi trækker data til vores kommunikationsplatforme: kulturportalen www.oplev.frederiksberg.dk, Oplev-annoncen i lokalavisen og kommunens Facebookside.  

  Såfremt der lukkes veje i forbindelse med dit arrangement, vil Vej, Park og Miljø annoncere dette på www.frederiksberg.dk/vejarbejde samt i Frederiksberg Kommunes infoannonce i Frederiksberg LIV. Det vil ske én og tre uger før arrangementet og forudsætter, at du også har fået tilladelse fra Politiet.

  Hvis dit arrangement kræver vejlukning eller andre indgreb i færdslen, skal du ud over arrangementsansøgningen også søge om tilladelse til at råde over vejarealet. Det sker gennem det elektroniske system Vejman her: www.frederiksberg.dk/vejraaden Du skal selv sørge for, at der er udarbejdet en skilteplan, at fremskaffe afmærkningsskilte samt at skiltene er opsat 24 timer i forvejen. Der findes firmaer, som kan hjælpe med det. Vi lejer/låner ikke skilte ud.

  Ved vejlukninger kan sagsbehandlingstiden vare op til fire uger afhængigt af arrangementets omfang, så husk at søge i god tid. Spørgsmål kan rettes til: vejraaden@frederiksberg.dk  

  Ved opstilling af containere eller aflæsning af materiel o.l. på offentlige parkeringspladser, skal du også søge om tilladelse hertil gennem det elektroniske system Vejman: www.frederiksberg.dk/vejraaden

  Se under links nedenfor med information om midlertidig skiltning samt skema til registrering af biler, som er parkeret på stedet, når skiltene sættes op.

  Vær desuden opmærksom på, at:

  • Afspærringer skal tages ned, når de ikke længere er nødvendige.
  • Enkelte pladser kan ikke tåle tungt læssede udstyrsbiler.
  • I parkerne skal der lægges særlige køreplader for at beskytte stier og græs mm.
  • Du skal kontakte By-, Byggeri- og Ejendomme, hvis dit arrangement kræver en arrangementsplan. Læs mere på BR18 (bygningsreglementet.dk)

  Når du afholder arrangement på Frederiksberg, skal du passe på det grønne areal, vejen eller pladsen, hvor det foregår, og efterfølgende skal du renholde området. Det er derfor en god idé, at afsætte tid og budget til renhold. Vej, Park og Miljø fører tilsyn efter endt oprydning. Hvis stedet har taget skade eller ikke er ordentligt ryddet op, bliver det udbedret for din regning.

  Du skal have en ordning for genanvendeligt affald og restaffald. Frederiksberg Kommune opfordrer til, at publikum også får mulighed for at affaldssortere. Se mere neden for eller kontakt Cirkulær Økonomi og Affald for specifik vejledning og information på coa@frederiksberg.dk

  Ved mindre arrangementer kan affaldshåndteringen aftales med Vej, Park og Miljø i forbindelse med arrangementsansøgningen.

  Aftalerne om håndtering af affald skal kunne dokumenteres og fremvises.

  Genanvendeligt affald

  Arrangementer med erhvervsaktivitet, professionelle boder og stadeholdere skal kildesortere genanvendeligt affald (pap, papir, plast m.v.) og sende affaldet til genanvendelse. Du kan enten køre på genbrugsstationen eller kontakte en privat vognmand. Ydelsen afholdes af dig. Du kan finde priser for brug af genbrugsstationen ved at læse her: https://www.a-r-c.dk/erhverv/erhvervsaffald-til-genbrugspladsen

  Restaffald

  Restaffald fra publikum, boder og lignende er det, der er tilbage, når det genanvendelige affald er sorteret fra. Restaffald ved større arrangementer skal håndteres af Frederiksberg Kommune ved Frederiksberg Gartner- og Vejservice, og ydelsen afholdes af dig. Træf aftale via fgv@frederiksberg.dk eller telefon 3821 4600.

  Der skal ansøges om byggetilladelse:

  I de tilfælde hvor et festival- og salgsområde har et samlet areal på over 5.000 m². Ansøgning om byggetilladelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. BR18 kapitel 5, sendes til bbe@frederiksberg.dk senest 4 uger før, området tages i brug.

  Transportable konstruktioner må opstilles uden forudgående byggetilladelse, hvis de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner og ikke anvendes til overnatning. Du kan læse mere om transportable konstruktioner som er omfattet af certificeringsordning her.

  Når kommunen har modtaget ansøgning eller meddelelse om afholdelse af arrangement, vil kommunen orientere Hovedstadens Beredskab om arrangementet. 

  Det seneste tilladte tidspunkt for afspilning af elektrisk forstærket musik er i udgangspunktet kl. 22:00 ved arrangementer på kommunale arealer, da der skal tages hensyn til naboer. Tidligere sluttidspunkter kan forekomme på udvalgte pladser. Ligeledes må støjende oprydning ikke finde sted efter kl. 22:00.

  Generelt anbefales det, at lydanlæg dimensioneres og styres nøje ift. arrangementets formål og under hensyntagen til de omkringboende. Lydniveauet skal tilpasses deltagerantallet. Derfor skal lydanlæg med delay-højttalere og evt. limiter samt den primære spilleretning altid overvejes i planlægningen af lydanlæg.

  En evt. generator skal opstilles i så stor afstand som muligt fra beboelser, og den skal støjdæmpes, hvis den giver anledning til gener hos omkringboende.

  Miljøenheden vil meget gerne i dialog med dig som arrangør inden arrangementet finder sted. Du kan kontakte Miljøenheden for at få vejledning om forebyggelse af støjgener og -klager på miljo@frederiksberg.dk eller på telefon 3821 4151.

  Afhængig af arrangementets størrelse og kompleksitet må der forventes en sagsbehandlingstid på op til fire uger, især ved større arrangementer, hvor der påtænkes brug af elektrisk forstærket musik eller sang, bør Miljøenheden kontaktes mindst fire uger før arrangementets afvikling.

  Som arrangør, har du mulighed for at søge om tilskud til kultur- og fritidsarrangementer. Du er velkommen til at kontakte os for rådgivning, sparring og projektudvikling til dit lokale arrangement på Frederiksberg.

  Du kan finde information om, hvordan du ansøger her: https://www.frederiksberg.dk/borger/fritid-og-oplevelser/tilskud-fra-puljer. Hvis Kultur og Fritid har yderligere spørgsmål til din ansøgning, vil vi kontakte dig. Find Frederiksberg Kommunes logopakke.

  Hvis du søger nye samarbejdspartnere eller har lyst til at inddrage frivillige, kan du læse mere her: http://frivillighed.frederiksberg.dk/