Gå til hovedindhold

Råden over vejareal

Du skal søge om tilladelse, hvis du ønsker at råde midlertidigt over veje og offentlige pladser med materiel eller lignende på Frederiksberg. Du kan forvente, at vi behandler den inden for 8 arbejdsdage, hvis din ansøgning er fyldestgørende.

Indhold

  Ansøg om råden over vejareal

  Hvis du skal benytte el-ladepladser eller delebilspladser i forbindelse med råden over vejareal, skal du inden du ansøger kontakte Byliv og Drift.

  Hvis den råden du ønsker at ansøge om ikke omfatter afspærring af vejareal, kan du læse om procedure herfor i de enkelte afsnit nedenfor.

  Vi anbefaler, at du søger i god tid, da ansøgningen ofte skal godkendes hos politiet. Den godkendte tilladelse skal kunne fremvises på arbejdsstedet. Vi har lavet en guide nedenfor, som kan være en hjælp til dig, der ansøger om råden over vej.

  Guide til ansøgning om råden over vej

  • Du ansøger om råden over vej ved at følge linket "Ansøg om råden over vejareal" øverst på denne side. Her skal du som virksomhed logge ind med din virksomheds-ID. Som privatperson skal du anvende dit MitID / MitID Erhverv. 
  • Klik på fanebladet "Ansøg om" og vælg herefter "Materialetilladelse (container, stillads, etc.)".
  • Nu skal du markere den strækning på vejen, hvor arbejdet skal udføres, som angivet på kortet nedenfor. Klik på kortet og afslut markering med dobbeltklik. 
   Markering af råden over vej
  • Hvis du ikke er tilfreds med markeringen, skal du trykke "slet" og markere igen. Du kan også skrive adressen i søgefeltet. 
  • I ansøgningen skal du indtaste følgende information om arbejdet: Hvad skal der laves? Hvor skal arbejdet udføres? I hvilket tidsrum skal arbejdet udføres? Hvilke maskiner skal anvendes til arbejdet?
  • I feltet "Beskrivelse" skal du skrive en kort arbejdsbeskrivelse.
  • I feltet "Afmærkningsplan" skal du redegøre for, hvordan arbejdet kan udføres så sikkert som muligt. En afmærkningsplan eller arbejdsskitse skal vedhæftes under "Bilag" på side 6 i ansøgningen.
  • Nu kan du indsende din ansøgning.

  Du kan forvente, at vi behandler din ansøgning inden for otte arbejdsdage, såfremt ansøgningen er udfyldt fyldestgørende.

  Frederiksberg Kommune har ført sag mod Vejdirektoratet vedrørende tolkning af regler omkring opkrævning af gebyr for råden over vejareal.

  Som tidligere varslet har Frederiksberg Kommune forbeholdt sig ret til at opkræve gebyr med tilbagevirkende kraft, såfremt vi fik medhold heri.

  Højesteret har den 27. april 2021 afsagt dom, hvor Frederiksberg Kommune har fået medhold, hvorfor vi nu er påbegyndt opkrævning af gebyr for råden over vejareal vedrørende materiel. Dette sker med tilbagevirkende kraft i henhold til dommen. Du vil således kunne opleve betalingskrav tilbage fra maj 2018

  Du kan læse højesterets afgørelse på Højesteret - Om betaling for råden over vejareal (domstol.dk)

  Ved spørgsmål i forbindelse med opkrævning er du velkommen til at skrive til vejraaden@frederiksberg.dk

  Klimaveje

  • Amicisvej
  • Bag Søndermarken
  • Borups Allé - byporten
  • Bülowsvej (fra Rolighedsvej/Rosenørns Allé til Thorvaldsensvej)
  • Dronning Olgas Vej (fra Kronprinsesse Sofies Vej til Falkoner Allé)
  • Egernvej Anlægget
  • Frederik VI´s Allé
  • Frederiksberg Allé 2-12
  • Frederiksberg Allé 39A-41
  • Frydendalsvej
  • Helenevej
  • Holger Danskes Vej (fra Falkoner Allé til Kronprinsesse Sofies Vej)
  • Grøndalen
  • Kammasvej
  • Kunstgræsbanerne
  • Kronprinsesse Sofies Vej
  • La Courvejen skole 
  • Langelandsplads
  • Lindevangsparken
  • Lindevangsskolen
  • Madvigs Allé
  • Mariendalsvej etape 1 og 2 (fra Falkoner Allé til Kronprinsesse Sofies Vej)
  • Mariendalsvej etape 3 (Fra Kronprinsesse Sofies Vej til Nordre Fasanvej)
  • Niels Ebbesens Vej
  • Nitivej
  • Nordre Fasanvej (fra Godthåbsvej til Hillerødgade)
  • Ny Hollænderskolen 
  • P.G. Ramms Allé etape 1
  • P.G. Ramms Allé etape 2
  • Pelargonievej
  • Peter Bangs Vej (fra Dalgas Boulevard til Lindevangs Allé)
  • Pile Allé (nr. 44 – 51) – del af Rahbeks Allé
  • Priorvej
  • Rahbeks Allé
  • Rådmand Steins Allé
  • Sankt Thomas Allé
  • Skolen på Duevej
  • Skolen ved Søerne 
  • Sprogøvej
  • Ærøvej

  Oplandsveje

  • Bentzonsvej
  • Bjarkesvej
  • Falstersvej
  • Hollændervej
  • H. Schneekloths Vej (nordlig)
  • H.V. Nyholms Vej
  • Julius Valentins Vej 
  • Langelandsvej
  • Lindevangs Allé
  • Lyøvej
  • Maglekildevej
  • Malthe Bruuns Vej
  • N. Jespersens Vej
  • Philip Schous Vej
  • Prins Constantins Vej
  • Storm Petersens Vej – den del der kan tilgås fra Frederik VI Allé 
  • Thurøvej
  • Ved Lindevangen
  • Wilkensvej
    

  På Frederiksberg er der klimaveje og for disse gælder specifikke anvisninger for arbejde på og i vejen.Klimavejen er anlagt fra husfacade til husfacade. Alle anvisninger gælder her.
  Skal der arbejdes i eller på en klimavej skal dataarket for den enkelte klimavej rekvireres.

  Elementer i vejen, fortovet og planteøerne:

  • Der ligger elementer på og i vejen som ikke må beskadiges
  • På vejene kan man ikke altid se klimaelementerne 

  Informationsfilm:

  Hvad er en klimavej?
   

  Generelle retningslinjer for arbejde på og i klimaveje

  • Arbejde på og i klimavej må ikke resultere i ændringer for regnvandshåndteringen. 
  • Der må ikke oplægges jord, sand, mørtel eller andre materialer, der kan reducere den hydrauliske funktion.
  • Der må aldrig placeres materiel på indløbselementerne på klimavejen, da det ved et skybrud reducerer anlæggets vandhåndteringskapacitet.
  • Kommunen skal indkaldes til syn inden etablering af byggeplads med henblik på godkendelse af placering så anlæggets vandhåndteringskapacitet ikke reduceres.
  • Placering af materiel må ikke hindre den daglige drift af klimaelementerne.
  • Der må aldrig placeres materiel i træbede.
  • Overskudsvand fra afrensning af tage, facader, belægninger, køretøjer, mv. samt spildevand fra mandskabsvogne skal opsamles i beholder. Det må ikke ledes i klimabrønde eller i kommunens vejbrønde. 
  • På klimavejen må der ikke glatførebekæmpes med salt. Dette gælder også omkring materiel. Der skal anvendes alternative tømidler, der ikke indeholder klorid, som f.eks. CMA.
  • Det er bygherres ansvar at underentreprenører informeres om retningslinjerne for arbejde på og i klimaveje. Hvis underentreprenør ikke er bekendt med retningslinjerne, vil tilladelser blive trukket tilbage, og arbejdet skal stoppes.
  • Detailtegninger for anlægget skal rekvireres hos kommunen og forefindes på arbejdsstedet. 
  • Kommunen fører skærpet tilsyn ved arbejde på og i klimaveje.
  • Der er meldepligt, hvis der ved uheld løber materialer, væsker m.v. i klimatilpasningssystemet, da systemet kan blokeres, og membraner omkring kassetter kan ødelægges.
  • Ved arbejde på og i klimaveje kan kommunen kræve en sikkerhedsstillelse. Størrelsen af beløbet fastsættes i hvert enkelt tilfælde.

  Vær’ sikker på, at det er den nyeste version af dokumentet, du læser. Der kan være sket opdateringer. Den seneste opdatering vil altid være at finde i LER eller kan rekvireres fra kommunen.
   

  Forhold, der skal beskrives i gravetilladelsen samt i ansøgning om råden over vejareal

  • Beskriv det arbejde, der skal udføres på stedet.
  • Beskriv placering af byggeplads, containere samt andet tungt materiel i forhold til bæreevnen af belægningen, regnvandshåndteringen og beskyttelse af træer. Alt materiel med punkttryk skal sættes på passende trykfordelingsplader. Beskriv størrelsen på pladerne samt placering af disse.
  • Beskriv hvordan opgravet/tilkørt materiale håndteres. 
  • Oplys hvem der er bygherre, evt. rådgiver samt underentreprenører.
    

  Arbejde i klimaveje (fra husfacade til husfacade)

  • Kommunen skal indkaldes til syn før opstart samt i rydnings- og reetableringsfasen. 
  • Gravearbejdet må ikke resultere i sammenblanding af materialer eller skade/perforere magasiner, membraner, brønde, dræn mv. 
  • Længerevarende blotlægning af membraner omkring magasiner må ikke forekomme grundet risiko for udtørring samt skader fra sollys. 
  • Ved blotlægning af kassetter med membraner (helt eller delvist) skal kommunen kontaktes inden blotlægningen for anvisning af arbejdsgange. Der kan alt efter membrantype være tale om, at kassetter med membraner skal tømmes for vand og systemet afproppes, eller der skal ske en afstivning af det blotlagte område. Arbejdet må ikke påbegyndes, før der er taget beslutning om, hvad der skal gøres. Det er graveaktørens ansvar, at arbejdet udføres korrekt.
  • Hvis der graves omkring kassetter og rør, må hul ikke lukkes, før kommunen har været på tilsyn. 
  • Ved afslutning af anlægsarbejdet skal der, hvis kommunen beder om det, dokumenteres ved TV-inspektion, at der ikke er sket aflejringer i eller komprimering af magasiner og dræn. 
  • Kommunen skal indkaldes til tilsyn, hvis klimaelementer er skadet på grund af gravearbejde eller andet.
  • Ved huller i membraner skal de reetableres og tætnes i henhold til membranleverandørens anvisninger. Kontakt kommunen med henblik på udlevering af anvisning. Der kan blive tale om, at graveaktør skal tømme magasiner for vand, inden reetableringen kan udføres. Det skal koordineres med kommunen i forhold til anlæggets konstruktion og udpegning af, hvor der kan suges fra.
  • Hvor der er reetableret klimaelementer, må gravehul ikke lukkes, før kommunen har været på tilsyn. 
  • Hvis klimaelementer reetableres, skal anlægget ved opmåling (foretaget af landmåler) være dokumenteret reetableret i henhold til detailtegninger. Eventuelt nye ledningstracere mv. skal samtidig være godkendte af kommunen og efterfølgende indberettes med ”As-Build-tegninger”. 
  • Reetablering af beplantning skal ske i henhold til planteplan. Størrelsen på træerne skal være som ved opgravning.
  • Ved reetablering skal der indsendes billeddokumentation, herunder dokumentation for korrekt materialevalg f.eks. i form af kopi af faktura. 
  • Så frem der sker skader på klimaelementerne, skal der udfærdiges et skadesnotat. Det er skadegøres ansvar at udfærdige notatet. Skabelon/anvisninger kan rekvireres fra kommunen.
    

  Arbejde på klimaveje

  • Tung trafik samt afstøtning af lastbiler, opsætning af kraner etc. må ikke resultere i komprimering, sætningsskader eller ødelæggelse af klimaelementer på og i vej/fortov/bed. Der skal udlægges passende trykfordelingsplader. 
  • Hvis kommunen ved tilsyn observerer, at der er opsat tungt materiel oven på klimaelementer, og det vurderes, at der er risiko for elementskade, skal det ved TV-inspektion dokumenteres, at der ikke er sket skade i magasiner, rør etc. Inspektionen betales af udfører, og dokumentationen eftersendes til kommunen.
    

  Arbejde på og i oplandsveje

  Oplandsveje er fra husfacade til husfacade.

  • Vedligehold af veje og vejanlæg tilstødende klimaveje (f.eks. nyt slidlag, lysning på kantsten mv.) eller andet arbejde på og i vej må ikke ændre styring af regnvandet på terræn eller oplandet til klimavejen.
  • Der må ikke oplægges jord, sand, mørtel eller andre materialer, der kan transporteres til klimavej og herved reducere den hydrauliske funktion.
  • Type af arbejde (facaderensning, stillads opsætning, type af gravearbejde, etc.) skal oplyses til kommunen ved Byliv og Drift
  • Kommunen fører skærpet tilsyn ved arbejde på og i oplandsveje til klimaveje.

  Kontaktoplysninger

  Vej, Park og Miljø - Byliv og Drift kan kontaktes: mandag – torsdag fra kl 9-14 samt fredag fra kl 9-13, på tlf. 3821 4220. Angiv at det drejer sig om arbejde i eller på klimavej. Alternativt på mail til VPM@frederiksberg.dk – mærket med ”Arbejde på klimavej”, eller med sikker post via kontaktboksen nederst på siden.

  Herunder er reglerne beskrevet, hvis du skal opstille varer, skilte eller cykelstativer uden for din butik. Du skal dog altid følge vores anvisninger, hvis vi beder dig om at sætte varerne, skiltene eller cykelstativerne på en anden måde, end reglerne foreskriver.

  Regler for varer

  Du må gerne sætte varer ud foran din butik i åbningstiden, men du skal i den forbindelse følge tre regler:

  • Varerne skal stå langs facaden
  • Varerne må kun stikke 60 centimeter ud (100 centimeter, når fortovet er mere end 3 meter bredt)
  • Fodgængere skal altid have mindst 150 centimeter frit fortov (200 centimeter, når fortovet er mere end 3 meter bredt). Afstanden måles til nærmeste forhindring – for eksempel fra din udstilling til nærmeste vejtræ, kantsten eller parkeringsplads


  Regler for skilte

  Du må gerne sætte et skilt ud foran din butik i åbningstiden, men du skal i den forbindelse følge 3 regler:

  • Dit skilt skal stå langs facaden og må ikke kunne vælte
  • Skiltet må kun stikke 70 centimeter ud
  • Fodgængere skal altid have mindst 150 centimeter frit fortov. Afstanden måles til nærmeste forhindring – for eksempel fra din udstilling til nærmeste vejtræ, kantsten eller parkeringsplads


  Regler for cykelstativer:

  Du må gerne sætte cykelstativer ud foran din butik i åbningstiden, men du skal i den forbindelse følge 3 regler:

  • Cykelstativet skal stå vinkelret på facaden, så cyklerne holder langs facaden. Du må dog ikke sætte skiltet fast, da det skal kunne stå af sig selv
  • Stativet må kun stikke 70 centimeter ud
  • Fodgængere skal altid have mindst 150 centimeter frit fortov. Afstanden måles til nærmeste forhindring - for eksempel fra din udstilling til nærmeste vejtræ, kantsten eller parkeringsplads


  Du kan læse mere generelt om reglerne omkring afmærkning, parkering, snerydning, retablering og svarfrister, som også gør sig gældende i forhold til råden over vejareal, ved at klikke dig ind på siden om gravetilladelse på vores hjemmeside.

  Hvis du ønsker at benytte veje og offentlige pladser på Frederiksberg til opstilling af for eksempel containere, skurvogne, stilladser, flyttebil eller andet materiel, skal du have tilladelser hertil fra kommunen, jævnfør Lov om offentlige veje, Lov om private fællesveje og Regulativ for Råden over vejareal og offentlige pladser i Frederiksberg Kommune.

  Link til regulativets bestemmelser findes nederst på denne side.

  Du skal søge om tilladelse til opstilling af materiel via selvbetjeningsløsningen ’Ansøg om råden over vejareal’, som du finder øverst på siden.

  Du skal bruge MitID / MitID Erhverv, for at logge på systemet.

  Spørgsmål til regler for opstilling af materiel med mere skal rette til Vej, Park og Miljø via digital post (se kontaktboks nedenfor) eller telefon 3821 4220.

  Ved systemtekniske spørgsmål vedrørende selvbetjeningsløsningen skal du kontakte Vejdirektoratets brugersupport på vejman.dk@vd.dk eller telefon 7244 3300. Supporten er åben på arbejdsdage 9.00 - 12.00 og 12.30 - 15.00 (fredag dog kun til kl. 14.00).

  Hvis du ønsker at benytte veje og offentlige pladser på Frederiksberg til opstilling af big bags, skal du have tilladelser hertil fra kommunen, jævnfør Lov om offentlige veje samt Lov om private fællesveje.

  Ansøgningen skal indeholde oplysning om antal big bags, og hvad de skal benyttes til.

  Du skal søge om tilladelse til opstilling af big bags via selvbetjeningsløsningen ’Ansøg om råden over vejareal’, som du finder under links nederst på siden.

  Du skal bruge MitID / MitID Erhverv, for at logge på systemet.

  Spørgsmål til regler for opstilling af materiel med mere skal rette til Vej, Park og Miljø.

  Du skal betale et gebyr til Frederiksberg Kommune for at råde over et vejareal på offentlig vej. Du skal derfor oplyse CVR-nummer i forbindelse med din ansøgning. Hvis du skal have elektronisk faktura, skal du også oplyse dit EAN-nummer, når du ansøger.

  Priser pr. 1. januar 2023:

  Gebyr per påbegyndt dag for at opstille stillads på offentlige vejarealer:
  - 40 kroner (under 25 meter)
  - 75 kroner (25-50 meter)
  - 130 kroner (over 50 meter)

  Gebyr per påbegyndt dag for at opstille containere, skurvogne, lifte og lignende på offentlige vejarealer:
  - 75 kroner for hver plads, svarende til 15 kvadratmeter, der optages.

  Gebyr per måned for byggeplads - herunder benyttet areal i forbindelse med opstillet stillads:
  - 55 kroner per kvadratmeter, der optages.

  Der skal betales for reklamer på stilladser, skurvogne, containere med videre. Priser på henholdsvis lokal- og trafikveje er:
  - Stilladsreklamer på lokalveje: 3 kroner pr. kvadratmeter pr. dag
  - Stilladsreklamer på trafikveje: 7 kroner pr. kvadratmeter pr. dag

  Priser pr. 1. januar 2024:

  Gebyr per påbegyndt dag for at opstille stillads på offentlige vejarealer:
  - 42 kroner (under 25 meter)
  - 79 kroner (25-50 meter)
  - 136 kroner (over 50 meter)

  Gebyr per måned for at opstille hejs og stilladstårn samt aflæsningsplatform på offentlige vejarealer:
  - 52 kroner per kvadratmeter, der optages.

  Gebyr per påbegyndt dag for at opstille containere, skurvogne, lifte og lignende på offentlige vejarealer:
  - 90 kroner for hver plads, svarende til 15 kvadratmeter, der optages.

  Gebyr per påbegyndt dag for at opstille bigbags på offentlige vejarealer:
  - 52 kroner per 15 kvadratmeter, der optages.

  Gebyr per måned for byggeplads - herunder benyttet areal i forbindelse med opstillet stillads:
  - 58 kroner per kvadratmeter, der optages.

  Der skal betales for reklamer på stilladser, skurvogne, containere med videre. Priser på henholdsvis lokal- og trafikveje er:
  - Stilladsreklamer på lokalveje: 3 kroner pr. kvadratmeter pr. dag
  - Stilladsreklamer på trafikveje: 7 kroner pr. kvadratmeter pr. dag

  Arten af råden over vejareal

  Regulativets 
  paragraf

  Særligt ansøgningsskema Tegningsbilag Gebyr
  Opgravning § 8 Digital selvbetjening Ja

  Ingen gebyr

  Byggepladshegn § 9 Nej Ja Ingen gebyr
  Skurvogn pr. 15 m2* § 10 Digital selvbetjening Ja 90,00 kr. pr. dag
  Container pr. 15 m2* § 10 Digital selvbetjening Ja 90,00 kr. pr. dag
  Mobilkran, lift o.l. pr. 15 m2* § 10 Digital selvbetjening Ja 90,00 kr. pr. dag
  Stillads § 10 Digital selvbetjening Ja Under 25,0 m:
  42,00 kr. pr. dag
  25,0 - 50,0 m:
  79,00 kr. pr dag
  Over 50,0 m:
  136,00 kr. pr. dag
  Byggeplads pr. m2 – herunder areal i forbindelse med opstilling af stillads Vejlovens § 80 Digital selvbetjening Ja 58,00 kr. pr. måned
  Fast cykelstativ § 11 Nej Ja Ingen gebyr, men evt. byggetilladelse
  Overkørsel / adgangsvej § 12 Nej Ja Ingen gebyr
  Udstillingsskab / automat § 14 Nej Ja Evt. byggetilladelse
  Bygningsfremspring § 15 Nej Ja Byggetilladelse
  Facadeskiltning § 16 Nej Ja Evt. byggetilladelse
  Flagstangsbøsning § 17 Nej Ja Se regulativ
  Loppetorv § 19 Digital selvbetjening -

  Stor stadeplads: 734,00 kr. pr. stade
  Lille stadeplads:
  440,00 kr. pr. stade

  Foodtruck, fast stadeplads, pølsevogn eller mobilt gadesalg § 19 Digital selvbetjening Ja 1.500 kr. pr. halvår
  Specielle arrangementer §§ 20 og 21 Digital selvbetjening - Se regulativ
  Fortovs- og friluftsrestaurant § 22 Digital selvbetjening Ja Ingen gebyr men specielle kvalitetskrav, evt. byggetilladelse
  Anden råden § 25 Digital selvbetjening Specielt Se regulativ

  * Opstilles der flere enheder på arealet, opkræves der pr. opstillet enhed.

  Hvis der skal afspærres i forbindelse med opstilling af materiel, parkering af flyttebil med mere, skal du sørge for opsætning af skilte med standsningsforbud minimum 24 timer inden, det skal gælde.

  Du kan læse reglerne for opsætning af midlertidig skilte under links nedenfor. Her finder du også skema til registrering af biler, som er parkeret på stedet, når skiltene opsættes.

  Skemaet skal sendes op mail til: kbh-trafik@politi.dk ; Kbh-servicecenter@politi.dk og skilte@frederiksberg.dk

  Det er ikke muligt at låne/leje skilte af Frederiksberg Kommune.

  Hvis du ønsker at ophænge reklamebannere på stilladser, skurvogne, containere med videre, skal du ansøge om det hos Vej, Park og Miljø og betale for det. Afgiften for en stilladsreklame afhænger af dens størrelse og placering.

  Priser for stilladsreklamer på henholdsvis lokal- og trafikveje:

  • Stilladsreklamer på lokalveje: 3 kr. pr. kvadratmeter pr. dag
  • Stilladsreklamer på trafikveje: 7 kr. pr. kvadratmeter pr. dag

  Ansøgning

  Det er bygherren/grundejeren, der skal søge om tilladelse til ophængning. Ansøgning om reklame på stilladser, containere, skurvogne mv. sendes til vejraaden@frederiksberg.dk med oplysninger om placering og størrelse. Vedhæft også reklamen til ansøgningen.

  Tilladelsen

  Det er tilladt at ophænge reklamebannere på stilladser, skurvogne, containere med videre, der er nødvendige i forbindelse med nybyggeri, renovering og ombygning, og der opkræves en afgift herfor. Omvendt gives der ikke tilladelse til reklamebannere på fritstående stilladser, skurvogne, containere med videre, som er opstillet direkte i reklameøjemed på egen eller offentlig grund.

  Der tillades op til 3 m² informationsplads på stilladserne til brug for oplysninger om bygherre, stilladsfirma, håndværkerfirmaer mv., så forvaltning, politi og redningsvæsen hurtigt kan komme i kontakt med relevante firmaer. Der tillades også informationsplads svarende til den eksisterende facadeskiltning til næringsdrivende, der har til huse i den indpakkede ejendom.

  Udseende

  Det skal tydeligt fremgå af stilladsreklamen, hvem der har hængt reklamen op. Belysning eller lignende af stilladsreklamer kræver særskilt tilladelse og må ikke være til gene for omgivelserne. Der vil ikke blive givet tilladelse til reklamer med anstødeligt udseende eller budskab, der kan forstyrre trafikken.

   

  Ophør og forpligtelser

  Det er ejeren af reklamen, som har ansvar for at rydde op efter nedtagning af reklamen. Hvis der ikke er tilstrækkeligt renholdt, forbeholder Frederiksberg Kommune sig ret til at sende en regning for ekstra renhold.

  Hvis du har fået tilladelse til at råde over et vejareal, kan vi i nogle tilfælde kræve, at du for egen regning orienterer offentligheden, herunder berørte beboere og butiks- og erhvervsdrivende, om dit projekt. Dette gælder også, hvis du opstiller materiel, som kan skabe gener for grundejere og trafikanter.

  Du kan orientere offentligheden via de lokale blade eller ved at rette henvendelse til grundejere eller grundejerforeninger senest 5 dage før, at dit arbejde påbegyndes, og som entreprenør er det også dit ansvar at sørge for, at adgangsforholdene til ejendomme langs vejen berøres mindst muligt under arbejdet.

  Det indbefatter, at der som minimum skal være adgang for gående og mulighed for at afhente affald.

  Hvis du skal lave filmoptagelser eller lignende, skal du ansøge om det via linket øverst på siden medmindre, der ikke skal afspærres til parkering, spillefrit areal eller opstilles materiel i forbindelse med optagelserne.

  Du skal til enhver tid kunne fremvise din tilladelse, hvis politiet eller anden myndighed efterspørger det.

  Særlige regler gør sig gældende, hvis du skal optage på én af Frederiksbergs 3 kirkegårde eller i vores kapeller. Her skal du altid søge separat tilladelse, som du gør ved at kontakte os via kontaktmodulet nederst på siden.

  Hvis du skal opsætte eller udskifte forsyningsskabe og etablere skraldesug eller ladestander i Frederiksberg Kommune, skal du søge om tilladelse hertil via ansøgningsskemaet, som du finder under links nedenfor. 

  Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Navn, adresse, telefonnummer, email og kontaktperson på ledningsejer eller ejer af skraldesug og ladestander
  • Oplysninger om entreprenøren, der udfører arbejdet
  • Adresse hvor forsyningsskabet, skraldesuget eller ladestanderen ønskes placeret (vedhæft gerne et kort med markering heraf)
  • Angivelse af, hvor mange parkeringspladser, der skal inddrages i forbindelse med opstilling af ladestander
  • Beskrivelse af størrelse og type på forsyningsskab/skraldesug/ladestander
  • Eventuel afmærkningsplan skal tilføjes under bilag

  Husk at du i alle tilfælde også skal søge om gravetilladelse.

  Spørgsmål til regler for opstilling af materiel med mere skal rettes til Frederiksberg Kommune.

  Hvis din ansøgning er fyldestgørende, kan du forvente, at vi kan behandler den inden for 8 arbejdsdage, når det vedrører ansøgning om opstilling af skurvogn, container, stillads, flyttebiler, mobilkran, lift og lignende. Det bemærkes, at kommunens normale svarfrist er inden for 14 dage.

  Hvis du vil flyve med drone over grønne områder og kirkegårde på Frederiksberg, skal du have tilladelse til det.

   

  Ansøg ved at sende Vej, Park og Miljø en mail på vejraaden@frederiksberg.dk med følgende oplysninger:

  • Starttidspunkt og periode for droneflyvningen
  • Hvilket område skal dronen overflyve
  • Formålet med droneflyvningen
  • Tilladelser fra andre myndigheder, som skal give samtykke
  • Vedhæft police for droneforsikring med en forsikringssum på 0,75 millioner
  • Dokumentation for, at du er fyldt 18 år
  • Kopi af dronebevis
  • Kontaktinformationer: fulde navn, adresse og telefonnummer 
  • Kopi af, at dronen er registret hos Trafik- og Boligstyrelsen.

  De ønskede dokumenter skal fremsendes senest 5 dage inden, droneflyvningen finder sted.
   

   

  Hvis du ønsker en type råden over vejareal, som ikke er beskrevet i de øvrige punkter, og som ikke er undtagen fra ansøgning i kommunens regulativ for råden over vejareal i Frederiksberg Kommune, eller som ikke er omfattet af vejlovens ansøgningskrav, skal du altid ansøge på vejraaden@frederiksberg.dk. Dette kan for eksempel være ansøgning om opsætning af beplantning ud for ejendomme, opsætning af pyntegenstande ud for butikker, informationskampagner, brug af belægninger til kampagner med videre.