Gå til hovedindhold

Opret en forening

Hvis I vil stifte en folkeoplysende forening, kan I få hjælp her.

Indhold

  Sådan opretter I en folkeoplysende forening

  Det er Folkeoplysningsudvalget, der godkender nye folkeoplysende foreninger på Frederiksberg. 

  Frist for indsendelse af ansøgning er 4 uger før møde i Folkeoplysningsudvalget. Der afholdes fire årlige møder i udvalget - mødeplan ses nedenfor.

  Herunder er der hjælp at hente i forhold til krav foreningen samt til indholdet i ansøgningen.

  • Foreningen skal have faste og kontinuerlige aktiviteter
  • Foreningen er som udgangspunkt åben for alle, der kan tilslutte sig dens formål
  • Foreningens aktiviteter skal finde sted i den kommune, man er godkendt i
  • Foreningen skal bygge på aktivt medlemskab og have mindst fem betalende medlemmer
  • Foreningens virksomhed skal være almennyttig og kontinuerlig
  • Foreningen skal være demokratisk opbygget med en bestyrelse valgt af foreningens medlemmer på en generalforsamling
  • Foreningen skal opkræve kontingent
  • Foreningens aktiviteter må ikke drives i kommercielt øjemed eller af kommercielle foretagender og et eventuelt overskud skal forblive i foreningen

  Hvis I vil søge om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening på Frederiksberg, skal I indsende følgende via sikker digital post til Kultur og Fritid - dokumenterne skal være skrevet på dansk:

  • Vedtægter, godkendt på stiftende eller sidste generalforsamling
  • Referat fra stiftende eller sidste generalforsamling, underskrevet af dirigent og referent. Referatet skal som minimum indeholde godkendelse af vedtægter, valg af bestyrelse og suppleanter, valg af revisor og fastsættelse af kontingent.
  • Bestyrelsens sammensætning
  • Liste over medlemmer (navn, adresse og fødselsdato/-år)
  • Aktivitetsoversigt
  • Lokaleønsker
  • Erklæring om indhentelse af børneattester. Erklæringen skal fornyes hvert år

  Foreningens vedtægter skal indeholde oplysninger om:

  • Foreningens formål
  • Foreningens hjemsted
  • Betingelse for medlemskab
  • Afholdelse af generalforsamling (indkaldelse, dagsorden med videre)
  • Valg af bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer
  • Regnskabs- og formueforhold, herunder fastsættelse af kontingent og procedurer for ekstraordinær generalforsamling samt valg af revisor(er)
  • Tegningsret for foreningen
  • Procedure for vedtægtsændringer
  • Procedure for opløsning af foreningen
  • Foreningens formue tilfalder et almennyttigt formål ved dens opløsning

  Under Dokumenter her på siden finder du en skabelon til standardvedtægt, som er vores forslag til hvordan en vedtægt kan se ud.

  I forbindelse med din ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Frederiksbergs Kommune modtager Frederiksberg Kommune personoplysninger om dig og din forening, som vi er dataansvarlig for. Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: oprettelse og behandling af din ansøgning, herunder behandling af tilskudsansøgning/-afregning samt kommunikation i relation til dette.

  Grundlag for behandling og kategorier af personoplysninger

  Grundlaget for behandling af dine oplysninger er databeskyttelsesloven artikel 6, stk. 1, litra b. For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for personoplysninger om dig. Det er almindelige personoplysninger (fx ansøgers navn og email) og oplysninger for at kunne opkræve lokaleleje dvs. CVR eller CPR nummer.

  Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til andre offentlige myndigheder i det omfang de har et berettiget behov. I det omfang vi benytter databehandlere til at behandle personoplysninger på vores vegne, er vi stadig dataansvarlige for det, og sikrer en gyldig databehandleraftale.

  Opbevaring af dine personoplysninger

  De personoplysninger, som vi indsamler og behandler er omfattet af kommunens journaliseringspligt. Oplysninger bliver som udgangspunkt opbevaret i 5 år efter sagens afslutning, medmindre andet følger af gældende lovgivning.

  Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 – 18 og 20 - 21 en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig, hvilket du til enhver tid kan rette henvendelse om:

  • At blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse
  • Indsigt i behandlingen af personoplysninger.
  • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger
  • Berigtigelse, sletning, begrænsning eller udlevering af personoplysninger.

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28. 5., 1200 København K, Tlf. 3319 3200 eller via mail dt@datatilsynet.dk

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via sikker forsendelse via borger.dk, databeskyttelse@frederiksberg.dk, eller brev til Frederiksberg Rådhus, 2000 Frederiksberg, att: databeskyttelsesrådgiver.

  Du kan læse mere på Databeskyttelse. Frederiksberg Kommune har ansat en databeskyttelsesrådgiver, som understøtter, at organisationen lever op til de databeskyttelsesretlige regler. Herudover vejleder og rådgiver hans også kommunens medarbejdere i en sikker håndtering af personoplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningen samt hjælper borgere med spørgsmål om og kommunens håndtering af databeskyttelse.

  Databeskyttelsesrådgiveren kan hjælpe med:

  • spørgsmål om Frederiksberg Kommunes håndtering af dine personoplysninger
  • spørgsmål om dine rettigheder i henholde til EU's databeskyttelsesforordning (GDPR).

  Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe med:

  • den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer.
  • vejledning om regler eller praksis på fagområde.
  • kan ikke tage stilling til, om der er begået fejl i forbindelse med sagsbehandlingen, udførelsen af praktisk hjælp m.v.
  • kan ikke ændre en afgørelse, som kommunen har truffet.
  • kan ikke bistå med at formulere klager over kommunen til relevante klageorganer.
  • 14. marts 2024
  • 29. maj 2024 
  • 26. september 2024
  • 17. december 2024