Gå til hovedindhold

Kom i dialog med politikerne

Hvis du gerne vil mødes og tale med medlemmerne af kommunalbestyrelsen eller vores stående udvalg, så kan du komme i dialog med dem via vores foretrædeordning.

Indhold

  Foretræde er et rum for dialog mellem borgere og politikere i Frederiksberg Kommune. På et foretræde får du mulighed for at fortælle politikerne, hvad du mener om et givent emne, og du får mulighed for en dialog med politikerne om emnet. Politikerne kan stille opfølgende spørgsmål til dig, ligesom du kan stille afklarende spørgsmål til dem om det, du har fremlagt. Der vil ikke blive truffet beslutninger ved et foretræde. Der er mulighed for foretræde for kommunalbestyrelsen og for et stående udvalg.

  Du skal sende din anmodning om foretræde til kommunalbestyrelsen eller et stående udvalg til juridisk@frederiksberg.dk.

  Det skal fremgå af anmodningen, om du ønsker foretræde for kommunalbestyrelsen eller et stående udvalg - herunder hvilket udvalg du ønsker foretræde for, hvilket emne eller forslag du ønsker at fortælle om og en kort begrundelse for det. Du er velkommen til at medbringe en kort præsentation i form af plancher eller lignende til foretrædet. Du skal blot orientere om det samtidig med din anmodning.

  Det er Magistraten, der i tilfælde af tvivl træffer beslutning om, hvorvidt din anmodning om foretræde for kommunalbestyrelsen skal imødekommes. Magistraten kan også vælge at give din anmodning videre til et stående udvalg i stedet. For de stående udvalgs vedkommende træffer det relevante udvalg afgørelse om foretræde. Er det af tidsmæssige årsager ikke muligt at behandle anmodningen i Magistraten eller det stående udvalg, træffer henholdsvis borgmesteren eller udvalgsformanden afgørelse.

  Frist for indsendelse af anmodning om foretræde er 14 dage før, mødet skal finde sted. Du kan forvente at få svar på, om din anmodning er imødekommet senest fem dage før foretrædet. Det præcise mødetidspunkt vil du modtage senest fredag inden mødet om mandagen.

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte juridisk konsulent Marcus Phillip Louens på telefon 38212028 eller skrive en mail til juridisk@frederiksberg.dk.

  Du kan få foretræde for kommunalbestyrelsen ved det første møde i hvert kvartal (januar, april, august og november) fra klokken 18.15 eller klokken 18.30 og for de stående udvalg på kommunalbestyrelses-mandage fra klokken 18.15 på de mandage, hvor der ikke er det kvartalsvise foretræde for kommunalbestyrelsen.

  Af hensyn til en hensigtmæssig afvikling af møderne og sikre tid til disse, kan det blive nødvendigt, at din anmodning bliver skubbet til en efterfølgende mødeaften. Hvis flere borgere ligesom dig har bedt om foretræde på samme mødeaften, vil du få mulighed for foretræde i den rækkefølge, din anmodning er modtaget i forvaltningen. Du vil få besked om tid og sted for dit foretræde fra forvaltningen.

  Du kan se mødeplanen for kommunalbestyrelsen, magistraten og udvalgene nederst på siden under Links.

  Foretræde er muligt for enkeltpersoner og mindre grupper af borgere (op til fire personer) bosiddende i Frederiksberg Kommune.

  Du kan foretræde vedrørende emner inden for kommunalbestyrelsen og for det pågældende stående udvalgs område.

  Du kan som udgangspunkt kun få foretræde én gang vedrørende et emne. Hvis et emne berører flere udvalg, er det dog muligt at få foretræde for de relevante udvalg. Forvaltningen vil i så fald undersøge muligheden for et fælles foretræde for flere udvalg samtidigt.

  Du kan ikke få foretræde ved personsager, herunder konkrete personalesager i forhold til Frederiksberg Kommune.

  Foretræde foregår på Frederiksberg Rådhus mandag aftener i tilknytning til, at kommunalbestyrelsen holder møde. Foretrædet vil som udgangspunkt foregå i tidsrummet mellem klokken 18.15-19. I særlige tilfælde kan foretrædet ske udenfor dette tidsrum.

  Der bliver afsat 20-30 minutter til et foretræde for kommunalbestyrelsen og 15 minutter til et foretræde for et stående udvalg. Når foretrædet går i gang, har du indledningsvis mulighed for at fremføre synspunkter om et konkret emne i op til 10 minutter for kommunalbestyrelsen og op til fem minutter, hvis foretrædet er for et udvalg. Herefter har medlemmer af kommunalbestyrelsen eller det stående udvalg mulighed for at stille uddybende og afklarende spørgsmål og dermed mulighed for en kort dialog med dig om emnet.

  Erfaringer viser, at et foretræde bliver mest succesfuldt for alle parter, hvis du inden foretrædet har taget stilling til en række spørgsmål:

  • Hvornår har du anmodet om foretræde?
  • Hvorfor er sagen vigtig?
  • Hvad er dit budskab til politikerne?

  Hvis flere borgere ønsker foretræde om samme emne, vil du som udgangspunkt blive inviteret sammen med de andre, der har ønsket foretræde. I disse tilfælde kan det være nødvendigt at afkorte taletiden per foretræde, så alle når at få taletid. Er det tilfældet, vil du blive orienteret om det inden foretrædet. Du vil i disse tilfælde få mulighed for at overvære de andre borgeres foretræde om samme emne.

  Borgmesteren eller udvalgsformanden leder dialogen under foretrædet, og deres anvisninger under foretrædet skal du følge.

  Det er vigtigt, at foretrædet bliver afviklet i go ro og orden. Hvis borgmesteren eller udvalgsformanden vurderer, det ikke er tilfældet, kan de afbryde foretrædet efter forudgående henstilling. Et foretræde for kommunalbestyrelsen eller for de stående udvalg vil altid være lukket for offentligheden.

  Det er alene dig som indbudt borger og politikerne og forvaltningen, der har adgang. Du må ikke video- eller lydtransmittere fra foretrædet. Hvis du ønsker at overvære det efterfølgende møde i kommunalbestyrelsen, er du velkommen til det, da det er åbent for offentligheden. Et stående udvalg holder derimod lukkede møder, og det vil derfor ikke være muligt for dig at overvære selve udvalgsmødet.