Gå til hovedindhold

Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Kommunalbestyrelse

Som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 7. og 28. september 1981 og stadfæstet af Indenrigsministeriet den 11. december 1981 med senere ændringer senest den 23. januar 2023 og 27. februar 2023 med virkning fra 1. marts 2023.

Indhold

  Kapitel l
  Kommunalbestyrelsen

  § 1
  Frederiksberg Kommunalbestyrelse består af 29 medlemmer.
  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. § 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven).

  § 2
  De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af kommunalbestyrelsens møder fastsættes i kommunalbestyrelsens forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jfr. styrelseslovens § 2.

  Kapitel II
  Borgmesteren

  § 3
  De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med kommunalbestyrelsens møder fastsættes i forretningsordenen, jfr. styrelseslovens §§ 8 og 30.

  Stk. 2. Ved et medlems forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, 1. pkt., indkalder borgmesteren stedfortræderen til kommunalbestyrelsesmødet, selv om hindringen forventes at vare kortere end 1 måned.

  § 4
  Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglig leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.

  Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sagen.

  Stk. 3. Forinden nogen sag, der vedrører kommunens økonomiske, planlægningsmæssige eller almindelige administrative forhold, forelægges magistraten eller vedkommende udvalg, afgiver borgmesteren erklæring over den. Erklæringen ledsager indstillingen ved sagens forelæggelse for kommunalbestyrelsen, jfr. også § 5.

  Stk. 4. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

  § 5
  Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigsministeriet og kommunalbestyrelsen fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for kommunalbestyrelsen.

  Kapitel III
  Nedsættelse af magistrat og stående udvalg og almindelige regler om deres virksomhed m.v.

  § 6 Der nedsættes en magistrat, jfr. styrelseslovens § 64, stk. 1. og følgende stående udvalg, jfr. lovens § 17, stk. 1: 

  1. By- og Erhvervsstrategisk udvalg 
  2. Børneudvalget 
  3. Undervisningsudvalget 
  4. Kultur- og Fritidsudvalget 
  5. Klima-, Plan- og Boligudvalget 
  6. Socialudvalget 
  7. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 
  8. Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget 
  9. Ældre- og Omsorgsudvalget 
  10. Miljø- og Trafikudvalget

  § 7
  For magistraten og hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori de trufne beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af formanden. Ethvert medlem, der har deltaget i mødet, kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af magistraten eller udvalget skal fremsendes til anden myndighed kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

  § 8
  De stående udvalg udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen - i fornødent omfang gennem magistraten - af planer, retningslinjer, reglementer m.v. inden for deres bestyrelsesområde, jfr. § 10. De varetager ligeledes bygge- og anlægsopgaver inden for deres område.

  Stk. 2. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af magistraten og borgmesteren, jfr. styrelseslovens §§ 18 og 31 a.

  § 9
  De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til kommunalbestyrelsen gennem magistraten, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

  Kapitel IV
  Magistraten

  § 10
  Magistraten består af borgmesteren som formand samt 6 af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer, der benævnes rådmænd. For funktionsperioden 1. januar 2022 - 31. december 2025 består Magistraten dog af borgmesteren samt 12 af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer, der benævnes rådmænd

  Stk. 2. Magistraten varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt økonomiudvalget i medfør af styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel V.

  Stk. 3. Magistraten varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Magistraten fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

  Stk. 4.. Magistraten varetager kommunens økonomiske planlægning, og samordner kommunens øvrige planlægningsopgaver.  Magistraten fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Magistraten kan fastsætte generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Magistraten drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og lader sådanne vurderinger ledsage indstillingen til kommunalbestyrelsen om planforslagene. Magistratens erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning, medmindre sagen er uden betydning i relation til kommunens økonomi og samordningen af kommunens planlægning.

  Stk. 5.  Magistraten varetager den umiddelbare forvaltning af informationsmæssige og lignende spørgsmål. Magistraten varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af sager om køb og salg af fast ejendom samt lejesager med kommunen som part 

  Stk. 6. Magistraten varetager opgaver efter lov om social tilsyn.

  Stk. 7. Magistraten udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jfr. styrelseslovens § 42.

  Stk. 8. Magistraten forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

  Stk. 9. Over sager, der skal afgøres af kommunalbestyrelsen uden at henhøre under noget udvalgs forretningsområde, afgives indstilling af magistraten.

  Stk. 10. Hvor andet ikke følger af nærværende vedtægt, gælder de i styrelsesloven fastsatte regler vedrørende økonomiudvalget tilsvarende for magistraten.

  § 11
  Magistraten fastsætter regler om

  • indberetninger fra den kommunale administration med henblik på magistratens udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jfr. § 12,
  • i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres,
  • samordning af kommunens indkøbsfunktioner.

  § 12
  Magistraten fører tilsyn med

  • at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde,
  • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig,
  • at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden kommunalbestyrelsens samtykke,
  • at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, jfr. arkivlovens § 8,
  • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jfr. styrelseslovens § 67.

  Kapitel V
  De stående udvalg

  § 13
  By- og Erhvervsstrategisk Udvalg består af 9 medlemmer. 

  Stk. 2. By- og Erhvervsstrategisk Udvalg varetager kommuneplanstrategi og udarbejdelse af kommuneplan. Udvalget varetager udviklingsarbejde for de større byudviklingsprojekter Frederiksberg Hospital og Bispeengbuen samt Domus Vista. 

  Stk. 3. Udvalget varetager etablering af politikker, planer og strategier for erhvervsudvikling og rammevilkår for at drive erhverv i Frederiksberg Kommune. Udvalget forestår den 
  strategiske kobling mellem byens og erhvervenes udvikling. Udvalget varetager de tilknyttede processer og aktiviteter på det strategiske niveau samt aktiviteter i relation til erhvervsudvikling, der ikke varetages af andre udvalg. 

  Stk.4. Udvalget har ansvaret for Erhvervsrådets arbejde.

  § 14
  Børneudvalget består af 5 medlemmer.

  Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af følgende tilbud til børn og unge: dagpleje, daginstitutioner og specialpædagogisk bistand for børn. Udvalget har den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i sager om indsats, ydelse og rådgivning til børn og familier på det sociale område for så vidt disse ikke er henlagt til andre udvalg. Udvalget varetager opgaven vedrørende de til socialområdet knyttede institutioner for børn og unge.

  § 15
  Undervisningsudvalget består af 7 medlemmer.

  Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsopgaver og bestyrer kommunens skoler med undtagelse af de anliggender, der ifølge lovgivningen er henlagt til andre organer og varetager fritidstilbud for børn og unge, der ikke er omfattet af folkeoplysningsloven. Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af SSP-samarbejdet og de pædagogisk/psykologiske opgaver og tilbud fra Ungdomsskolen og naturvejlederen.

  § 16
  Kultur- og Fritidsudvalget består af 5 medlemmer.

  Stk. 2. Udvalget bestyrer kommunens idræts- og svømmeanlæg og kommunens biblioteker. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kultur- og fritidsstrategi og af kommunens opgaver i henhold til folkeoplysningsloven og kommunens kulturelle opgaver og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om støtte til foreninger, idrætten og til forskellige kulturelle formål.

  § 17

  Klima-, Plan-og Boligudvalget består af 7 medlemmer. 

  Stk. 2. Udvalget varetager Frederiksberg Kommunes klimaplan og opfølgning herpå. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens myndighedsopgaver vedrørende lokalplanlægningen samt tillæg til den gældende kommuneplan og byggelovgivningen. Udvalget varetager kommunens myndighedsopgaver i henhold til boliglovgivningen, herunder kommunens opgaver på almen bolig- og byfornyelsesområdet. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens ejendomme og grunde for så vidt de ikke er stillet til rådighed til formål, der henhører under andre udvalg 

  § 18
  Socialudvalget består af 7 medlemmer.

  Stk. 2. Udvalget har den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på integrationsområdet i henhold til integrationslovgivningen og på socialområdet i henhold til sociallovgivningen om indsats, ydelse og rådgivning til enkeltpersoner for så vidt disse opgaver ikke er henlagt til andre udvalg. Endvidere varetager udvalget den socialpædagogiske bistand for voksne samt særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

  Stk. 3. Udvalget varetager opgaven vedrørende de til socialområdet knyttede institutioner, for så vidt disse ikke er henlagt til andre udvalg.

  Stk. 4. Udvalget varetager kommunens boligsociale indsats og udarbejder indstilling til kommunalbestyrelsen om tilskud til sociale formål, til frivilligt socialt arbejde og til sociale velgørende foreninger.

  § 19
  Sundheds- og Forebyggelsesudvalget består af 5 medlemmer.

  Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens generelle sundheds- og forebyggelsesinitiativer og –kampagner. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af forebyggelsesopgaver målrettet særlige målgrupper, dvs. Børnetandplejen, Sundhedsplejen, Børne/ungelægen, Omsorgstandplejen/Specialtandplejen, forebyggelsespakkerne og de forebyggende hjemmebesøg samt den kommunale medfinansiering af den regionale sundhedsaktivitet (’Aktivitetsbestemt medfinansiering’).

  Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag til kommunens sundhedspolitik og forebyggelsesindsats og varetager den umiddelbare udarbejdelse, forankring og implementering af kommunens sundhedspolitik på tværs af alle områder.

  § 20
  Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget består af 7 medlemmer. 

  Stk. 2. Udvalget har den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på arbejdsmarkedsområdet om indsats, ydelse og rådgivning til enkeltpersoner og familier, for så vidt disse opgaver ikke er henlagt til andre udvalg. Udvalget har den umiddelbare forvaltning af afgørelser om førtidspension, boligstøtte og efterlevelseshjælp. 

  Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af arbejdsmarkedsforanstaltninger m.v., der ifølge arbejdsmarkedslovgivningen er henlagt til kommunen. Udvalget varetager opgaven vedrørende de til arbejdsmarkedsområdet knyttede institutioner. Udvalget iværksætter og forestår foranstaltninger, der fremmer beskæftigelsen. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) 

  Stk. 4. Udvalget varetager etablering af politikker, planer og strategier for arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet samt bidrager til politikker på erhvervsområdet. Udvalget udmønter strategierne på erhvervsområdet, herunder ansvarlig for kommunens erhvervsfremmeindsatser og erhvervs- og turisme-og iværksætteriinitiativer, der ikke varetages af andre udvalg.

  § 21
  Ældre- og Omsorgsudvalget består af 5 medlemmer.

  Stk. 2. Udvalget har den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på ældre- og omsorgsområdet om indsats, ydelse og rådgivning til enkeltpersoner og familier, for så vidt disse opgaver ikke er henlagt til andre udvalg.

  Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens ældre- og omsorgsopgaver, herunder kommunale opgaver i relation til syge og sygehusvæsen.

  Stk. 4. Udvalget varetager opgaven vedrørende de til ældre- og omsorgsområdet knyttede institutioner og boliger.

  § 22 
  Miljø- og Trafikudvalget består af 7 medlemmer. 

  Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens myndigheds- og planlægningsopgaver vedrørende miljølovgivningen samt forsyningsområdet. Udvalget varetager kommunens opgaver i forhold til klimatilpasning, ressourcer og affaldsplanlægning, og på vej-, park og trafikområdet. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens egenproduktion inden for drift og vedligeholdelse af veje, grønne områder, herunder kirkegårde, idrætsanlæg og renovation

  Kapitel VI
  Vederlag

  § 23 Formanden for By- og Erhvervsstrategisk udvalg oppebærer et vederlag, som udgør 16 % af borgmesterens vederlag. Næstformanden for udvalget oppebærer et vederlag, som udgør 4 %. af borgmesterens vederlag. 

  Stk. 2. Formanden for Børneudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 16 % af borgmesterens vederlag. Næstformanden for udvalget oppebærer et vederlag, som udgør 4 %. af borgmesterens vederlag. 

  Stk. 3. Formanden for Undervisningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 16 % af borgmesterens vederlag. Næstformanden for udvalget oppebærer et vederlag, som udgør 4 % af borgmesterens vederlag. 

  Stk. 4. Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 16 % af borgmesterens vederlag. Næstformanden for udvalget oppebærer et vederlag, som udgør 4 % af borgmesterens vederlag. 

  Stk. 5. Formanden for Klima-, Plan og Boligudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 16%. af borgmesterens vederlag. Næstformanden for udvalget oppebærer et vederlag, som udgør 4 % af borgmesterens vederlag. 

  Stk. 6. Formanden for Socialudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 16%. af borgmesterens vederlag. Næstformanden for udvalget oppebærer et vederlag, som udgør 4 %. af borgmesterens vederlag. 

  Stk. 7. Formanden for Sundheds– og Forebyggelsesudvalget oppebærer et vederlag på 16 % af borgmesterens vederlag. Næstformanden for udvalget oppebærer et vederlag, som udgør 4 %.af borgmesterens vederlag. 

  Stk. 8. Formanden for Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 16 % af borgmesterens vederlag. Næstformanden for udvalget oppebærer et vederlag, som udgør 4 %. af borgmesterens vederlag. 

  Stk. 9. Formanden for Børn- og unge udvalget efter § 18 i lov om retssikkerhed og administration oppebærer et vederlag, som udgør 10% af borgmesterens vederlag. Næstformanden for udvalget oppebærer et vederlag, som udgør 2,5 % af borgmesterens vederlag. 

  Stk. 10. Formanden for folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 5 % af borgmesterens vederlag. 

  Stk. 11. Formanden for Ældre- og Omsorgsudvalget oppebærer et vederlag på 16 % af borgmesterens vederlag. Næstformanden for udvalget oppebærer et vederlag, som udgør 4 %. af borgmesterens vederlag. 

  Stk. 12. Formanden for Miljø- og Trafikudvalget oppebærer et vederlag på 16 % af borgmesterens vederlag. Næstformanden for udvalget oppebærer et vederlag, som udgør 4 % af borgmesterens vederlag.

  Kapitel VII
  Særlige bestemmelser

  § 24
  Ved et udvalgsmedlems lovlige forfald kan den pågældende valggruppe indkalde en stedfortræder fra samme valggruppe til udvalgsmødet, uanset at forfaldet ikke forventes at have en varighed af 1 måned.

  Stk. 2. Når et udvalgsmedlem må forventes at blive erklæret inhabilt i forhold til en bestemt sag, der skal behandles i et udvalgsmøde, kan den pågældende valggruppe indkalde en stedfortræder fra samme valggruppe til at deltage ved behandlingen af den pågældende sag.

  Kapitel VIII 
  Borgerrådgiver

  § 25
  Direkte under Kommunalbestyrelsens myndighed etableres en borgerrådgiverfunktion, jf. styrelseslovens § 65e.

  Stk. 2. Borgerrådgiveren skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af Kommunalbestyrelsen fastsatte rammer herfor og skal bistå Kommunalbestyrelsen med dettes tilsyn med kommunens administration.

  Stk. 3. Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger borgerrådgiveren og fastsætter nærmere regler for borgerrådgiverens virksomhed. 

  Kapitel IX
  Ændringer i vedtægten

  § 26
  Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 1982 (seneste vedtægtsændringer træder i kraft den 1. marts 2023).

  Stk. 2. Samtidig ophæves ”Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Frederiksberg Kommune”, stadfæstet 2. februar 1970, med senere ændringer.

  Stk. 3. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.