Gå til hovedindhold

Ejendomsbidrag og ejendomsskat

Som ejer af fast ejendom skal du betale grundskyld.

Indhold

  Vurderingsportalen (Vurderingsstyrelsen)

  Grundskylden er en ejendomsskat, du betaler for den grund, du ejer. Hvor meget du skal betale, afhænger af hvilken type ejendom, du har.

  Fra 1. januar 2024 blev din boligskat flyttet til Skattestyrelsen, og du skal derfor orientere dig via Vurderingsportalen. Det betyder, at du fremover skal betale ejendomsskat via forskudsopgørelsen.

  Har du spørgsmål til din ejendomsskat fra 2024 og frem, herunder også lån til betaling af ejendomsskatter og din nye ejendomsvurdering, kan du læse mere på www.vurderingsportalen.dk.

  Frederiksberg Kommune opkræver årligt den 1. februar for ejendomsbidrag (rotter, renovation, skorstensfejer osv.). Information om betaling er sendt til dig som ejer via en bidragsbillet i digital post. En bidragsbillet er en oversigt over hvilke bidrag, der skal betales til kommunen i indeværende år. 

  Automatisk betaling

  Din faktura for ejendomsbidrag kan tilmeldes automatisk betaling (betalingsservice). Vær opmærksom på, at det først er fra det tidspunkt, at tilmeldingen fremgår af din betalingsservice-opgørelse, at beløbet trækkes automatisk. Hvis din tilmelding til Betalingsservice er sket efter den 15. i måneden, vil beløbet ikke blive trukket i næstkommende måned. I det tilfælde skal du selv betale din faktura. Du kan betale og tilmelde dig til betalingsservice via vores selvbetjeningsløsning.

  Flere ejere af en ejendom

  Når man ejer en ejendom sammen med én eller flere, vil én af ejerne automatisk registreres som hovedejer. Det er det tinglyste skøde, som definerer hovedejeren ved, at den som står øverst på skødet/først underskriver, bliver registreret som hovedejer. Det er altid hovedejeren, der får indbetalingskort sendt til betaling. Det er for at undgå, at samtlige ejere betaler for det samme forhold. Det er muligt at tilmelde betalingen til betalingsservice, hvis du er hovedejer.

  Alle ejere vil modtage en rykker ved manglende betaling

  Hvis hovedejeren ikke betaler senest den sidste rettidige betalingsdag, sender vi i Opkrævningen en rykker til alle ejere af ejendommen. Det er for at sikre, at alle ejerne, som hæfter for ejendommen, får kendskab til at der er en restance.

  Den er muligt at skrive en mail til Opkrævningen, hvor du beder om at blive hovedejer på en ejendom, som du ejer fælles med en eller flere andre. Det er hovedejeren, der modtager indbetalingskortet.

  Har du skiftet bolig for nylig?

  Det er vigtigt at være opmærksom på nye regler ved ejerskifte. Ejeren, som er registreret som ejer af en ejendom fra den 1. januar, er ansvarlig for betalingen af ejendomsbidraget for hele året.

  Ejendomsskatten har hidtil bestået af grundskyld og ejendomsrelaterede bidrag. 

  Det er Skattestyrelsen (Vurderingsportalen), der opkræver grundskylden fra 2024 og frem. Det betyder, at grundskylden skal betales via forskudsopgørelsen.  

  Frederiksberg kommune vil fortsat opkræve ejendomsrelaterede bidrag (rotter, renovation, skorstensfejer osv.). Det vil blive opkrævet til betaling i 2024 og fremadrettet.

  På din ejendomsskattebillet kan du se, hvor meget du skal betale i grundskyld til og med 2023. 

  Se din ejendomsskattebillet til og med år 2023.

  Fra 1. januar 2024 og frem er opgaven  flyttet til Skattestyrelsen, og du skal derfor orientere dig via Vurderingsportalen. Det betyder, at du fremover skal betale ejendomsskat via forskudsopgørelsen.

  Frederiksberg kommune vil fortsat opkræve ejendomsbidrag, og de vil blive opkrævet til betaling fra 1. januar 2024 og fremadrettet. 

  Det er vigtigt, at du betaler din ejendomsskat og bidrag til tiden. Hvis du ikke betaler din ejendomsskat/ejendomsbidrag eller andre krav til tiden, kan det få økonomiske konsekvenser for dig.

  Ejendomsbidrag

  Der vil blive sat en rykkerproces i gang, hvis du ikke betaler ejendomsbidrag inden for fristen:

  1. Fristen for betaling er tidligst den 5. februar hvert år (se evt. bidragsbilletten eller fakturaen). 
  2. Sagen vil automatisk blive overført til modregning hos Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet.
  3. Rykkerbrevet, der inkluderer gebyrer, vil blive sendt til alle ejere. Det udestående beløb og de nødvendige oplysninger for at kunne betale via dit pengeinstitut eller netbank vil fremgå af brevet. Gebyrer vil blive lagt på i overensstemmelse med gældende regler.
  4. Hvis restancen stadig ikke er betalt, vil gælden, uden yderligere varsel, blive overført til Gældsstyrelsen til inddrivelse.

  Ejendomsskat for 2023 og tidligere

  Her kan du se hvilke omkostninger, du bliver pålagt, hvis du ikke betaler din ejendomsskat til tiden.

  1. Du modtager en rykker, som er pålagt et gebyr på 250 kroner.
  2. Du modtager et varslingsbrev, som er pålagt både renter og et gebyr på 250 kroner. I varslingsbrevet informerer vi dig om, at der vil blive foretaget udlæg i din ejendom, hvis du ikke straks betaler den restance, du skylder.
  3. Du modtager en besked om udlæg, som er pålagt et gebyr på 450 kroner.
  4. Hvis du fortsat vælger ikke at betale hele restancen, vil sagen blive sendt til Frederiksberg Kommunes advokat med henblik på at få din ejendom solgt på tvangsauktion. Dette vil betyde yderligere omkostninger for dig, som fx udgifter til advokat.

  Har du en erhvervsejendom, skal du udover grundskylden også betale dækningsafgift. For registrering som erhvervsejendom gælder følgende:

  • Hele ejendommen skal være anvendt til erhverv

  eller

  • Ejendommen skal delvist være anvendt til erhverv (erhvervsdelen skal værdimæssigt udgøre mere end 50% af ejendommens samlede forskelsværdi)

  Afgiften beregnes ud fra en af kommunalbestyrelsen fastsat promille samt den del af forskelsværdien, der kan henføres til erhverv, og er større end 50.000 kroner.

  En skorsten skal efterses og renses regelmæssigt af en faglært skorstensfejer - typisk en gang årligt.

  Det er som ejer dit ansvar, at det bliver gjort.

  Kommunen skal sørge for, at det lovpligtige skorstensfejerarbejde kan blive udført. Frederiksberg kommune har derfor indgået aftale med skorstensfejermester Finn Birk Pedersen om, at han skal stå til rådighed for udførelse af skorstensfejerarbejde. Hvis du indgår aftale med Finn Birk Pedersen, bliver betalingen for hans arbejde opkrævet sammen med ejendomsskatterne.

  Du er ikke forpligtet til at benytte Finn Birk Pedersen, men kan frit vælge en anden, så længe vedkommende er uddannet som skorstensfejer. Skriv til frederiksbergskorstensfejer@c.dk.

  Pensionistlån er et lån med renter. Frem til 2024 lå låneordningen i kommunen. Fra den 1. januar 2024 overgik ordningen til Skatteforvaltningen, Vurderingsstyrelsen.

  Hvis du har et aktivt pensionistlån i kommunen, vil Skat, Vurderingsstyrelsen, automatisk oprette et nyt lån. Det nye lån vil gælde for skatteåret 2024. 

  På forskudsopgørelsen kan du se, hvor meget vi forventer, at du kommer til at låne i 2024.

  Læs mere om pensionistlån til betaling af grundskyld på Vurderingsportalen.