Gå til hovedindhold

Hegnsyn

Her kan du læse om de regler, der gælder om skel. I tilfælde af uenighed om for eksempel beplantning eller hegn/bevoksning i skel, kan du indbringe en sag for hegnsynet.

Indhold

  Ønsker du eller din nabo at ændre fælleshegnet, og kan I ikke blive enige, kan I henvende jer til Hegnsynet, som vil afgøre, hvem der har ret. Normalt er det den part, der ønsker ændringen af fælleshegnet, som skal betale udgiften.

  Normalt må du til enhver tid ændre eller sløjfe eget hegn. Findes der ikke allerede et eksisterende hegn, og ønsker du at opsætte et, skal du meddele det til din nabo mindst en måned før, du opsætter hegnet.

  Hegnet må ikke være til gene for din nabo. 

  Du må gerne plukke de frugter, der hænger ind over din grund.

  Hvis frugterne hænger ud over vejen, må alle plukke dem.

  Der findes et Hegnsyn i alle kommuner.

  Hegnsynet er udpeget af kommunalbestyrelsen og består af 3 medlemmer - heraf et plantningskyndigt og et bygningskyndigt medlem. Hegnsynet fungerer uafhængigt af kommunalbestyrelsen, og  kommunen kan dermed ikke blande sig i hegnsynets sager.

  Hegnsynet træffer afgørelser efter bestemmelserne i hegnsloven.

  Sagsbehandlingen hører under reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven og de specifikke regler i hegnsloven og tinglysningsloven.

  Lovgivning

  Til brug for sagens behandling og nævnets afgørelse indsamler nævnet oplysninger, der bruges i forbindelse med nævnets behandling af sagen. Nævnet kan behandle/anvende følgende typer af personoplysninger:

  • Navn, adresse, telefonnummer, telefaxnummer og e-mailadresse
  • Cpr-nummer
  • BBR-oplysninger og en række andre oplysninger om ejendommen

  Nævnet indhenter endvidere ejendoms- og personoplysninger fra offentlige registre, herunder oplysninger fra det Centrale Personregiser (CPR) til brug for opdatering af vores adresseoplysninger. Der indhentes alene oplysninger, som er relevante for sagen.

  Træer må ikke være til fare for andre eller genere din nabo. Du kan klage til byretten, hvis din nabos træer fx skygger. Hvis træer eller grene ødelægger jeres fælles hegn, eller din nabos træer tilsammen har dannet et hegn, som ikke står mindst 1,75 m væk fra skellet, kan du klage til hegnsynet. Du kan ligeledes klage til hegnsynet, hvis grene hænger og er til fare fx på grund af alder. 
   
  Ønsker du at klage over bygninger i skel, skal du kontakte kommunen. Husk at foretage målinger af bygningen; dens højde og længe samt, hvor langt bygningen står fra skellet. Disse oplysninger skal kommunen bruge, så den kan vurdere din sag. Du kan klage til domstolene over alle hegnsynets afgørelser. Ønsker du at klage, skal du gøre dette seneste fire uger efter, at hegnsynet har meddelt sin afgørelse.

  Klage over bygninger i skel skal rettes til Hegnsynet.

  Kan du og din nabo ikke blive enige om et hegn, kan den klagende part henvende sig til Hegnsynet. Det koster 2.100 kroner (2024) at indbringe en klage, som den tabende part kan blive pålagt at betale. Hegnsynet vil prøve at få partnerne til at enes, men lykkes det ikke, afgør Hegnsynet sagen. 

  Henvendelse skal ske til Hegnsynet på Frederiksberg via nedenstående kontaktoplysninger.

  Skellet mellem dig og din nabo kan erstattes med småhuse, fx garager, drivhuse og skure. Småhuse kan opføres i eller nærmere skel end 2,5 m, når visse betingelser er opfyldt.

  Har du en hæk, kan kommunen påkræve, at du en gang om året på et bestemt tidspunkt klipper din hæk ned til to meter. Grænser hæk eller træer op til en vej, sti eller en plads, hvor andre er berettiget til at færdes, skal hækken eller træerne holdes studsede, så de ikke er til ulempe for trafikken og øvrige forbipasserende.

  Du og din nabo må normalt frit aftale, hvordan hegnet mellem jeres ejendomme skal se ud. Det kan fx være en mur, en hæk eller et plankeværk. I kan normalt også frit bestemme, hvor højt hegnet skal være, eller om I slet ikke ønsker et hegn.

  Ønsker du og din nabo at opsætte eller ændre et fælleshegn, skal I begge normalt betale for hegnet og vedligeholde det. Kan I ikke blive enige om, hvor højt det skal være, skal det normalt være 1,8 m højt. Der kan dog gælde forskellige regler i kommunerne.

  Hegnsloven skelner mellem to typer hegn:

  • Fælleshegn står ofte i skellet mellem to grunde, som begge afgiver jord til hegnet.
  • Egne hegn kan stå langs skellet. Egne hegn må ikke være højere end fælleshegn med tillæg svarende til afstanden fra hegnet til skellinjen.

  Yderligere information

  Kontakt

  Hegnsynet

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - tirsdag klokken 10-14
  Onsdag lukket
  Torsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 10-13

  Personlig henvendelse

  Kun ved forudgående aftale pr. telefon.

  Telefon: 3821 4238

  For borgere: Send sikker digital post til Hegnsynet

  For virksomheder: Send sikker digital post til Hegnsynet