Gå til hovedindhold

Olietanke

Kommunens oplysninger om olietanke på din grund fremgår af BBR. Som grundejer er du forpligtet til at sørge for, at oplysningerne om olietanken på din ejendom er korrekte.

Indhold

  Anmeld og afmeld olietank

  Din nuværende aktive olietank samt olietanke, der tidligere har været i brug på din matrikel eller meldt sløjfet til kommunen, fremgår af BBR. Opgravede og fjernede olietanke fjernes i BBR registret, når kommunen har modtaget dokumentation herfor.

  Oplysningerne om olietankene er indsendt af tankbrugerne/ejerne selv, eller stammer fra miljøtilsyn eller lignende. Det er ikke alle, der har fået orienteret kommunen om indberetning og status på deres tanke, og databasen indeholder således ikke en fuldkommen liste over alle olietanke i kommunen, og alle oplysninger er formentlig ikke korrekte. Det er en derfor en god idé, at du tjekker status på dine olietankoplysninger i kommunens BBR.

  Du kan søge efter oplysninger i kommunens byggesagsarkiv. Du skal være opmærksom på, at arkivet kun indeholder de tankattester, som er blevet fremsendt til kommunen.


  BBR-oplysninger om olietanken er ikke korrekte

  Olietanke, der tidligere har været i brug på din matrikel eller er meldt sløjfet til kommunen, fremgår af BBR. For at få rettet urigtige oplysninger om olietanken på din grund i BBR, skal du fremskaffe dokumentation for, at tanken er fjernet eller korrekt afblændet.


  Overjordisk tank

  • Er der tale om en overjordisk tank som ikke længere findes på grunden, eller hvis du ved at tanken er sløjfet korrekt i din ejertid, skal du udfylde en tro og love-erklæring om dette. Erklæringen sendes til Frederiksberg Kommune. Kvittering for det udførte arbejde kan eventuelt vedhæftes.
  • Hvis tanken stadig findes på grunden og du er i tvivl om der er afblændet, skal du tjekke om påfyldningsstuds og udluftningsstuds er demonteret og om tanken er bundsuget. Kontakt eventuelt et VVS-firma.

  Nedgravet tank

  • Find placeringen af tanken i kommunens byggesagsarkiv, hvis du ikke allerede kender den.
  • Tjek om påfyldningsstuds og udluftningsstuds er demonteret og om tanken er bundsuget. Kontakt eventuelt et VVS-firma.
  • Kvittering for udført arbejde vedhæftes, når du melder din olietank sløjfet her på siden.
  • Hvis du i din tid som grundejer har fået sløjfet olietanken korrekt, men ikke længere har dokumentation for arbejdet, skal du udfylde tro og love-erklæring om, at tanken er fjernet eller afblændet. Erklæringen vedhæftes, når du afmelder tanken her på siden.

  Der er lavet en aftale mellem olieselskaberne i Danmark og forsikringsselskabet Topdanmark. Forsikringen dækker alle lovlige olietanke under 6.000 liter, der er i brug og benyttes til rumopvarmning i boligen. Forsikringen betales automatisk via olieprisen.

  Hvis uheldet er ude og olien løber ud i jorden, vil du almindeligvis være dækket af en forsikring, som du løbende betaler for via olieregningen.

  Du skal straks kontakte både Topdanmark og kommunen, hvis du har mistanke om en forurening. Herefter meddeler kommunen et påbud efter jordforureningslovens §48, og forsikringsselskabet sørger for, at oprensningen bliver igangsat af et rådgivende firma. Forsikringen dækker de udgifter, der medgår til at følge kommunens påbud. For hver skade er der dog en selvrisiko for tankejeren på 2.000 kroner.

  Miljøstyrelsen orienterer om, at overjordiske olietanke af mærket Titan R1225 kan slå revner. Derfor skal du kontakte Thyholm Olieservice på telefon 9787 1631 eller e-mail mail@thyholmolie.dk, der forhandler Titanprodukter. Thyholm Olieservice udskifter dog ikke olietankene uden beregning.

  Skal din olietank sløjfes anbefaler vi, at du tager kontakt til et firma, der har erfaring med sløjfning af olietanke, så det sikres, at arbejdet udføres og dokumenteres korrekt.

  • Restindhold i tank og rør fjernes (der bør være maksimum 10 millimeter rest).
  • Påfyldningsstuds og udluftning afmonteres.
  • Tanken afblændes.
  • Opgraves tanken anbefaler kommunen, at der udtages jordprøver i bund og sider af udgravningen, for at dokumentere, at der ikke efterlades forurening. Kontakt eventuelt miljøfirma, der har erfaring med prøvetagning. Er der tegn på forurening skal kommunen straks kontaktes.
  • Afmeldingsskema udfyldes og sendes til Frederiksberg Kommune sammen med en kvittering for udført arbejde samt tydelig fotodokumentation af udgravningen.
  • Er tanken fjernet eller sløjfet i din ejertid, men mangler dokumentationen, kan du udfylde en tro- og loveerklæring med oplysningerne om olietanken. Erklæringen sendes til kommunen på jord@frederiksberg.dk. Du finder tro- og loveerklæringen under links.

  Når Frederiksberg Kommune har modtaget besked om, at en olietank er blevet sløjfet, vil BBR blive opdateret og derefter sendes en udskrift til ejeren af ejendommen. Der vil ikke blive fremsendt anden kvittering.

  I forbindelse med din anmeldelse eller afmelding af olietank  behandler Frederiksberg Kommune personoplysninger om dig, som vi er dataansvarlig for. 

  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Behandle din anmeldelse eller afmelding

  Grundlag for behandling og kategorier af personoplysninger

  Grundlaget for behandling af dine oplysninger er databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra [e],   databeskyttelsesloven § 11 om brug af CPR-nummer, og Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines § 50 . Vi behandler personoplysninger om dig i kategorien almindelige personoplysninger i dette tilfælde navn, mail og telefonnummer samt information om den ejendom og olietank som anmeldelsen eller afmeldingen omfatter.  

  Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver dine personoplysninger til andre relevante myndigheder eller samarbejdspartnere med et legitimt formål. Vi overlader i visse tilfælde dine personoplysninger til vores systemleverandører i henhold til databehandleraftaler, og alene med det formål at muliggøre vores anvendelse af de pågældende it-systemer .

  Opbevaring af dine personoplysninger

  De personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig er omfattet af kommunens journaliseringspligt. Oplysninger bliver som udgangspunkt opbevaret i 5 år efter sagens afslutning, medmindre andet følger af gældende lovgivning.

  Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15-18 og 20-21 en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig, hvilket du til enhver tid kan rette henvendelse om:

  • Ret til at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse
  • Ret til indsigt i behandlingen af dine personoplysninger
  • Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger
  • I visse tilfælde ret til berigtigelse, sletning, begrænsning eller udlevering af dine personoplysninger 

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Frederiksberg Kommunes behandling af dine personoplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger: Borgergade 28. 5., 1200 København K,  Tlf. 3319 3200, mail dt@datatilsynet.dk.

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via sikker forsendelse via borger.dk, via mail på databeskyttelse@frederiksberg.dk, eller via brev til Frederiksberg Rådhus, 2000 Frederiksberg, att.: databeskyttelsesrådgiver
   

  Yderligere informationer

  Kontakt

  Miljø

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag - torsdag klokken 9-14
  Fredag klokken 9-13

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4151

  For borgere: Send sikker digital post til Miljø

  For virksomheder: Send sikker digital post til Miljø