Gå til hovedindhold

Renholdelse af offentlige fortove

Frederiksberg Kommunalbestyrelse har besluttet, at der fremover skal opkræves betaling fra matrikelejere for renholdelse af offentlige fortove foran matriklen. Ordningen gælder ikke vinterbekæmpelse. Det er ikke muligt at blive fritaget fra ordningen.

Ved hjælp af selvbetjeningsløsningen på siden her kan du se, hvad du skal betale for dit fortov.

Indhold

  Se din pris

  Sådan gør du

  1. Tryk på selvbetjeningsløsningen herover.
  2. Indtast din adresse i søgefeltet.
  3. Klik på det farvede fortov ud for din matrikel (OBS: ikke det røde hus-ikon). Du vil nu kunne se din pris.
  4. Vær opmærksom på, at hvis du har en hjørnegrund med fortov ud til veje med forskellige renholdelsesniveauer, skal du lægge de to priser sammen.

  Fortovene på Frederiksberg har et forskelligt behov for renholdelse. Vejene er inddelt i tre kategorier, niveau 3-5, alt efter hvor ofte, der er behov for renholdelse. For at sikre, at borgerne opkræves den lavest mulige pris, er renholdelsesopgaven udbudt i et offentligt udbud.

  Et fortovsareal er inddelt i de inderste 40 cm., der er dyrere at renholde grundet parkerede cykler, vareudstillinger, cykelstativer mm. og øvrigt fortov. Herudover er der tre renholdelsesniveauer afhængig af, hvor affaldsbelastet vejen er. Renholdelsen omfatter fjernelse af ukrudt, affald, glasskår, ekskrementer med videre.

  Renholdelse og ukrudtsfjernelse under og umiddelbart mod hæk er ikke omfattet af ordningen, heller ikke hvis hækken er vokset ud over matrikelskel. 

  Cykler med videre bedes fjernes fra fortovsarealet, for at muliggøre renholdelse og ukrudtslugning. 

  Der renholdes efter tilstandskrav. Hvis du oplever, at renholdelsen ikke lever op til tilstandskravene, som du finder nederst på denne side, kan du sende en mail til fortovsrenhold@frederiksberg.dk. Vedlæg gerne billeder og oplys adressen.

  Der er seks takster for fortovsrenholdelse, som du kan se i næste fane.

  Den årlige m2-pris (ekskl. moms) for de seks renholdelsesniveauer er:

  De inderste 40 cm fortov

  Renholdelsesniveau 3 Renholdelsesniveau 4 Renholdelsesniveau 5
  12,53 kr. 23,76 kr. 63,87 kr.


  Øvrigt fortov

  Renholdelsesniveau 3 Renholdelsesniveau 4 Renholdelsesniveau 5
  10,33 kr. 19,31 kr. 51,4 kr.

  Hvis du er tilmeldt betalingsservice (betaling af ejendomsskat) skal du ikke foretage dig yderligere.

  Hvis du ikke er tilmeldt betalingsservice vil du modtage et indbetalingskort medio juli. Gebyr for renholdelse opkræves sammen med ejendomsskatten og sidste rettidige betalingsfrist er den 7. august 2023.

  Alle de berørte ejendomsejere vil modtage en ny ejendomsskattebillet.

  Ejendomsskattebilletten er en oversigt over de skatter og afgifter mv., der bliver opkrævet for din ejendom. Den udsendes hvert år i december måned. Den vil blive genudsendt i juni måned med de tilføjelser, der skyldes de nye regler om fortovsrenholdelse.

  For 2024 og frem opkræves gebyret med ejendomsskattebilletten i februar.

  Frederiksberg Kommune har i forbindelse med brugerbetalt fortovsrenhold opmålt samtlige offentlige fortove. Med fortove forstås areal langs en vej eller gade, som er forbeholdt gående trafik; normalt niveauadskilt af kantsten eller lignende fra vej/cykelsti, herunder også knaster og lignende.

  Fortove er som udgangspunkt opmålt fra matrikelskel. Hvis dette ikke har været muligt, er der opmålt fra hæk, mur eller andet synligt skel. Hvor der er målt til naturligt skel som for eksempel hæk er foretaget en konkret vurdering. Som udgangspunkt er der målt til midten af hækken. Hvis der er opsat hegn, hækken er vokset over matrikelskel eller lignende, vil der ikke blive renholdt på dette areal.

  Hvor fortov og kørebane/plads/torv er lagt i niveau, beregnes fortovets bredde til en naturlig skillelinje. Er der ingen naturlig skillelinje, beregnes 1,75 meter ud fra fodgængerarealets begyndelse.

  Private overkørsler til ejendomme og andet internt færdselsareal beregnes som fortov.

  Arealer i vejkryds indgår ikke i arealberegningen.

  Gennemgående fortove stødende op til private fællesveje vurderes individuelt.

  Afmærkning til P-plads på del af fortov samt ved byudstyr såsom buslæskærme, bænke, el-skabe og glascontainere mm. fradrages ikke i det beregnede fortovsareal.

  Riste, kælderhalse, trappetrin, trapper og lignende renholdes ikke under fortovsordningen og fradrages heller ikke det beregnede areal. De reducerer det egentlige fortovsareal, men besværliggør samtidig den løbende renholdelse af fortovet.

  Metode

  Hvert enkelt fortovsareal ud for hver enkel matrikel er opmålt. Dette er sket digitalt ved brug af kommunens GIS-løsninger, herunder kortoversigt med matrikelskel, vejgrænser, luftfoto og andet relevant materiale. Der er herudover udført stikprøvekontrol med fysiske opmålinger.

  Opkrævningen sker i henhold til vejlovens § 72, som giver kommunen mulighed for at lade forpligtelser, der er pålagt grundejere efter lovens § 64, stk. 1 helt eller delvist udføre ved kommunens foranstaltning for grundejernes regning.

  Yderligere information

  Kontakt

  Byliv og Drift - Vej, Park og Miljø

  Frederiksberg Rådhus
  Smallegade 1
  2000 Frederiksberg

  Telefontid

  Mandag, onsdag og torsdag klokken 9-14
  Tirsdag klokken 10-14
  Fredag klokken 9-13

  Personlig henvendelse

  Kun efter forudgående aftale

  Telefon: 3821 4220

  For borgere: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø

  For virksomheder: Send sikker digital post til Vej, Park og Miljø